načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: K porodu bez obav - Blanka Čermáková

K porodu bez obav
-15%
sleva

Kniha: K porodu bez obav
Autor:

Po přečtení knížky se porodu přestanete bát. Začnete se těšit... Příchod nového človíčka na svět je bezpochyby nádherný okamžik. Někdy však těhotenství a blížící se porod ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  199 Kč 169
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3% 95%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » BIZBOOKS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017-02-08
Počet stran: 160
Rozměr: 145 x 205 mm
Úprava: 152 stran : ilustrace (některé barevné), portréty
Vydání: 1. vydání
Vazba: brožovaná lepená
Doporučená novinka pro týden: 2017-07
ISBN: 9788026505792
EAN: 9788026505792
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Praktická příručka provází budoucí maminky těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Srozumitelně připravuje maminky na vše, co budou prožívat a potřebovat během těhotenství a porodu. Dočtou se o fyzických a psychických změnách během těhotenství, o vhodných cvicích, relaxačních a dechových technikách, které usnadňují těhotenství a porod, i o správné životosprávě v tomto období. Další kapitoly upozorňují na výhody a nevýhody jednotlivých způsobů porodů, popisují vybavení porodního sálu a provázejí jednotlivými porodními dobami. Kniha připravuje budoucí maminky i na šestinedělí.

Popis nakladatele

Po přečtení knížky se porodu přestanete bát. Začnete se těšit... Příchod nového človíčka na svět je bezpochyby nádherný okamžik. Někdy však těhotenství a blížící se porod – jakkoli jsou pro život ženy přirozené – mohou v nastávající mamince vyvolat nejistotu a obavy. Dokážu vše, co se ode mě očekává? Zvládnu porodní bolesti? Budu vědět, co mám dělat? Autorka, zkušená porodní asistentka, vás může podobných obav zbavit. Společně projdete fyzickými a psychickými změnami provázejícími vaše těhotenství. Prozradí, co vás čeká v těhotenské poradně a co se skrývá za pojmy a zkratkami v těhotenské průkazce. Doporučí vhodné cviky a jejich sestavy, které vám období očekávání i porod sám pomohou usnadnit. Osvojíte si účinné relaxační a dechové techniky. Projdete si jednotlivými porodními dobami a autorka vám vyloží svůj názor na výhody i nevýhody jednotlivých způsobů porodů. Pomůže vám také připravit se na další změny – v období šestinedělí. Tato kniha vám zkrátka poradí, co můžete sama udělat pro to, aby příchod vašeho děťátka na svět byl co nejsnadnější. Po jejím přečtení se porodu přestanete bát. Začnete se těšit…

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Blanka Čermáková - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1. CvIČe Ní

v  tĚHoteNStví

Cvi če ní bě hem tě ho ten ství je dů le ži tou sou čás tí pří pra vy na

po rod. ale ne jen to. Ja ko na s tá va jí cí ma min ka bys te mě la cvi čit

pro do brou tě les nou a du šev ní kon di ci. tím se zvy šu je předpoklad, že va še tě ho ten ství bu de pro bí hat bez pro blé mů a v pohodě. Nau čí te se vní mat své tě lo, bu de te schop na re spek to vat je ho

sig ná ly. Cvi če ní vás při pra ví na po lo hy, kte ré vám po mo hou

uleh čit po rod.

CvIČe Ní v tĚHoteNStví

10

dí ky cvi če ní v tě ho ten ství se nau čí te správ ně dý chat, pro cvi čí te si úle vo vé po lo hy pro

1. do bu po rod ní a  na c vi čí te si způ sob, jak tla čit v  2. do bě po rod ní. osvo jí te si techni ku uvol ňo vá ní pá nev ní ho sval stva, se zná mí te se s ma sá že mi a růz ný mi re la xač ní mi

tech ni ka mi.

Cvi če ní v  tě ho ten ství při spí vá k  udr že ní kon di ce a  se be vě do mí, po sí le ní dů vě ry ve

vlast ní tě lo a k po zná ní svých mož nos tí. při cvi če ní do chá zí k uvol ně ní en dor fi nů, které na vo zu jí po cit do bré ná la dy. a v ne po sled ní řa dě pomáhá cvičení ta ké k po sí le ní

vzá jem né ho vzta hu me zi tě hot nou že nou a je jím dí tě tem.

Jak čas to cvi čit

Me zi ná rod ní zdra vot nic ká or ga ni za ce (WHo) do po ru ču je tě hot ným že nám s  fy zi o logickým tě ho ten stvím cvi čit 3× týd ně. bě hem tě ho ten ství mů že te cvi čit tak dlou ho, do kud je

vám da ný po hyb pří jem ný. Cvi čeb ní se sta va (sou bor cvi ků) by mě la tr vat asi 40–45 mi nut.

za ká za né spor ty

tzv. ad re na li no vé spor ty s se bou ne sou zvý še né ri zi ko břiš ní ho trau ma tu. pa t ří me zi ně:

jíz da na ko ni;

po tá pě ní;

sko ky s pa dá kem;

ak ro ba tic ké prvky;

vod ní tu ris ti ka (raf ting, ka no is ti ka). dů vo dem je ohro že ní dí tě te kvůli mož né mu úra zu mat ky, ne ade kvát ní zá těž pro or ga nis mus že ny, kte rý je pod vli vem tě ho ten ských hor mo nů (kloub ní spo je ní a va zy jsou uvol ně něj ší a ná chyl něj ší ke zra ně ním). obec ně se pro to ne do po ru ču jí ani:

ko lek tiv ní mí čo vé spor ty;

squ ash;

te nis;

ae ro bik. Co se tý ká si lo vé ho tré nin ku v po si lov ně, ma min kám, kte ré na ta ko vé cvi če ní ne by ly před tě ho ten stvím zvy klé, jej roz hod ně ne do po ru ču ji. a po kud jste před otě hot ně ním po si lov nu na vště vo va la pra vi del ně, mě la bys te  – nej lé pe po po ra dě s  od bor ní kem (tre né rem) – při způ so bit druh, ná roč nost a dél ku po si lo va cích cvi ků své mu sta vu. Spor ty do po ru če né a  ja ké spor ty mo hu bě hem tě ho ten ství do po ru čit? pře de vším pla vá ní a  cvi če ní ve vo dě, tu ris ti ku a pro cház ky; do 28. týd ne gra vi di ty ta ké jíz du na ko le, běh na běž kách a sa mo zřej mě spe ci ál ní „tě ho ten ské“ cvi čeb ní se sta vy.

CvIČe Ní v tĚHoteNStví

11

Pla vá ní

pla vá ní je ze zdra vot ní ho hle di s ka je dním z nej vhod něj ších spor tů v ob do bí tě hotenství. v  do po ru če ní WHo, kte ré spor ty v  tě ho ten ství pro vo zo vat, je pla vá ní uve de no

na prvním mís tě. Ho di ny pla vá ní v  tě ho ten ství do pl ňu jí pří pra vu že ny (i  mu že) na

po rod a ro di čov ství. tě hot ná že na se ve vo dě cí tí do b ře, ani přes své ros tou cí bříš ko

se ne po hy bu je ne mo tor ně a po ma lu, nýbrž leh ce a hbi tě. ve vo dě vnímáte pou ze asi

15 % své sku teč né tě les né hmot nos ti.

pod mín kou, abys te mo hla cho dit v  tě ho ten ství pla vat, je fy zi o lo gic ké (te dy bezproblé mo vé) tě ho ten ství a to, že pla vat umí te (zvlá dá te ale s poň styl „pr sa“ a „znak“).

pla vá ní se na o pak roz hod ně vy hně te, po kud pla vat ne umí te, tr pí te-li opa ko va ný mi

zá ně ty po ch vy (my kó za mi) ne bo po kud vám pla vá ní ne do po ru čí lé kař či po rod ní asis tentka z ji né ho dů vo du.

pla vá ní v  tě ho ten ství sni žu je ne bo zce la odstra ňu je bo les ti zad, na po má há uvolnění v  ob las ti kr ku a  ra men. Sni žu je se zá těž klou bů a  šlach dol ních kon če tin. do chá zí

k uvol ně ní sval stva a k pro hlou be ní de chu – or ga nis mus při jí má ví ce kys lí ku, což prospí vá mat ce i  plo du. zvět šu je se ob jem plic. při pla vá ní se učí te správ né mu dý chá ní

při po ro du. ve vo dě zí s ká vá te vět ší dů vě ru ve vlast ní tě lo, učí te se vní mat je ho sig ná ly.

při spo leč ném pla vá ní (pla vá ní v pá rech) sle du je part ner po tře by že ny. ta to ne verbální ko mu ni ka ce po si lu je u na s tá va jí cí ma min ky dů vě ru v part ne ra a je ho po moc, což

je v prů bě hu po ro du dů le ži té. ve vo dě se na víc ne sbli žu je te jen vy a váš part ner, ale

má te i těs něj ší kon takt s dě ťát kem. a co je nej lep ší – pla vat mů že te až do po ro du.

Na co si je tře ba dá vat po zor:

Ne smí vznik nout žád ný tlak na vý kon. kaž dá že na si ur ču je sa ma, jak dlou ho chce

ve vo dě či pod vo dou zůs tat. Sa ma so bě po lož te otáz ku, co je vám pří jem né a co

ne – i při po ro du bys te si mě la umět na jít svo u vlast ní ces tu.

po zor na ne bez pe čí úra zu ve ve řej ných ba zé nech. do vo dy se stu puj te po ma lu,

roz hod ně do ba zé nu ne ská kej te!

po zor na ne bez pe čí in fek cí v pří rod ních kou pa liš tích.

Snaž te se o správ né tech nic ké pro vá dě ní da né ho pla vec ké ho sty lu. Jest li že nepat ří te k po kro či lým plav ky ním, do po ru ču ji na vště vo vat od bor ně ve de né tě hotenské pla vá ní.

Ne plav te v tě ho ten ství sty lem „mo tý lek“.

Ne do po ru ču ji pla vat v roz bou ře ném mo ři – hro zí ne bez pe čí ná ra zu vln na bři cho

a břiš ní ho trau ma tu.

pla vá ní mů že te do pl nit cvi če ním ve vo dě – s po můc ka mi (kor ko vá de s tič ka, pě no vá

ží ža la, ho ke jo vý puk) i bez po mů cek.


CvIČe Ní v tĚHoteNStví

12

Tu ris ti ka a pro cház ky pří ro dou

při prv ním se t ká ní v tě ho ten ských kur zech se pra vi del ně ptám: „Má te do ma pej ska?“

dá se oče ká vat, že že ny, od kte rých do sta nu klad nou od po věď, se bu dou do sta teč ně

po hy bo vat. pes po tře bu je ven čit  – a  to zna me ná jít na pro cház ku. ale i  ty bu dou cí

ma min ky, kte ré pej ska ne ma jí, by mě ly do své ho den ní ho re ži mu za řa dit ta ko vých

5–6 ki lo me trů chů ze den ně, ide ál ně pro cház ky pří ro dou.

Jíz da na ko le ne bo ro to pe du

ten to druh spor tu še t ří va še klou by a šla chy a na po má há okys li čo vá ní sva lů. Na ko le

mů že te jez dit do do by, do kud se na něm ješ tě bu de te cí tit bez peč ně, jíz da vám bu de

pří jem ná a ne bu de te cí tit tlak v bři še a v pán vi.

při jíz dě na ko le do dr žuj te ta to pra vi dla:

Ni kdy ne jez dě te sa ma, vždy ale s poň ve dvo ji ci.

vy hně te se ná roč né mu te ré nu  – strmé kop ce, vel ká pře vý še ní, hr bo la té les ní

ne bo hor ské ces ty va še mu bříš ku ne svěd čí.

Ne jez dě te na prud kém slun ci.

Je ne zbyt né do dr žo vat pit ný re žim, pro to do ma ne za po meň te lá hev s vo dou.

Ne pře ce ňuj te svo je sí ly. Jak mi le po cí tí te úna vu, je tře ba si od po či nout – tě hotenství si ce ne ní ne moc, ale pře ce jen je to „ji ný stav“...

Běh na ly žích

vý ho dou to ho to spor tu je rov no měr né za tí že ní a pro cvi če ní ce lé ho tě la.

ale i zde je tře ba zvá žit ná roč nost te ré nu a mí ru vlast ních zku še nos tí s tím to spor tem.

dbej te na vhod né ob le če ní – ne za po meň te, že v zim ních mě sí cích se mů že, zvláš tě

na ho rách, ry chle změ nit po ča sí. Měj te pro to s se bou ob le če ní na víc, ide ál ně v batohu – obecně se vám vy pla tí na vyk nout si mís to ka bel ky na ba toh, až to tiž bu de te mít

ma lé dít ko, oce ní te obě ru ce vol né...

Ne pod ce ňuj te prů běž né do pl ňo vá ní te ku tin (na ho rách nej lé pe vlaž ný slad ký čaj),

a ne pře ce ňuj te své sí ly – ni kdy se na tú ru ne vy dá vej te sa ma.


CvIČe Ní v tĚHoteNStví

13

Cvi če ní  při ná ší  po zi ti va  ne jen  ma min ce,  ale  i  dí tě ti.  Při  cvi če ní  se  vy pla vu jí  tzv. 

en dor fi ny.  Ty to  hor mo ny  způ so bu jí  spo ko je nost  a  do brou  ná la du.  Vliv  en dor fi­

nů se pro je ví i na vý vo ji dí tě te – hor mo ny jsou v na šem tě le roz vá dě ny kr ví a do stá­

va jí  se  přes  pla cen tu  i  k  dí tě ti.  Z  pra xe  mo hu  ří ci:  po ho do vá  na s tá va jí cí 

ma min ka zna me ná po ho do vé dě ťát ko.

Spe ci ál ní cvi če ní v tě ho ten ství

v  na ší ro di ně byl sport pod po ro ván od dět ství. vy ros tla jsem na ma lé ves ni ci, kde

skvě le fun go val So kol, kte rý na bí zel vše stran ný po hyb. pos tup ně jsem se sta la ta ké

cvi či tel kou a  pře svěd če ní, že po hyb je pro zdra ví dů le ži tý, ve mně zůs ta lo dod nes

hlu bo ce za ko ře ně no. Nut nost mít pra vi del ný a vše stran ný po hyb se pro mí tl i do mé

prá ce – proto je cvi če ní v tě ho ten ství jednou z mých hlav ních zá sa d.

Že nám, kte ré se spor tu před tě ho ten stvím ne vě no va ly, do po ru ču ji na vště vo vat kur­

zy cvi če ní v tě ho ten ství, kte ré na bí ze jí v rám ci pří pra vy na po rod pře de vším po rod ní

asi s tentky. po rod ní asi s tentka či in struk tor ka vás zde – ve dle dal ších dů le ži tých vě cí,

ja ko je dý chá ní či re la xa ce  – nau čí vhod né cvi ky a  cvi čeb ní se sta vy. vy svě t lí a  kontro lu je správ né pro ve de ní cvi ku a  správ né dý chá ní. po rod ní asi s tentka ta ké do ve de

vy svě t lit že ně ak tu ál ní pro blém, kte rý se u ní v sou vi slos ti s cvi če ním mů že ob je vit.

při cvi če ní se v kur zech vy uží va jí po můc ky, kte ré na po mo hou ke správ né mu provede ní cvi ku bez ne ga tiv ní zá tě že kloub ní ho spo je ní.

v ne po sled ní řa dě cvi če ní ve sku pi ně při ná ší že ně ta ké psy chic ké us po ko je ní – ostatní ma jí stej ný ne bo po dob ný pro blém, ne jste v  tom sa ma. Cvi čeb ní kurz umož ňu je

bu dou cím ma min kám po znat ji né že ny, na vá zat přá tel ství, kte rá pře tr vá va jí i  po

skon če ní kur zu. Čas to sly ším, jak jsou tyto kamarádky schop ny si vzá jem ně po mo ci.

tě ší mě to zvláš tě v do bě, kdy se den ně se t ká vá me s lid skou lhos tej nos tí.

výz nam a nác vik správ né ho dr že ní tě la

zá klad ním před po kla dem správ né ho pro ve de ní kaž dé ho cvi ku je správ né dr že ní tě la.

pro to před tím, než se pus tí te do kon krét ních cvi ků, vě nuj te pár mi nut nác vi ku dr že ní

tě la v jed not li vých zá klad ních po lo hách.

při tom to té ma tu se tě hot né čas to usmí va jí a  sdě lu jí mi, že soustředění na správ né

dr že ní tě la je pro ně ná sil né, ne při ro ze né a  že by nic ne sti hly udě lat. Ja ko od po věď

čas to po uží vám ten to ci tát: „Změ na zna me ná za čít vy ko ná vat da nou čin nost ji nak, než

jsme zvy klí.“ (F. M. ale xan der)

v  dneš ní do bě má asi 70  % oby va tel stva pro blé my se správ ným dr že ním tě la, se

zdra vím – a že ny pro to i s tě ho ten stvím a po ro dem. Je to dá no změ nou ži vot ní ho stylu – pře de vším ne dos tat kem po hy bu a tím, že už ne po tře bu je me zau jí mat v každoden ním ži vo tě ně kte ré po lo hy, na pří klad dřep ne bo klek. uve dla jsem zá měr ně ten to

pří klad – na jed né stra ně jsou to nej při ro ze něj ší po lo hy pro po rod, po lo hy, kte ré jej       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist