načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Jak žít s neurózou -- o neurotických poruchách a jejich zvládání - Stanislav Kratochvíl CSc. Vladimír Prof.PhDr. Jiránek

-6%
sleva

Elektronická kniha: Jak žít s neurózou -- o neurotických poruchách a jejich zvládání
Autor:

Čtvrté rozšířené vydání úspěšné knížky, která v roce 1991 vyšla i ve slovenském překladu, informuje nejprve o tom, jaké jsou příčiny a příznaky neurotických poruch a jak se ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  95 Kč 89
+
-
3
bo za nákup

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Počet stran: 216
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 4., rozš. vyd.
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-725-4553-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Čtvrté rozšířené vydání úspěšné knížky, která v roce 1991 vyšla i ve slovenském překladu, informuje nejprve o tom, jaké jsou příčiny a příznaky neurotických poruch a jak se tyto poruchy léčí. Největší pozornost autor věnuje psychoterapii, zejména skupinové. Dále se zaměřuje na předcházení neurózám a současně ukazuje, jak i u chronických neuróz může pacient omezit jejich vliv na životní spokojenost a výkonnost. Poskytuje konkrétní a na příkladech doložené pokyny, jak pěstovat kladné životní zaměření, jak pracovat a odpočívat, jak se zbavit napětí, jak úspěšně řešit problémy, jak žít harmonicky v manželství, jak ovlivňovat svoji náladu i jak postupovat vůči obtěžujícím neurotickým příznakům. Knížka obsahuje také kapitolu „Jak se prosadit”, určenou zejména nesmělým, nejistým a uzavřeným pacientům, a kapitolu „Jakou si zvolit cestu”, která se zabývá nevýhodnými i výhodnými styly života a účinnými způsoby překonávání překážek. Knížka původně vznikala na základě přenášek pro pacienty, kteří si se svými neurotickými potížemi a s nimi souvisejícími životními problémy nevěděli rady: chtěli vědět, co a jak ve svém životě změnit, aby se potíží a problémů zbavili a nebo se s nimi alespoň naučili žít. Publikace může posloužit nejen lidem, kteří již neurotickými potížemi skutečně trpí, ale i těm, kteří jsou možností jejich vzniku ohroženi. A to jsme v současnosti prakticky všichni. (o neurotických poruchách a jejich zvládání)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky


TRITON
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 1

STANISLAV KRATOCHVÍL
Jak žít s neurózou
(O neurotických poruchách a jejich zvládání)
Ilustroval
Vladimír Jiránek
Č TVRTÉ ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ
TRITON
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 3

Stanislav Kratochvíl
JAK ŽÍT S NEURÓZOU
Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani
jinak šířena bez písemného souhlasu vydavatele.
Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
Psychiatrická léčebna Kroměříž
© Stanislav Kratochvíl, 2006
© Triton, 2006
Illustrations © Vladimír Jiránek, 2006
Cover © Renata Ryšlavá, 2006
Vydalo Nakladatelství TRITON
Vykáňská 5, 100 00 Praha 10
www.triton-books.cz
ISBN 80-7254-553-1
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 4

OBSAH
1 1.. CCoo jjee nneeuurróózzaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tělesné a duševní potíže – Neuróza a organické choroby – Vliv
duševních stavů na tělesné procesy – Neurózy a psychózy – Neuróza a
ohrožení života – Neuróza a simulace – Kombinace neuróz s jinými
poruchami – Neuróza a závislost na alkoholu – Neuróza a osobnost – Neurózy
a poruchy osobnosti – Diagnóza neurózy – Odborné vyšetření – Reakce
na diagnózu neurózy – Příčiny neuróz – Neurastenie – Úzkostná
neuróza – Fobická neuróza – Nutkavá neuróza – Depresivní neuróza –
Hysterická neuróza – Hypochondrická neuróza – Spontánní uzdravení
22.. JJaakk ssee llééččiitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Užívání léků – Psychoterapeutický rozhovor – Ventilování napětí –
Ujasňování souvislostí – Hledání řešení – Začlenění partnerů – Léčení
hypnózou – Autogenní trénink – Nácvik správných reakcí
33.. JJaakk ssee llééččiitt vvee sskkuuppiinněě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Aktivita pacientů – Princip projekce – Sebeotevření – Zpětná vazba –
Skupinová soudržnost a skupinové napětí – Chování psychoterapeutů –
Náhled – Citový korektivní prožitek – Zkoušení nového chování – Průběh
skupinového sezení – Probírání jednotlivců – Probírání témat – Probírání
vztahů ve skupině – Pravidla terapeutické skupiny
44.. JJaakk ssee llééččiitt vv tteerraappeeuuttiicckkéé kkoommuunniittěě . . . . . . . . . . . . . . . 62
Psychodrama – Psychogymnastika – Projektivní kreslení a muzikoterapie
– Pracovní terapie – Rozcvička a sport – Večerní klub – Spoluspráva –
Schůze komunity – Životopisy a resumé – Deník – Speciální nácvik –
Komplikace léčby – Pravidla komunity
5
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 5

5 5.. JJaakk ssee zzaamměěřřiitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Životní perspektivy – Vzpomínky z minulosti – Život v přítomnosti –
Hodnoty – Altruismus – Adaptace – Optimismus
66.. JJaakkoouu ssii zzvvoolliitt cceessttuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Cesty života – Životní styl – Reagování na překážky
77.. JJaakk pprraaccoovvaatt aa ooddppooččíívvaatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Práce – Odpočinek – Spánek – Výživa
88.. JJaakk jjeeddnnaatt ss lliiddmmii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Zajímat se o druhého – Nechat druhého hovořit – Umět hovořit o tom,
co zajímá druhého – Opatrně s kritikou – Opatrně s příkazy – Uznat
vlastní chybu – Pochválit, co za pochválení stojí – Vžít se do situace
druhého – Nehádat se destruktivně – Usmívat se
99.. JJaakk ssee ooddrreeaaggoovvaatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Odreagování přesunem afektu – Odreagování přímé – Zásady
konstruktivní hádky – Styl hádky – Výsledky hádky – Fáze hádky
1100.. JJaakk ssee pprroossaaddiitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Ústupnost, útočnost a sebeprosazení – Vyjadřování vlastních pocitů –
Navazování, udržování a ukončování rozhovoru – Mluvení k více lidem –
Požádání o laskavost – Prosazování oprávněného požadavku – Odmítnutí
1111.. JJaakk oovvlliivvňňoovvaatt ssvvoouu nnáállaadduu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Ovlivňování myšlenek – Ovlivňování vnějšího chování – Přímé
ovlivňování pocitů – Individuální pomůcky
1122.. JJaakk žžíítt vv mmaannžžeellssttvvíí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Výběr partnera – Hledání viníka – Očekávání a realita – Respektování
rozdílnosti – Vývojové manželské krize – Komunikace – Rozhodování –
Chování plánovatelné a chování spontánní – Vnitřní problémy manželství
– Vnější zásahy do manželství – Žárlivost – Rozvod – Řešení konfliktů
6
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 6

1 133.. JJaakk zzvvllááddnnoouutt sseexxuuáállnníí pprroobblléémmyy . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Poruchy erekce – Předčasná ejakulace – Frigidita – Chybění orgasmu –
Rozdíly v sexuálních potřebách manželů
1144.. JJaakk ssii ppoorraaddiitt ss nneeuurroottiicckkýýmmii ppřříízznnaakkyy . . . . . . . . . . . . 187
Boj s příznaky – Odpoutání pozornosti od příznaků
1155.. JJaakk rreellaaxxoovvaatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Základní uvolňovací cvičení – Autogenní trénink – Pocit tíhy – Způsob
koncentrace – Organizace cvičení – Pocit tepla – Klidný dech – Klidný
tep srdce – Teplo v břiše – Chlad na čele – Průběh nácviku –
Individuální formulky – Využití autogenního tréninku
1166.. JJaakk ssii rroozzuumměětt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Složky našeho „Já“ – Transakce – Falešné hry
7
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 7

JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 8

PŘEDMLUVA KE ČTVRTÉMU VYDÁNÍ
Neuróza je nepříjemné obtěžující onemocnění. Většina neurotických
potíží se rychle vyléčí, některé dokonce zmizí časem i samy od sebe.
Někdy se však neuróza také vleče a je nutno s ní nějakou dobu žít.
Pacienti mnohdy chodí od jednoho lékaře ke druhému a hledají pomoc.
Zpočátku ji očekávají zvenčí: lékař s nimi „něco udělá“. Časem však
někteří zjistí, že pro dosažení změny v potížích jsou potřebné změny
v postojích, ve způsobu prožívání a v chování, ve vztazích k lidem
a v životním stylu. Uvědomí si, že je nutné pustit se do „práce na sobě“,
a hledají, „jak na to“. Takové pacienty jsem měl na mysli, když jsem
psal tuto knížku.
V prvních čtyřech kapitolách vysvětluji, jak se neuróza projevuje,
jak vzniká a jak se léčí. V dalších kapitolách pak přímo a na příkladech
uvádím, co může pro své zdraví udělat neurotický pacient, ať už
samostatně nebo za pomoci odborného psychoterapeutického zařízení.
Doporučení, která vycházejí z mých čtyřicetiletých zkušeností s
neurotiky, jsem zaměřil na většinu významných životních oblastí.
Informace i pokyny jsou určeny především neurotickým pacientům.
Mohou však posloužit i zdravým lidem, kteří jsou neurotickým
onemocněním ohroženi, kteří mají neurotiky v rodině či v pracovním
kolektivu, nebo kteří hledají cesty, jak žít šťastněji a spokojeněji, než
žili dosud.
V době mezi druhým a třetím vydáním této knížky došlo ke změně „oficiálních“
názvů neuróz. Přibližně každých 10 let se upravuje a znovu vydává „Mezinárodní
klasifikace nemocí“ s názvy a čísly, podle nichž zdravotníci komunikují s
pojišťovnami i mezi sebou. V současné 10. revizi, platné od roku 1993, byla zrušena
kapitola s jednoduchým názvem neurózy a místo ní byla s čísly F40-F49 zařazena
kapitola „Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy“.
Rozdělování poruch pod jednotlivá čísla se přestalo řídit jednotným hlediskem podle
9
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 9

hlavních příznaků neurotického onemocnění, a tak zde máme vedle fobických
úzkostných poruch (F40), jiných úzkostných poruch (F41), obsedantně
kompulzivní poruchy (F42), neurastenie (F48.0) a poruch dissociativních (F44) a
somatoformních (F45), v nichž se skryla hysterická neuróza, také „akutní reakce na stres“
(F43.0), „posttraumatickou stresovou poruchu“ (F43.1) a „poruchy přizpůsobení“
(F43.2), jejichž názvy vycházejí nikoliv z charakteristických příznaků, ale ze
zjišťovaných příčin. Přechodem na toto názvosloví v populárně pojaté příručce pro
pacienty by se původní jednoduchý výklad značně zkomplikoval. Ponechávám proto
uvedenou změněnou terminologii, která se v další revizi mezinárodní klasifikace
může opět změnit, odborné úřední komunikaci zdravotnických zařízení a
pojišťoven a setrvávám ve výkladu u tradičního pojetí neuróz s jejich dělením na neurózu
úzkostnou, fobickou, nutkavou a depresivní a na neurastenii, hysterii a
hypochondrii, které se stále používá v běžné neformální komunikaci mezi lékaři,
klinickými psychology a pacienty.
Chtěl bych poděkovat svým spolupracovnicím a spolupracovníkům na
psychoterapeutickém oddělení pro neurózy (18b) psychiatrické léčebny
v Kroměříži a primáři MUDr. Petru Možnému za účinnou a přátelskou
podporu, našim pacientům za užitečné podněty, MUDr. Bořkovi
Šapčkovi za výstižné fotografické zachycení skupinových terapeutických
technik a panu Vladimíru Jiránkovi za souhlas se zařazením jeho vtipných
obrázků, které výborně ilustrují mnohé z našich poznatků a doporučení.
V Kroměříži, v únoru 2006 Stanislav Kratochvíl
10
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 10

1.
CO JE NEURÓZA
Diagnózu neurotické poruchy dostane člověk tehdy, když trpí
tělesnými nebo duševními obtížemi, pro které při lékařském vyšetření nebyl
zjištěn organický podklad, tj. prokazatelné poškození příslušných
tělesných orgánů nebo mozku. Své potíže si uvědomuje a stěžuje si na ně;
nejedná se o duševní chorobu, při které by jeho chování bylo
nesrozumitelné okolí a při níž by byla podstatně porušena jeho soudnost.
Potíže mají někdy zřetelnou, jindy ne zcela jasnou nebo ne zcela
uvědomovanou souvislost s duševními stavy a problémy ve vztazích v rodině,
v práci a vůbec mezi lidmi. Pramení ze závažných konfliktů vnějších
nebo vnitřních, někdy velmi silných, jindy spíše dlouhodobých, které
často souvisejí i s vývojem, postoji a osobními vlastnostmi jedince.
TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ POTÍŽE
K tělesným potížím, které mohou být neurotického původu, patří např.
bolesti hlavy, závratě, tlak či píchání u srdce, bušení srdce, tlak či bolest
žaludku, říhání, nechutenství, zvracení, průjmy, třes rukou nebo
chvění či záchvaty křečí celého těla, poruchy chůze či pohyblivosti
končetin, ztráta hlasu, nadměrné pocení, pocity mravenčení, brnění či
svědění, některé poruchy zraku a sluchu a bolesti v nejrůznějších částech těla.
K neurotickým potížím duševního rázu patří např. stavy napětí a
podrážděnosti, pocity vyčerpanosti a nepřiměřené únavy, deprese s
převládáním myšlenek, že život nestojí za nic, všechno je škaredé, nikdo není
dobrý a nic nemá cenu. Jiným příznakem jsou úzkosti: člověk má strach
a neví z čeho. Někdy přichází úzkost v záchvatech: najednou člověka
přepadne panika, až se mu rozbuší srdce a zpotí se, dostane obavu, že
zemře. Jiné potíže mají ráz nutkavých myšlenek: člověku se vnucují
11
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 11

určité představy, napadá ho, že má něco udělat a když to neudělá, něco
zlého se mu stane; napadá ho, že nezamkl dveře, nezhasl světlo či
nevypnul plyn a musí se opakovaně chodit přesvědčovat. Nebo má
nutkavé strachy, např. z ostrého předmětu, z otevřeného prostranství nebo
zase z uzavřené místnosti, z dopravních prostředků, z hloubky aj. Mohou
se vyskytovat poruchy spánku, pocity vnitřního chvění a pocity
slabosti vůle. Člověk si nedovede poručit, podléhá stavům zlosti a vzteku.
Jindy se nedovede dobře soustředit na práci a myšlenky mu utíkají jinam.
Někdo se podceňuje, trpí pocity méněcennosti, napadá ho, že není
k ničemu, že všechno, co dělá, je špatné. Jiný má pocity velké
důležitosti a potřebu na sebe upozorňovat, jiný si myslí, že mu všichni
křivdí. Dalším příznakem je nadměrné přemýšlení o nevýznamných
záležitostech, neschopnost se rozhodnout, nejistota ve vztazích k lidem nebo
nadměrná závislost na jiných a malá samostatnost. S neurózou souvisí
i tendence řešit vlastní problémy nikoli rozumnou klidnou cestou, ale
nepřiměřenými výbuchy, kterými si člověk svoji situaci ještě zhoršuje.
Někdy je neúčelně „řeší“ útěkem do nemoci nebo pomocí alkoholu.
Zvláštním neurotickým příznakem jsou obavy z nemoci, přehnané
obavy o vlastní zdraví a vztahování různých chorobných příznaků druhých
lidí na sebe.
12
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 12

NEURÓZA A ORGANICKÉ CHOROBY
U chorob, které nazýváme organickými nebo somatickými, zjišťujeme
přímé změny v tělesných orgánech nebo systémech: zánět, infekci,
poškození tkáně úrazem, krvácení, zúžení cév, otravu, nedostatek nebo
nadbytek nějaké látky v organismu, porušení nervových vláken nebo
mozkových či míšních center. Tyto změny pak způsobují příslušné
příznaky. U neuróz toto všechno chybí, ačkoli příznaky neurózy mohou
nejrůznější organické choroby napodobovat. Rozhodující je výsledek
vyšetření. U neuróz se nic nezjistí. Jde pouze o poruchu funkce,
přesněji řešeno o poruchu centrálního nervového řízení, která je
způsobena duševními příčinami. Může také jít o reakce nesprávně naučené nebo
přetrvávající (zafixované) po odeznění původní organické příčiny.
VLIV DUŠEVNÍCH STAVŮ
NA TĚLESNÉ PROCESY
Pacienti, kteří mají tělesné neurotické příznaky, nemohou někdy
pochopit, že tyto příznaky jsou skutečně způsobeny duševními příčinami.
Hledají stále nějakou tělesnou příčinu a domáhají se dalších tělesných
vyšetření. Nevěří, že by duševní prožitky samy mohly mít tak mocný
vliv. Stačí si však vzpomenout, co se v těle děje, když člověk prožívá
takový běžný, každému známý duševní stav, jako je strach. Musí např.
za temné větrné noci projít hlubokým lesem, v němž mimo to
nedávno došlo k dosud neobjasněné vraždě. Nohy mu těžknou, srdce mu
buší v hrdle, dech se mu chvíli zrychluje a chvíli zase tají, v hrdle
vysychá, na čele vyskakuje chladný pot, žaludek se svírá, na jídlo by neměl
ani pomyšlení (jedna žena nám naopak vyprávěla, že za takových
okolností během cesty z hladu snědla tři tvrdé rohlíky, určené na
strouhanku). Kdyby pak k tomu náhle v křoví zapraskalo a vyskočila
vyplašená srna, mohly by svaly člověka úplně ztuhnout, vlasy se mu postavit
hrůzou na hlavě a mohl by se dostavit i náhlý neovladatelný průjem.
To všechno jsou organické, tělesné děje, způsobené silnou emocí. V uve-
13
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 13

deném příkladě jsou ovšem krátkodobé; po skončení situace, kterou
člověk vnímal jako ohrožující, zase pominou. Neurotik však nezřídka
prožívá podobné (zpravidla mírnější) duševní stavy opakovaně a
dlouhodobě. Tělesné změny pak mohou přetrvávat. I lidová moudrost zná
tyto souvislosti. Vzpomeňme si jen na písničky, ve kterých si dívka či
chlapec, prožívající smutek z nešťastné lásky, stěžuje: „zabolelo mne mé
srdce“ a „má hlavička pobolívá“.
NEURÓZY A PSYCHÓZY
Někteří pacienti, kteří onemocněli neurózou, se obávají, že se
„zblázní“, nebo že onemocnění povede k jejich postupnému „zblbnutí“. Mají
strach, že budou ve svém okolí posuzování jako nezodpovědní, že
ztratí zodpovědné zaměstnání, že v rozvodovém sporu jejich neuróza
poslouží jako důkaz jejich neschopnosti samostatně vychovávat děti ap.
Zaměňují neurózu za závažnou duševní chorobu. K nedorozumění pak
přispívá skutečnost, že léčením těžších neuróz se zabývá psychiatrie a že
lůžková oddělení pro léčení neuróz jsou většinou začleněna do
psychiatrických léčeben a klinik, kde se léčí též duševní choroby. Neuróza,
i když se projevuje také řadou duševních příznaků, se zásadně liší od
duševních chorob, tzv. psychóz, u kterých se objevují takové zvláštní
duševní příznaky, jako jsou halucinace (vidiny, „hlasy“),
nevyvratitelná přesvědčení o zcela nelogických souvislostech (např. že pacient je
boží prorok, podvržené královské dítě, že je v noci tajně ničen svými
nepřáteli pomocí otravných plynů nebo vysíláním radiových paprsků,
že zavinil připravující se zkázu celého světa) a nepochopitelná jednání
(např. setrvávání v podivných nepohodlných pozicích po dlouhé
hodiny nebo týdny). Psychózy vznikají jinými mechanismy než neurózy.
I když konfliktové situace mohou psychózy vyprovokovat nebo
zhoršovat, nejsou jejich skutečnou příčinou. Tou je zvláštní porucha
látkové výměny v mozku, související většinou s vrozenými vnitřními
dispozicemi jedince. Pacient, který onemocněl psychózou, si v kritické fázi
svého onemocnění zpravidla neuvědomuje, že jde o nemoc. Příznaky
14
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 14

choroby na něm spíše vidí jeho okolí, sám si žije jakoby v jiném světě,
světě svých vlastních, od skutečnosti často zcela odtržených představ.
Psychózy vyžadují odlišný způsob léčení než neurózy (např.
dlouhodobé nepřerušované užívání vysokých dávek psychofarmak), i odlišný
způsob posuzování odpovědnosti a pracovní schopnosti.
Je ovšem třeba zdůraznit, že v dnešní době již psychózy nepředstavují osudovou
chorobu, která zákonitě vede k duševnímu úpadku, k vyloučení ze společnosti
a k trvalému pobytu na uzavřených odděleních psychiatrických ústavů. Značná část
pacientů se vyléčí a u další podstatné části se podaří nápadné příznaky zmírnit tak,
že mohou žít v normální společnosti (zpravidla při trvalém užívání tzv.
udržovacích dávek léků). Pochopení okolí hraje při jejich znovuzačlenění do společnosti
významnou úlohu.
NEURÓZA A OHROŽENÍ ŽIVOTA
Neuróza neohrožuje život, na neurózu se neumírá. Skutečností však je,
že neuróza často kazí člověku život, když si s ní nedovede poradit.
Neurotici se často subjektivně cítí hůř než pacienti vážně tělesně nemocní.
Četl jsem někde vtipný příklad této skutečnosti z praxe obvodního lékaře. Lékař,
který měl plnou čekárnu pacientů, musel odejít za naléhavou záležitostí. Sdělil
čekajícím pacientům, že může ošetřit nejvýše čtyři z nich a požádal, aby zůstali jen ti,
kteří pomoc nejnaléhavěji potřebují. Čekárna se vyprázdnila. Odešel chlapec se
zhnisaným prstem, odešel muž s počínajícím zápalem plic, odešla babička se zlomenou
rukou. Čtyři pacienti, kteří zůstali, byli neurotici.
NEURÓZA A SIMULACE
Někteří pacienti považují diagnózu neurózy za zlehčení svých potíží, za
projev nedůvěry lékaře, za konstatování, že si své potíže jen
namlouvají nebo je simulují. Tak se na to také někdy dívají příbuzní pacientů
a snaží se jim potíže vymluvit nebo je přesvědčit, že „stačí mít jen silnou
vůli“ a „na potíže nemyslet“, nebo je napomínají, aby „nehráli kome-
15
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 15

dii“. Neuróza je skutečným onemocněním, není simulací. Neurotik
potíže nepředstírá, ale skutečně je pociťuje. Na tom nic nemění
skutečnost, že se neurotické potíže někdy objevují jako na zavolanou v
situacích, kterých se člověk bojí, které nedokáže zvládnout, v nichž se
nedokáže rozhodnout, nebo kterým by se rád vyhnul.
Tak například simulující dítě, které se chce vyhnout návštěvě školy, tvrdí, že je mu
špatně, ačkoli mu ve skutečnosti nic není. Naproti tomu neurotické dítě začne
zvracet nebo dostane průjem, má-li strach z učitele nebo z neúspěchu při zkoušce.
KOMBINACE NEURÓZ
S JINÝMI PORUCHAMI
Snažili jsme se neurózu odlišit od jiných druhů poruch. Ne vždy se však
setkáváme s neurózou zcela „čistou“. Např. organické potíže se mohou
s neurotickými obtížemi kombinovat. Často to vidíme např. při různých
bolestech v zádech, které souvisejí s věkovými změnami na páteři (s tzv.
výrůstky), které zjišťujeme na rentgenových snímcích páteře. Řada lidí
má tyto výrůstky značné a jejich potíže jsou přitom nepatrné. U
neurotiků jsou však i při malém objektivním nálezu tyto potíže pociťovány
neúměrně silně. Podobně v přechodu mívají ženy určité potíže,
způsobené hormonálními změnami v tomto věkovém období, spojenými se
zástavou činnosti vaječníků. Jsou to zejména návaly horka do hlavy.
U žen se sklonem k neuróze se však objevuje řada dalších potíží (jako
podrážděnost, zvýšená únavnost, deprese, úzkosti, strachy), které už
nejsou hormonální nerovnováhou plně vysvětlitelné. Mluvíme pak
o tzv. neurotické nadstavbě. Nad somatickým onemocněním, které tvoří
základnu, vyrůstají další potíže, způsobené psychickými vlivy, zejména
napětím a nespokojeností.
Jindy se naopak k neuróze mohou přidat potíže, způsobené
tělesnou chorobou. Neuróza člověka nechrání proti nachlazení, infekci nebo
úrazu. Všechny potíže, které se u neurotika objeví, nelze paušálně připsat
neuróze.
16
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 16

Jedna z našich pacientek byla léčena pro hysterickou neurózu se záchvaty třesu
celého těla, které se objevily po těžkém konfliktu s manželem, při němž ji manžel udeřil
do obličeje. Za čas po úspěšné léčbě nás znovu vyhledala s prudkými bolestmi
v podbřišku, spojenými se zvracením. Obávala se, že se její neuróza znovu vrací.
Vyžádané gynekologické vyšetření však ukázalo, že se tentokrát nejedná o projev
neurózy, ale o mimoděložní těhotenství, vyžadující okamžitý operační zásah.
NEURÓZA A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
Někdy se může neuróza také kombinovat s alkoholismem, dnes
označovaným jako závislost na alkoholu. Pití alkoholu se stává člověku potřebou
a nemůže se ho na delší dobu vzdát, ani když mu začne dělat v rodině,
v práci a dalších oblastech života problémy. Liší se od běžné konzumace
alkoholu tím, že organismus si na častý přísun alkoholu již zvykl a
vyžaduje jej. Chybí-li, začíná se objevovat napětí, podrážděnost, neklid a další
obtíže, které jsou do značné míry podobné obtížím neurotickým.
Vývoj závislosti na alkoholu jako choroby prochází určitými
typickými fázemi od prosté chuti k pití až po nutkavou nutnost pít, od pití
převážně společenského až po potřebu pít o samotě, od zvyšující se
snášenlivosti k alkoholu, kdy člověk může vypít větší množství alkoholu bez
známek opilosti, až po snižování této snášenlivosti, kdy již i malá dávka
stačí k získání „nálady“ atd. Vznik alkoholismu je podporován častým
pitím z různých příčin. Někomu se pití líbí proto, že se po něm cítí v lepší
náladě, sebevědomější a veselejší. Někdo se naučí pít ve společnosti, na
zábavách, při vysedávání s přáteli v hospodě; někde je zvykem pít i na
pracovišti. Vznik závislosti na alkoholu souvisí též s určitou osobní
dispozicí. Jsou lidé, jejichž organismus si při setkání s alkoholem vytváří
závislost na této látce velmi snadno a již ji bez léčení nepřekoná, podobně
jako je tomu u tzv. omamných drog, např. kokainu a heroinu. Člověk,
u kterého se vyvinula závislost na alkoholu, potřebuje odborné
protialkoholní léčení. To bývá úspěšné jen tehdy, když se podaří dosáhnout
naprosté a trvalé abstinence. Člověk, který se stal alkoholikem, nemůže
již nikdy být normálním konzumentem alkoholu. Nesmí už nikdy ani
kapku alkoholu, jinak znovu podlehne své chorobě.
17
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 17

Souvislost závislosti na alkoholu s neurózou může být několikerá.
U někoho může závislost na alkoholu vzniknout podobným
mechanismem jako neuróza; jen místo reagování na nepříznivé životní
okolnosti neurotickými potížemi začne člověk reagovat častým pitím, které se
mu pak stane návykem. Jindy se pacient, který trpí neurotickými
potížemi, pokouší tyto potíže pomocí alkoholu svérázným způsobem léčit.
Trpí-li podrážděností, depresí, nedostatkem odvahy či pocity
méněcennosti, nachází ve stavu opojenosti, vyvolané alkoholem, úlevu.
Alkohol mu zajistí potřebnou sebejistotu, dodá kuráž, aby řekl jiným to, co
jim nedokáže říci střízlivý, dovolí zapomenout na nevyřešené problémy
a tíživou situaci, zažene alespoň na chvíli potíže. Ale to všechno má jen
přechodný účinek. Celkově se naopak jeho stav zhoršuje i proto, že svými
důsledky alkohol pacientovu životní situaci ještě více komplikuje.
Kombinuje-li se neuróza se závislostí na alkoholu, je nutno začít léčením
závislosti na alkoholu. Platí to i tehdy, když je závislost na alkoholu skutečně druhotná
a když pacient tvrdí, že po vyléčení neurózy nebude pití potřebovat. Kdykoli jsme
se nechali přemluvit a přijali na psychoterapeutické oddělení pro léčení neuróz
neurotika-alkoholika, vždy to skončilo nezdarem. Alkoholik přes své sliby a
opravdová předsevzetí prostě nevydrží ani v průběhu takové léčby nepít, a tím se
léčení maří. Přitom odborné léčení závislosti na alkoholu na specializovaném
protialkoholním oddělení, kterému se alkoholici nerozumně brání, v sobě dnes zahrnuje
i ty psychoterapeutické postupy, které se užívají a jsou účinné při léčení neuróz, mj.
skupinovou psychoterapii, rozbor a řešení konfliktových životních situací a trénink
potřebný ke změně dosavadního nevhodného životního stylu. Navíc v sobě
zahrnuje složky léčby, které jsou specifické pro léčení závislosti na alkoholu a spočívají
v důsledném zajištění několikaměsíční úplné abstinence: znemožnění kontaktu
s alkoholem a pravidelné kontrolované podávání léků, které se s alkoholem
nesnášejí a po jeho vypití by vyvolaly bouřlivou reakci organismu (např. antabus).
NEURÓZA A OSOBNOST
Vztah neurózy k osobnosti člověka je těsný a mnohostranný. Některé
typy osobnosti mají k neuróze větší náchylnost než jiné. Klasická,
dodnes užívaná typologie řeckého lékaře Hippokrata rozděluje lidi na
18
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 18

melancholiky, choleriky, sangviniky a flegmatiky. Melancholik je vážný,
svědomitý, přemýšlivý, citlivý, uzavřenější a zádumčivý. Nedovede se
navenek příliš prosadit, zato více věci prožívá v sobě. Je váhavý, méně
schopný se aktivně bránit, snadněji v něm vzniknou pocity
méněcennosti a křivdy. Je zřejmé, že k neuróze bude náchylný. Cholerik je
energický, prudký a vznětlivý, rychle vzplane a hůře se ovládá, má sklon
vládnout, řídit a organizovat, není zcela důsledný. Je zřejmé, že pro
uvedené vlastnosti se bude snadno dostávat do konfliktů s druhými
lidmi a bude proto také častěji neurotizován. Naproti tomu sangvinik
se svou bezstarostností, živostí, přátelskou společenskostí, veselostí,
sklonem k povrchnosti a lehkomyslnosti a optimistickému pohledu na
svět, jako člověk, který si „z vánočky života vyštipuje hrozinky“, který
se zbytečně netrápí a konfliktům spíše ulamuje hrot, bude mít sklon
k neuróze daleko menší. Podobně je tomu u flegmatika, který je
klidný, pomalý, rozvážný, pečlivý, málo citlivý a k vnějším podnětům až
lhostejný; mohlo by se na něm dříví štípat.
Na vlastnostech osobnosti také záleží, které z vnějších podnětů mohou být pro ni
neurotizující. Např. na osobnost výrazně společenskou bude působit nepříznivě,
budeli muset dlouhou dobu žít ve společenské izolaci. Naopak na člověka uzavřeného
a nesmělého by působil jako zátěž spíše požadavek, aby byl v neustálém kontaktu
s lidmi. Člověk s potřebou vládnout se bude cítit nespokojen v podřízené roli a člověk
s potřebou vedení nebude spokojen, nenajde-li nikoho, o koho by se mohl opřít.
Mezi neurózou a vlastnostmi osobnosti nacházíme i obrácený druh
vztahu. Vlastnosti osobnosti mohou být nejen podmínkou neurózy, ale
i jejím projevem. Mohou být důsledkem neurotizace, zejména ve
významných vztazích v dětství a dospívání. Mohli bychom je přímo
označit jako neurotické rysy osobnosti. Nejde už jen o neurotické
obtíže, o kterých jsme dosud převážně mluvili, ale přímo o neurotické formy
reagování, o neurotické postoje a neurotické chování.
Příkladem může být inženýr R. V dětství byl přísně trestán svým despotickým otcem,
který mimo to často přicházel domů opilý a choval se pak k němu nespravedlivě,
což se pacienta silně citově dotýkalo, protože otce měl zpočátku velmi rád. Naučil
se reagovat vzdorem, a to nejen na výtky a tresty nespravedlivé, ale i na příkazy
19
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 19

a požadavky oprávněné. Tento způsob reagování si přenesl i do vztahů k učitelům
a nadřízeným. Kdykoli od něj bylo něco požadováno autoritativní formou, začal
být rozčilený, podrážděný, napjatý, nervózní, přestal hovořit, popřípadě uraženě
odešel. Věci dělal jakoby naschvál jinak, podle svého. Toto chování vyvolávalo
pochopitelně nelibost nadřízených a nezřídka i určité postihy, považované
pacientem ze další křivdy. Tím vznikl typický bludný kruh, v němž se neurotické
chování svými důsledky samo znovu posiluje a udržuje.
NEURÓZY A PORUCHY OSOBNOSTI
Neurózy chápeme jako onemocnění, která jako většina onemocnění,
mají svůj vznik, způsobený souhrou vnějších a vnitřních faktorů, svůj
průběh a zpravidla též konec, tj. vyléčení nebo přechod do
chronického stadia. U poruch osobnosti, dříve označovaných jako psychopatie,
nejde v tomto smyslu o chorobu, nýbrž spíše o odchylku. Psychopati
mají skoro stále nějaké potíže nebo problémy, a to téměř bez ohledu
na vnější podmínky. Poruchy v sociálních vztazích vyplývají přímo
z jejich osobnosti. Jde o stav trvalý, který se v souvislosti s různými
okolnostmi jen zvýrazňuje nebo mírní. Zpravidla jde o nadměrné
zbujení některých vlastností osobnosti, kterými se pak člověk stává
nepříjemným buď sám sobě, nebo svému okolí. Vlastnosti osobnosti netvoří
harmonický celek jako u normální zralé osobnosti. Může jít o zbujelou
vzteklost a neovladatelnou výbušnost (dříve explozivní psychopatie,
dnes patří tyto vlastnosti k emočně nestabilní poruše osobnosti
impulzivního typu), jindy o nadměrnou pasivitu a celoživotní smolařství
s neschopností se prosadit a s bolestínským sebelitováním (dříve
astenická porucha) a extrémní nerozhodnost se sklonem k nepraktickému
hloubání (dříve psychastenická porucha), které by se dnes daly
přiřadit k poruchám osobnosti označovaným jako úzkostné a závislé. Jiné je
přehánění v citech, zvýšené sebepředvádění a dramatičnost se zvýšenou
snahou udělat dojem (dříve hysterická psychopatie, dnes histrionská
porucha osobnosti), nebo naopak citová chladnost, odcizenost a
odtrženost od světa, podivínství a život ve vlastním světě (schizoidní
porucha osobnosti). Opakující se střídání životních období optimismu,
20
JAK ZIT S NEUROZOU.qxd 28.4.2006 14:58 StrÆnka 20


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist