načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: K porodu bez obav – Blanka Čermáková

K porodu bez obav

Elektronická kniha: K porodu bez obav
Autor: Blanka Čermáková

Praktická příručka provází budoucí maminky těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Srozumitelně připravuje maminky na vše, co budou prožívat a potřebovat během těhotenství a porodu. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  119
+
-
4
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3% 87%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » BIZBOOKS
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 152
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace (některé barevné), portréty
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Gynekologie. Porodnictví
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-265-0579-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Praktická příručka provází budoucí maminky těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Srozumitelně připravuje maminky na vše, co budou prožívat a potřebovat během těhotenství a porodu. Dočtou se o fyzických a psychických změnách během těhotenství, o vhodných cvicích, relaxačních a dechových technikách, které usnadňují těhotenství a porod, i o správné životosprávě v tomto období. Další kapitoly upozorňují na výhody a nevýhody jednotlivých způsobů porodů, popisují vybavení porodního sálu a provázejí jednotlivými porodními dobami. Kniha připravuje budoucí maminky i na šestinedělí.

Popis nakladatele

Příchod nového človíčka na svět je bezpochyby nádherný okamžik. Někdy však těhotenství a blížící se porod – jakkoli jsou pro život ženy přirozené – mohou v nastávající mamince vyvolat nejistotu a obavy. Dokážu vše, co se ode mě očekává? Zvládnu porodní bolesti? Budu vědět, co mám dělat? Autorka, zkušená porodní asistentka, vás může podobných obav zbavit. Společně projdete fyzickými a psychickými změnami provázejícími vaše těhotenství. Prozradí, co vás čeká v těhotenské poradně a co se skrývá za pojmy a zkratkami v těhotenské průkazce. Doporučí vhodné cviky a jejich sestavy, které vám období očekávání i porod sám pomohou usnadnit. Osvojíte si účinné relaxační a dechové techniky. Projdete si jednotlivými porodními dobami a autorka vám vyloží svůj názor na výhody i nevýhody jednotlivých způsobů porodů. Pomůže vám také připravit se na další změny – v období šestinedělí.

Tato kniha vám zkrátka poradí, co můžete sama udělat pro to, aby příchod vašeho děťátka na svět byl co nejsnadnější. Po jejím přečtení se porodu přestanete bát. Začnete se těšit…

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Blanka Čermáková - další tituly autora:
Trafology -- (2006-2014) Trafology
K porodu bez obav K porodu bez obav
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

K porodu bez obav

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.cpress.cz

www.albatrosmedia.cz

Bc. Blanka Čermáková

K porodu bez obav – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2017

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.


K PORODU

BEZ OBAV Bc. Blanka Čermáková Cpress Brno 2017 Obsah

MÍSTO ÚVODU 5

1. CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ 9

Zakázané sporty 10

Sporty doporučené 10

Speciální cvičení v těhotenství 13 2. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 27

Vysvětlení užívaných pojmů 28

Tělesné změny v těhotenství 28

Psychické změny v těhotenství 39

Životní styl v těhotenství 42 3. PRENATÁLNÍ PORADNA A „TĚHOTENSKÁ ADMINISTRATIVA“ 49

Prenatální poradna 50

Administrativní příjem v porodnici 57

Sociální problematika související s těhotenstvím a mateřstvím 59 4. VÝŽIVA NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY 63 5. PROSTŘEDÍ PORODNÍHO SÁLU 71 6. ROLE BLÍZKÉ OSOBY U PORODU 79 7. VNÍMÁNÍ SAMA SEBE 87 8. BOLEST U PORODU 93

Minulost kontra současnost 95

Obecné příčiny bolesti u porodu 96

Faktory ovlivňující bolest 96

Role a vliv hormonů 97

Metody tlumení porodních bolestí 98 9. NENÍ POROD JAKO POROD ANEB DRUHY PORODŮ 107 10. VLASTNÍ PRŮBĚH PORODU 115

Co je dobré si nachystat (doporučení z mé praxe) 117

Kdy vyrazit do porodnice 118

1. doba porodní 120

2. doba porodní 127

3. a 4. doba porodní 131 11. ŠESTINEDĚLÍ 135

Tělesné změny v šestinedělí 136

Sexuální život po porodu 139

Psychické změny v šestinedělí 139

MÍSTO ZÁVĚRU 141

... povzbuzení... 142

... a poděkování 142

Slovo o autorce 143

Literatura 144

Seznam vyobrazení 144

Barevná příloha 145

TIPY PRO BUDOUCÍ MAMINKY 149


MÍSTO ÚVODU

Těhotenství a  porod představují významné období v  životě každé

ženy a  páru  – ob do bí, v  němž dochází k  vývoji nového jedince. Je

to čas, který kromě velké radosti a těšení se z  nového života může

přinášet také mnoho otázek a  úskalí. Vždyť každá žena prochází

spoustou do té doby nepoznaných změn, jež vrcholí narozením

dítěte a  přijetím zcela nové role matky a  v  případě partnera role

otce.

Tato kniha  – psaná autorkou, která je v  každodenním kontaktu

s tě hot nými a  rodičkami  – se z  mého pohledu porodníka může

bezpochyby stát dobrým rádcem a průvodcem na vaší cestě touto

krásnou životní etapou.

MUDr. Radan Doubek, Fakultní nemocnice Brno


PŘEDMLUVA AUTORKY

6

Předmluva autorky Když jsem za čí na la se svou pra xí po rod ní asi s tentky, pře kva pi lo mě, jak má lo to ho bu dou cí ma min ky vě dí o po ro du, o změ nách v tě ho ten ství, o tom, co mo hou oče ká­ vat a po ža do vat od po rod nic ké ho za ří ze ní... zkrát ka jak má lo in for ma cí se jim do stá­ vá. Už ten krát jsem si umí ni la ten to stav zlep šit a dod nes ve svém úsi lí ne po le vu ji. Asi je to tím, jak má lo dnes spo lu li dé ko mu ni ku jí  – dří ve se zku še nos ti z  růz ných

ob las tí ži vo ta dě di ly a pře dá va ly v ro di ně, v ko mu ni tě, na ves ni ci... Do té to ko mu ni ty

pa t ři la i  po rod ní bá ba. Po rad ky ně, by lin kář ka, mou d rá že na, že na em pa tic ká, že na,

kte rá pro ží va la s ro dič kou je jí „těž ké chví le“ a zůs tá va la jí ku po mo ci s ko je ním a pé čí

o dí tě i na dá le. Po má ha la že ně­mat ce ne jen po strán ce tě les né, ale i psy chic ké a čas­

to i so ci ál ní.

Bě hem své pra xe jsem pro šla vše mi po do ba mi po vo lá ní po rod ní asi s tentky  – od

prá ce na gy ne ko lo gi i, po rod ním sá le, od dě le ní šes ti ne dě lí až po službu na příj mo vé

am bu lan ci na gy ne ko lo gii (do kon ce krát ký čas i v cy to lo gic ké la bo ra to ři). Vždy jsem

však pře de vším tou ži la po kra čo vat v tom, co – jak si my slím – by lo v dří věj ším sy sté­

mu do b ře pro pra co va né a po ro ce 1989 za ni klo. Mám na my sli pé či o tě hot nou že nu

a šes ti ne děl ku v te ré nu.

Pos tup ně na pl ňu ji svou před sta vu, jak by pri vát ní po rod ní asi s tentka mě la pra co vat.

Mým cí lem je kom plex ní pé če o  tě hot nou že nu, ro dič ku a  šes ti ne děl ku a  mým nej­

hlub ším přá ním v té to ná roč né pro fe si je zůs tat em pa tic ká k je jich po tře bám.

Své dlou ho le té zku še nos ti z pra xe po rod ní asi s tentky a z kur zů před po rod ní pří pra­

vy jsem chtě la shr nout v  té to kni ze. Sna ži la jsem se ne jen pře dlo žit „fak ta“ spo je ná

s  tě ho ten stvím a  po ro dem v  po rod nic kém za ří ze ní, ale ta ké zpří stup nit bu dou cím

ma min kám otáz ky, oba vy, myš len ky a tou hy ji ných tě hot ných žen – těch, kte ré se mě

pta jí a kte rým se sna žím od po ví dat.

A proč za čí ná me nej dřív prak tic kým cvi če ním? Tak to ve du „svo je“ tě hot né na ho di­

nách před po rod ní pří pra vy – nej dřív si za cvi čí me, pro táh ne me tě lo a po tom si bu de­

me po ví dat...

Blanka Čermáková


PŘEDMLUVA REDAKCE K AKTUALIZOVANÉMU VYDÁNÍ

7

Předmluva redakce k aktualizovanému vydání

Knížka K porodu bez obav vyšla poprvé téměř před deseti lety a já byla u jejího zrodu.

Když jsem se s Blankou prvně sešla a domluvily jsme se, že „dáme na papír“ její

dlouholeté zkušenosti porodní asistentky a šéfky agentury pro matku a dítě Větrník,

žádné dítko jsem ještě neměla. O rok později, ve stejném roce, kdy vyšla kniha, se mi

narodila první dcera a o pár let později druhá. Už něco vím o tom, o čem je těhoten­

ství, porod a mateřství. Se zkušeností mámy můžu říct, že se Blance podařilo ze všeho,

co o přípravě na porod ví, vybrat skutečně to nejdůležitější. Sama jsem v těhotenství

prošla jejím kurzem a pročítala si tuto knížku. Blančiny zkušenosti a rady mi nesmírně

pomohly těhotenství a potom hlavně porod dobře zvládnout. A to úplně nejdůleži­

tější, s čím mi Blanka v životě pomohla, bylo, že jsem se porodu přestala bát a díky

tomu si narození svých děvčátek pěkně užila.

Hana Hozová1. CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

Cvi če ní bě hem tě ho ten ství je dů le ži tou sou čás tí pří pra vy na

po rod. Ale ne jen to. Ja ko na s tá va jí cí ma min ka bys te mě la cvi čit

pro do brou tě les nou a du šev ní kon di ci. Tím se zvy šu je před po­

klad, že va še tě ho ten ství bu de pro bí hat bez pro blé mů a v po ho­

dě. Nau čí te se vní mat své tě lo, bu de te schop na re spek to vat je ho

sig ná ly. Cvi če ní vás při pra ví na po lo hy, kte ré vám po mo hou

uleh čit po rod.

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

10

Dí ky cvi če ní v tě ho ten ství se nau čí te správ ně dý chat, pro cvi čí te si úle vo vé po lo hy pro 1. do bu po rod ní a  na c vi čí te si způ sob, jak tla čit v  2. do bě po rod ní. Osvo jí te si tech­ ni ku uvol ňo vá ní pá nev ní ho sval stva, se zná mí te se s ma sá že mi a růz ný mi re la xač ní mi tech ni ka mi. Cvi če ní v  tě ho ten ství při spí vá k  udr že ní kon di ce a  se be vě do mí, po sí le ní dů vě ry ve vlast ní tě lo a k po zná ní svých mož nos tí. Při cvi če ní do chá zí k uvol ně ní en dor fi nů, kte­ ré na vo zu jí po cit do bré ná la dy. A v ne po sled ní řa dě pomáhá cvičení ta ké k po sí le ní vzá jem né ho vzta hu me zi tě hot nou že nou a je jím dí tě tem. Jak čas to cvi čit Me zi ná rod ní zdra vot nic ká or ga ni za ce (WHO) do po ru ču je tě hot ným že nám s  fy zi o lo gic­ kým tě ho ten stvím cvi čit 3× týd ně. Bě hem tě ho ten ství mů že te cvi čit tak dlou ho, do kud je vám da ný po hyb pří jem ný. Cvi čeb ní se sta va (sou bor cvi ků) by mě la tr vat asi 40–45 mi nut. Zakázané sporty Tzv. ad re na li no vé spor ty s se bou ne sou zvý še né ri zi ko břiš ní ho trau ma tu. Pa t ří me zi ně:

jíz da na ko ni;

po tá pě ní;

sko ky s pa dá kem;

ak ro ba tic ké prvky;

vod ní tu ris ti ka (raf ting, ka no is ti ka). Dů vo dem je ohro že ní dí tě te kvůli mož né mu úra zu mat ky, ne ade kvát ní zá těž pro or ga nis mus že ny, kte rý je pod vli vem tě ho ten ských hor mo nů (kloub ní spo je ní a va zy jsou uvol ně něj ší a ná chyl něj ší ke zra ně ním). Obec ně se pro to ne do po ru ču jí ani:

ko lek tiv ní mí čo vé spor ty;

squ ash;

te nis;

ae ro bik. Co se tý ká si lo vé ho tré nin ku v po si lov ně, ma min kám, kte ré na ta ko vé cvi če ní ne by ly před tě ho ten stvím zvy klé, jej roz hod ně ne do po ru ču ji. A po kud jste před otě hot ně ním po si lov nu na vště vo va la pra vi del ně, mě la bys te  – nej lé pe po po ra dě s  od bor ní kem (tre né rem) – při způ so bit druh, ná roč nost a dél ku po si lo va cích cvi ků své mu sta vu. Sporty doporučené A  ja ké spor ty mo hu bě hem tě ho ten ství do po ru čit? Pře de vším pla vá ní a  cvi če ní ve vo dě, tu ris ti ku a pro cház ky; do 28. týd ne gra vi di ty ta ké jíz du na ko le, běh na běž kách a sa mo zřej mě spe ci ál ní „tě ho ten ské“ cvi čeb ní se sta vy.

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

11

Pla vá ní Pla vá ní je ze zdra vot ní ho hle di s ka je dním z nej vhod něj ších spor tů v ob do bí tě ho ten­ ství. V  do po ru če ní WHO, kte ré spor ty v  tě ho ten ství pro vo zo vat, je pla vá ní uve de no na prvním mís tě. Ho di ny pla vá ní v  tě ho ten ství do pl ňu jí pří pra vu že ny (i  mu že) na po rod a ro di čov ství. Tě hot ná že na se ve vo dě cí tí do b ře, ani přes své ros tou cí bříš ko se ne po hy bu je ne mo tor ně a po ma lu, nýbrž leh ce a hbi tě. Ve vo dě vnímáte pou ze asi 15 % své sku teč né tě les né hmot nos ti. Pod mín kou, abys te mo hla cho dit v  tě ho ten ství pla vat, je fy zi o lo gic ké (te dy bez pro­ blé mo vé) tě ho ten ství a to, že pla vat umí te (zvlá dá te ale s poň styl „pr sa“ a „znak“). Pla vá ní se na o pak roz hod ně vy hně te, po kud pla vat ne umí te, tr pí te­li opa ko va ný mi zá ně ty po ch vy (my kó za mi) ne bo po kud vám pla vá ní ne do po ru čí lé kař či po rod ní asi­ s tentka z ji né ho dů vo du. Pla vá ní v  tě ho ten ství sni žu je ne bo zce la odstra ňu je bo les ti zad, na po má há uvol ně­ ní v  ob las ti kr ku a  ra men. Sni žu je se zá těž klou bů a  šlach dol ních kon če tin. Do chá zí k uvol ně ní sval stva a k pro hlou be ní de chu – or ga nis mus při jí má ví ce kys lí ku, což pro­ spí vá mat ce i  plo du. Zvět šu je se ob jem plic. Při pla vá ní se učí te správ né mu dý chá ní při po ro du. Ve vo dě zí s ká vá te vět ší dů vě ru ve vlast ní tě lo, učí te se vní mat je ho sig ná ly. Při spo leč ném pla vá ní (pla vá ní v pá rech) sle du je part ner po tře by že ny. Ta to ne ver bál­ ní ko mu ni ka ce po si lu je u na s tá va jí cí ma min ky dů vě ru v part ne ra a je ho po moc, což je v prů bě hu po ro du dů le ži té. Ve vo dě se na víc ne sbli žu je te jen vy a váš part ner, ale má te i těs něj ší kon takt s dě ťát kem. A co je nej lep ší – pla vat mů že te až do po ro du. Na co si je tře ba dá vat po zor:

Ne smí vznik nout žád ný tlak na vý kon. Kaž dá že na si ur ču je sa ma, jak dlou ho chce

ve vo dě či pod vo dou zůs tat. Sa ma so bě po lož te otáz ku, co je vám pří jem né a co

ne – i při po ro du bys te si mě la umět na jít svo u vlast ní ces tu.

Po zor na ne bez pe čí úra zu ve ve řej ných ba zé nech. Do vo dy se stu puj te po ma lu,

roz hod ně do ba zé nu ne ská kej te!

Po zor na ne bez pe čí in fek cí v pří rod ních kou pa liš tích.

Snaž te se o správ né tech nic ké pro vá dě ní da né ho pla vec ké ho sty lu. Jest li že ne pa­

t ří te k po kro či lým plav ky ním, do po ru ču ji na vště vo vat od bor ně ve de né tě ho ten­

ské pla vá ní.

Ne plav te v tě ho ten ství sty lem „mo tý lek“.

Ne do po ru ču ji pla vat v roz bou ře ném mo ři – hro zí ne bez pe čí ná ra zu vln na bři cho

a břiš ní ho trau ma tu.

Pla vá ní mů že te do pl nit cvi če ním ve vo dě – s po můc ka mi (kor ko vá de s tič ka, pě no vá ží ža la, ho ke jo vý puk) i bez po mů cek.

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

12

Tu ris ti ka a pro cház ky pří ro dou Při prv ním se t ká ní v tě ho ten ských kur zech se pra vi del ně ptám: „Má te do ma pej ska?“ Dá se oče ká vat, že že ny, od kte rých do sta nu klad nou od po věď, se bu dou do sta teč ně po hy bo vat. Pes po tře bu je ven čit  – a  to zna me ná jít na pro cház ku. Ale i  ty bu dou cí ma min ky, kte ré pej ska ne ma jí, by mě ly do své ho den ní ho re ži mu za řa dit ta ko vých 5–6 ki lo me trů chů ze den ně, ide ál ně pro cház ky pří ro dou. Jíz da na ko le ne bo ro to pe du Ten to druh spor tu še t ří va še klou by a šla chy a na po má há okys li čo vá ní sva lů. Na ko le mů že te jez dit do do by, do kud se na něm ješ tě bu de te cí tit bez peč ně, jíz da vám bu de pří jem ná a ne bu de te cí tit tlak v bři še a v pán vi. Při jíz dě na ko le do dr žuj te ta to pra vi dla:

Ni kdy ne jez dě te sa ma, vždy ale s poň ve dvo ji ci.

Vy hně te se ná roč né mu te ré nu  – strmé kop ce, vel ká pře vý še ní, hr bo la té les ní

ne bo hor ské ces ty va še mu bříš ku ne svěd čí.

Ne jez dě te na prud kém slun ci.

Je ne zbyt né do dr žo vat pit ný re žim, pro to do ma ne za po meň te lá hev s vo dou.

Ne pře ce ňuj te svo je sí ly. Jak mi le po cí tí te úna vu, je tře ba si od po či nout – tě ho ten­

ství si ce ne ní ne moc, ale pře ce jen je to „ji ný stav“...

Běh na ly žích Vý ho dou to ho to spor tu je rov no měr né za tí že ní a pro cvi če ní ce lé ho tě la. Ale i zde je tře ba zvá žit ná roč nost te ré nu a mí ru vlast ních zku še nos tí s tím to spor tem. Dbej te na vhod né ob le če ní – ne za po meň te, že v zim ních mě sí cích se mů že, zvláš tě na ho rách, ry chle změ nit po ča sí. Měj te pro to s se bou ob le če ní na víc, ide ál ně v ba to­ hu – obecně se vám vy pla tí na vyk nout si mís to ka bel ky na ba toh, až to tiž bu de te mít

ma lé dít ko, oce ní te obě ru ce vol né...

Ne pod ce ňuj te prů běž né do pl ňo vá ní te ku tin (na ho rách nej lé pe vlaž ný slad ký čaj),

a ne pře ce ňuj te své sí ly – ni kdy se na tú ru ne vy dá vej te sa ma.


CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

13

Cvi če ní  při ná ší  po zi ti va  ne jen  ma min ce,  ale  i  dí tě ti.  Při  cvi če ní  se  vy pla vu jí  tzv. 

en dor fi ny.  Ty to  hor mo ny  způ so bu jí  spo ko je nost  a  do brou  ná la du.  Vliv  en dor fi­

nů se pro je ví i na vý vo ji dí tě te – hor mo ny jsou v na šem tě le roz vá dě ny kr ví a do stá­

va jí  se  přes  pla cen tu  i  k  dí tě ti.  Z  pra xe  mo hu  ří ci:  po ho do vá  na s tá va jí cí 

ma min ka zna me ná po ho do vé dě ťát ko. Speciální cvičení v těhotenství V  na ší ro di ně byl sport pod po ro ván od dět ství. Vy ros tla jsem na ma lé ves ni ci, kde skvě le fun go val So kol, kte rý na bí zel vše stran ný po hyb. Pos tup ně jsem se sta la ta ké cvi či tel kou a  pře svěd če ní, že po hyb je pro zdra ví dů le ži tý, ve mně zůs ta lo dod nes hlu bo ce za ko ře ně no. Nut nost mít pra vi del ný a vše stran ný po hyb se pro mí tl i do mé prá ce – proto je cvi če ní v tě ho ten ství jednou z mých hlav ních zá sa d. Že nám, kte ré se spor tu před tě ho ten stvím ne vě no va ly, do po ru ču ji na vště vo vat kur­ zy cvi če ní v tě ho ten ství, kte ré na bí ze jí v rám ci pří pra vy na po rod pře de vším po rod ní asi s tentky. Po rod ní asi s tentka či in struk tor ka vás zde – ve dle dal ších dů le ži tých vě cí, ja ko je dý chá ní či re la xa ce  – nau čí vhod né cvi ky a  cvi čeb ní se sta vy. Vy svě t lí a  kon t­ ro lu je správ né pro ve de ní cvi ku a  správ né dý chá ní. Po rod ní asi s tentka ta ké do ve de vy svě t lit že ně ak tu ál ní pro blém, kte rý se u ní v sou vi slos ti s cvi če ním mů že ob je vit. Při cvi če ní se v kur zech vy uží va jí po můc ky, kte ré na po mo hou ke správ né mu pro ve­ de ní cvi ku bez ne ga tiv ní zá tě že kloub ní ho spo je ní. V ne po sled ní řa dě cvi če ní ve sku pi ně při ná ší že ně ta ké psy chic ké us po ko je ní – os tat­ ní ma jí stej ný ne bo po dob ný pro blém, ne jste v  tom sa ma. Cvi čeb ní kurz umož ňu je bu dou cím ma min kám po znat ji né že ny, na vá zat přá tel ství, kte rá pře tr vá va jí i  po skon če ní kur zu. Čas to sly ším, jak jsou tyto kamarádky schop ny si vzá jem ně po mo ci. Tě ší mě to zvláš tě v do bě, kdy se den ně se t ká vá me s lid skou lhos tej nos tí. Výz nam a nác vik správ né ho dr že ní tě la Zá klad ním před po kla dem správ né ho pro ve de ní kaž dé ho cvi ku je správ né dr že ní tě la. Pro to před tím, než se pus tí te do kon krét ních cvi ků, vě nuj te pár mi nut nác vi ku dr že ní tě la v jed not li vých zá klad ních po lo hách. Při tom to té ma tu se tě hot né čas to usmí va jí a  sdě lu jí mi, že soustředění na správ né dr že ní tě la je pro ně ná sil né, ne při ro ze né a  že by nic ne sti hly udě lat. Ja ko od po věď čas to po uží vám ten to ci tát: „Změ na zna me ná za čít vy ko ná vat da nou čin nost ji nak, než jsme zvy klí.“ (F. M. Ale xan der) V  dneš ní do bě má asi 70  % oby va tel stva pro blé my se správ ným dr že ním tě la, se zdra vím – a že ny pro to i s tě ho ten stvím a po ro dem. Je to dá no změ nou ži vot ní ho sty­ lu – pře de vším ne dos tat kem po hy bu a tím, že už ne po tře bu je me zau jí mat v kaž do­ den ním ži vo tě ně kte ré po lo hy, na pří klad dřep ne bo klek. Uve dla jsem zá měr ně ten to pří klad – na jed né stra ně jsou to nej při ro ze něj ší po lo hy pro po rod, po lo hy, kte ré jej

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

14

mo hou vý raz ně usnad nit, na dru hé stra ně jsou to po lo hy v  dneš ní do bě pro že nu

nej ob tíž něj ší – jak co do správ nos ti pro ve de ní, tak do vý dr že.

Správ né dr že ní tě la zna me ná udr žo vat sval stvo v do bré kon di ci.

Správ né dr že ní tě la zna me ná har mo nii sva lů a klou bů.

Správ né dr že ní tě la může ovlivnit i správné „ulo že ní“ dí tě te v dě lo ze.

Správ né mu dr že ní tě la se mu sí me opět učit, pro to že ně kte ré po zi ce z na še ho ži vo ta

vy mi ze ly. Tě hot ná že na by mě la ovlá dat správ ný stoj, sed, vzpří me ný sed na pa tách,

klek s opo rou „na všech čty řech“, dřep.

Správ ný stoj

No hy jsou na ší ři ky člí, prsty na no hách smě řu jí do pře du, ne do stran. Vá ha je na cho di dlech. Ko le na jsou uvol ně ná, ne pro pí nej te je. Pá nev je mír ně pod sa ze ná, na klo­ něná do pře du. Ra me na táh ně te mír ně do za du a do lů. Hla va je v pro dlou že ní pá te ře (ja ko bys te chtě li čich nout ke kvě ti ně a pak za su nu li bra du do za du). Správ ný sed Dol ní kon če ti ny na ší ři bo ků od se be, prsty na no hách smě řu jí do pře du, ne do stran. Pá nev je klo pe na do pře du, hrud ní kost vy zved nu ta. Ra me na držte vol ně, mír ně do za­ du a do lů. Hla va je v pro dlou že ní pá te ře. Do po ru ču ji:

V tě ho ten ství se dá vej te na ži dli, nej lé pe „ob kroč mo“, s opo rou před lok tí o opě ra­

dlo ži dle.


CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

15

Po uží vej te klín vkládaný me zi be d ra a opě ra dlo ži dle.

Vy hý bej te se se da cím sou pra vám. Při se ze ní na nich do chá zí k uvol ně ní sval stva

a ke špat né mu dr že ní tě la.

Vzpří me ný sed na pa tách (jde o od po čin ko vou po lo hu) Ko le na jsou na ší ři ky člí, pá nev je mír ně pod sa ze ná a  sklo něná do pře du. Ra me na držte vol ně, mír ně do za du a do lů. Ru ce spo čí va jí na steh nech, hla va je v pro dlou že ní pá te ře. Do po ru ču ji:

Dej te si me zi za de ček a pa ty pol š tář, mo li ta no vou kost ku ne bo over ba ll.

Mo li ta no vý vá le ček umís tě te pod nár ty. Klek s opo rou „na všech čty řech“ Hla va, krk a  pá teř mu sejí být v  jed né li nii. Vá ha tě la je roz lo že na na všech ny čty ři kon če ti ny. Správ ný dřep Cho di dla spo čí va jí ce lou plo chou na ze mi. Ra me na držte vol ně, mír ně do za du a do lů. Hla va je v pro dlou že ní pá te ře, ru ce vy vě še né, vol ně opře né o ko le na. Do po ru ču ji:

opo ru zad (na příklad stě nu). Správ ný leh na bo ku V tě ho ten ství upřed nostňu je me leh na bocích; vhodnější je levá strana z dů vo du tzv. syn dro mu dol ní du té ží ly. Pod lož te si hla vu, ros tou cí bříš ko a ko le na – nej lé pe ko ji cím pol š tá řem, sto če nou de kou či jed not li vý mi pol š tá ři.

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

16

Dol ní  du tá  ží la  od vá dí  krev  z  dol ních  kon če tin.  Na chá zí  se  před  páteří.  Vle že

na  zádech  mů že  do jít  vli vem  ros tou cí  dě lo hy  k  je jí mu  přiškrco vá ní,  tzn.  váz­

ne  od tok žil ní  kr ve,  což  má  za  následek  nedokrvení  dělohy  a  mozku  ženy.

Komprese (tlak, přiškrcování)  dolní  duté  žíly  znamená menší  plnění

srdce  krví,  menší výdej k  dítěti,  což  je  pro  plod  negativní  –  snižuje  se  přívod  kys­

líku a živin. U matky hrozí nebezpečí mdloby. Leh na zá dech s vy vý še ný ma no ha ma Leh ně te si na zá da, no hy mů že te vy po­ dlo žit gym nas tic kým mí čem, ne bo je mů že te po lo žit na ži dli, po stel apod. (o  před mět se opí ra jí pa ty a  lýt ka). Be d­ ra při tla čuj te k  po dla ze. Krč ní pá teř je pod lo že na (na příklad pol š tá řem), hla va je v  pro dlou že ní pá te ře. Ru ce nechej te le žet vol ně na pod lož ce po dél tě la, ne bo je po lož te na bříš ko. Po zor!  V  dru hé  po lo vi ně  tě ho ten ství  již  ne do po ru ču ji  dlou ze  re la xo vat  v  po lo­ ze  na  zá dech  ne bo  na  zádech  spát  –  mů že  do jít  k  popsanému  syndromu dolní duté žíly. Cvi čeb ní se sta vy Cvi čeb ní se sta vy pro ob do bí tě ho ten ství pl ní ne jen funkci cvi če ní ja ko ta ko vé ho, ale učí na s tá va jí cí ma min ku po lo hám, kte ré se dí ky po stu pu ci vi li za ce z běž né ho ži vo ta vy tra ti ly. Ty to po lo hy jsou pro po rod dů le ži té, pro to je tře ba na tré no vat v nich obrat­ nost a výdrž. Ve dle sto je jsou to po lo ha v dře pu, v kle ku a v se du na pa tách. Se sta vy, kte ré pro cvi če ní v tě ho ten ství do po ru ču ji, ob sa hu jí cvi ky po si lu jí cí i uvol ňu jí cí:

ší jo vé sva ly;

ra men ní sva ly;

zá do vé a me zi lo pat ko vé sva ly;

prsní sva ly;


CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

17

sva ly hor ních kon če tin (HK); šik mé a příč ní břiš ní sva ly; sva ly pá nev ní ho dna; sva ly hýž ďo vé; sva ly dol ních kon če tin (DK), pře de vším ste hen ní; nož ní klen bu; cév ní cvi ky, pre ven ce vzni ku kře čo vých žil; tzv. SI sklou be ní (uvol ně ní a zvý še ní po hyb li vos ti kří žo ky čel ní ho spo je ní).

Vy uží vám při tom prvky ze zdra vot ní tě les né vý cho vy, ka la ne ti ky, pilates, gra vid jó gy,

břiš ních tan ců, aerobiku a ze sestav cvi ky po dle Lud mi ly Moj ží šo vé.

Při těch to cvi čeb ních se sta vách mů že te ta ké po užít cvi čeb ní po můc ky – gym nas tic ký

ba lon (gym ba ll), over ba ll, 1kg čin ky, pl ně né po pru hy ne bo mo li ta no vé kost ky.

I při spe ci ál ních cvi čeb ních se sta vách je tře ba pa ma to vat na růz ná ome ze ní a do po­

ru če ní:

Dbej te na do dr že ní pit né ho re ži mu. Pij te po dle chu ti, a po kud má te s do dr že ním

pit né ho re ži mu pro blém, snaž te se při po me nout si pi tí s kaž dou změ nou po lo hy

při cvi če ní. Před cvi če ním je do bré vy prázdnit mo čo vý mě chýř. Po zor na ne vhod ný vý běr cvi ků – cvi ky při způ so buj te da né mu tri mes tru. Te po vá fre k ven ce při cvi če ní by ne mě la pře kro čit 14O  te pů za mi nu tu. A  jak

vhod né tem po po znat bez mě ře ní? Ho vo ří me o tzv. ho vo ro vém tem pu, tj. ta ko­

vém, kdy vám při cvi če ní ne dě lá pro blém mlu vit s ve dle vás cvi čí cí ka ma rád kou,

ko le gy ní. Ne za po mí nej te na pra vi del né dý chá ní. Při pro ta ho vá ní ne pro vá děj te cvi ky do kraj ních po loh, kloub ní spo je ní jsou vli­

vem pla cen tár ních hor mo nů uvol ně něj ší.

Ne cvič te s pl ným ža lud kem (ale s poň 1,5 ho di ny po jí dle). Tě hot ným že nám ra dím,

když si jdou za cvi čit mi mo do mov, aby si s se bou vza ly ně co „k za kous nu tí“. Vol te

tře ba ovo ce – až do c vi čí te, sní te ho a ne bu de te mít hlad, než při jde te do mů, ane­

bo se vy hne te kou pi pár ku v roh lí ku či ji né ho jí dla na bí ze né ho na stán cích. Buď te opa tr né v ob do bí před po klá da né men stru a ce, zvláš tě v I. tri mes tru, mo hlo

by se ob je vit kr vá ce ní. Pro cvi če ní vol te vhod ný oděv – mu sí do b ře sát a od vá dět pot, ni kde ne smí škrtit

ani táh nout. Ne pod ce ňuj te stre čink – pro za hřá tí tě la, vždy na za čát ku i na kon ci cvi če ní.

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

18

Dá vej te  po zor  na  po s ko ky,  otře sy,  prud ké  po hy by,  ná hlé  otáč ky,  po si lo vá ní  pří­

mých břiš ních sva lů.

Ma min ky mě čas to při cvi če ní upo zor ňu jí na zvý še nou po hy bo vou ak ti vi tu dě ťát­ ka  – pta jí se, zda je to nor mál ní. Ano  – jest li že se zvý ší te po vá fre k ven ce vám, zvý ší se ta ké u dě ťát ka, a po kud se na víc sna ží te o správ né pra vi del né břiš ní dý chá ní, dí tě má i ví ce kys lí ku. Jest li že pro vo zu je te ješ tě ji ný sport, do po ru ču ji za cvi čit si do po ru če nou se sta vu cvi ků 1× týd ně. Ji nak je vhod né cvi čit ji 3× týd ně. Ani zde však ne za po mí nej te na vní má ní sig ná lů své ho tě la. Cvik mů že být vhod ný, ale zrov na vám ne mu sí vy ho vo vat. Po kud cvi čí te sa ma, zvol te ji ný cvik, při cvi če ní ve sku pi ně na to upo zor ně te in struk tor ku. Ta vám na bíd ne a vy svě t lí cvik ji ný ne bo mů že te do dal ší ho cvi ku chví li od po čí vat. Ukáz ka cvi če ní 1. Cvik na pro ta že ní krč ních a hrud ních ob ra tlů Zá klad ní po lo ha: sed na mí či, pra vou pa ži pokrčmo za hla vu, prsty smě řu jí me zi lo pat­

ky. Ná dech do bříš ka a  s  po ma lým vý de chem před klá něj te hla vu, bra du tlač te co

nej blí že k hrud ní ku. Ná dech – hla va do vzpří me ní. Opa kuj te 8×.

2. Cvik na pro ta že ní ší jo vé ho sval stva

Zá klad ní po lo ha: sed na mí či, pra vou pa ži vzpaž te skrč mo, prsty smě řu jí k  le vé mu

uchu. Ná dech ve vzpří me né po lo ze. S vý de chem úklon hla vy k pra vé mu ra me ni, le vé

ra me no sta huj te mír ně do lů. Ná dech a ná vrat do vzpří me né po lo hy. Po zor! Ne smí te

pro vá dět za práh bo les ti – hro zí za blo ko vá ní krč ní pá te ře!

3. Cvik na po sí le ní/pro ta že ní zá do vých a me zilo pat ko vých sva lů

Zá klad ní po lo ha: sed na mí či, obě pa že vzpaž te skrč mo, lok ty v  úrov ni ra men. Pro­

veď te ná dech a s vý de chem sta huj te lok ty a ra me na do za du, lo pat ky k so bě. Ná dech

a ná vrat do vý cho zí po lo hy.

4. Cvik na po sí le ní/pro ta že ní zá do vých a me zilo pat ko vých sva lů

Zá klad ní po lo ha: sed na mí či, obě pa že vzpaž te skrčmo, lok ty v  úrov ni ra men. Pro­

veď te ná dech a s  vý de chem při ta huj te lok ty k  tě lu, mír ně za zá da. Ná dech a  ná vrat

do vý cho zí po lo hy.

5. Cvik na po sí le ní/pro ta že ní prsních sva lů

Zá klad ní po lo ha: sed na mí či, před paž te skrč mo, dla ně pro ti so bě, lok ty v  úrov ni

ra men. Pro veď te ná dech, za tlač te dla ně pro ti so bě, vy držte 5 se kund. Vý dech a uvol­

ně ní. Opa kuj te 10–12×. Dla ně pro ti so bě mů že te tla čit před hrud ní kem, v úrov ni očí

ane bo v úrov ni hor ní čás ti bři cha.

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

19

1a 1b 2a

2b 3a 3b

4a 4b 5

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

20

Cvi ky na po sí le ní hor ních kon če tin 6. Cvik na po sí le ní dvoj hla vé ho paž ní ho sva lu Zá klad ní po lo ha: sed na mí či, před pa ží me skrč mo, lok ty k so bě, dla ně pře krýt „jed na do dru hé“, lok ty do vý še ra men. Pro vá děj te drob né hmi ty pa že mi smě rem na ho ru. Opa kuj te 10×. Od po čiň te si na 10 se kund a zo pa kuj te opět 10×. 7. Cvik na po sí le ní troj hla vé ho paž ní ho sva lu Zá klad ní po lo ha: sed na mí či, dla ně a  prsty smě řu jí k  ze mi (tzv. ob rá ce ný sví cen). Uvol ně te pa že od lok tů smě rem k  prstům a  tou to uvol ně nou čás tí pro vá děj te drob né hmi ty (od lok tů do stran). Opa kuj te 10×. Od po­

čiň te si na 10 se kund a zo pa kuj te opět 10×. Cvi ky na po sí le ní dol ních kon če tin 8. Cvik na po sí le ní ste hen ní ho sval stva Zá klad ní po lo ha: leh na bo ku, hla va po de pře na ru kou, no hy mír ně po kr če né v ko le nou. Horní no hu uno žuj te skrč mo. Ná dech v zá klad ní po lo ze, vý dech při pro vá dě­ ní cvi ku. Opa kuj te 10×. 9. Cvik na pro ta že ní zad ní stra ny dol ní kon če ti ny Zá klad ní po lo ha: leh na bo ku, hla va po de pře na ru kou, no hy po kr če né v ko le nou. Horní no hu uno žuj te, mír ně při táh ně te ko le no k  ra me ni. S  vý de chem pro táh ně te no hu, prop ně te pod ko le nní jam ku  – mu sí te cí tit tlak na pa tu, prsty při ta huj te k ho le ni. S ná de chem opět do vý cho zí po lo hy (9a). Opa kuj te 10×. 10. Cvik na po sí le ní vnitř ní stra ny ste hen Zá klad ní po lo ha: leh na bo ku, spod ní no ha mír ně po kr­ če ná, hor ní pokrčmo před no že ná. Hor ní ru ka se opí rá o po dla hu, spod ní pa že na ta že ná pod hla vou. Zve dej te spod ní no hu smě rem ke stro pu, po hyb ve de pa ta  – mu sí te cí tit tlak na pa tu. Opa kuj te 10×.

6

7

8a 8b

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

21

11. Cvik na šik mé břiš ní sva ly

Zá klad ní po lo ha: leh na bo ku, hla va

po lo že na na na ta že né spod ní ru ce, hor­

ní ru ka le ží vol ně. Ná dech v  zá klad ní

po lo ze, s  vý de chem při ta hu je me hor ní

ra me no k pán vi, ru ku po ma lu su ne me

ke steh nu. S ná de chem opět do zá klad ní

po lo hy. Opa kuj te 10×.

12. Cvik na po sí le ní sva lů pá nev ní ho

dna

Zá klad ní po lo ha: leh na zá dech, mír ně po kr če né no hy, ru ce po dél tě la, vy po dlo že ná

krč ní pá teř. V zá klad ní po lo ze vý dech (!), ná dech do bři cha a sou čas ně zve dej te pá nev

a vta huj te pos tup ně ko neč ník – po ch vu – mo čo vou tru bi ci. Vý dech v zá klad ní po lo ze.

Výdrž při zpev ně ní 6–8 se kund, v uvol ně ní 12–16 se kund. V uvol ně ní klid ně a pra vi­

del ně dý chej te, vý dr že pro vá děj te při za dr že ném de chu. Opa kuj te 10×.

13. Cév ní cvi če ní

Zá klad ní po lo ha: leh na zá dech, vy po dlo že ná be d ra a  krč ní pá teř, no hy na ta že ny

snož mo vzhů ru, cho di dla smě řu jí ke stro pu. No hy mů že te při dr žo vat ru ka ma. Stří­

da vě pro pí nej te pa ty a špič ky, pra vi del ně dý chej te, ne za dr žuj te dech. Opa kuj te 10×.

9a 9b

10

12a 12b

11a 11b

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

22

14. Cvik na uvol ně ní ky člí

Zá klad ní po lo ha: leh na zá dech, no hy po kr če né v ko le nou, cho di dla smě řu jí k so bě,

ko le na po de pře na pol š tá řem. Ná dech do bři cha a s vý de chem po vo luj te ky čle a ko le­

na. Opa kuj te 10×.

15. Cvik za bra ňu jí cí tě ho ten ské zác pě

Zá klad ní po lo ha: leh na bo ku, spod ní no ha mír ně po kr če ná, hor ní no ha na ta že ná.

Hor ní ru ka se opí rá o po dla hu, spod ní pa že na ta že ná pod hla vou. Jde o švi ho vé cvi če­

ní. Ná dech v zá klad ní po lo ze a s vý de chem švi hem před nož te na ta že nou hor ní no hu.

S ná de chem zpět do zá klad ní po lo hy. Opa kuj te 10×.

13a 13b

14a 14b

15a 15b

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

23

Cvi ky po dle Moj ží šo vé na uvol ně ní pá te ře

16. Cvik na uvol ně ní hrud ní pá te ře

Zá klad ní po lo ha: klek, ru ce na pod lož ce (be dýn ka, sto lič ka apod., výš ka asi 20 cm).

S  ná de chem vy hrbte zá da, hla vu při ta huj te k  prsní kos ti, kos trč smě řu je me zi pa ty.

S vý de chem ná vrat do zá klad ní po lo hy. Opa kuj te 10×.

17. Cvik na uvol ně ní spod ní čás ti zad

Zá klad ní po lo ha: klek, ru ce na pod lož ce (be dýn ka, sto lič ka apod., výš ka asi 20 cm).

Ná dech v zá klad ní po lo ze. S vý de chem jde hla va i no hy zá ro veň na jed nu stra nu. Jed­

ná se o úklon hla vy, tzn. ucho smě řu je k ra me ni, a snaž te se o ta ko vé pro hnu tí, abys te

vi dě ly svo je prsty na no hách. Ná dech v zá klad ní po lo ze. Opa kuj te 10×.

16a 16b

17a 17b

18a 18b

CVIČENÍ V TĚHOTENSTVÍ

24

18. Cvik na pro ta že ní pá te ře – tzv. ko či čí hř bet Zá klad ní po lo ha: klek s opo rou „na všech čty řech“, rov ná zá da, hla va je v pro dlou že­ ní pá te ře. S ná de chem vy hrbte zá da, s vý de chem ná vrat do zá klad ní po lo hy. Po zor! Ne pro hý bej te se v ob las ti be der. Opa kuj te 10×. Cvi čit mů že kaž dá tě hot ná že na, kte rá má o to to cvi če ní zá jem a je jíž tě ho ten ství je fy zi o lo gic ké, te dy bez pro blé mo vé. A kdy bys te na o pak cvi čit ne mě la, ne bo do kon ce ne smí te? Pře de vším při ri ziko vém

tě ho ten ství, ze jmé na po kud vám cvi če ní ne do po ru ču je váš gy ne ko log. Pro blé mem

je ta ké vyš ší hod no ta cer vix skó re (informuje o  pokročilosti nálezu na porodních

cestách), než kte rá od po ví dá da nému tý dnu. Me zi dal ší fak to ry, kdy je cvi če ní v tě ho­

ten ství ne vhod né, pa t ří:

nízko nasedající placenta (pla cen ta za sa hu je do spod ní čás ti dě lo hy do tzv. DS –

dol ní ho seg men tu);

to ni za ce dě lo hy;

am ni o cen té za (cvi čit za čně te až mi ni mál ně 14 dní po am ni o cen té ze);

závažná hypertenze (vysoký krevní tlak);

hy pe re me sis (nad měr né zvra ce ní);

špat ný cel ko vý zdra vot ní stav. Po kud tr pí te cho ro bou srdce ne bo cév či dia be tem mel li tus (cu k rov ka), lze cvi čit pou ze pod od bor ným do hle dem! V ja kých po lo hách se cvi čí:

stoj;

sed;

klek;

klek s opo rou „na všech čty řech“;

dřep;

leh na bo ku;

leh na zá dech – jen do kud vám ne či ní po tí že. V  tě ho ten ské se sta vě by mě ly být cvi ky vo le ny tak, aby do šlo k  pro stří dá ní všech po loh. V po sled ním tri mes tru již vy ne chá vá me po lo hu na zá dech. Výz nam a nác vik správ né ho břiš ní ho dý chá ní Správ né břiš ní dý chá ní bě hem tě ho ten ství zlep šu je krev ní oběh a stav srdce – pod­ po ru je ná vrat žil ní kr ve z dol ní po lo vi ny tě la do pra vé po lo vi ny srdce a zvy šu je pří sun kys lí ku k  dí tě ti. Umož ňu je pl né vy u ži tí ka pa ci ty plic a  na po má há k  je jí mu zvý še ní.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist