načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu Policie ČR – David Zámek

Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu Policie ČR
-1%
sleva

Kniha: Hromadné narušení veřejného pořádku z pohledu Policie ČR
Autor: David Zámek

Tato vědecká monografie pojednává o úloze Policie ČR v souvislosti s hromadným narušením veřejného pořádku. Monografie se v úvodní části zabývá vymezením právních základů a postavením jednotlivých služeb Policie ČR, které se podílí na ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  250 Kč 248
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 197
Rozměr: 205x148
Úprava: ilustrace
Skupina třídění: Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
EAN: 9788073804299
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato vědecká monografie pojednává o úloze Policie ČR v souvislosti s hromadným narušením veřejného pořádku. Monografie se v úvodní části zabývá vymezením právních základů a postavením jednotlivých služeb Policie ČR, které se podílí na eliminaci hromadných narušení veřejného pořádku. V monografii je dále porovnáván stav v jiných evropských zemích a v České republice. Obsahem monografie je současný stav v České republice a budoucí předpokládaný vývoj v této problematice. Akcent je kladen na rozbor současné zákonné úpravy, s poukázáním na její roztříštěnost a komplikovanost. V závěru monografie jsou navrhovaná východiska, která by bylo možné uplatnit v úpravě činnosti Policie ČR a dalších subjektů při hromadných akcích, v rámci kterých může docházet k narušování veřejného pořádku. Součástí monografie je výzkum provedený na dané téma.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
David Zámek - další tituly autora:
Poriadkova polícia Poriadkova polícia
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

Seznam ob rázk ů...............................................................................................................7

Seznam grafů......................................................................................................................8

Ú vod.......................................................................................................................................9

Část 1 - OBECNÁ ČÁST

1. kapitola - Vym ezení základních pojm ů se zam ěřením

na zajištění veřejného pořádku při hrom adném

narušení veřejného pořádku.........................................................13

1.1 V ym ezení neu rčitý ch p ráv n ích p o j m ů..............................................................13

1.2 C h a ra k te ristik a řízen í a v e le n í..............................................................................15

1.2.1 V ztah m ezi řízen ím a v e le n ím .............................................................17

1.2.2 U p latň o v án í říz e n í a v e le n í....................................................................18

1.2.3 R o z h o d o v á n í................................................................................................19

1.2.4 R o zhodovací p r o c e s.................................................................................24

1.3 S o u č in n o st a s p o lu p r á c e........................................................................................27

1.3.1 S p o lu p rá c e....................................................................................................27

1.3.2 S o u č in n o s t....................................................................................................28

2. kapitola - Právní základy činnosti Policie ČR při zajištění

veřejného pořádku v souvislosti s elim inací

hrom adného narušení veřejného pořádku...........................31

Část 2 - ZVLÁŠTNÍ ČÁST

3. kapitola - Vymezení působnosti jednotlivých služeb

Policie ČR v souvislosti s elim inací hrom adného

narušení veřejného pořádku.........................................................35

3.1 Č in n o st služby p o řád k o v é po licie p ři h ro m a d n é m n aru šo v án í

v eřejn éh o p o ř á d k u..................................................................................................35

3.1.1 P ořád k o v é je d n o tk y Policie Č R ..........................................................37

3.1.2 N estálé p o řád k o v é je d n o tk y.................................................................39

3.1.3 Stálé p o řád k o v é je d n o t k y......................................................................39

3.2 O rg an izačn í člen ě n í p o řád k o v ý ch je d n o te k...................................................40

3.3 Č in n o st služby d o p ra v n í policie s a k cen tem n a h ro m a d n é

n aru šo v án í v eřejn éh o p o řá d k u............................................................................53

3.4 Č in n o st služby k rim in á ln í policie a vyšetřo v án í s akcentem

n a h ro m a d n é n aru šo v án í v eřejn éh o p o ř á d k u..............................................54


3.5 A n tik o n flik tn í tý m y................................................................................................56

3.5.1 H isto rie a v z n ik an tik o n flik tn ích tý m ů...........................................56

3.5.2 A n tik o n flik tn í tým y v Č eské r e p u b lic e...........................................57

3.5.3 Č in n o st an tik o n flik tn ích tý m ů...........................................................60

4. kapitola - Organizace činnosti policie při konání shrom áždění.. 63

4.1 K onání s h r o m á ž d ě n í..............................................................................................63

4.2 D o p o ru č e n é p o stu p y policie p ři k o n án í s h r o m á ž d ě n í..............................64

5. kapitola - Organizace činnosti policie

při blokádách k om u n ik ací..........................................................67

5.1 B lokády k o m u n ik a c í..............................................................................................67

5.2 D o p o ru č e n é p o stu p y p ři b lo k ád ách k o m u n ik a c í.........................................67

6. kapitola - Organizace činnosti policie při konání stávek...................69

6.1 S tá v k a...........................................................................................................................69

6.2 P ráv o n a stá v k u.........................................................................................................69

6.3 Z v láštn o sti p o stu p u policie p ři k o n án í s tá v e k..............................................70

6.4 D o p o ru č e n é p o stu p y policie p ři k o n á n í s tá v e k............................................71

7. kapitola - Zvláštnosti postupu policie při konání srazů

extrém istických skupin a hnutí typu

„uzavřená akce“...................................................................................73

7.1 V ym ezení p o j m u .....................................................................................................73

7.2 Z v láštnosti p o s tu p u p ři srazech ex trém istických skupin

a h n u tí ty p u „u zav řen á akce“ .............................................................................75

7.3 D o p o ru č e n é p o stu p y p ři srazech ex trém istických skupin

a h n u tí ty p u „u zav řen á akce“ .............................................................................77

8. kapitola - Organizace a činnost policie při pořádání

technoparty..........................................................................................81

8.1 H isto rie te c h n o p a r ty..............................................................................................81

8.1.1 Z naky, filozofie, sy m b o lik a freetek n o s c é n y..................................82

8.2 H isto rie te c h n a v Č eské r e p u b lic e.....................................................................83

8.3 P řeh led akcí C zechT ek v Č R ................................................................................84

8.4 Z v láštnosti p o stu p u policie p ři k o n án í n e o h lášen é te c h n o p a r ty 85

8.5 D o p o ru č e n é p o stu p y p ři k o n á n í n eo h lášen é tech n o p a rty .....................89

8.6 V y h o d n o cen í k la d ů a z á p o rů b e z p e č n o stn íh o

o p a tře n í v rá m c i C zechTek 2005 .................................................................... 92


9. kapitola - Hromadná narušování veřejného pořádku

při sportovních utkáních................................................................93

9.1 H isto rick ý po h led n a v zn ik fotbalového n á silí...............................................94

9.2 C h arak te ristik a div áck éh o n á s i lí........................................................................95

9.3 Č len ěn í fotbalových f a n o u š k ů............................................................................96

9.4 Psychologické asp ek ty d iv áck éh o n á s i l í..........................................................97

9.5 P říčiny diváckého n ásilí........................................................................................100

9.6 P rávní úp rav a týkající se p ro b lem atik y d iv áck éh o n á s i lí........................101

9.6.1 M ezin áro d n í p rá v n í úp rav a d iv áck éh o n á s ilí.............................102

9.6.2 P rávní úp rav a d iv áck éh o násilí v Č R ...........................................103

9.6.3 M ožnosti p o stih ů v souvislosti s diváckým n ásilím ................105

9.7 Č in n o st služby p o řád k o v é policie p ři fotbalových u tk á n í c h 107

9.7.1 Č in n o st služby p o řád k o v é policie

p ři d o p ro v o d ech f a n o u š k ů................................................................107

9.7.2 Č in n o st služby po řád k o v é policie p ři p říjezd u fan o u šk ů . . . 108

9.7.3 Z ásahy služby p o řád k o v é policie n a sta d io n e c h.........................109

9.7.4 Č in n o st služby p o řád k o v é p o licie p ři o d je z d u fan o u šk ů . . . 110

9.8 Účel a tak tik a p ro v áděných o p a tře n í ..........................................................111

9.9 S polupráce a so u č in n o st služby po řád k o v é policie

s dalším i su b je k ty..................................................................................................111

9.9.1 S polupráce a so u č in n o st p ři p říp rav ách n a u tk á n í....................112

9.9.2 S polupráce a so u č in n o st v p rů b ě h u u tk á n í..................................116

9.9.3 S polupráce a so u č in n o st p o sk o n čen í u tk á n í.............................120

9.10 K rim in o g en n í fak to ry ovlivňující h ro m a d n é n aru šo v án í

veřejného p o řá d k u p ři fotbalových u tk á n íc h..............................................121

9.10.1 Sociální k rim in o g e n n í f a k to r y........................................................122

9.10.2 Situační k rim in o g e n n í f a k to r y........................................................123

10. kapitola - Zahraniční zkušenosti s činností policejních

sborů na úseku hrom adného narušování

veřejného pořádku........................................................................125

10.1 Velká B r itá n ie.......................................................................................................125

10.1.1 S k o tsk o......................................................................................................134

10.2 F ra n c ie.....................................................................................................................136

10.3 R a k o u sk o................................................................................................................138

10.4 N ě m e c k o................................................................................................................138

10.5 S lovensko................................................................................................................139

10.6 P olsko........................................................................................................................141

1 0 .7 I t á l i e.............................................................................................................................................142

1 0 .8 B e l g i e..........................................................................................................................................142

1 0 .9 S h r n u t í.......................................................................................................................................142

11. k a p it o la - V ý z k u m n ý p r o j e k t, s h r n u t í , d o p o r u č e n í a z á v ě r .... 144

Z á v ě r........................................................................................................................................156

Č á s t 3 - P Ř ÍL O H Y

S u m m a r y ..............................................................................................................................182

L i t e r a t u r a..............................................................................................................................183

O a u t o r o v i............................................................................................................................195

V ě c n ý r e j s t ř í k .......................................................................................................................196       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.