načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Jak zbohatnout na kurzových sázkách -- Kniha úspěšného sázkaře - Ladislav Kňazovčík

Jak zbohatnout na kurzových sázkách -- Kniha úspěšného sázkaře

Elektronická kniha: Jak zbohatnout na kurzových sázkách -- Kniha úspěšného sázkaře
Autor:

První kniha na českém trhu, která poodhaluje úspěšné strategie sázkařů kurzového sázení. Autor poutavým způsobem rozebírá otázky, které zajímají každého sázkaře.Zaručený a ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  90
+
-
3
boky za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Tribun EU
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 188
Rozměr: 21 cm
Vydání: V Tribunu EU vyd. 1.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-739-9755-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

První kniha na českém trhu, která poodhaluje úspěšné strategie sázkařů kurzového sázení. Autor poutavým způsobem rozebírá otázky, které zajímají každého sázkaře.
Zaručený a na 100% úspěšný návod jak vyhrávat však od knihy nečekejte.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ladislav K ňazov čík

JAK ZBOHATNOUT NA

KURZOVÝCH

SÁZKÁCH

Kniha úsp ěšného sázka ře

Tribun EU

2013


© Ing. Ladislav K ňazov čík

Cover © Ing. Ladislav Kňazov čík


Obsah

ÚVOD .............................................................................................................. 7

STRUKTURA KNIHY ................................................................................... 8

KDO VÍC VSADÍ , TEN VÍC BERE , ANEB CO D ĚLAJÍ VÍT ĚZOVÉ JINAK ............. 9

VYBERTE SI KURZOVÉ SÁZENÍ ........................................................... 10

JAK JE NA TOM KURZOVÉ SÁZENÍ ............................................................. 11

Dnes je to realita ................................................................................ 11

Češi hazardu fandí .............................................................................. 11

Rizika hazardu .................................................................................... 12

Temná historie hazardu ...................................................................... 13

Hledání systému .................................................................................. 15

Kolik jste vyhráli? ............................................................................... 15

Co jsou kurzové sázky? ....................................................................... 19

PRO Č SI VYBRAT PRÁV Ě KURZOVÉ SÁZENÍ ? ............................................. 21

Má vysokou návratnost ....................................................................... 22

Můžete hru ovlivnit ............................................................................. 23

První pravidlo tedy je: Výb ěr správného zápasu. ............................... 23

Druhé pravidlo je: Výb ěr správného kurzu......................................... 23

Volnost výb ěru a času ......................................................................... 24

Kurzové sázení není hazard ................................................................ 25

ZAČÁTEK CESTY KE KURZOVÉMU SÁZENÍ ................................................ 26

Znáte pravd ěpodobnost výsledku? Aneb jak se vyhnout chybnému

očekávání ............................................................................................ 26

Máte pr ůběh hry pod kontrolou? Ovlivn ěte hru ve sv ůj prosp ěch! ..... 27

Kolik jste ochoten riskovat? ................................................................ 28

Někdo ví vždy víc ................................................................................ 30

Úžasné p ředstavení ............................................................................. 31

Pro č se sází? ....................................................................................... 33

Jací jsme hrá či .................................................................................... 33

Na co se sází? ..................................................................................... 34

Jednoruký bandita .............................................................................. 34

KNOW-HOW PROFESIONÁLA ............................................................... 36

PEČLIV Ě ST ŘEŽENÉ TAJEMSTVÍ ................................................................ 37

V čem je zakopaný pes ........................................................................ 37

Které hry jsou ty pravé........................................................................ 37

Na které sázky se zam ěř it aneb v jakých hrách hledat št ěstí ............... 38

Zákon sázky ......................................................................................... 39

Kurz pro ob ě strany rovnice ............................................................... 45

Role informací .................................................................................... 48

Tlak ve řejného mín ění ......................................................................... 49

Kdo prohrává? .................................................................................... 52 CHCETE BÝT PROFESIONÁLEM ? ............................................................... 53

Chce to systém .................................................................................... 53

Mějte plán ........................................................................................... 53

Inteligence vám nemusí pomoci .......................................................... 54

Zvládn ěte emoce ................................................................................. 54

Jste vytrvalí? ....................................................................................... 55

Jak snášíte nep říznivý vývoj? .............................................................. 55

NÁSTROJE PROFESIONÁLA ....................................................................... 57

Analýza ............................................................................................... 57

Money management ............................................................................ 57

Sport jsou p ředevším byznys a emoce ................................................. 60

OKOLNOSTI SÁZKY .................................................................................. 69

O p řekvapení není nouze..................................................................... 69

Fáze sout ěže ........................................................................................ 70

Faktory................................................................................................ 76

SÁZENÍ JAKO BYZNYS .............................................................................. 80

Typy sázek ........................................................................................... 80

A kdy se vyplatí na favority vsadit? .................................................... 81

Investi ční p říležitost ............................................................................ 93

Investi ční strategie .............................................................................. 95

Investi ční riziko ................................................................................... 96

Povoláním investor ............................................................................. 98

Investi ční chování ............................................................................... 99

Systémy ............................................................................................. 100

SÁZKOVÉ KANCELÁ ŘE ........................................................................... 103

Kamenné kancelá ře .......................................................................... 103

Více než pobo ček pošty ..................................................................... 104

Internetové sázky .............................................................................. 105

Minimální náklady, minimální zisky ................................................. 107

Reklama místo zákazu ....................................................................... 109

Pro č sázka ři odcházejí? .................................................................... 110

ÚSP ĚŠNÁ TE ČKA ..................................................................................... 114

PĚT PRAVIDEL PRO ÚSP ĚŠNOU SÁZKU .................................................... 115

Nemusíte mít na lístku všechno ......................................................... 115

I na malé výhod ě se dají vyhrát velké peníze .................................... 115

S názorem v ětšiny št ěstí neud ěláte .................................................... 116

Sázka ř m ůže, bookmaker musí .......................................................... 116

Měň te styl sázení ............................................................................... 117

JAK DOSÁHNOUT ÚSP ĚCHU ? .................................................................. 118

Najd ěte si svou pozici ....................................................................... 118

Přesv ědčte se, že to funguje .............................................................. 118

Pracujte v týmu ................................................................................. 144

Bu ďte v obraze .................................................................................. 146

Psychická pohoda ............................................................................. 149

PŘÍKLADY Z PRAXE ............................................................................... 153

Převis poptávky ................................................................................. 153

Motiv ................................................................................................. 154

Za čátek sezóny .................................................................................. 156

Dohra ................................................................................................ 159

Výhry favorit ů ................................................................................... 165

Postupové sázky ................................................................................ 169

Samé jedni čky ................................................................................... 172

Pět remíz ........................................................................................... 175

Happyend .......................................................................................... 176

ZÁV ĚR ........................................................................................................ 187

SLOVO NA ZÁV ĚR .................................................................................. 188

SÁZKA ŘOVO DESATERO ......................................................................... 189

SMĚLE DO PRAXE ................................................................................... 191

POUŽITÁ LITERATURA......................................................................... 192


Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

7

ÚVOD

„Kdo neprohrává, nekrá čí kup ředu. To je železný zákon, který platí pro vše živé.“ Emanuel Lasker (mistr sv ěta v šachu v letech 1894 – 1921)

Motto

Neexistuje žádná kouzelná formule, univerzální recept zaru čující stoprocentní úsp ěch. Jde ale o to, abyste si byli jisti, že se vzhledem k informacím, které v danou chvíli máte, chováte racionáln ě.

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

8

Struktura knihy

Neuv ěř itelných 90 procent! Až tak vysoká je návratnost vklad ů u kurzového sázení. Znáte jinou hru, která je pro sázka ře takhle výhodná?

Úvodními v ětami kniha p ředstavuje kurzové sázení jako nejvýhodn ější hru, kterou hazardní pr ůmysl ve řejnosti nabízí. Uzav ření kurzové sázky je nejlepší volbou nejen pro p říležitostné hrá če, kte ří mají možnost si ze široké nabídky vybrat sázku na aktuální událost, a to jak sportovní tak mimo sportovní, ale je to také vhodná příležitost pro hrá če, kte ří mají s hazardem jiné cíle, než se jen dob ře bavit. Tedy hrá če, kte ří cht ějí vyhrávat a pomocí kurzových sázek si cht ějí vylepšit svou finan ční situaci.

Kniha je rozd ělena do t ří kapitol. Po p řečtení první kapitoly vám bude zcela jasné, pro č si stále více hrá čů vybírá práv ě kurzové sázení a pro č práv ě v této h ře dosahují tak pozoruhodné úsp ěšnosti. Máte-li zájem v ědět, jak úsp ěšní jsou hrá či v jednotlivých typech her, čtěte dál a dozvíte se o návratnosti jednotlivých her a také kolik pen ěz celkem se to čí v tomto atraktivním byznysu. Kniha vám prozradí úvahy úsp ěšných hrá čů , ukáže vám, jak správn ě chápat podstatu hazardu, a také jaké otázky si musíte položit p řed tím, než za čnete hrát.

Druhá část vám p ředstaví know-how profesionála, odkryje vám informace, které se v sázkové kancelá ři nedovíte. Poodhalí vám, jak o sázení p řemýšlí profesionálové a ukáže vám nástroje, které výrazn ě zvýší vaše šance na výhru. Záv ěr této části je v ěnován sázkovým kancelá řím, internetovému sázení a popisu sázka řského prost ředí.

Záv ěre čná část nazvaná Úsp ěšná te čka vám prozradí p ět pravidel pro úsp ěšnou sázku a ukáže vám p říklady, na kterých je sázka řská teorie p řevedena do p říklad ů z praxe.

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

9

Kdo víc vsadí, ten víc bere, aneb co d ělajívítězové jinak

Celý sv ět je plný lidí, kte ří by rádi byli úsp ěšní a bohatí. Mén ě je již t ěch, kte ří se své sny o úsp ěchu a bohatství s velkým úsilím a pílí snaží prom ěnit ve skute čnost. Ovšem k cíli dojde jen minimum lidí. Velká v ětšina i p řes svou píli a velké úsilí žádoucích výsledk ůnedosáhne. Co tedy d ělají úsp ěšní jinak? V čem se liší od t ěch, kte řísvého cíle nedosáhnou a jakou roli hraje v celém procesu št ěstí? Na příkladech řady úsp ěšných lidí se ukazuje, že samotná píle a úsilí na dosažení úsp ěchu nesta čí, pokud věci ned ěláte "správn ě". Není jednoduché vysv ětlit, co p řesn ě znamená "d ělat v ěci správn ě", jisté ovšem je, že pokud v ěci ned ěláte správn ě, tak vám nepom ůže ani to, že je d ěláte s maximální pílí a úsilím. Není žádná univerzální metoda, jak se nau čit d ělat věci správn ě, protože je to kombinace faktor ů touhy, talentu a specifických znalostí, a tedy to spíše souvisí s tím, jak o daný konkrétní cíl usilujete. Snad by se dala použít slova, která pronesl n ěkdo slavný a bohatý*:

"Výhra, ta je samoz řejm ě d ůležitá, ale mnohem d ůležit ější je to, jak se o ni bojuje".

Št ěst ěna nakonec odm ění ty, kte ří um ějí poznat, že p řišla jejich chvíle a kte ří v tu chvíli neváhají vsadit opravdu hodn ě, protože jen ten kdo hodn ě vsadí, m ůže hodn ě vyhrát. Kde jinde by m ěla tato pravda platit více než v sázení? T ěm z vás, kte ří cht ějí poznat, kdy hodn ě vsadit, nabízí tato kniha netradi ční pohled a to nejen na oblast kurzových sázek.

*Tím slavným a bohatým je samoz řejm ě miliardá ř Michal Horáček, zakladatel sázkové kancelá ře Fortuna a tuto pravdu pronesl p ři sout ěži Česko hledá SuperStar 2005. Rovn ěž název kapitoly Kdo víc vsadí, ten víc bere, je vyp ůjčen z názvu knihy, kterou o Michalu Horá čkovi napsal Ladislav Verecký.

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

10

Kapitola I.

Vyberte si kurzové sázení

„Myslím,“ řekl Švejk, „abychom se na všechno dívali z poctiv ější

stránky, von se každý m ůže zmejlit, a musí se zmejlit,

čím víc o n ěčem p řemejšlí.

Str. 41

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

11

Jak je na tom kurzové sázení

Dnes je to realita

Ať se nám to líbí nebo ne, hazard se stal pevnou sou částí naší kultury a je z řejmé, že nikdy v historii nebyl tak snadno dostupný jako dnes. Po čtem kasin se Praha stala raritou a ne nadarmo se rozvoj hazardu u nás p řirovnává k Las Vegas. Jak uvedly Lidové noviny ze dne 02. 11. 2004: "Zem ě má údajn ě nejvyšší po čet kasin v p řepo čtu na obyvatele v EU a také více kasin než všechny okolní státy dohromady. Jen v hlavním m ěst ě jich má být neuv ěř itelných 36." Pr ůmysl hazardních her se rozrostl do nebývalých rozm ěrů a také reklama na hazardní hry je doslova všudyp řítomná. Nad ěje na rychlé zbohatnutí láká stále více lidí, kte ří utrácejí své peníze v loteriích, sázkových kancelá řích, a p ředevším ve výherních automatech. Kurzové sázení pat ří na našem trhu k t ěm mladším hrám, které se prudce za čaly rozvíjet teprve po roce 1989 a přesto již v roce 2005 z ro čního objemu finan čních prost ředk ů jdoucích do hazardu sázkové kancelá ře ukrajují p řibližn ě 10 miliard K č. M ůže se to zdát hodn ě, ale ve srovnání s výherními automaty je to stále čty řikrát mén ě.

Češi hazardu fandí

Je nepochybné, že Češi se do hazardních her pustili s opravdu velkou vášní. Co se týká kurzových sázek, Lidové noviny ze dne 12. července 2003 uvád ějí následující zprávu: "Obliba kurzových sázek v Česku nezadržiteln ě vzr ůstá. Kancelá řím, které se specializují na kurzové a sportovní sázky, loni op ět výrazn ě vzrostly tržby. V roce 2002 u nich Češi prosázeli 9,5 miliardy korun, což je zhruba o 1,5 miliardy více než rok p ředtím. Každý Čech v četn ě kojenc ů tedy loni vsadil pr ůměrn ě tém ěř tisíc korun." Pokud ke zmín ěným kurzovým sázkám p řipo čteme i ostatní typy hazardních her, jako jsou hrací

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

12

automaty, loterie a kasina, prosázelo se v Česku v roce 2002 neuv ěři

telných 70 miliard korun, což znamená, že každý ob čan v četn ě ko

jenc ů, dal ro čně do hazardních her kolem 7 tisíc korun. Samoz řejm ě,

že ne všechny sázky pocházejí od českých sázka řů , p říkladem mohou

být sázky v kasinech, kde specializované zájezdy cizinc ů p řijížd ějí

především kv ůli návšt ěvě kasin, která jsou práv ě v Česku tak snadno

dostupná. Ale i tak je to úctyhodné číslo sv ědčící o velké vášní Če

ch ů pro hru.

Rizika hazardu

Přes velkou oblíbenost však má hazard i svou stinnou stránku.

Sázení je podle odborník ů obecn ě riziková záležitost. Velkým láka

dlem je pochopiteln ě možnost výhry, ale tato možnost výhry je často

převýšena rizikem neúsp ěchu. Pro řadu sázka řů však riziko prohry

nemusí být tím nejv ětším rizikem. "Nap říklad sportovní p řenosy jsou

samy o sob ě infarktová záležitost. Pokud máte navíc vsazeno, situace

se ješt ě umocní," říká pro Lidové noviny primá ř Psychiatrického

centra v Bohnicích Karel Nešpor. Je mnoho t ěch, kte ří tomutovzru

šení propadají tém ěř pravideln ě. Podle Nešpora se sázka řem nejčas

těji stává ten, kdo d říve daný obor d ělal, a má tak pocit, že tomu více

rozumí, že má takové informace, které výhru zaru čí. N ěkte ří této

vášni však propadnou zcela. O jejich po čtu se však pouze spekuluje.

Neexistují totiž podobné studie jako u alkoholik ů, které byzazname

návaly jejich po čet či v ěkovou strukturu. "Postihuje to lidi v období

dospívání, kdy je to jakousi formou adrenalinové zábavy, ale i lidi

v produktivním v ěku," tvrdí psycholožka Vendula Melanová. Sázka ři

se podle odborník ů velmi podobají tradi čním gambler ům. Od t ěchto

závislých hrá čů se ale p řesto mírn ě liší. Nevysedávají nap říklad

v hernách a kasinech. V ětšinou však do noci sledují sportovní zpra

vodajství a teletexty. Další p říznaky jsou však tém ěř totožné. Ne

zvladatelná touha po h ře, zhoršené sebeovládání a zvyšující sevkla

dy. "Naprostou klasikou bývají známá prohlášení typu - mě se to

netýká, u m ě je to jiné," říká Nešpor. Ne všichni, kdo sází, jsou ale

nevylé čitelnými hazardéry. Velká v ětšina sázejících bere sázky jako

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

13

hru a zábavu, a to zábavu, která vyžaduje i ur čité intelektuální

schopnosti. P řesto ale varování odborník ů není dobré brát na lehkou

váhu.

Temná historie hazardu

Pro v ětšinu lidí je hazard neomyln ě spojen se slovem ruleta.Právě ruleta bývá dominantou všech sv ětových kasin, je až magicky přitažlivá a v obecném pov ědomí je vnímána jako n ěco nebezpe čně riskantního, n ěco, co je výhradn ě spojeno se štěstím a náhodou.

Někte ří hrá či však pro pocit rizika a nap ětí zašli až na hranici možností. P ředstavte si, že máte revolver u hlavy a prstem na spoušti se pokoušíte zjistit, zda se jediný náboj zasunutý do válce revolveru nachází naproti úderníku či nikoliv, a zda se ozve jen prázdnécvaknutí a nebo jestli kulka, která vám v okamžiku proletí mozkem,definitivn ě ukon čí vaše další hrá čské pokusy. Tak tahle n ějak probíhala hra zvaná ruská ruleta. Našt ěstí si krom ě zhýralých carských důstojník ů mnoho dalších příznivc ů nezískala a nebo si je dlouhoneudržela.

Nicmén ě Rusové udávali tempo i v klasické rulet ě a p ředevším hrá čské vášni ruských velkoknížat vd ěč í Monte Carlo za své bohatství a sv ětovou proslulost. Řada ruských šlechtic ů, kte ří na rivié ře magickému kolu rulety zcela propadli a prohráli veškerý majetek, se rozhodla pod tíhou okolností sv ůj život zde také ukon čit. Pov ěsti o sebevrazích, jejich po čtu a d ůvodech sebevražd se staly lákavým soustem pro tisk, a protože kasina samoz řejm ě o tenhle typ publicity nikdy nestála, podnikala r ůzné obranné kroky. Traduje se, že nešťastník ům, kte ří prohráli hodn ě pen ěz, poskytovala zpáte čníjízdenku, a pokud již bylo na jakoukoliv pomoc pozd ě, pak takovému sebevrahovi prý obvykle dávala do kapes v ětší sumu pen ěz, aby tak znejistila d ůvod sebevraždy a odvrátila pozornost od herny.

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

14

Ať již to tak bylo nebo ne, je jisté, že v minulosti to nebyla žádná

legrace. Ostatn ě legrace to není ani dnes, ale s rozvojem vzd ělání

a matematiky, mají hrá či v ětší šanci kvalifikovan ě posoudit zda

a kolik budou riskovat v dané h ře a na férové podmínky ke h ře do

hlíží stát.

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

15

Hledání systému

Celá historie souboje hrá čů a hazardu je jen o hledání úsp ěšného systému hry. Hrá či jsou opravdu vynalézaví, n ěkteré systémy jsou v rozporu s pravidly, jiné jen nalezly skulinu, na kterou pravidla nepamatovala a n ěkteré systémy jsou naprosto legální. Jedním z legálních postup ů jsou systémy řízení výše vklad ů, kterými se hrá či pokoušeli minimalizovat své prohry a maximalizovat výhry. O tomto úsilí sv ědčí systémy nazvané jako D ́Alembert, Labouchere, nebo Anti-Labouchere, které se hojn ě používaly p ředevším v rulet ě, a které hráčů m radily, kdy zvýšit a kdy naopak vklad snížit tak, aby hrá či maximalizovali své šance na výhru.

Až postupem času p řišli hrá či na to, že ani sebelepší systém řízení vklad ů jim nepom ůže, stojí-li proti nim matematická výhoda. Snad jedinou, a to pouze teoretickou možností, je dvojnásobení vkladu p ři proh ře. Tento systém nazvaný jako martigale, česky se vžil název spirála, teoreticky dokáže porazit jakoukoliv hazardní hru. Prakticky je však naprosto nepoužitelný, protože jistota výhry je vykoupena neomezeným rizikem bankrotu. P ředstavte si, že byste m ěl to št ěstí, nebo sm ůlu a m ěl řadu dvaceti neúsp ěšných pokus ů.

Souboj hrá čů a bookmaker ů pokra čuje, postupn ě se však m ění oblast jejich zájmu, ve které se hrá či pokoušejí p řelstít bookmakera a eliminovat tak jeho výhodu, kterou má na po čátku hry. Často k tomu dnes již používají vysp ělou techniku, je však dobré v ědět, že po r ůzných typech fixlování bylo řízení vkladu prvním legálním krokem tohoto souboje. Kolik jste vyhráli?

Máte pocit, že všechny typy her, které jsou dostupné na našemtrhu hazardu, jsou si z hlediska úsp ěšnosti sázka řů rovnocenné? Z omylu vás vyvede následující tabulka, která ukazuje, jak si sázka ři

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

16

v jednotlivých typech her vedli. Se řazeno podle zájmu sázka řů , tj.

podle objemu vsazených prost ředk ů, jsou nekorunovaným králem

českého hazardu výherní automaty.

V roce 2003 hrá či do automat ů v České republice vhodili více než 44 miliard korun. S velkým odstupem za vít ězem svádí souboj o příze ň sázka řů kurzové sázení a kasina. Kurzové sázení se sumou mírn ě p řevyšující 11 miliard korun vybojovalo druhé místo, t řetí místo s rovnými 10 miliardami pat ří kasin ům. Pod stupn ěm vít ězů zůstaly Loterie (6,9 miliard korun), Technické hry (5,4 miliardy korun) a Bingo (0,2 miliardy korun).

Pokud ale hry se řadíme podle úsp ěšnosti sázka řů , tj. podle objemu výher vzhledem ke vsazeným prost ředk ům, pak v roce 2003 byla jednozna čně pro sázka ře nejlepší volbou sázka na kurzové sázení. Sázka ři na výhrách získali zp ět rovných 90% svých vsazených prost ředk ů. Druhá nejlepší volba, ovšem s velkou ztrátou na vít ěze, byla volba sázky v kasinu se 79% návratností. Kasina mají tém ěř rovnocenného soupe ře v podob ě technických her, které dosáhly t řetího místa s návratností p řevyšující 78%. Až čtvrté místo by získaly z hlediska zájmu sázka řů nejoblíben ější výherní automaty. Na t řetí příčku ztrácí 4% a jsou tak s tém ěř 75% úsp ěšností na čtvrtém míst ě. Na posledním hodnoceném míst ě a s obrovskou ztrátou na vít ěze se nachází loterie, pouze s 51% návratností vsazených prost ředk ů.

A co z toho pro vás jako sázka ře vyplývá? Rozhodn ě byste m ěli pe člivě vybírat, čemu budete v ěnovat svou p říze ň, vaše vyhlídky na výhru velkou m ěrou ovlivní také volba typu hry. Porovnejte si návratnost prost ředk ů vložených nap říklad do kurzového sázení a do loterie. Zdroj Ministerstva financí uvádí následující statistiky:

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

17

Tabulka her podle vsazených prost ředk ů v roce 2003:

Tabulka č. 1: Hry podle vsazených prost ředk ů (v mil. K č)

V čele tabulky her se řazených podle vsazených prost ředků za rok 2003 jsou výherní automaty. Kurzové sázky se nacházejí na druhém míst ě, ovšem s velmi výrazným odstupem. Ob čané do výherních automat ů vložili 4x více pen ěz než do kurzového sázení.

Tabulka her podle návratnosti v roce 2003:

Tabulka č. 2: Hry se řazené podle návratnosti.

Kurzové sázky vedou tabulku her se řazených podle návratnosti v roce 2003. O druhé místo se d ělí technické hry s kasiny. Kasina pat ří mezi klasiku hazardu, naopak technickým hrám pat ří podle některých názor ů budoucnost.

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

18

Celkový objem prost ředk ů do všech typ ů her:

Tabulka č. 3: Celkový objem prost ředk ů (v mil. K č).

Předchozí tabulka ukazuje, kolik prost ředk ů ob čané vložili dohazardu v jednotlivých letech celkem. Tyto prost ředky vykazujíkaždoro ční nár ůst, což znamená, že se oblast hazardu stále rozvíjí.Návratnost vložených prost ředk ů si udržuje stálou výši.

Kurzové sázky v letech 2000 až 2004:

Tabulka č. 4: Kurzové sázení v letech 2000 až 2004

(v mil. K č).

Objem prost ředk ů vložených do kurzového sázení nep řetržit ěrostl až do roku 2004, kdy tento objem poklesl. Po celou dobu se návratnost pohybovala mírn ě pod 90%.

Jak zbohatnout na kurzových sázkách – kniha úsp ěšného sázka ře

www.102tip.cz

19

Co jsou kurzové sázky?

Jak uvádí herní plány v ětšiny sázkových kancelá ří: "Kurzovésázky jsou typem hry, p ři níž je výhra podmín ěna uhodnutím sportovních výsledk ů nebo po řadí ve sportovních sout ěžích a závodech či uhodnutím jiných vypsaných událostí či skute čností. Výše výhry je přímo úm ěrná výhernímu pom ěru, ve kterém byla sázka p řijata a výši vsazené částky. Kurzová sázka vychází z kurzu, jenž stanoví míru pravd ěpodobnosti ur čité události či zohled ňuje vliv jinýchskute čností p říjmu sázky. Sázky jsou přijímány na sportovní utkání a sout ěže (a události s nimi související) a na jiné události, d ěje či skute čnosti, vzbuzující zájem ve řejnosti a neodporující etickýmprincip ům."

V praxi to tedy znamená, že nap říklad na utkání v tenisu, které má dva možné výsledky, bu ď vyhraje hrá č A anebo jeho soupe ř hrá č B, je vypsán na každou z obou možností kurz. Pokud je vaše sázka úsp ěšná, pak dostanete zp ět sv ůj vklad zv ětšený násobkem kurzu. Pokud jsou tedy vypsány kurzy 1,7 - 1,9 a vy vsadíte na hrá če A p ři kurzu 1,7, pak pokud vyhraje, dostanete zp ět sv ůj p ůvodní vklad zv ětšený 1,7krát.

V nabídce sázkové kancelá ře naleznete následující údaje:

Tabulka č. 5: Nabídka zápas ů s vypsanými kurzy

Číslo p řed ob ěma týmy znamená číslo události, čísla uvedená v záhlaví tabulky vyjad řují výsledek události: 1 znamená výhruprvního týmu, 10 znamená neprohru prvního týmu, 0 znamená remíza, 20       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist