načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: JIŽNÍ AFRIKA - Barbara McCrea

JIŽNÍ AFRIKA
-14%
sleva

Kniha: JIŽNÍ AFRIKA
Autor:

Lesotho & Svazijsko Turistický průvodce řady Rough Guide je v současnosti nejobsáhlejší příručkou pro cestování do Jižní Afriky. Najdete v ní detailní popis a ucelený souhrn ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: JOTA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 05.05.2003
Počet stran: 970
Rozměr: 132x197
Úprava: 970 stran, 28 stran barev. obr. příl. : ilustrace , mapy, plány
Vydání: Vyd. 2., aktualiz.
Název originálu: Rough guide to South Africa
Spolupracovali: Svazijsko : turistický průvodce / Barbara McCrea ... et al.
s fotografiemi Rudolfa Švaříčka, Richarda Jaroňka a Marcela Nekvindy
z anglického originálu ... přeložili Dana Gardavská, Lucie a Jiří Pořízkovi
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7217-474-4
EAN: 9788072174744
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Lesotho & Svazijsko Turistický průvodce řady Rough Guide je v současnosti nejobsáhlejší příručkou pro cestování do Jižní Afriky. Najdete v ní detailní popis a ucelený souhrn turistických atrakcí od širokých kapských pláží až po svěží krajinu Winelandu a stezky vedoucí divočinou Krugerova národního parku.Nabízí komplexní hodnocení ubytovacích a stravovacích zařízení všech cenových kategorií. Přináší praktické rady určené pro zájemce o střemhlavou jízdu na horském kole dolů ze Stolové hory nebo vyjížďky na koni po Divokém pobřeží.Nechybí zasvěcený pohled na jihoafrickou dynamickou kulturu i rady pro Vaši bezpečnost.Neodmyslitelnou součástí průvodce jsou mapy a plánky všech regionů.Bonus tvoří multimediální DVD. NOVINKA! Aktualizované 2. vydání vyšlo 12. 4. 2007. Ke každému průvodci Rough Guides nabízíme ZDARMA program Zoner Photo Studio 9 Xpress (Lesotho & Svazijsko : turistický průvodce)

Další popis

Průvodce Jižní Afrika, Lesotho a Svazijsko nabízí cestovatelům podrobný průřez touto atraktivní krajinou. Je rozdělen podle destinací a čtenáři se rychle zorientují také díky celé řadě map. Každá kapitola poskytuje krátký vhled do historie oblasti, dále následuje popis krajiny s vyčerpávajícími seznamy ubytovacích zařízení, restaurací, klubů a dalších možností kulturního i sportovního vyžití. Zde jsou uvedeny aktuální otvírací doby i ceny (v randech - místní měna).Důležitou součástí průvodce po Jižní Africe je samozřejmě detailní popis národních parků a přírodních rezervací. Dozvíte se, kam se vypravit za "velkou africkou pětkou", kdy je nejlépe navštívit útočiště divoké zvěře nebo v čem spočívá atraktivita významného Krugerova národního parku. Rozhodně zajímavé jsou i informace o návštěvách černošských předměstí v Johannesburgu a dalších velkých městech, které si v itineráři cestovních kanceláří teprve hledají místo, o to jsou však rozhodně atraktivnější.Předmětná hesla
Jihoafrická republika
Lesotho
Svazijsko
Související tituly dle názvu:
Jižní Afrika Jižní Afrika

Cena: 197 Kč
MP Afrika.. MP Afrika..

Cena: 1 Kč
Afrika zevnitř Afrika zevnitř
Pokorný Petr
Cena: 668 Kč
Tanková válka v Africe I. Tanková válka v Africe I.
Spurný Svatopluk
Cena: 266 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

UVOD....................................................................13

Kam se v JAR v y d a t...........................................14

Kdy se d o z em ě v y d a t........................................16

2 7 z a jím a vo stí, k te ré n e m ů že te m in o u t...........17

ČÁST 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE.............21

C e stu je m e do zem ě................................................2 2

D o klad y p o tře b n é pro c e stu do J ih o a frické

re p u b lik y.................................................................2 8

Z d ra v í......................................................................31

P o jiště n í.................................... 3 5

Peníze a n á k la d y....................................................3 6

In fo rm a ce , w ebové s trá n k y a m a p y.......................3 8

D oprava po JAR.......................................................41

U b yto vá n í................................................................4 8

Parky, reze rvace a ch rá n ě n á územ í.......................5 3

Jíd lo a p ití...............................................................5 8

Telefony, p o š ta a in te rn e t......................................62

M é d ia......................................................................6 4

O te víra cí d o b a a s tá tn í sv á tk y...............................66

F oto g ra fo vá n í..........................................................6 7

D ivácké s p o rty.......................................................6 8

S p o rto v n í vy ž ití a ad re n a lin o vé s p o rty..................70

K rim in a lita a p o lic ie...............................................72

Z d ra vo tn ě p o s tiž e n í c e s to v a te lé...........................75

G ayové a le s b ič k y na c e s tá c h...............................77

C e sto ván í s d ě tm i..................................................79

D ů le ž ité in fo rm a c e.................................................8 0

ČÁST 2 - PRŮVODCE......................................83

Kapitola 1 -K APSK É MĚSTO A KAPSKÝ

POLOOSTROV....................................................85

N e jzajím a vější tip y............................................8 6

O rie n ta ce , p říje zd a in fo rm a c e.............................9 3

P říje zd................................................................93

M ě stská d o p ra v a...................................................96

A u to b u s y............................................................96

Taxíky, m in ibu sy a kyvad lo vé a u to b u sy.............97

V la k y..................................................................9 9

C e stu je m e a u to m o b ile m.................................10 0

U b yto ván í..............................................................101

C e n tru m m ě s ta ................................................101

V&A W a te rfro n t a De W a te rk a n t.....................10 2

P ře d m ě stí C ity B o w l........................................10 3

Jižní p ře d m ě s tí................................................10 6

P obřeží A tla n tik u.............................................10 8

P obřeží F ale šné ho zá livu.................................l i l

C e n tru m m ě s ta.....................................................113

U p p e r C ity C e n tre............................................11 3

S tra n d S tre e t..................................................12 6

Low er C ity C e n tre............................................12 8

V&A W aterfront, de W aterkant a Robben Is la n d .... 12 9

W a te rfro n t........................................................129

R obben Is la n d ...........................................132

Jižn í p ře d m ě s tí......................................................134

S to lo vá h o ra..........................................................144

Lanová d rá h a...................................................145

Výstupy na S tolo vou h o ru................................145

P obřeží A tla n ts k é h o o c e á n u.................................147

P obřeží Falešného z á livu......................................151

M uizenb erg a H isto rická m íle.........................152

S t. Jam e s a D a ng er B e a c h.............................153

K a lk B a y...........................................................15 3

Fish H o e k .........................................................154

S im o n 's Town...................................................155

Table M o u n ta in N a tio n a l Park C a pe o f Good

H o pe N a tu re R eserve - P řírodn í rezervace

m ysu D o b ré n a d ě je..............................................157

S to lo vá zá to ka a se ve rn í p ře d m ě s tí....................160

C a pe F la ts a a fric k é tow n shipy.............................160

S tra vo vá n í.............................................................162

C e n tru m m ě s ta...............................................163

V a A W a te rfro n t a de W a te rk a n t....................164

P ře d m ě stí C ity B o w l........................................165

Jižn í p ře d m ě s tí................................................166

P obřeží A tla n tik u.............................................167

P obřeží F alešného z á livu.................................168

N á p o je , n o č n í ž iv o t a z á b a v a..............................169

Bary a klu b y.....................................................169

D iva d lo , ko m e d ie a živá h u d b a......................172

K in a..................................................................173

K ap ské M ě s to a d ě ti.............................................174

M uzea a p a m ě tih o d n o s ti................................174

Pláže a plave cké bazény..................................174

Gay s c é n a.............................................................175

V enkovní a k tiv ity a s p o rt......................................177

N a kup ován í...........................................................179

D ů le žitá te le fo n n í čísla a a d re sy.........................18<1

In fo rm a ce o d o p ra v ě............................................185

K a p it o la 2 - Z Á P A D N Í K A P S K O ................1 8 7

N e jza jím a vě jší t ip y..........................................188

W in e la n d s.............................................................192

S te lle n b o s c h 1S” .


OBSAH / 5

příjezd, in fo rm a ce a do p ra va po o k o li..............

U b yto ván í.....................................................

U ň c t n ................................................................................

..1 9 5

19 5

..1 9 7

M e s io.....................

ІЇНІП я n ití ..................................................................................... 19 9

JIQIU O KI U..................

Vinařské fa rm y ve m ě s tě S te lle n b o s c h..................... 19 9

Trasa R 4 4......................................................

Trasa R 3 1 0...................................................

..2 0 0

..2 0 1

I la o o ........................

Т г я ^ я R ? 0 6....................................................... 20 1

Som erset W est а V erg elege n........................................2 0 2

n i

..2 0 3

p ríip ľd а in fo rm a c e.................................................................2 0 41 IMWItV “

M ěsto a o k o lí.................................................................................2 0 5IVlCďlv u wnwi.

líriln a n ití....................................................................................... 2 0 9JIUIU a ..............................

Franschhoek...........................................................................................2 0 9

Příjezd, in fo rm a ce a ub yto vá n í......................2 1 0

M ěsto a o k o lí.................................................................................2 1 1

Jídlo a p ití....................................................................................... 21 3

Route 6 2 a M alé K a rro o..............................................................2 1 4

W orcester........................................................2 1 6

Tulbagh............................................................2 1 6

R o b e rtso n..................................................... 2 1 8

M cG re fio r..................................................... 2 1 9

M on ta gu....................................................... ..2 2 1

O udtshoorn a o k o lí.........................................2 2 3

Prince A lb e rt a o k o lí.......................................... 2 3 0

Praktické in fo rm a c e..................................... 23 1

Silnice N1 z W o rcesteru do B e a u fo rt W e s t...... ..2 3 2

M a tjie s fo n te in.............................................. ..2 3 2

La in gsbu rga Leeu-G am ka........................... 2 3 3

B ea ufort W e s t.............................................. ..2 3 3

N árodní p a rk K a rro o......................................2 3 4

O blast O verberg a W hale C o ast........................ 2 3 5

C aledon............................................................. 2 3 6

Greyton a B oe sm an skloo f T raverse....................2 3 7

G reyton ........................................................ ..2 3 8

G enadendal......................................................................................2 4 0

Swellendam a o k o lí..........................................................................2 4 1

M ě sto.....................................................................................................2 4 2

P raktické in fo rm a c e...............................................................2 4 2

Národní o a rk B on te hn k 2 4 4

Pobřežní pás o d m ě sta S tra n d ke K le inm o nd u ..2 4 5

Zátoka B e tty 's Bay a o k o li................................................2 4 5

K leinm ond............. .2 4 6

Hermanus a W hale C o a s t..................................„ 2 4 6

Herm anus..................................................... „ 2 4 8

Údolí H em el-en-A arde: vin ice W alke r Bay 2 5 3

S ta n fo rd............................................................................................

„ 2 5 4

G rootbos a De K e ld e rs......................................................„ 2 5 5

Gansbaai a D a ng er P oint................................................ 2 5 5

Elim......................................

„ 2 5 7

B re d a sd o rp..................................................

„ 2 5 7

Střelkový m ys (C ape A g u lh a s )...................................

■ j j i f c t o n ..............................................................................................

.2 5 7

„ 2 5 8

Přírodní rezervace De H o o p............................... 2 6 0

Z a h ra d n í c e sta - G arden R oute..........................2 6 1

M ušlový zá liv (M o sse l B a y ).................................2 6 5

P říjezd a in fo rm a c e.........................................2 6 5

U b yto vá n í.........................................................2 6 6

M ě s to...............................................................2 6 8

S p o rto v n í a k tiv ity............................................2 6 9

Jídlo a p i t í.......................................................2 7 0

George, zá to ka V ic to ria Bay a W ild e rn e ss..........2 7 0

P ra k tic k é in fo rm a c e........................................2 7 2

Z á to k a V ic to ria B a y.........................................2 7 3

Pláž W ild e rn e ss................................................27 4

S ed ge field a reze rvace G o u ka m m a.....................2 7 6

P ra ktické in fo rm a c e........................................2 7 7

K nysna a le sy K nysn a.................... .....2 7 7

Příjezd a in fo rm a c e.........................................2 7 8

U b yto vá n í........................................................2 8 0

M ě sto a pláže..................................................2 8 3

Jídlo , p ití a n o č n í ž iv o t...................................2 8 4

D ů le žitá te le fo n n í čísla a a d re s y....................2 8 5

Lesy K n y s n a....................................................2 8 5

Z á to k a P le tte n b e rg Bay........................................2 9 0

P říjezd , in fo rm a ce a ub yto vá n í.......................2 9 0

U b y to v á n í........................................................2 9 0

M ě s to a o k o lí..................................................2 9 3

Jídlo , p ití a no ční ž iv o t...................................2 9 6

K e u rb o o m stra n d a o k o lí.......................................2 9 7

The Crags, M on keyla nd a bu ng ee ju m p in g

и řeky B lo u k ra n s.............................................2 9 8

T sitsika m m a F orest V illa g e.............................2 9 8

N á ro d n í p a rk T s its ik a m m a..................................2 9 9

D e V a sse lo t a N a tu re 's V alley.........................3 0 0

Ú stí řeky S to rm s..............................................3 0 1

V esn ice S to rm s R iver.......................................3 0 3

Z á p a d n í p o b ře ží a C e derberg..............................3 0 4

S w a rtla n d..............................................................3 0 5

D a rlin g a o k o lí.................................................3 0 5

R ie b e e k W e s t..................................................3 0 6

G ro o t W in te rh o e k...........................................3 0 7

S a ld a h n a Bay a Laguna L a n g e b a a n..............3 0 8

O kolí m ysu C a pe C o lu m b in e................................3 1 0

V re d e n b u rg a p a rk z ka m e n ě lin W e st C o a s t... 31 1

P a te rn o s te r.....................................................3 1 1

P řírodn í reze rvace C o lu m b in e........................3 1 2

Z á to k a sva té H e len y........................... 3 1 3

V e ld d rif.............................................................3 1 3

Z á to k a L a m b e rt’s B a y.....................................3 1 5

C e d e rb e rg.............................................................3 1 5

C itru s d a l..........................................................3 1 6

O b la s t d iv o č in y C e d e rb e rg..............................317

C la n w illia m a B o s k lo o f....................................3 1 8

C e sta po R 3 6 4 d o W u p p e rta lu.......................3 2 0

O u d rif...............................................................32 1

In fo rm a c e o d o p ra v ě ....................................3 2 2


8/ OBSAH

M ys C a pe V id a l............................................. 5 7 5

Z á p a d n í p o b ře ž í.............................................5 7 6

Ú to č iš tě zvěře M kh u ze........................................5 7 8

S ou kro m é ú to č iš tě z věře P h in d a................. 581

S everní M a p u ta la n d............................................5 8 1

S odw ana Bay................................................ ..5 8 2

Jezero S ibaya a kem p B aya............................5 8 6

M a b ib i.............................................................5 8 6

R o c k ta il B a y.................................................. 5 8 7

R e zervace divo ké zvěře N d u m o G am e

R e se rve..... „ 5 8 8

K osi B a y........................................................„ 5 8 9

R ezervace divo ké zvěře Ith a la........................... 5 9 0

P ra k tic k é in fo rm a c e.....................................„ 5 9 1

CENTRÁLNÍ ZULULAND A HISTORICKÁ BOJIŠTĚ.. 5 9 2

Jádro Z u lu la n d u................................................. 5 9 2

G in g in d lo v u................................................... .5 9 5

E show e..........................................................„ 5 9 5

S h a ka la n d a S im u nye...................................„ 5 9 7

U lund i a O n d in i.............................................„ 5 9 8

H isto rická b o jiš tě.............................................. 5 9 9

Isand lw ana a Rorke’s D r ift.......................... „ 5 9 9

D und ee a m uzeum T a la n a............................„ 6 0 3

B lo o d River a V ry h e id................................... 6 0 4

L a d ysm ith a o k o lí......................................... 6 0 4

In fo rm a c e o d o p ra vě......................................... „ 6 0 8

Kapitola 6 - SVOBODNÝ STÁT

(FREE STATE)................................................

N e jzajím a vější tip y.......................................„ 6 1 2

B lo e m fo n te in.....................................................„ 6 1 5

P říjezd a in fo rm a c e...................................... 6 1 6

U b y to v á n í.....................................................„ 6 1 6

M ě s to............................................................„ 6 1 8

Jíd lo a p i t í.................................................... 6 2 1

N o ční ž iv o t a z á b a v a....................................„ 6 2 2

D ů le žitá te le fo n n í č ís la a a d re s y.................„ 6 2 2

C e stu je m e z B lo e m fo n te in u d á le na jih...... 6 2 3

Trasa H ig h la n d s R o u te...................................... 6 2 5

K u ltu rn í vesn ice km en e B a s o th o.................„ 6 2 5

P h u th a d ijh a b a a o k o lí..................................„ 6 2 7

N á ro d n í p a rk G olden G ate H ig h la n d s ......... 6 2 8

C lä re n s..........................................................„ 6 2 9

F ou rie sb u rg a o k o lí.......................................„ 6 3 2

R u stle r's V alley............................................. 6 3 2

F icksb u rg ...................................................... „ 6 3 3

C lo co la n a o k o lí...........................................„ 6 3 3

L a d y b ra n d.................................................... „ 6 3 4

In fo rm a ce o d o p ra vě......................................... „ 6 3 5

Kapitola 7 - GAUTENG.............................. 637

N e jza jím a vě jší tip y....................................... „ 6 3 8

Joh an nesb urg.................................................... „ 6 4 0

K rije zo a in to rm a c e......................................

D oprava v e m ě s tě........................................

„ b 4 J

6 4 6

U b yto vá n í..................................................... 6 5 0

M ě s to............................................................„ 6 5 3

C e n trá ln í p ře d m ě s tí..................................... 6 5 8

Východní p ře d m ě s tí.....................................„ 6 5 9

S everní p ře d m ě s tí........................................„ 6 6 0

Jižně o d C B D................................................ „ 6 6 7

S o w e to.......................................................... 6 6 8

Jíd lo a p ití.................................................... 671

Zábava, n o č n í živo t a k u ltu ra...................... „ 6 7 5

N á ku p y..........................................................„ 6 7 9

D ů le ž itá te le fo n n í č ís la a a d re s y.................„ 6 8 1

O ko lí Joh a n n e sb u rg u......................................... 6 8 2

K nlé h ka lid s tv a............................................ . 6 8 2

Trasy M agalies M ea nd er a C ro codile R a m b le „6 8 5

P řírodn í reze rvace S u ik e rb o s ra n d............... 6 8 6

P re to ria.............................................................. 6 8 6

Příjezd, in fo rm a c e a m ě stská d o p ra v a....... „ 6 8 8

U b yto vá n í......................................................„ 6 8 9

M ě s to............................................................„ 6 9 1

Jíd lo a p i t í.................................................... 6 9 9

N o č n í ž iv o t a z á b a v a....................................„ 7 0 0

D ů le ž itá te le fo n n í čísla a a d re s y.................„ 7 0 1

O ko lí P re to rie.....................................................„ 7 0 2

In fo rm a c e o d o p ra vě............................................70 4

K a p it o la 8 - S E V E R O Z Á P A D N Í

P R O V IN C IE.................................................

N e jzajím a vější tip y...................................

. . . . 7 0 7

......70 8

M a g a lie s b e rg......................................................713

R u s te n b u rg a o k o lí.........................................713

S un C ity - S lu n e čn í m ě s to...................... 717

Ú to č iš tě zvěře P ilane sbe rg............................71 9

S tře d n í č á s t S eve rozá pad ní p ro v in c ie................721

G ro o t M a ric o............................................ 72 2

Z e e ru st a o k o lí...............................................72 4

Ú to č iš tě zvěře M a d ik w e................................724

M a fike n g a M m a b a th o............................. 72 5

O ko lí M a fik e n g u....................................... 729

L ich te n b u rg a o k o lí.....................................7 3 0

C e sta p o d é l řeky V a a l....................................732

P o tc h e fs tro o m......................................... 73 2

K le rk s d o rp a o k o lí.........................................7 3 4

W olm a ranssta d a o ko lí..................................7 3 5

B lo e m h o f a C h ris tia n a............................. 73 6

In fo rm a ce n rin n ra v ě............................. „ 7 3 7

K a p it o la 9 - M P U M A L A N G A A K R U G E R Ů V

N Á R O D N Í P A R K........................................ 7 3 9

N e jzajím a vější tip y................................... 740

ESCARPMENT................................................ .....743

D u lls tro o m , Lydenburg a so u tě ska

Lo ng Tom P a s s........................... 743


OBSAH / 9

S abie, P ilg rim s R e st a G ra s k o p...........................744

S ab le a o k o lí....................................................74 5

p ilg rim ’s R e s t...................................................747

G raskop............................................................749

K aňon ře ky B lyde River a pře hra da

B lyd e p o o rt D a m....................................................751

Vyhlídky v o b la s ti k a ň o n u ................................75 2

C e stu je m e od vyh líd ky T hree R ondavels

к pře h ra d ě B lyd e p o o rt D a m...........................75 2

NÍZKÝ VELD (LOW VELD).......................................75 4

N e ls p ru it...............................................................75 5

Příjezd a u b yto ván í..........................................75 5

U b yto ván í.........................................................75 6

M ě sto a o k o lí..................................................75 7

Jíd lo a p ití.......................................................7 5 8

D ů le žitá te le fo n n í čísla a a d re sy....................7 5 8

C e stu je m e dá le na jih od N e lsp ru itu :

d o S vazijska p ře s B a rb e rto n ................................7 5 8

B a rb e rto n........................................................75 9

C e stu je m e na východ od N e lsp ru itu :

d o K o m a tip o o rtu а к m o sa m b ické h ra n ic i 761

K o m a tip o o rt....................................................761

C estujem e severně o d N e lsp ru itu :

záp ad ní č á s t Krugerova p a rk u.............................76 2

H a zyview.........................................................76 3

C estujem e do K la s e rie....................................76 4

H o e d s p ru it......................................................76 4

O kolí H o e d s p ru itu...........................................76 5

P h a la b o rw a.....................................................76 6

KRUGERŮV NÁRODNÍ PARK..................................76 8

O rie n ta c e .........................................................771

P řís tu p.............................................................77 2

Ubytování: od p o čin ko vé kem p y a tá b o řiš tě

v sa va n ě................................................................77 4

Jižní odpočinkové kem py v Krugerově p a rku ... 77 5

O dpočinkové kem p y v c e n trá ln í sekci

Krugerova p a rku..............................................7 7 8

Severní od p o čin ko vé kem p y K rugerova

P arku...............................................................781

Ubytování v so u kro m í...........................................783

Inform ace o d o p ra vě............................................78 5

K a p it o la 1 0 - L IM P O P O (S e v e r n í

p r o v in c i e )........................................................7 8 7

N ejzajím avější tip y..........................................788

C e ntráln í č á s t........................................ 792

G reat N o rth Road - V elká seve rní tr a s a.............79 2

B ela Bela (W a rm b a th s).............................. 79 3

M o d im o lle (N y ls tro o m )..................................794

P řírodn í rezervace N y ls v le i.............................795

M okopane (P o tg ie te rsru s)..............................7 9 5

Polokw ane (P ie te rs b u rg ).................................797

L e ta ba............................................ 79g

H a en ertsburg a o k o lí..." " ” Z Z ! Z Z " I ! 79 9

C e sta ú d o lím G eorges V alley a magoebas

k lo o fským ú d o lím............................................80 1

Tzaneen a o k o lí...............................................8 0 3

P řírodn í reze rvace M o d ja d ji...........................8 0 4

L e ts ite le a o ko lí...............................................8 0 4

W a te rb e rg............................................................8 0 5

V a a lw a te r a o k o lí.............................................8 0 6

Lo vecká reze rvace ve W a te rb e rg u..................8 0 6

N á ro d n í p a rk M a ra k e le..................................8 0 9

D a le ký seve r.........................................................8 0 9

P o h o ří S ou tp a n sb e rg .......................................81 0

N a seve r к h ra n ic i...........................................8 1 3

In fo rm a ce o d o p ra v ě............................................8 1 8

Kapitola 11 - L E S O T H O..............................819

N e jzajím a vější tip y..........................................8 2 0

K dy v y ra z it.......................................................8 2 5

C esta do L e s o th a............................................8 2 5

D oprava v L e s o th u..........................................8 2 5

M ase ru a c e n trá ln í o b la s ti..................................8 2 9

M a se ru..................................................................8 2 9

P říjezd, in fo rm a ce a c e s to v á n í.......................8 3 1

U b y to v á n í........................................................8 3 2

M ě s to..............................................................8 3 3

Jídlo , p ití a no ční ž iv o t...................................8 3 3

D ů le ž itá te le fo n n í č ís la a a d re s y...................8 3 4

O kolí M a s e ru........................................................8 3 5

W ord, Flesh a D e v il.........................................8 3 5

R o klin a La nce rs G a p .......................................8 3 6

Q em e P la te au..................................................8 3 6

T hab a B o s iu....................................................8 3 6

Roma a S e m o n ko n g.............................................8 3 8

R om a................................................................8 3 8

S em o n ko n g a o k o lí................................... 8 4 0

C esta d o T hab a T se ka..........................................8 4 1

T haba T se ka....................................................8 4 3

S everní o b la s t......................................................8 4 3

O d M ase ru do H lo ts e.....................................8 4 4

M a te k a............................................................8 4 4

Teya-Teyaneng a o k o lí.....................................8 4 5

M a p u ts o e........................................................8 4 6

H lo ts e (L e rib e )................................................8 4 7

Z B u th a -B u th e po prů sm yk S an i P a s s.................8 4 7

B u th a -B u th e a o k o lí.......................................8 4 8

S iln ic e d o M o kh o tlo n g u : M ue la, O xbow

a prů sm yk M o te n g P a s s.................................8 4 8

M o k h o tlo n g.....................................................8 5 0

S a n i a o k o lí.....................................................8 5 1

K a tse a le so th ský h o rský v o d n í p ro je k t 8 5 2

S iln ic e d o K a ts e...................................................8 5 2

K a tse a p ře h ra d a...........................................8 5 3

Jižní o b la s ti..........................................................8 5 3

Z M o rija d o M a le a le a...........................................8 5 4

M o rija..............................................................8 5 4


1 0 / OBSAH

M a le a le a.........................................................8 5 5

M a fe te n g , M o h a le 's H oek a M o y e n i....................8 5 6

M a fe te n g a o k o lí.............................................8 5 6

M o h a le 's H o e k................................................8 5 7

Q u th in g (M oye ni) a o k o lí................................8 5 8

Нога M o o ro si, Q acha's N ek a N á ro d n í park

S e h la b a th e b e.......................................................8 5 9

H o ra M o o ro si a o k o lí.......................................8 5 9

Q a c h a s N e k ................................................

N á ro d n í p a rk S e h la b a th e b e......................

....В Ы

....8 6 1

In fo rm a ce o d o p ra v ě...........................................8 6 2

K a p it o la 1 2 S V A Z IJ S K O......................

N e jza jím a vě jší t ip y.........................................8 6 6

Jak s e d o s ta t d o S v a z ijs k a .............................8 7 2

M ba ba ne a o k o lí............................................. ....8 7 2

P říjezd a in fo rm a c e................................... 8 7 3

U b y to v á n í.................................................... .8 7 5

M ě s to..............................................................8 7 5

Jídlo , p ití a no ční ž iv o t...................................8 7 6

D ů le žitá te le fo n n í čísla a a d re s y............... 8 7 7

Ú d o lí e Z u lw in i.................................................. ..8 7 8

Ú d o lí M a n te n g a.......................................... ....8 7 9

K rálovské vesn ice Lobam ba a Ludzidzini ....8 8 1

Ú to č iš tě zvěře M lilw a n e................... 8 8 2

Ú d olím M a lk e rn s........„.............................. 8 8 4

M a n z in i................................................................8 8 5

P ra k tic k é in fo rm a c e.......................................8 8 6

P ig g's P eak a seve rozá pad zem ě............... 8 8 7

P ise ’s P eak ............................................. ....8 8 81 '66 VUI........****************.................*........

D á le d o p říro d n í reze rvace M a lo lo tja...........8 8 8

P říro d n í reze rvace M a lo lo tja...........................8 8 9

P říro d n í reze rvace H aw ane Dam

a koň ské s te z k y.......................................... ....8 9 0

N gw enya................ ....8 9 0

S eve rových od......................................................8 9 1

T shan en i..........................................................8 9 1

Ú to č iš tě zvěře M b u lu z i...................................8 9 1

P říro d n í reze rvace M la w u la.........................................8 9 2

S he w u la............................................................8 9 2

K rálovský n á rod ní p a rk H la n e..................................8 9 3

S ite k i.............................................................................................8 9 3

J ih.................................................................... 8 9 4

Z M ah am b y do M a n z in i.................................8 9 4

Z la v u m is y d o M a n z in i..................................8 9 5

Ú to č iš tě zvěře M kh a ya.............................. .8 9 6

In fo rm a c e o d o p ra vě...........................................8 9 7

ČÁST3 SOUVISLOSTI......................... ...899

H is to rie.................................................................9 0 0

D iv o č in a................................................................9 2 5

L ite ra tu ra.............................................................9 4 0

K n ih y.....................................................................9 4 9

H u d b a.........................................................

R E J S T Ř ÍK.................................................

.........9 b r

S E Z N A M M A P

IA R....................................................barevná přílo h a

p ře h le d n á m a p k a JAR................................ 16

H lavní m ezim ěstské s p o je................ ..4 2

H lavní pa rky a re ze rva ce.......................................5 3

D ě le n í p rů vo d ce po dle ka p ito l ...........8 3

Kapitola 1 - p o lo h a..........................................8 5

K ap ské M ě sto a K apský p o lo o s tro v.......... 8 8

K ap ské M ě sto : c e n tru m a p ře d m ě s tí........ 92

K ap ské M ěsto: c e n tru m m ě s ta............................9 4

K ap ské M ěsto: p ře d m ě s tí C ity B ow l...................10 4

K ap ské M ěsto: M o u ille P o in t, Green P oint

Sea P o in t a C lifto n..................................... 1 0 8 ,1 0 9

K ap ské M ěsto: o k o lí Lo ng S t a C om pany's

G a rd e n s...............................................................114

K ap ské M ěsto: V&A W a te rfro n t, d e W a te rka n t... 1 3 0

K ap ské M ěsto: již n í pře d m ě stí, Falešný záliv

a a tla n ts k é p o b ře ž í.................................... 1 3 6 ,1 3 7

K a o it o la 2 — Dolohd............................... .........18 7

Z á p a d n í K a p sko..........................................1 9 0 ,1 9 1

S te lle n b o s c h.......................................................19 6

S te lle n b o sch : V in ná s te z k a................................2 0 0

P a a rl...................................................................2 0 4

Franschhoek........................................................211

H e rm anu s................................................... .2 4 9

G arde n R o u te............................................. 2 6 2 ,2 6 3

K n ysn a.................................................................27 9

K n ysn a :la g u n a....................................................27 9

Lesy K nysna ........................................................2 8 6

P le tte n b e rg Bay...................................................291

Kapitola 3 - p o lo h a.......................................3 2 5

S e ve rn í K a p s k o.......................................... 3 2 8 ,3 2 9

K im b e rle y................................................... ....3 3 3

U p in g to n.............................................................3 4 6

B ila te lá rn í n á ro d n í p a rk K g a la g a d i....................3 5 4

Kapitola 4 - p o lo h a.............................. 37 7

V ýcho dn í K a p sko......................................... 3 8 0 ,3 8 1

P o rt E liza b e th : B e a ch fro n t a p ře d m ě stí.... 3 8 6

C e n tru m P o rt E liz a b e th............................. ..3 8 9

P o rt A lfre d...........................................................4 0 3

G ra h a m sto w n............................................. 4 0 8

G re a t Fish R iver R eserve C om plex............. 417

C ra d o ck...............................................................42 1

G ra a ff-R e in e t............................................. 4 2 5

E ast L o n d o n............................................... 4 3 3

W ild C o ast...........................................................45 7

U m ta ta...................................................... 47 0

P o rt S t. Johns.............................................

.4 7 5

Kapitola 5 - p o lo h a.........................................4 8 3


K w a Z u lu -N a ta l.....................................................4 8 7

D urbanská p ře d m ě s tí ................................49 1

C entrum D u rban u a p o b ře ž í.......................4 9 8 ,4 9 9

D urban: B ere a.............................................5 0 8 ,5 0 9

H o lid ay C o a s t..............................................5 2 4 , 52 5

P ie te rm a ritz b u rg..................................................5 4 0

uK h ah lam b a-D ra ken sberg P a rk..........................5 4 8

E le ph ant C o ast a reze rvace z v ě ře.......................5 6 2

H luhluw e -U m folozi P a rk......................................5 6 6

Ú to č iš tě zvěře M kh u ze.........................................57 9

C e n trá ln i Z u lu la n d a h is to ric k á b o jiš tě...............5 9 4

K a p it o la 6 - p o lo h a .........................................61 1

Svobodný s tá t (Free S ta te )..................................6 1 3

B lo e m fo n te in........................................................617

H ighlan ds R oute..........................................6 2 6 ,6 2 3

K a p it o la 7 - p o lo h a.........................................6 3 6

G a u te n g ................................................................6 3 9

Velký Johannesburg..............................................6 4 5

C e ntrum Jo h a n n e sb u rg u............................6 4 8 ,6 4 9

Johannesburg: se ve rn í p ře d m ě s tí.......................6 6 2

Johannesburg: M e lv ille........................................6 6 4

OBSAH/ CENOVÉ KÓDY UBYTOVÁNÍ /1 1

P re to ria................................................................6 9 2 ,

K a p it o la 8 - p o lo h a.........................................70 7

S eve rozá pad ní p ro v in c ie.............................710, 711

R u ste nb urg............................................................71 5

M a fik e n g........................................... 72 7

K a p it o la 9 - p o lo h a.........................................7 3 9

M p u m a la n g a.........................................................742

K aňon B lyde R iv e r ...............................751

N e ls p ru it...............................................................7 5 5

K rugerův n á ro d n í p a r k.........................................7 7 0

K a p it o la 1 0 - p o lo h a.......................................7 8 7

L im p o p o.......................................................7 9 0 , 79 1

P olokw a ne (P ie te rs b u rg )......................................79 7

Le ta b a...................................................................8 0 0

K a p it o la 1 1 - p o lo h a.......................................8 1 9

L e s o th o............................................................. 8 2 2

M a se ru..................................................................8 3 0

K a p it o la 1 2 - p o lo h a .......................8 6 5

S va zijsko...............................................................8 6 8

M b a b a n e...............................................................87 4

M a n z in i.................................................................8 8 5
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist