načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Skútry -- Ošetřování, údržba, opravy - F.J. Schermer

Skútry -- Ošetřování, údržba, opravy
-15%
sleva

Kniha: Skútry
Autor:
Podtitul: Ošetřování, údržba, opravy

údržba motoru, podvozku a elektroinstalace svépomocí podrobná tabulka hledání poruch obsáhlý popis vhodného nářadí
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  399 Kč 339
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
11,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1% 70%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KOPP
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 184
Rozměr: 285,0x26,0x13,0 mm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Motorroller
Hmotnost: 0,692kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 200602
Nakladatelské údaje: České Budějovice, Kopp, 2006
ISBN: 80-7232-276-1
EAN: 9788072322763
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

údržba motoru, podvozku a elektroinstalace svépomocí podrobná tabulka hledání poruch obsáhlý popis vhodného nářadí

Další popis

Skútry již léta prožívají své znovuzrození a jsou opět v módě. Díky své jednoduché obsluze jsou moderní skútry chápány jako praktické dopravní prostředky pro krátké vzdálenosti, které nabízejí hbité překonání velkoměstské džungle.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Proč je tato kniha důležitá.......................................................9

Dlouhodobý test na 50 000 km skútru YAMAHA T MAX ... 11

Data a fa k ta........................................................................................................................................................13

PIAGGIO X9 500 S L ...............................................................19

25 000 kilometrů APRILIA ATLANTIC................................27

Nářadí....................................................................46

Nářadí.........................................................................................46

Sériové n á řa d í z á k la d n í v ý b a v y s k ú tru („p a lu b n í n á řa d í") . . . . 4 6

Lepší p a lu b n í v y b a v e n í....................................................................................................................4 7

Vybavení p ro b e z s ta ro s tn é c e s to v á n í........................................................................4 7

Všeobecné p o z n á m k y к n á řa d í...........................................................................................4 8

Nářadí p ro d o m á c í d í ln u................................................................................................................4 8

Zdvihací plo šin a , vo zík n a n á řa d í.....................................................................................4 9

Speciální n á ř a d í.........................................................................................................................................4 9

Údržba...................................................................50

Prohlídky...................................................................................50

Intervaly p r o h líd e k..................................................................................................................................5 0

Pravidelné kontroly..................................................................52

Ošetřování...........................................................54

Mytí, ošetřování, leštění........................................................ 55

M y tí................................................................................................................................................................................55

Leštění.......................................................................................................................................................................5 6

Zimní provoz..............................................................................56

P ře z im o v á n í......................................................................................................................................................5 6

Uvedení d o p ro v o z u p o z im n í p ř e s tá v c e..............................................................57

Osvětlení • Houkačka...................................... 58

Kontrola osvětlení....................................................................58

N áhradní ž á r o v k y......................................................................................................................................5 8

Výměna žárovek.....................................................................58

Demontáž a m o n tá ž ž á ro v k y h la v n íh o s v ě t la..................................................5 8

Žárovky s m ě ro v ý c h a k o n c o v ý c h s v ě t e l...............................................................5 9

Demontáž a m o n tá ž s v ě tlo m e tu.........................................................................................5 9

Vlhkost v o b a lu s v ě t la........................................................................................................................6 0

Houkačka..................................................................................60

Kontrola s v ě te ln é h o u k a č k y.....................................................................................................6 0

Kontrola a s e říz e n í h la v n íh o s v ě tlo m e tu................................................................6 0

N astavení s v ě tlo m e tu........................................................................................................................6 1

Akumulátor..........................................................62

Kontrola akumulátoru..............................................................62

Kontrola h u s to ty e le k tr o ly tu......................................................................................................6 3

D em ontáž a k u m u lá to r u..................................................................................................................6 3

D obíjení a k u m u lá t o r u........................................................................................................................6 3

M ontáž a k u m u lá to r u...........................-...............................................................................................6 3

Pojistky.................................................................64

Výměna p o jis te k..........................................................................................................................................6 4

Nabíjecí systém akumulátoru........................65

Nabíjecí systém........................................................................65

6 V n a b íje c í s y s té m................................................................................................................................6 5

12 V n a b íje c í s y s té m............................................................................................................................6 5

Z á v a d a : A k u m u lá to r n e n í n a b íje n..................................................................................6 5

K o n tro la r e g u lá to r u /u s m ě r ň o v a č e.................................................................................6 6

S ta to r g e n e r á to r u.....................................................................................................................................6 7

R o to r g e n e r á to r u.......................................................................................................................................6 7

Pneumatiky..........................................................68

Základní informace..................................................................68

Tlak vzduchu............................................................................68

M a n o m e tr.............................................................................................................................................................6 9

Opotřebení pneum atik............................................................69

Nové pneumatiky.....................................................................69

Sportovní pneumatiky.............................................................70

Zimní pneum atiky....................................................................70

Co je na pneumatikách uvedeno.........................................71

P ře d n í p n e u m a tik a..................................................................................................................................71

Z a d n í p n e u m a t ik a....................................................................................................................................71

V ý z n a m č í s e l....................................................................................................................................................71

D a lš í o z n a č e n í n a b o k u p n e u m a tik y...........................................................................71

Defekty pneum atik..................................................................72

D e fe k ty p n e u m a tik s d u š í.............................................................................................................7 2

D e fe k ty p n e u m a tik и b e z d u š o v é h o p r o v e d e n í............................................7 2

Montáž pneumatik...................................................................72

H ázivost....................................................................................73

Příklady profilů pneum atik.....................................................74

K ola....................................................................... 75

Demontáž a montáž k o l........................................................75

D e m o n tá ž p ře d n íh o k o l a..............................................................................................................7 6

M o n tá ž p ře d n íh o k o l a........................................................................................................................7 7

D e m o n tá ž z a d n íh o k o la..................................................................................................................7 7

M o n tá ž z a d n íh o k o l a..........................................................................................................................7 9

Ložiska k o l..........................................................80

Kontrola házivosti kola...........................................................80

K o n tro la a m ě ře n í o s y k o la........................................................................................................8 0

Kontrola ložisek ko l................................................................ 80

Výměna ložisek ko l................................................................ 80

M o n tá ž lo ž is e k k o l..................................................................................................................................81

Brzdy.....................................................................82

Základní informace..................................................................82

Pravidelná kontrola................................................................. 82

Funkce b rzd.............................................................................84

Brzdová kapalina.....................................................................85

D o lé v á n í b rz d o v é k a p a lin y........................................................................................................8 5

Výměna brzdových destiček................................................87

D e m o n tá ž b rz d o v ý c h d e s tič e k............................................................................................8 7

M o n tá ž b rz d o v ý c h d e s tič e k......................................................................................................8 8

Odvzdušněníbrzd...................................................................88

Výměna brzdové kapaliny.....................................................88

Seřízení bubnové brzdy.........................................................89

Problémy s brzdam i...............................................................90

Brzd. třmeny a brzdiče...........................................................90

V y m o n to v á n í a n a m o n to v á n í b rz d o v é h o t ř m e n u....................................9 0

R o z e b rá n í b rz d o v é h o t ř m e n u..............................................................................................9 2

M o n tá ž b rz d o v é h o tř m e n u..........................................................................................................9 2


R o z e b rá n í b r z d ič e..................................................................................................................................9 3

S e s ta v e n í b r z d ič e....................................................................................................................................9 3

Brzdové kotouče.....................................................................93

K o n tro la b rz d o v ý c h k o to u č ů.....................................................................................................9 3

B rz d o v é k o to u č e - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................................9 4

Výměna brzdového obložení bubnových b rzd..................95

Pérování • Tlum ení...........................................96

Kontrola pérování.....................................................................96

V iz u á ln í k o n tro la p é r o v á n í p ře d n íh o k o la............................................................9 6

V iz u á ln í k o n tro la p é r o v á n í z a d n íh o k o l a.............................................................9 6

J íz d n í z k o u š k a p é r o v á n í.................................................................................................................9 6

Z k o u š k a p é ro v á n í n a m í s t ě.......................................................................................................9 6

P é ro v á n í a tlu m e n í - o p r a v a.................................................................... 9 6

Nastavení pérování.................................................. .............97

Teleskopická vidlice.........................................98

Demontáž a m ontáž................................................................98

Tlumičový o le j..........................................................................99

D ru h a m n o ž s tv í tlu m ič o v é h o o le je............................................................................1 0 0

V ým ě n a tlu m ič o v é h o o le je......................................................................................................100

N a p ln ě n í vid lic e o le je m , s lo ž e n í v id lic e.............................................................101

R o z e b rá n í v id lic e..................................................................................................................................101

K o n tro la je d n o tliv ý c h d ílů te le s k o p ic k é v id lic e.........................................1 0 2

S e s ta v e n í ty č e a k lu z á k u...........................................................................................................1 0 3

Řízení...................................................................104

Výměna ložiska hlavy řízení................................................104

Bovdeny, táhla.................................................106

Základní informace................................................................106

Mazání bovdenů.....................................................................107

M a z a c í m ísta b o v d e n u...................................................................................................................10 8

V á z n o u c í t á h l o...........................................................................................................................................10 8

Výměna bovdenu....................................................................108

Montáž nového bovdenu......................................................108

Kontrola a seřízení plynového táhla (lanka).....................109

Nastavení táhla čerpadla oleje..........................................111

Výměna brzdového táhla..................................................... 111

Vzduchový filtr.................................................112

Druhy vzduchových filtrů.....................................................112

Vzduchový filtr - čistění........................................................112

Karburátor.........................................................114

Č is tic í p ro s tře d e k n a k a rb u rá to r......................................................................................1 1 5

K a rb u rá to r - d e m o n tá ž...................................................................................................................11 5

K a rb u rá to r - r o z lo ž e n í.....................................................................................................................11 5

K a rb u rá to r - čistění, k o n t r o la...............................................................................................1 1 6

K a rb u rá to r - s e říz e n í.........................................................................................................................1 1 7

Palivový kohout a palivový filtr...........................................117

P o d tla k o v é v e d e n í...............................................................................................................................1 1 7

P a liv o v ý k o h o u t - d e m o n tá ž a m o n tá ž..................................................................1 1 7

Vstřikování.........................................................118

Vstřikovací systém................................................................118

Samodiagnostický systém ..................................................118

Výměna oleje....................................................120

Motorový olej..........................................................................120

Spotřeba o le je........................................................................120

Stav oleje................................................................................120

Plnění m otoru.........................................................................121

Minerální nebo syntetické oleje?.......................................121

Výměna oleje..........................................................................122

M o to ro v ý o le j - p ln ic í m n o ž s tv í.........................................................................................122

In te n /a l v ý m ě n y o le je......................................................................................................................122

O le jo v ý f ilt r.......................................................................................................................................................122

T ip y a u p o z o rn ě n í к v ý m ě n ě o l e je.............................................................................122

V y p o u š tě n í m o to ro v é h o o l e j e...........................................................................................122

M o n tá ž o le jo v é h o f i l t r u................................................................................................................123

Tlakový spínač oleje.............................................................124

K o n tro la tla k o v é h o s p ín a č e o le je.................................................................................124

V ý m ě n a tla k o v é h o s p ín a č e o le je.................................................................................124

Olej v náhonu zadního ko la................................................124

Olej dvoudobých motorů.............................125

Oddělené mazání...................................................................125

O d v z d u š n ě n í o le jo v é h o č e r p a d la...............................................................................125

Mazání sm ěsí.........................................................................125

Zapalovací svíčky...........................................126

Zapalovací svíčky.................................................................126

Údržba zapal.svíček.............................................................126

N á řa d í a u ta h o v a c í m o m e n ty............................................................................................126

V z d á le n o s t e le k tr o d..........................................................................................................................126

D e m o n tá ž s v íč k y....................................................................................................................................126

M o n tá ž s v íč k y..............................................................................................................................................126

P o s u z o v á n í v z h le d u s v í č e k...................................................................................................128

P ro b lé m y z a p a lo v á n í......................................................................................................................129

„Studené“ nebo „teplé“ svíčky?.......................................... 129

„Lepší“ zapalovací svíčky....................................................130

Zapalovací systém..........................................136

S n ím a č z a p a lo v á n í a z a p a lo v a c í je d n o t k a....................................................136

K o n ta k tn í z a p a lo v á n í.......................................................................................................................137

Z a p a lo v a c í cívka a k o n c o v k a z a p a lo v a c íh o k a b e lu.........................137

Z a p a lo v a c í s v íč k y..................................................................................................................................137

Chlazení.............................................................138

Chladicí systém.....................................................................139

U z á v ě r c h la d ič e......................................................................................................................................139

T e rm o s ta t...........................................................................................................................................................139

Hledání závad.........................................................................140

Chladicí kapalina...................................................................141

K o n tro la a d o p ln ě n í c h la d ic í k a p a lin y...................................................................142

V ý m ě n a c h la d ic í k a p a lin y.........................................................................................................142

O d v z d u š n ě n í c h la d ic íh o s y s t é m u...............................................................................143

Demontáž term ostatu...........................................................143

K o n tro la a m ě ře n í te rm o s ta tu.............................................................................................144

M o n tá ž te r m o s ta tu.............................................................................................................................145

Demontáž chladiče............................................................... 145

K o n tro la c h la d ič e a c h la d ic íh o s y s té m u...........................................................145

O te v íra c í tla k víčka c h la d ič e - m ě ř e n í...................................................................145

M o n tá ž c h la d ič e......................................................................................................................................145

Demontáž ventilátoru chladiče..........................................146


Kontrola m otoru ve n tilá to ru c h la d ič e......................................................................14 6

Kontrola spínače v e n tilá to ru c h la d ič e....................................................................14 6

Spínač ventilátoru c h la z e n í - d e m o n tá ž a m o n tá ž 14 6

Snímač teploty chladicí kapaliny........................................146

Čerpadlo chladicí kapaliny...................................................148

Kontrola č e r p a d la................................................................................................................................14 8

Demontáž če rp a d la c h la d ic í k a p a lin y....................................................................14 8

Montáž čerpadla c h la d ic í k a p a lin y............................................................................14 8

Praktické tipy к chladicímu systému................................148

Startér.................................................................150

Kontrola funkčnosti startéru................................................150

Demontáž s ta r té r u...............................................................................................................................151

Rozebrání s ta r té r u...............................................................................................................................1 5 2

Kontrola s ta rté ru.......................................................................................................................................15 2

Sestavení s ta rté ru.................................................................................................................................1 5 3

Montáž s ta rté ru.........................................................................................................................................15 3

Relé startéru........................................................................... 154

Kontrola re lé s ta rté ru v ů č i k o s tře....................................................................................154

Kontrola n a p ě tí n a re lé s ta rté ru.......................................................................................15 4

Kontrola d io d y............................................................................................................................................154

Volnoběžka startéru..............................................................155

Demontáž v o ln o b ě ž k y s ta rté ru..........................................................................................15 5

Kontrola v o ln o b ě ž k y.........................................................................................................................15 6

Montáž v o ln o b ě ž k y.............................................................................................................................15 6

Variátor...............................................................158

Funkce automatiky................................................................158

Kontrola řemenu.....................................................................158

Ovládací kladky - demontáž a m ontáž.............................159

Ozubený klínový řemen - vým ěna.....................................160

Ventilový rozvod............................................. 162

Ventilová vůle.........................................................................162

Kontrola ven tilo vé v ů l e.................................................................................................................16 3

Nastavení ve n tilo v é v ů l e...........................................................................................................16 3

Hlava válce....................................................... 164

Šířka dosedací plochy..........................................................164

Válce • Písty..................................................... 165

Válce dvou- a čtyřdobých m otorů......................................165

Opotřebení...............................................................................165

Demontáž, montáž pístů.....................................................166

Kontrola pístu a válce...........................................................168

Montáž.....................................................................................168

Tuning.................................................................169

Situace v zákonech...............................................................169

Potřebné součástky......................................................... 169

Kapotáž.............................................................. 170

Spojovací m a te riá l - o b s lu h a a o š e třo v á n í....................................................171

Zpětná z rc á tk a - d e m o n tá ž a m o n tá ž......................................................................171

Kapotáž - demontáž a m ontáž...........................................171

M otor........................................................................................177

Chladicí systém.....................................................................178

Mazací systém (čtyřdobý m otor).......................................179

Válec, píst, hlava válce a ventily.......................................179

Přenos s íly..............................................................................180

Podvozek................................................................................181

Řízení a přední část skútru..................................................181

Teleskopická vidlice a pérování........................................181

Kola...........................................................................................182

Přední brzda............................................................................182

Zavěšení zadního kola a pérování.....................................182

Elektrická instalace..............................................................183

Akumulátor a systém dobíjení............................................183

Zapalovací systém ................................................................183

Elektrický startér...................................................................184

Osvětlení.................................................................................184

Hledání závad 177
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist