načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Kam se ztratili voliči? -- Volební účast v ČR v letech 1990-2010 - Lukáš Linek

Kam se ztratili voliči? -- Volební účast v ČR v letech 1990-2010
-16%
sleva

Kniha: Kam se ztratili voliči?
Autor: Lukáš Linek
Podtitul: Volební účast v ČR v letech 1990-2010

Cílem knihy je vysvětlit pokles účasti v parlamentních volbách v Česku od roku 1990 do současnosti. Proto představuje ucelenou teorii volební účasti založenou na vnímání užitečnosti ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  379 Kč 318
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Centrum pro studium demokracie a kultury
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 334
Rozměr: 20 cm
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
Vazba: kniha, brožovaná vazba
Datum vydání: 05.09.2013
Nakladatelské údaje: Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013
ISBN: 9788073253141
EAN: 9788073253141
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem knihy je vysvětlit pokles účasti v parlamentních volbách v Česku od roku 1990 do současnosti. Proto představuje ucelenou teorii volební účasti založenou na vnímání užitečnosti z hlasování, která je podmíněna jak individuálními zdroji, tak kontextem voleb. V analytické části autor nejprve poskytuje základní deskripce a analýzy volební účasti v jednotlivých volbách a následně zkoumá efekty strukturálních změn jako nárůst vzdělanosti, generační výměna a proměny politické soutěživosti. Na závěr jsou prozkoumány důsledky odlišné úrovně volební účasti na zisky jednotlivých politických stran a programovou reprezentaci. (vysvětlení vývoje volební účasti v České republice v letech 1990-2010)

Další popis

Účast v parlamentních volbách v Česku postupně klesá již od počátku 90. let, a v letech 2002 až 2010 dokonce nepřesáhla hodnotu 65 procent. Protože účast ve volbách je jednou z nejvýznamnějších politických aktivit občanů v demokracii, zaměřuje se autor na vysvětlení jejího poklesu. Kniha shrnuje dosavadní způsoby vysvětlení volební účasti a důvodů jejího poklesu a představuje vlastní teorii volební účasti, která ji vysvětluje v obecné rovině mobilizací vnějšími aktéry a individuální motivací k účasti (instrumentální, expresivní a normativní motivací). Tento teoretický model je využit nejen pro vysvětlení volební účasti, ale i jejího poklesu. K němu přispělo menší zapojení občanů ve společenských sítích, nárůst kritického hodnocení politických stran a zvýšená nejistota o smyslu­plnosti hlasování ve volbách. Kniha tak představuje první systematické prozkoumání volební účasti a důvodů jejího poklesu v České republice.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Lukáš Linek - další tituly autora:
Zrazení snu? Zrazení snu?
Voliči a volby 2010 Voliči a volby 2010
Dočasná stabilita? Dočasná stabilita?
Občanství a politická participace v České republice Občanství a politická participace v České republice
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

P O D Ě K O V Á N Í........................................................................................................5

1. Ú V O D : V O L E B N Í Ú Č A S T, JEJÍ POKLES

A K V A L IT A D E M O K R A C IE.........................................................................7

1.1. Funkce voleb, vo le b ní účast a n o rm a tiv n í hodnocení

je jí ú ro v n ě ..........................................................................................................7

1.2. Pokles volební účasti ve světě, Evropě,

postkom unistických státech a Č esku........................................................15

1.3. C o vím e o volební účasti v p o stko m u n istické Evropě a v Česku?.... 19

1.3.1. N a ra tiv y vysvětlení poklesu vo le b ní účasti

v po stko m u n istických z e m íc h.............................................................20

1.3.2. Zjištění ze stu d ií založených na agregovaných datech.................23

1.3.3. Zjištění ze stu d ií založených na in d iv id u á ln íc h d a te ch.................25

1.4. C íl výzkum u, strategie analýzy a přehled p u b lika ce..............................27

2. T E O R IE V O L E B N Í Ú Č A S T I........................................................................35

2.1. Co o v liv ň u je volební účast na in d iv id u á ln í ú ro v n i?.............................36

2.2. Teorie socioekonom ického statusu a z d r o jů..........................................38

2.3. Teorie občanských o rie n ta c í.......................................................................42

2.4. Teorie m obilizace a zapojení d o sp o le čno sti..........................................45

2.5. Teorie racionální v o lb y................................................................................50

2.6. Teorie valenčního h la s o v á n í.......................................................................58

2.7. Teorie ha b itu á ln íh o h la so vá n í....................................................................61

2.8. Z á v ě r................................................................................................................66

3. M O D E L V O L E B N Í Ú Č A S T I.........................................................................71

3.1. Co vysvětlovat? Z d á n livá b in a rita volební n e /ú č a s ti.............................73

3.2. Volební účast v ko n te xtu ostatních forem

p o litické participace: definice a c h a ra k te ris tik y.....................................77

3.3. D ůsledky c h a ra kte ristik volební účasti

pro je jí teoretické v y s v ě tle n í.......................................................................82

- 3 3 1 -


3.4. S yntetický m o d e l vo le b ní ú č a s ti................................................................86

3.5. Z á v ě r................................................................................................................96

4. K D O SE Ú Č A S T N I V O LE B ?.......................................................................99

4.1. A n a ly tic k á strategie...................................................................................100

4.2. V ě k................................................................................................................103

4.3. P ohlaví..........................................................................................................106

4.4. V z d ě lá n í...................................................................................................... 108

4.5. P říjem a so cio e kon o m ický status............................................................111

4.6. V elikost b y d liš tě..........................................................................................116

4.7. V ývo j n e ro vn o stí ve vo le b ní účasti v čase............................................119

4.8. Vícečetná regresní a n a lýza.......................................................................124

4.9. Z á v ě r..............................................................................................................128

5. PRO Č SE L ID É Ú Č A S T N Í VOLEB?

M O B IL IZ A C E A M O T IV A C E..................................................................131

5.1. M o b iliza ce a zapojení do sp o le čno sti....................................................132

5.1.1. P řím á m o b iliza ce..................................................................................132

5.1.1. N epřím á m o b iliza ce.............................................................................136

5.2. In s tru m e n tá ln í m otivace I: p ro s to ro v ý užitek z h la so vá n í...............139

5.3. In s tru m e n tá ln í m otivace II: valenční užitek z h la so vá n í..................146

5.4. E xpresívni m otivace k hlasování: stranická id e n tifika ce...................149

5.5. N o rm a tiv n í m otivace k hlasování: sm ysluplnost h la s o v á n í.............152

5.6. V ývo j v liv u m obilizace a m otivace v čase.............................................153

5.7. Vícečetná regresní a n a lýza.......................................................................156

5.8. Z á v ě r..............................................................................................................164

6. A S Y M E T R IČ N O S T V Y S V Ě T L E N Í V O L E B N Í Ú Č A S T I

A O T E V Ř E N É O T Á Z K Y ...........................................................................167

6.1. O tevřené otázky: a rg u m e n ty p ro a p ro ti je jic h p o u ž ití.....................168

6.2. D ů vo d y vo le b ní neúčasti dle otevřených o tá z e k................................175

6.3. Jak se zm ění vysvětlení vo le b ní účasti p ři vyloučení

n e vo ličů k v ů li o k o ln o s te m ?.....................................................................180

6.4. Z á v ě r...............................................................................................................185

- 332 -


7. V L IV G E N E R A Č N Í V Ý M Ě N Y N A POKLES

V O L E B N Í Ú Č A S T I V ČR M E Z I L E T Y 1990 A Ž 2010........................187

7.1. Proč b y generace m ě ly m ít o d liš n o u vo le b ní účast?...........................189

7.2. A n a ly tic k á strategie a k o h o rtn í analýza.................................................195

7.3. Analýza efektu generací na volební účast

v letech 1990-2010 p o m o cí ko n tin g e n čn ích ta b u le k..........................198

7.4. Logistická regresní analýza efektu věku, období

a generací a v liv generační v ý m ě n y na vo le b ní ú č a s t........................204

7.5. Z á v ě r..............................................................................................................213

8. V Y S V Ě T L E N Í PO KLESU V O L E B N Í Ú Č A S T I V ČR

M E Z I L E T Y 1996 A Ž 2 0 1 0.........................................................................217

8.1. Jak je vysvětlován pokles volební účasti?..............................................218

8.2. A n a lytická strategie....................................................................................223

8.3. Vysvětlení poklesu vo le b ní účasti v ČR v letech 1996 až 2010........225

8.4. Proč klesla vo le b ní účast?..........................................................................238

9. V L IV V O L E B N Í Ú Č A S T I N A Z IS K Y J E D N O T L IV Ý C H

P O L IT IC K Ý C H S T R A N..............................................................................241

9.1. Způsob zkoum ání v liv u volební účasti

na zisky je d n o tliv ý c h stra n........................................................................243

9.2. Výsledky analýz v liv u účasti na zisky p o litic k ý c h stran

p ro ro k y 2006 a 2010..................................................................................246

9.2.1. H yp o te tické vo le b ní výsledky p ři odlišně

definovaných ú ro vn ích vo le b ní ú č a s ti............................................246

9.2.2. Regresní analýza v liv u volební účasti

na zisky p o litic k ý c h s tra n....................................................................250

9.2.3. Volební p o d p o ra stran na základě stra n ických s y m p a tií............254

9.3. Z ávěr...............................................................................................................257

10. Z Á V Ě R...........................................................................................................261

10.1. C o jsm e se dozvěděli o důvodech vo le b ní účasti v Česku?............262

10.2. Co jsm e se dozvěděli o p říčin á ch poklesu

volební účasti v Česku?...........................................................................264

10.3. Pokles volební účasti v Česku v ko n te xtu inte rp re ta cí

poklesu účasti v d lo u ho d o b ých d e m o k ra c iíc h.................................269

- 3 3 3-


10.4. Pokles vo le b ní účasti v Česku v ko n te xtu interpretací

poklesu účasti v p o stko m u n istických státech..................................271

10.5. Jakým způsobem zvýšit vo le b ní účast

ve sněm ovních volbách?........................................................................274

10.5.1. Snižení n á k la d ů.................................................................................274

10.5.2. Zvýšení z is k ů.....................................................................................277

10.5.3. L im ity in s titu c io n á ln íc h zm ě n......................................................280

P Ř ÍL O H Y.............................................................................................................283

P řílo h a 1. D atové z d ro je....................................................................................283

1.1. In fo rm a ce o sběru d a t..........................................................................283

1.2. In fo rm a ce o v á ž e n í................................................................................285

P řílo h a 2. O peracionalizace p ro m ě n ných ...................................................286

2.1. Závisle prom ěnná: volební ú č a s t.......................................................286

2.2. Nezávisle p ro m ě n n é.............................................................................288

S U M M A R Y..........................................................................................................295

R E F E R E N C E.......................................................................................................301

V Ě C N Ý R EJS TŘ ÍK............................................................................................325

J M E N N Ý R E JS T Ř ÍK.........................................................................................329

- 3 3 4-
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist