načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Integrovaná ochrana ovocných plodin - František Kocourek

Integrovaná ochrana ovocných plodin
-7%
sleva

Kniha: Integrovaná ochrana ovocných plodin
Autor: František Kocourek

Popis systému integrované ochrany ovocných plodin, návody a opatření k předcházení ztrát způsobených škodlivými organismy. Informace o rizicích vlivu prostředků ochrany na životní ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  490 Kč 456
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Profi Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 318
Rozměr: 230x297
Úprava: barevné ilustrace
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Ochrana rostlin. Fytopatologie
Jazyk: česky
Datum vydání: 25.11.2015
ISBN: 978-80-8672-672-4
EAN: 9788086726724
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Popis systému integrované ochrany ovocných plodin, návody a opatření k předcházení ztrát způsobených škodlivými organismy. Informace o rizicích vlivu prostředků ochrany na životní prostředí.

Popis nakladatele

Hlavním cílem této publikace je popsat systém integrované ochrany ovoce tak, aby byl zdrojem informací, návodů a opatření k předcházení, zabránění nebo minimalizaci ztrát působených škodlivými organismy. Kniha poskytuje také informace o rizicích vlivu prostředků ochrany na životní prostředí, na biodiverzitu, přirozené nepřátele škůdců a zdraví lidí tak, aby tyto vedlejší vlivy některých prostředků ochrany byly minimalizovány. Publikace obsahuje zásady integrované ochrany rostlin podle legislativy platné od roku 2014 a nové poznatky z výzkumu. Kniha je určena pro pěstitele ovoce, pedagogy i studenty, odborníky i laiky a zahrádkáře.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ke knize "Integrovaná ochrana ovocných plodin" doporučujeme také:
Choroby polních plodin Choroby polních plodin
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

INTEG RO VANÁ O CHRANA OVOCNÝCH PLODIN

1 Úvod (F. K o c o u r e k )...........................................................................................12

2 Od historie ochrany ovoce к s o u č a sn o sti..........................................13

2.1 V ý v o j o c h ra n y o v o c e v m in u lé m s to le tí (F. K o c o u r e k )....................13

2.2 N o v é s tr a te g ie v o c h ra n ě o v o c e (F. K o c o u r e k )...................................14

3 Zm ěny ve škodlivosti a zm ěny spektra škodlivých organismů ..1 5

3.1 P říč in y n a rů s ta jíc í š k o d liv o s ti (F. K o c o u r e k ).........................................15

3.2 Z m ě n y v e s p e k tru š k o d liv ý c h o rg a n is m ů (F. K o c o u r e k )................17

3.3 In v á z n i a e x p a n z iv n í d r u h y

(O. P u lta r, F. K o c o u r e k ).........................................................................................18

4 Integrovaná ochrana ovocných p lo d in ...............................................21

4.1 V a z b y n a le g is la tiv u (F. K o c o u r e k )............................................................21

4 .2 D e fin ic e in te g r o v a n é o c h r a n y o v o c n ý c h r o s tlin (F. K o c o u r e k ) . . . 21 4.3 Z á s a d y in te g r o v a n é o c h ra n y r o s tlin (F. K o c o u re k ).............................22

4 .4 P o d p o ra z a v á d ě n í in te g r o v a n é o c h r a n y o v o c n ý c h p lo d in v ČR

(F. K o c o u re k , J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý ).......................................................24

5 Integrovaná produkce ovocných p lo d in............................................25

5.1 C íle a p rá v n í rá m e c in te g r o v a n é p ro d u k c e o v o c e

(M . Lá n ský, J. K lo u tv o r o v á , F. K o c o u r e k ).......................................................25

5.2 R e g u la c e p e s tic id ů v s y s té m u in te g r o v a n é p ro d u k c e

(M . Lánský, J. K lo u tv o r o v á , F. K o c o u r e k )........................................................25

6 Ochrana ovoce v ekologickém ze m ě d ě ls tv í......................................26

6.1 C íle a p rá v n í rá m e c p ě s to v á n í o v o c e v e k o lo g ic k é m

z e m ě d ě ls tv í (V. Falta, F. K o c o u r e k )..................................................................26

6.2 P ě s to v á n í a o c h ra n a o v o c e v e k o lo g ic k é m z e m ě d ě ls tv í

v E v ro p ě (V. Falta, F. K o c o u r e k )..........................................................................28

6.3 P ě s to v á n í a o c h ra n a o v o c e v e k o lo g ic k é m z e m ě d ě ls tv í v ČR

(V. Falta, F. K o c o u r e k )............................................................................................28

7 Pěstební o p a tře n í............................................................................................29

7.1 S tříd á n í p lo d in (J. K lo u tv o r o v á , M . Lá n ský, J. N á m ě s te k )................29

7.2 V h o d n é p ě s tite ls k é p o s t u p y ........................................................................2 9

Z a k lá d á n í p o r o s tu (J. K lo u tv o r o v á , M . Lán ský, J. N á m ě s te k )

Péče o p o r o s t (J. K lo u tv o r o v á , M . Lá n ský, J. N á m ě s te k )

Z im n í a le tn í ře z s tr o m ů p r o re g u la c i š k o d liv ý c h o r g a n is m u (J. Sus)

R e g u la c e p lo d n o s t i (J. K lo u tv o r o v á , M . Lá n ský)

7.3 P ě s to v á n í o d o ln ý c h n e b o t o le r a n tn íc h o d r ů d a p o u ž ív á n í c e r tifik o v a n é h o o s iv a a s a d b y..........................................................................33

O d o ln é a to le r a n t n í o d r ů d y (J. K lo u tv o r o v á , M . Lá n ský)

C e r tifik o v a n é o s iv o a s a d b a (J. S uchá) 7.4 V y v á ž e n é h n o je n í, v á p n ě n í, z a v la ž o v á n í a o d v o d ň o v á n í (P. P luhař, F. K o c o u r e k )..........................................................................................4 0

7.5 H y g ie n ic k á o p a tř e n i p r o z a m e z e n í š íře n í š k o d liv ý c h

o r g a n is m ů.................................................................................................................43

M e c h a n ic k á o c h ra n a (J. K lo u tv o r o v á , M . Lá n ský, F. K o c o u re k )

Z p ra c o v á n í b io m a s y p o řezu, u r y c h le n í ro z k la d u lis tů (J. Sus) 7.6 O c h ra n a a p o d p o r a u ž ite č n ý c h o r g a n is m ů , v č e tn ě p řiro z e n ý c h n e p ř á te l š k o d liv ý c h o r g a n is m ů........................................................................4 4

P o d p o ra b io d iv e r z it y v s a d e c h (K. H o lý , F. K o c o u re k )

V y u ž ív á n í e k o lo g ic k ý c h in f r a s t r u k t u r m im o sad

(K. H o lý , O. P u lta r, F. K o c o u re k ) 8 Ochrana p ro ti plevelům (J. N á m ě s te k )...................................................47

9 M on ito rin g škodlivých o rg an ism ů........................................................49

9.1 M e t o d y m o n it o r o v á n í š k ů d c ů o v o c n ý c h p lo d in (F. K o c o u re k , O. P u l t a r )........................................................................................4 9

9.2 M o n it o r in g š k ů d c ů p o m o c í fe r o m o n o v ý c h a o p tic k ý c h la p á k ů

(F. K o c o u re k , O. P u l t a r )........................................................................................57

9.3 M o n it o r in g v ý v o je š k ů d c ů p o m o c í te p lo tn íc h m o d e lu

(F. K o c o u re k , O. P u lt a r ).......................................................................................60

9.4 M e t o d y m o n ito r o v á n í p ů v o d c ů c h o r o b o v o c e

(J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )...............................................................................61

1 0 E k o n o m ik a o c h r a n y o v o c e a p r a h y š k o d l i v o s t i............................6 3

10.1 Š k o d liv o s t, p o š k o z e n í, š k o d a a z trá ta (F. K o c o u re k )........................63

10.2 Práh š k o d liv o s ti (F. K o c o u r e k )................................................................64

10.3 E k o n o m ic k ý p rá h š k o d liv o s ti (F. K o c o u r e k )......................................6 4

1 0 .4 E k o n o m ic k á e fe k tiv ita o c h ra n n ý c h o p a tř e n í (F. K o c o u re k ) 65

11 B io lo g ic k é a n e c h e m ic k é m e t o d y r e g u la c e

š k o d liv ý c h o r g a n is m ů...............................................................................6 6

11.1 B io lo g ic k é a n e c h e m ic k é p říp ra v k y a p o m o c n é lá tk y

v r e g u la c i p a to g e n ů r o s tlin (V. Psota, M . B a g a r)........................................6 9

11.2 E n to m o p a to g e n n í v iry , b a k te rie , h o u b y v re g u la c i š k ů d c ů

(O. P u lta r ).................................................................................................................7 0

11.3 H lís tic e a č le n o v c i v o c h ra n ě p r o t i š k ů d c ů m

(O. P u lta r, F. K o c o u re k ).........................................................................................72

1 1 .4 B o ta n ic k é in s e k tic id y , o le je a a n o rg a n ic k é lá tk y

(V. Psota, M . Bagar, V. F a lta )...............................................................................7 4

11.5 F e ro m o n y v p řím é o c h ra n ě p r o t i š k ů d c ů m......................................75

M e to d a d e z o rie n ta c e (V. Falta, F. K o co u rek)

D alší m e t o d y v y u ž ív a jíc í fe r o m o n y v o c h ra n ě p r o t i š k ů d c ů m

(F. K o c o u re k , O. P u lta r)

1 2 P ř ir o z e n í n e p ř á t e lé š k ů d c ů a o p y lo v a č i...........................................7 8

12.1 P řiro z e n ě se v y s k y tu jíc í p a to g e n y š k ů d c ů (O. P u lt a r )....................78

12.2 P re d á to ři (K. H o lý ) .....................................................................................7 9

12.3 P a ra z ito id i (K. H o lý ).....................................................................................81

12.4 P řiro z e n í n e p řá te lé š títe n e k a ro z to č ů

(O. P u lta r, F. K o c o u r e k ).......................................................................................83

12.5 O p y lo v a č i (K. H o l ý ).....................................................................................83

12.6 P e s tic id y s e le k tiv n í ke š k ů d c ů m (F. K o c o u re k )..................................8 6

1 3 C h e m ic k á r e g u la c e š k o d liv ý c h o r g a n i s m ů.....................................8 8

13.1 P ů s o b e n í c h e m ic k ý c h p ro s tře d k ů o c h ra n y (F. K o c o u r e k )............8 8

13.2 M e c h a n is m y p ů s o b e n í fu n g ic id ů (J. K lo u tv o ro v á , M . L á n s k ý ). . 8 8

13.3 Z á s a d y p o u ž it í f u n g ic id ů (J. K lo u tv o ro v á , M . L á n s k ý )....................8 9

13.4 M e c h a n is m y p ů s o b e n í z o o c id ů (F. K o c o u re k , O. P u l t a r )..............8 9

13.5 Z á s a d y p o u ž it í z o o c id ů (F. K o c o u re k , O. P u lt a r )..............................9 0

13.6 P o u ž ití s m á č e d e l v o c h ra n ě o v o c n ý c h p lo d in

(M . Lá n ský, J. K lo u tv o r o v á ).................................................................................91

13.7 O v ě řo v á n í ú s p ě š n o s ti p o u ž ív a n ý c h o p a tře n í

n a o c h ra n u r o s tlin (F. K o c o u r e k ) .....................................................................9 2

1 4 R e z id u a p e s t ic id ů v o v o c i a m o ž n o s t i r e g u la c e............................9 3

14.1 Z d r a v o tn í a to x ik o lo g ic k á riz ik a p e s tic id ů

(J. S tará, F. K o c o u r e k )...........................................................................................93

14.2 R e g u la c e re z id u í p e s tic id ů v rá m c i p la tn é le g is la tiv y

(J. S tará, F. K o c o u r e k )...........................................................................................9 4

14.3 R e g u la c e r e z id u í p e s tic id ů v s y s té m e c h n íz k o re z id u á ln i

a b e z re z id u á ln í p ro d u k c e o v o c e (J. Stará, F. K o c o u r e k )..........................95

14.4 P ro d u k c e o v o c e p ro d ě ts k o u v ý ž iv u

(M . Lá n ský, J. K lo u tv o r o v á ).................................................................................97

1 5 T e c h n ik a p r o o c h r a n u v s a d e c h...........................................................9 9

15.1 O c h ra n n é v z d á le n o s ti (M . Lánský, P. H a r a š ta )..................................99

15.2 O m e z e n í n e ž á d o u c íh o ú le tu (M . Lánský, P. H a ra š ta )....................100

15.3 N a s ta v e n í p o ž a d o v a n é d á v k y p o s třik o v é jíc h y

(M . Lá n ský, P. H a r a š ta ).......................................................................................100

15.4 P ř e d p o k la d y p r o k v a litn í a p lik a c i (M . Lánský, P. H a ra š ta )............102

1 6 R e z is te n c e š k o d liv ý c h o r g a n is m ů к p e s t i c i d ů m .......................1 0 2

16.1 R e z is te n c e p a to g e n ů v ů č i fu n g ic id ů m

(J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý ).............................................................................103


O bsah

16.2 A n tir e z is te n tn í s tr a te g ie v ů č i p a to g e n ů m

(J. K lo u tv o ro v á , M . L á n s k ý ).............................................................................10 4

16.3 R e z is te n c e š k ů d c ů v ů č i z o o c id ů m (J. Stará, F. K o c o u r e k ) 104

16.4 A n tire z is te n tn í s tra te g ie v ů č i š k ů d c ů m (J. Stará, F. K o c o u r e k ) . . 106

1 7 Z á k la d n í p o z n a t k y z b io l o g i e š k o d liv ý c h o r g a n i s m ů............1 0 7

17.1 V iry (J. S u c h á )..............................................................................................107

17.2 B a k te rie v č e tn ě fy to p la z e m (M . N a v rá til, V. K ů d e la )......................108

17.3 H o u b y (M . Lánský, D. N o v o tn ý ).............................................................109

17.4 Č le n o v c i (F. K o c o u re k , O. P u lta r )...........................................................110

1 8 P o š k o z e n í o v o c e a b i o t i c k ý m i f a k t o r y ( a b i o t i k ó z y ).................1 1 3

18.1 P o ško ze n í m ra z e m (M . Lánský, F. K o c o u r e k )...................................113

18.2 P o ško ze n í s lu n e č n ím z á ře n ím (ú ž e h p lo d ů )

a v y s o k o u t e p lo to u (ú p a l p lo d ů ) (M . Lánský, F. K o c o u r e k )..................115

18.3 P o ško ze n í k r o u p a m i (M . Lánský, F. K o c o u r e k ).................................115

18.4 N u trič n í p o ru c h y (M . Lánský, F. K o c o u r e k ).......................................116

18.5 O s ta tn í ty p y p o š k o z e n í (M . Lánský, F. K o c o u r e k )..........................117

1 9 J a b l o ň.............................................................................................................1 2 0

C h o r o b y

19.1 V iro v á c h lo ro tic k á s k v r n ito s t ja b lo n ě

(J. S uchá, E. C h r o b o k o v á )..................................................................................121

19.2 V iro v á m o z a ik a ja b lo n ě (J. S u c h á , E. C h r o b o k o v á )........................121

19.3 V iro v á ž lá b k o v ito s t k m e n e ja b lo n ě , v ir o v á ž lá b k o v ito s t

k m e n e h ru š n ě (J. S uchá, E. C h r o b o k o v á )...................................................122

19.4. V iro v á m ě lk á v rá s č ito s t k m e n e ja b lo n ě

(J. Suchá, E. C h r o b o k o v á )..................................................................................122

19.5 In fe k č n í g u m o v it o s t ja b lo n ě (J. S u c h á , E. C h r o b o k o v á )..............123

19.6. In fe k č n í z p lo š tě lo s t ja b lo n ě (J. S u c h á , E. C h r o b o k o v á )..............124

19.7 F y to p la z m o v á p ro life r a c e ja b lo n ě (M . N a v rá til, D. Š a fá řo v á ) . . 124 19.8 B a k te riá ln í spála ja b lo n ě (V. K ů d e la )...................................................126

19.9 S tr u p o v ito s t ja b lo n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )...........................127

19.10 P adlí ja b lo n ě (J. K lo u tv o ro v á , M . L á n s k ý ).......................................131

19.11 M o n ilio v á h n ilo b a ja b le k a h ru š e k

(J. K lo u tv o ro v á , M . L á n s k ý )..............................................................................133

19.12 B o tr y tio v á k a liš n í h n ilo b a ja b le k

(J. K lo u tv o ro v á , M . L á n s k ý )..............................................................................134

19.13 S a z o v ito s t ja b le k (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )...............................135

19.14 S k lá d k o v é c h o r o b y já d r o v in (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý ) 1 36

Š k ů d c i

19.15 K v ě to p a s ja b lo ň o v ý (F. K o c o u re k , O. P u lta r)..................................141

19.16 P ila tk a ja b le č n á (F. K o c o u re k , O. P u lta r)...........................................142

19.17 O b a le č ja b le č n ý (O. P u lta r, F. K o c o u r e k ).........................................144

19.18 M o lo v k a ja b le č n á (F. K o c o u re k , O. P u lta r ).......................................148

19 .19 M e ra ja b lo ň o v á (F. K o c o u re k , O. P u lta r)...........................................149

19.20 M šice (O. P u lta r, F. K o c o u r e k ).............................................................1 50

19.21 N e s y tk a ja b lo ň o v á (F. K o c o u re k , O. P u lta r )....................................153

19.22 V ln o v n ík ja b lo ň o v ý (O. P u lt a r )...........................................................154

19.23 B e jlo m o rk a ja b lo ň o v á (O. P u lta r).......................................................155

2 0 H r u š e ň.............................................................................................................1 5 6

C h o r o b y

20.1 F y to p la z m o v é c h ř a d n u tí h ru š n ě (M . N a v rá til, D. Š a fá řo v á )____157

20.2 S tr u p o v ito s t h ru š n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )............................158

2 0 .3 H n ě d á s k v r n ito s t lis tů h ru š n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý ) ____159

2 0 .4 Šedá s k v r n ito s t lis tů h ru š n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )............159

20.5 R z iv o s t h ru š n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý ).....................................160

Š k ů d c i

2 0 .6 M e ra s k v rn itá a d a lš í d r u h y m e r (F. K o c o u re k , O. P u lt a r )............161

20.7 P lo d o m o rk a h ru š ň o v á (F. K o c o u re k , O. P u lta r )..............................163

2 0 .8 V ln o v n ík h ru š ň o v ý (F. K o c o u re k , O. P u lt a r )......................................164

2 0 .9 V ln o v n ík h ru š k o v ý (F. K o c o u re k , O. P u lt a r ).......................................165

2 0 .1 0 M šice n a h ru š n i (F. K o c o u re k , O. P u lta r)...........................................166

20.11 B e jlo m o rk a h ru š ň o v á (F. K o c o u re k , O. P u lt a r )..............................167

2 0 .1 2 P lo s k o h řb e tk a h ru š ň o v á (O. P u l t a r ).................................................167

2 0 .13 P ila tk a h ru š k o v á (O, P u l t a r )..................................................................168

2 0 .1 4 B o d ru š k a h ru š ň o v á (O. P u lt a r )............................................................168

2 0 .15 K v ě to p a s h ru š ň o v ý (F. K o c o u re k , O. P u lt a r )...................................169

2 0 .1 6 D a lš í š k ů d c i h ru š n ě (O. P u lta r, F. K o c o u r e k )...................................169

2 1 S l i v o ň.................................................................................................................1 7 0

C h o r o b y

21.1 V iro v é n e š to v ic e s liv o n ě (šarka š ve stky)

(J. S u c h á , E. C h r o b o k o v á )..................................................................................171

2 1 .2 C h o ro b y z p ů s o b e n é v ir e m A p p le c h lo r o t ic le a f

s p o t v iru s (ACLSV) (J. S uchá, E. C h r o b o k o v á )...........................................173

21.3 V iro v á p ro u ž k o v á m o z a ik a s liv o n ě (J. Suchá, E. C h r o b o k o v á ) .. . 173

2 1 .4 C h o ro b y p e c k o v in z p ů s o b e n é v ir e m z a k rs lo s ti s liv o n ě

(J. S uchá, E. C h r o b o k o v á )..................................................................................174

2 1 .5 C h o ro b y p e c k o v in z p ů s o b e n é v ir e m n e k ro tic k é

k r o u ž k o v ito s ti s liv o n ě (J. S uchá, E. C h r o b o k o v á ).....................................175

2 1.6. C h o ro b y p e c k o v in z p ů s o b e n é v ir y Little cherry virus

(J. S u c h á , E. C h r o b o k o v á )..................................................................................176

2 1 .7 B a k te riá ln í k o ro v á n e k ró z a p e c k o v in (V. K ú d e la )..........................176

2 1 .8 P u c h r o v ito s t s liv o n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )..........................178

2 1 .9 R z iv o s t s liv o n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý ).......................................179

2 1 .1 0 S u ch á s k v r n ito s t lis tů s liv o n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý ) 179

Š k ů d c i

21.11 P u k lic e š v e s tk o v á (O. P u lta r, F. K o c o u r e k ).......................................180

2 1 .1 2 V ln o v n ík v iš ň o v ý (O. P u lta r )..................................................................181

2 1 .1 3 P ila tk y na s liv o n íc h (F. K o c o u re k , O. P u lt a r )...................................182

2 1 .1 4 O b a le č š v e s tk o v ý (F. K o c o u re k , O. P u lta r ).......................................183

2 1 .15 T m a v k a š v e s tk o v á (O. P u lt a r )..............................................................185

2 1 .16 . M š ic e na s liv o n íc h (O. P u lt a r )..........................................................186

2 1 .1 7 D a lš í š k ů d c i s liv o n ě (O. P u lt a r )...........................................................187

2 2 T ře š e ň a v i š e ň ..............................................................................................1 8 8

C h o r o b y

22.1 S k v r n ito s t lis tů tř e š n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )........................189

2 2 .2 S u ch á s k v r n ito s t lis tů tře š n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý ) 190

22.3 Č a ro v ě n ík tř e š n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )...................................191

2 2 .4 M o n ilio v á s p á la a h n ilo b a tře š n ě , v iš n ě

(J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )..............................................................................191

2 2 .5 G lo m e r e lo v á ( k o le to tr ic h o v á ) h n ilo b a tře š n í, v iš n í

(J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )..............................................................................192

2 2 .6 S tr u p o v ito s t tře š n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )............................193

Š k ů d c i

2 2 .7 M o lo v k a p u p e n o v á (O. P u lta r, F. K o c o u r e k ).....................................194

2 2 .8 M š ic e tře š ň o v á (O. P u lta r, F. K o c o u r e k )...............................................195

2 2 .9 V r tu le tře š ň o v á (O. P u lta r, F. K o c o u r e k ).............................................197

2 2 .1 0 V r tu le v iš ň o v á (O. P u l t a r )......................................................................198

22.11 K v ě to p a s p e c k o v ý (O. P u l t a r )..............................................................199

2 2 .12 P ila tk a tře š ň o v á (O. P u lta r )...................................................................200

2 2 .1 3 D a lš í š k ů d c i tře š n í a v iš n í (O. P u lt a r ) .................................................20 0

2 3 B r o s k v o ň a m e r u ň k a................................................................................2 0 2

C h o r o b y

23.1 F y to p la z m o v á ž lo u te n k a s liv o n ě (M . N a v rá til, D. Š a fá řo v á )— 20 3

2 3 .2 K a d e řa v o s t b ro s k v o n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )......................2 0 4

23.3 M o n ilio v á s p á la a m o n ilio v á h n ilo b a m e r u ň k y

(J. K lo u tv o ro v á , M . L á n s k ý )................................................................................2 0 5

2 3 .4 P a d lí b ro s k v o n ě (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )..................................2 0 5

2 3 .5 H n ě d n u tí lis tů m e r u ň k y (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )....................2 0 6

2 3 .6 Suchá s k v r n ito s t lis tů b ro s k v o n ě (J. K lo u tv o ro v á , M . L á n s k ý ).. . 20 6

2 3 .7 S t r u p o v ito s t m e r u n ě k (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )........................2 0 7

2 3 .8 C h o ro b y d ře v a a k ů r y já d r o v in a p e c k o v in

(J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )..............................................................................2 0 8

Š k ů d c i

2 3 .9 M š ic e n a b ro s k v o n íc h , m e r u ň k á c h a m a n d lo n íc h (O. P u lta r). .2 0 9

2 3 .1 0 M a k a d lo v k a b ro s k v o ň o v á (F. K o c o u re k , O. P u lta r)......................211

9


Obsah

23.11 O b a le č v ý c h o d n í (F. K o c o u re k , O. P u l t a r )......................................212

23 .12 O b a le č m e r u ň k o v ý (F. K o c o u re k , O. P u lt a r )..................................214

23 .13 M e ra tr n k o v á (O. P u lt a r ) ........................................................................215

2 3 .1 4 D alší š k ů d c i b ro s k v o n ě , m e r u ň k y a m a n d lo n ě (O. P u lta r) 2 16

2 4 R y b íz a a n g r e š t...........................................................................................2 1 8

C h o r o b y

24.1 V iro v é c h o r o b y r y b íz u a a n g re š tu (J. Š p a k )....................................2 19

24.2 H n ě d é p a d lí a n g re š tu ( a m e ric k é p a d lí a n g re š to v é )

(J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )..............................................................................2 20

2 4 .3 A n tr a k n ó z a ry b íz u ( p a k u s tř e b k a ry b íz o v á )

(J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )..............................................................................221

24.4 S lo u p e č k o v á r z iv o s t r y b íz u (re z v e jm u to v k o v á )

(J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )..............................................................................221

Š k ů d c i

24.5 V ln o v n ík r y b íz o v ý (O. P u lta r, J. K lo u t v o r o v á )..................................2 22

24 .6 N e s y tk a r y b íz o v á (O. P u lta r, J. K lo u t v o r o v á )....................................22 3

24.7 P ila tk a r y b íz o v á (O. P u lta r, J. K lo u t v o r o v á ).......................................2 24

2 4 .8 S k v rn o v n íč e k r y b íz o v ý (O. P u lta r, J. K lo u tv o r o v á )..........................22 5

24 .9 O b a le č r ů ž o v ý (O. P u lta r, J. K lo u tv o r o v á )..........................................2 2 6

2 4 .1 0 P o ln ík z e le n a v ý , p o ln ík r y b íz o v ý (O. P u lta r, J. K lo u tv o ro v á ) . . . 2 2 7 24.11 M š ic e n a ry b íz u (O. P u lta r, J. K lo u t v o r o v á )....................................2 2 8

2 4 .1 2 B e jlo m o rk a ry b íz o v á (O. P u lt a r ).........................................................2 2 9

2 4 .1 3 P u k lic e b ře z o v á (O. P u lt a r )...................................................................2 3 0

2 4 .1 4 D a lš í š k ů d c i r y b íz u a a n g re š tu (O. P u lt a r )......................................2 3 0

2 5 M a i in í k a o s t r u ž i n í k...................................................................................2 3 2

C h o r o b y

25.1 V iro v é c h o r o b y m a lin ík u a o s tru ž in ík u (J. S u c h á )..........................23 2

2 5 .2 H o u b o v é c h o r o b y m a lin ík u a o s tru ž in ík u

(J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )..............................................................................23 3

Š k ů d c i

2 5 .3 M a lin o v n ík p ls tn a tý (O. P u lt a r ).............................................................2 3 6

2 5 .4 V ln o v n ík E s s ig ů v (O. P u lt a r )...................................................................23 7

2 5 .5 V ln o v n ík m a lin ík o v ý (O. P u lta r ).............................................................23 7

2 5 .6 B e jlo m o rk a m a lin o k o r o v á a d a lš í d r u h y b e jlo m o r e k

(O. P u lta r ).................................................................................................................23 8

2 5 .7 M š ic e m a lin ík o v á a d a lš í d r u h y m š ic (O. P u l t a r )............................23 9

2 5 .8 D a lš í š k ů d c i m a lin ík u a o s tru ž in ík u (O. P u lta r )................................24 0

2 6 J a h o d n í k...........................................................................................................2 4 2

C h o r o b y 26.1 V iro v é le m o v á n í ž ile k ja h o d n í k u (J. S u c h á , L. V a le n t o v a ).........24 3

26.2 V iro v é o k ra jo v é ž lo u t n u t í lis tů ja h o d n í k u

(J. S uchá, L. V a le n t o v á )......................................................................................24 3

26.3 V iro v á k a d e řa v o s t ja h o d n í k u (J. S u c h á , L. V a le n t o v á )..................24 3

2 6 .4 V iro v á s tr a k a to s t ja h o d n í k u (J. S u c h á , L. V a le n t o v á )....................2 4 4

26.5 F y to p la z m o v á z e le n o k v ě to s t ja h o d n ík u

(J. S u c h á , L. V a le n t o v á )......................................................................................24 4

26.6 Šedá h n ilo b a ja h o d (p lís e ň šedá) (J. K lo u tv o ro v á , M . Lánský) — 24 5

2 6 .7 K o le to tric h o v á h n ilo b a ja h o d ( a n tr a k n ó z a ja h o d n ík u ,

a n tra k n ó z o v á s k v r n ito s t ja h o d n ík u ) (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý ) . . .2 4 6

2 6 .8 P adlí ja h o d n í k u (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )....................................24 7

2 6 .9 Bílá s k v r n ito s t lis tů ja h o d n í k u (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý ) 24 7

2 6 .1 0 Č e rv e n á ( f y to fto r o v á ) h n ilo b a k o ře n ů ja h o d n ík u (J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )..............................................................................24 8

26.11 F y to fto r o v á k rč k o v á h n ilo b a ja h o d n í k u

(J. K lo u tv o r o v á , M . L á n s k ý )..............................................................................24 8

Š k ů d c i

26 .12 R o z to č ík ja h o d n í k o v ý (O. P u lta r, J. K lo u t v o r o v á )........................24 9

2 6 .13 . K v ě to p a s ja h o d n í k o v ý (O. P u lta r, J. K lo u t v o r o v á )......................25 0

2 6 .1 4 . H á d á tk o ja h o d n ík o v é a d a lš í d r u h y h á d á te k

(J. K lo u tv o r o v á )....................................................................................................251

2 6 .15 . M š ic e ja h o d n ík o v á a d a lš í d r u h y m š ic (O. P u l t a r )......................25 2

2 6 .1 6 . D alší š k ů d c i ja h o d n í k u (O. P u lta r ).....................................................25 3

2 7 S k o ř á p k a t é o v o c e......................................................................................2 5 6

O ř e š á k k r á l o v s k ý

C h o r o b y

27.1 A n tr a k n ó z a ( h n ě d n u t í lis tů ) o ře š á k u

(M . Lá n ský, J. K lo u tv o r o v á )...............................................................................2 5 6

2 7 .2 Bílá s k v r n ito s t lis tů o ře š á k u (M . Lánský, J. K lo u tv o r o v á ).............2 5 6

Š k ů d c i

27.3 V ln o v n ík p u c h ý ř o v itý (O. P u lta r )..........................................................2 5 7

2 7 .4 V ln o v n ík v la š s k ý (O. P u lta r)....................................................................2 5 7

L ís k a

C h o r o b y

2 7 .5 M o n ilio v á h n ilo b a o říš k ů lís k y (M . Lánský, J. K lo u t v o r o v á ) 2 5 8

2 7 .6 P a d lí lís k y (M . Lánský, J. K lo u tv o r o v á )................................................2 5 8

Š k ů d c i

2 7 .7 N o s a te c lís k o v ý (O. P u lt a r )....................................................................2 5 9

2 7 .8 H á lč iv e c lís k o v ý (O. P u lt a r )....................................................................260

2 7 .9 D a lš í š k ů d c i s k o řá p k a té h o o v o c e (O. P u lt a r )..................................261

2 8 Š k ů d c i p o š k o z u j í c í v íc e d r u h ů o v o c e..............................................2 6 3

28.1 S v ilu š k y (O. P u lta r, F. K o c o u re k )............................................................263

28.2 Š títe n k a z h o u b n á (F. K o c o u re k , O. P u lta r )........................................265

28.3 Š títe n k a č á rk o v itá a d r u h y š títe n e k

(F. K o c o u re k , O. P u l t a r ).....................................................................................268

2 8 .4 . Š títe n k a m o ru š o v á (O. P u lta r)..........................................................2 6 9

2 8 .5 Č e rv e c ja v o r o v ý (F. K o c o u re k , O. P u lt a r )..........................................2 70

2 8 .6 O b a le č z im o le z o v ý (F. K o c o u re k , O. P u lta r)......................................271

2 8 .7 O s ta tn í d r u h y s lu p k o v ý c h o b a le č ů (F. K o c o u re k , O. P u lta r) . . . 2 73

2 8 .8 P u p e n o v í o b a le č i (F. K o c o u re k , O. P u lt a r )........................................2 74

2 8 .9 Z o b o n o s k y (F. K o c o u re k , O. P u lt a r )....................................................2 75

2 8 .1 0 O c to m ilk a ja p o n s k á (O. P u lta r)..........................................................2 78

28.11 L a lo k o n o s c i (O. P u lta r)...........................................................................2 79

2 8 .1 2 K lo p u š k y (O. P u lt a r )...............................................................................2 80

2 8 .1 3 V o s k o v k a z a v le č e n á (O. P u lta r )..........................................................281

2 8 .1 4 O s tn o h ř b e tk a o v o c n á (O. P u lta r )......................................................281

2 8 .1 5 Plži (O. P u lt a r )...........................................................................................2 82

2 8 .16 O s ta tn í š k ů d c i p o š k o z u jíc í p u p e n y , lis ty i p lo d y (O. P u lta r) 2 82

2 8 .1 7 M in u jíc í h m y z (O. P u lta r, F. K o c o u r e k )............................................285

2 8 .1 8 L is to ž ra v í š k ů d c i ( d e fo liá to ř i) (O. P u lt a r )........................................2 89

2 8 .1 9 Š k ů d c i d ře v a a lý k a (O. P u lta r)............................................................292

2 8 .2 0 Savci a p tá c i (O. P u lt a r ).........................................................................293

2 9 P ř í l o h y............................................................................................................2 9 7

P řílo h a 1 P ra h y š k o d liv o s ti a k ř iv k y š k o d liv o s ti p ro h o s p o d á řs k y

v ý z n a m n é š k ů d c e o v o c e.................................................................................2 9 7

P řílo h a 2 V liv ú č in n ý c h lá te k z o o c id ů a fu n g ic id ů

n a v y b ra n é s k u p in y n e c ílo v ý c h o r g a n is m ů..............................................3 02

P řílo h a 3 a S k u p in y ú č in n ý c h lá te k fu n g ic id ů , c ílo v é m ís to

je jic h p ů s o b e n í a n á z v y ú č in n ý c h lá te k p říp ra v k ů v y u ž ív a n ý c h

v o c h ra n ě o v o c e v ČR k e k o n c i r o k u 2 0 1 5 u s p o řá d a n é

d o s k u p in ú č in n ý c h lá te k s k ó d y p o d le FR AC..........................................3 04

P řílo h a 3 b S k u p in y ú č in n ý c h lá te k z o o c id ů s u v e d e n ím je jic h

m e c h a n is m u p ů s o b e n í a n á z v y ú č in n ý c h lá te k p říp ra v k ů v y u ž ív a n ý c h

v o c h ra n ě o v o c e v ČR k e k o n c i r o k u 2 0 1 5 u s p o řá d a n é d o s k u p in

ú č in n ý c h lá te k s k ó d y p o d le IR Á C................................................................3 04

3 0 S e z n a m l i t e r a t u r y ....................................................................................3 0 6

31 R e js t ř ík š k o d liv ý c h o r g a n i s m ů.........................................................3 1 2

Č eská jm é n a c h o ro b , š k ů d c ů a p řiro z e n ý c h n e p řá te l a v ě d e c k á jm é n a

p ů v o d c ů c h o ro b , š k ů d c ů a p řiro z e n ý c h n e p řá te l

10
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist