načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Homeopatické syntetické repertorium – Robin; Murphy

Homeopatické syntetické repertorium
-7%
sleva

Kniha: Homeopatické syntetické repertorium
Autor: Robin; Murphy

Toto syntetické repertorium, vytvořené ze stejných zdrojů, jako jiná známá repertoria (Synthesis, Complete Repertory) je díky svému abecednímu uspořádání přehledné, obsahuje i ty ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  3 499 Kč 3 254
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
108,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Alternativa
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2002
Počet stran: 500
Rozměr: 155x210
Vydání: 1. české vydání
Spolupracovali: přeložila Lenka Ničková
Jazyk: česky
Datum vydání: 20.09.2002
ISBN: 978-80-8599-345-5
EAN: 9788085993455
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Toto syntetické repertorium, vytvořené ze stejných zdrojů, jako jiná známá repertoria (Synthesis, Complete Repertory) je díky svému abecednímu uspořádání přehledné, obsahuje i ty nejnovější léky (Hydrogen, Choco, Saccharum officinale atp.) v mnoha rubrikách a zahrnuje i poslední povingy J. Sherra, R. Sankarana a podobně. Je v současné době standardní a pravděpodobně již i nejčastěji používanou diagnostickou pomůckou v rukách předních světových homeopatů. Používá jej nejen Dr. Divia Chhabra, ale také většina ostatních homeopatů, kteří v Praze či jinde přednášeli (Dr. Jansen, Dr. English, F. Treuherz). Je postaveno na základě Kentova repertoria, které obsahuje celé, ovšem s mnoha opravami chyb, vnešenými Pierre Schmidtem, G. Vithoulkasem F.X. Eizayagou a dalšími autory. Seznam dalších zdrojů naleznete na str. 1643 a jsou mezi nimi: Complete Repertory, Barthelovo Syntetické repertorium, Clarkovo Repertorium a mnoho materií medik od klasických autorů (Kent, Hering, Clarke, Burnett, Allen) až po nové a nejnovější (Julian, Phatak, Lathoud, Sankaran, Sherr). Aby mohl být tak neobyčejně rozsáhlý materál obsažen v jednom svazku, upustil autor od obvyklé praxe uvádět u každého léku v rubrice zdroj, což někteří homeopaté vnímají krticky - nicméně: ani Kent nebo Clarke neuvádějí ve svých repertoriích zdroje. Murphy je ovšem uvádí, ale souhrnně. Určitým drobným problémem může být jistá změna terminologie, směrem k modernímu jazyku a k modernímu lékařskému názvosloví, v čemž se Murphy na mnoha místech liší od Kenta. Nicméně většina uživatelů uvádí, že je to problém velmi přechodný a na jasnější a současnější výrazy si lze rychle zvyknout. Nové kapitoly (Choroby, Toxicita, Prostředí, Děti, První pomoc) přinášejí zcela nový úhel pohledu na homeopatické případy. Kapitola Bludy je oddělena od Mysli (celkem 15 stran) a kapitola Sny (15 stran) od Spánku. Z hlediska obsahu některých hodně užívaných moderních léků, popsaných celostně až v poslední době, jako je Carcinosin, je Murphy zcela vynikající. Pro srovnání: kapitola Mysl v Zandvortově Complete Repertory má 37 rubrik s tímto lékem, Synthesis 5.1 má ve stejné kapitole 193 rubrik s tímto lékem a Murphy má v Mysli 548 rubrik Carcinosinu.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

HOMEOPATICKÉ SYNTETICKÉ

REPERTORIUM

Dr. Robin Murphy

Nakladatelství Alternativa

Elišky Pøemyslovny 380, 156 00 Praha 5

Pøeklad 2. rozšíøeného vydání

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz


Homeopathic Medical Repertory

© Copyright 1993 and 1996 Robin Murphy, ND

Translation © Alternativa, spol. s r.o., Praha 1999

All rights reserved

Pøeložila Mgr. Lenka Nièková

Odborná redakce èeského vydání MUDr. Ludìk Ryba

ISBN 80-85993-45-7

Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této publikace nesmí být reprodukována, ucho

vávána v poèítaèové pamìti, èi pøenášena jakoukoliv formou èi jakýmkoliv elektro

nickým, mechanickým, fotografickým nebo jiným záznamovým prostøedkem bez

pøedchozího písemného svolení nakladatele a držitele copyrightu.

Toto repertorium je také souèástí homeopatického diagnostického programu KENT,

produktu nakladatelsví Alternativa a firmy Medisoft Int.

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz


Podìkování

V letech sestavování, editování, tøídìní a doplòování informací obsažených v této

knize mi pomáhali a inspirovali mì mnozí lidé a rád bych vyjádøil hluboké podìko

vání každému, kdo se úèastnil jakýmkoliv zpùsobem na vydání tohoto repertoria.

Zvláštními díky jsem povinován zejména tìmto lidem: Rochelle Domenick, Robert

Macrorie, Lawrence Galante, Henrietta Stern, David Little, Gerald Gewiss, Hakeem

Lewis, Crystal Lewis, Cindy Lohan, Jim Klemmer, Jack Tips, Luc DeNicholson, Louis

Dion, Cindy Roundsaville, Mitzi Lebensorger, Colleen Nicholson, Wayne Nichol

son, Chris Keser, Moshe Frenkel, Richard Fiske, Steven Gorney a Neil Miller.

Také bych rád podìkoval všem studentùm navštìvujícím školu HANA v roce 1991

a 1992, kteøí pomáhali s repertoriem a pøipojili se k mému zkoumání Hahnemanno

vých metod týkajících se LM potencí, jak jsou popsány v šestém vydání jeho mis

trovského díla „Organon léèebného umìní.“

autor

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz


Pøedmluva k 1. vydání

Toto Homeopatické syntetické repertorium jsme koncipovali jako moderní,

praktický a snadno použitelný odkazový prùvodce k rozsáhlé homeopatické materii

medice. Abychom tomu dostáli, museli jsme vytvoøit úplnì nové repertorium.

K organizaci obrovského množství informací jsme coby nejpøirozenìjší pøístup zvolili

dùsledné abecední uspoøádání, èímž jsme repertorium pøizpùsobili všem vìtším

homeopatickým materiím medikám, jež jsou rovnìž uspoøádány podle abecedy.

Problému, zda by repertoria mìla být uspoøádána hierarchicky (jako Kentovo) nebo

abecednì, se vìnoval i T. F. Allen v jednom ze svých úvodù k Index of the Encyclo

pedia of Pure Materia Medica. Prohlašuje v nìm: „Odvažujeme se doufat, že bu

doucí standardní práce budou nabízet zcela nový systém, oproštìný od teoretických

spekulací týkajících se fyziologických úèinkù lékù, který naši symptomatologii roz

tøídí zpùsobem poskytujícím snadnou orientaci a který umožní obsáhnout velké

množství provingù.“

Jako základ pro vystavìní nového repertoria jsme použili všechna vydání Kentova

repertoria a èlenìní repertoria Knerrova. Z pùvodních tøiceti sedmi kapitol jsme

utvoøili kapitol sedmdesát a uspoøádali jsme je podle abecedy. V abecedním poøadí

jsou dále øazeny i všechny rubriky (témata a vstupy) a podrubriky uvnitø každé

kapitoly. Došlo tak k podstatnému zjednodušení kentovského, pùvodnì velmi kom

plikovaného, uspoøádání rubrik a podrubrik (strany, èas, modality, zhoršení, zlepše

ní atd.).

Pøi vydavatelské pøípravì rukopisu poté došlo k zahrnutí moderní terminologie,

vypracován byl systém køížových odkazù a za zmínku stojí i peèlivá oprava chyb.

Koneèným krokem pak byl systematický prùzkum homeopatické literatury ze spo

lehlivých pramenù, který vyústil v rozsáhlé dodatky. Mimoøádný dùraz jsme pøi tom

kladli na klinické informace vztahující se pøímo k souèasné homeopatické praxi a na

oblasti, ve kterých Kentovo repertorium nedisponovalo dostateèným množstvím

podkladù (duševní poruchy, náhlé pøíhody, infekce, patologie a hlavní orgány).

Výsledkem je Homeopatické syntetické repertorium, obsahující tøicet nových kapi

tol, jednotnì uspoøádaných (abecednì øazené kapitoly, rubriky a podrubriky), obo

hacené o moderní terminologii, nové znalosti o nemocích, s 39 000 novými rubrika

mi, 200 000 novými dodatky a modernizacemi, a v malém a lehkém formátu kvùli

snadnému použití.

Zobrazení stupòù lékù je v Homeopatickém syntetickém repertoriu podobné jako

v repertoriu Kentovì, s léky ve tøetím nejvýznamnìjším stupni vysázenými tuènì

velkými písmeny (ACON.), ve druhém stupni tuènì kurzívou malými písmeny

(acon.), a v nejnižším stupni jednoduchým písmem (acon.).

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz


Na konci repertoria je zaøazen seznam homeopatických lékù. U každého z nich uvá

díme zkratku a plný latinský název.

Souèasná zvyklost vypoèítat všechny dodatky i s jejich autory je chvályhodná, v této

knize jsme se jí však vyhnuli, aby repertorium bylo co nejmenší a v jednom svazku,

a to pøi co nejvìtším obsahu informací.

Toto 2. rozšíøené a aktualizované vydání má o 350 str. více, než první vydání. Zahr

nuje mnoho dalších dodatkù a aktualizací napø. z Allena, Heringa, Boericka, Kner

ra, Kunzliho, Phataka atd. (viz. Seznam hlavních zdrojù dodatkù a nových rubrik)

a rovnìž dodatky od Jeremy Sherra, Choco., Hydrog. a Scorp. plus tisíce klinických

aktualizací pocházejících z dvacetiletého úsilí Dr. Murphyho v oblasti homeopatic

kého výzkumu.

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz


Obsah

1. Bedra.............................................................................................................. 9

2. Bludy, halucinace, chybné vnímání, vize ..................................................... 21

3. Bolesti hlavy ................................................................................................ 37

4. Bøicho, hypochondria, hypogastrium, tøísla, pupeèník .............................. 111

5. Dìti, chování, vývoj ...................................................................................169

6. Dýchání...................................................................................................... 181

7. Generálie, tìlo, konstituce, vlasy, modality, bolesti, pocity ....................... 193

8. Hlava, èelo, týl, strany, spánky, vrcholek ...................................................243

9. Horeèky, infekce, stádia .............................................................................275

10. Hrdlo, dušení, farynx, polykání, vnìjší hrdlo, mandle ...............................301

11. Hrdlo zevní ................................................................................................ 323

12. Hrtan, hrdelní jamka, prùdušnice, hlas......................................................337

13. Hrudník, klíèní kosti, žeberní chrupavky, strany, sternum, žebra..............349

14. Chodidla, paty, nehty, šlapky, prsty ........................................................... 381

15. Choroby ..................................................................................................... 413

16. Játra, žluèník, žloutenka ............................................................................469

17. Jazyk, chu.................................................................................................481

18. Jídlo, zhoršuje, zlepšuje, chutì, odpor, žízeò.............................................495

19. Kašel........................................................................................................... 517

20. Klouby ....................................................................................................... 541

21. Kolena, èéška .............................................................................................549

22. Konèetiny...................................................................................................563

23. Konstituce.................................................................................................. 581

24. Kosti ........................................................................................................... 601

25. Kotníky, Achillovy šlachy .......................................................................... 607

26. Krev, krvácení, krvinky, obìh krevní, hypertenze, cévy ............................615

27. Ledviny, moèovody....................................................................................623

28. Lokty .......................................................................................................... 633

29. Mìchýø, uretra, moèení..............................................................................639

30. Moè.............................................................................................................663

31. Mozek, koma, smysly ................................................................................. 673

32. Muž, genitálie, penis, prostata, sex, skrotum, nadvarlata, varlata ..............681

33. Mysl, chování, delirium, emoce, duševní stavy .......................................... 709

34. Nervy, chorea, konvulze, omdlévání, paralýza, tøes...................................841

35. Nohy, lýtka, holenì, ischias, stehna, tibia ...................................................861

36. Nos, koryza, krvácení, postnazální oblast, dutiny, kýchání ........................ 909

37. Oblièej........................................................................................................939

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz


38. Oèi, spojivky, jeèná zrna, duhovka, èoèka, zornice, sítnice .......................967

39. Pánev, hýždì, kostrè, ilium, perineum, sacrum ........................................ 1003

40. Paže, pøedloktí, horní paže .......................................................................1013

41. Plíce, astma, bronchiální expektorace ...................................................... 1043

42. Pocení....................................................................................................... 1059

43. Pokožka, erupce, vøedy ............................................................................1069

44. Prostøedí, vzduch, mìsíc, roèní období, slunce, teplota, poèasí ..............1105

45. Prsy, kojení, mateøké mléko, bradavky ....................................................1115

46. První pomoc, nouze, asfyxie, kousnutí, popáleniny,

zranìní, šok, operace, rány ........................................................................1127

47. Ramena, podpaží, podpažní uzliny..........................................................1141

48. Rektum, koneèník, zácpa, prùjem, hemoroidy ........................................1151

49. Ruce, prsty, nehty, dlanì, palce ................................................................1177

50. Sluch, hluchota, poškození, tinitus ........................................................... 1215

51. Sny, snìní, noèní mùry..............................................................................1231

52. Spánek, nespavost, ospalost, zívání ......................................................... 1247

53. Srdce, palpitace ........................................................................................ 1281

54. Stolice....................................................................................................... 1303

55. Støeva .......................................................................................................1311

56. Svaly, šlachy ............................................................................................. 1325

57. Tìhotenství, porod, plod, porodní bolesti, potrat, post-partum ............... 1333

58. Te p ............................................................................................................ 1351

59. Toxicita, alkohol, drogy, chemikálie, jedy, tabák, oèkování ....................1367

60. Ústa, dech, dásnì, rty, patro, sliny, slinìní, øeè.........................................1375

61. Uši, Eustachova trubice, vnitøní, støední, vnìjší, tympanum.....................1395

62. Záda, lumbální, lopatky, páteø, hrudní .....................................................1415

63. Zápìstí......................................................................................................1455

64. Závra......................................................................................................1461

65. Zimnice .................................................................................................... 1471

66. Zrak, slepota, zastøený zrak .....................................................................1485

67. Zuby, èelisti, bolesti zubù.........................................................................1505

68. Žaludek, esofágus, øíhání, škytání, nausea, zvracení ...............................1523

69. Žena, genitálie, èípek, menstruace, vajeèníky, sex, dìloha, vagina..........1573

70. Žlázy, pankreas, parotidy, slezina, štítná ..................................................1615

Seznam lékù a jejich zkratek .........................................................................1625

Seznam hlavních zdrojù dodatkù a nových rubrik .....................................1643

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz


Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz


1105

Prostøedí

Prostøedí

BAROMETR, citlivý na zmìny tlaku: calc. dulc.MERC.

nat-c.phos. rhod.rhus-t.

BOUØE, bìhem, zhorš., (viz Bouøky): bor. bry. caust. gels.

lach. med. morph. nat-c.nat-m. nit-ac. petr. phos.psor.

puls.RHOD. sep.sil.

miluje pozorovat: bell-p. carc.lyc.phos. sep.

pøed, zhorš.: bry. hyper. nat-c. nat-m. petr. phos.

RHOD. zinc.

zlepš.: carc. psor. rhus-r. sep.

BOUØKY, bìhem, zhorš., (viz Bouøe): agar. aran. arg-m.

aur. bry.calc. carb-v. caust. cedr. conv. elaps erig. gels.

glon. ham. hydr-ac. lach. mag-c. mang. man. med.

morph.NAT-C. nat-m. nat-p. nit-ac. nit-s-d. petr. PHOS.

phyt. prot. psor. puls. ran-b. rhod.sabin.sep. sil.syph.

thuj. tub. visc.

bouøky, pøiblížení, zhorš.:agar.arg-m. aur. bell-p.

caust.cedr. dulc. gels. harp. hyper. kali-bi. lach.

lyc. mag-p. mang. man. med. meli. nat-c. nat-m.

nat-p.nat-s.nit-ac. petr. phos.phyt.PSOR. puls.

ran-b.RHOD.rhus-t. sep.sil. sulph. sul-ac. syph.

thuj.tub.zinc.

onemocnìní z: crot-h. gels. morph. nat-c. nat-p.

nit-s-d. phos. psor. puls. rhod.syph.

zlepš.: carc. sep.

má rád bouøky:carc. sep.

po, zhorš.: asar. calc-p. carc. phos. rhus-r. rhus-t. sep.

tub.

zlepš.: carc. psor. sep.

BOUØLIVÉ a vìtrné poèasí, zhorš.:ACON.all-c. am-c.

arg-m. ars. asar. aur. aur-a. BAD. bell. bry. carb-v. caust.

con. erig. euphr. gels. graph. hep.hydr-ac. hyper. cham.

chel.chin.chin-a. ip. KALM.lach.lyc. mag-c. mag-p.

mez.mur-ac.nat-c. nat-m. nit-s-d. NUX-M.nux-v.petr.

phos. plat. psor. puls. ran-b. RHOD. rhus-t. ruta sep.

spig. sulph. sul-ac. tab. thuj.

BØEH MOØE, obecnì, vzduch, zhorš.: aq-mar. ars.

brom. carc. iod. kali-i. mag-m. mag-s. med. morbill.

nat-m.nat-s. rhus-t. SEP. syph.tub.

zlepš.:acon. agar. ant-c. ant-t. bor. brom. camph.

carc.eucal.hyos. iris lyc. lyss. MED.nat-m. op.

ox-ac.plat.PULS.stram. sul-ac. tub.verat.

ÈAS, (viz Generálie, Èas)

DɊ, zhorš.: aran. DULC. elaps erig. glon. ham. lac-c.

lach. mag-c. mang. merc. NAJA NAT-S. oci-s. phyt.

plat. ran-b. rhus-t.sabin. senn. sulph. thuj.tub.

HORKÉ poèasí, zhorš.:acon.aeth. aloe ant-c.ant-t.APIS

bapt. bell. bor. brom. bry. carb-v. cocc. croc. crot-h.

crot-t.cupr. gels. glon.hep.iod.kali-bi.LACH.nat-c.

nat-m. nat-s. nit-ac. op. phos. pic-ac. podo. PULS.

sabin. sel. SULPH. syph.

onemocnìní z: ant-c. apis glon. kali-bi. lach. nat-c.

nat-m. sulph. verat.

sauna, horká, zhorš.: apis lach. puls. sulph.

HORY, na, zhorš.: acon. arn. ars. aur. bell. CALC.

CARB-V. caust. COCA. conv. con. cupr. gels. kola.

lach.lyc. nat-m. olnd. op.puls.SIL. spig. verat.

horský vzduch, zhorš.: acon.COCA

stoupání vysoko do hor, zhorš.: acon. bry. calc.

carb-v. COCAconv. olnd. sil. spig.sulph.

zlepš. na: prot. syph. tub.

CHLADNO, zhorš.: abrot. acet-ac. acon. act-sp. adon.

aesc.agar. agn. achy. alumn. alum.alum-p. alum-sil.

ambr. am-c.am-m. anac. ant-c.ant-t.apoc. aran. arg-m.

arg-n. arist-cl. arn. ARS. ars-i. asar. aur. aur-a. aur-s.

bad. BAR-C. bar-m. bar-s. bell. bell-p. benz-ac. bor.

bov. brom. bry.cadm-s.CALC. CALC-AR. CALC-F.

CALC-P. CALC-SIL. calc-s.CAMPH.canth.CAPS.

carb-an. carb-s. carb-v. card-m. carl. cast. caul.

CAUST.cic. cimic.cinnb.cist.clem.cocc.coc-c.coff.

coch. colch. coll. coloc. con. crot-c. cycl. cyt-l. dig.

DULC. elaps euphr. eup-per. FERR. ferr-ar. ferr-p.

form.franz. gins. GRAPH.guai.gymn. ham. hed. hell.

helon.HEP. hydr. hyos.HYPER. hypoth.cham.chel.

CHIN. chin-a. chin-s. choco. ign. iod. ip. iris

KALI-AR.kali-bi.KALI-C. kali-i. kali-m. KALI-P.

kali-sil. kalm. kreos.lac-ac.lac-d.lach. lat-m. laur. led.

lob. lycps. LY C. MAG-C. mag-m. MAG-P. mang.

man. med. meny. merc. mez.mit. moly-met. MOSCH.

mur-ac. NAT-A. nat-c. nat-m. nat-p. nat-sil. nat-s.

NIT-AC. nux-m. NUX-V. oci-s. onop. ox-ac. petr.

PHOS. phys. phyt. ph-ac. pimp. plb. podo. polyg.

polyg-p. PSOR. ptel. puls. PYROG. raja-s. RAN-B.

rheum rhod. RHUS-T. RUMX. ruta SABAD. samb.

saroth.sars.sec. sel. senec.seneg.SEP. sieg.SIL. sol-n.

sol-t-ae. SPIG. spong. squil. stann. staph. stram.

STRONT-C. stry. sulph. sul-ac. sumb. syph. tab.

tarent.teucr. thala. ther. thuj. thyr. tub.upa. valer. verat.

verb. vichy-g. viol-t.visc. xero x-ray zinc.

chladná jedna èást tìla, druhá teplá: apis bry. cham.

lyc.

chladné místo, vstoupí-li na, zhorš.: ARS. bell.

calc-p. camph. carb-v. caust. con. dulc. ferr.

ferr-ar. graph. hep.ip.KALI-AR. kali-c. kali-p.

kali-sil. mosch. nux-m. nux-v. petr.phos.psor. puls.

RAN-B.rhus-t. sabad.SEP.sil.spong. stront-c.

tub. verb.

chladné, suché poèasí, zhorš.:ACON.ars.ASAR.

bell. bor. bry. carb-an. carb-v. CAUST. crot-h.

HEP. cham.ip.KALI-C. laur. mag-c. mez. mur-ac.

NUX-V. rhod.sabad.sep.sil.spig.spong.staph.

sulph. zinc.

chladno, horké dny s chladnými nocemi: acon. dulc.

merc. merc-c. rumx.

chladno, teplo a chladno, zhorš.: alum.alum-p. ang.

ant-c.ant-t. arn. ars-i.asar. aur-s. bar-s. calc. calc-s.

caps.carb-s. caust.cimic. cina cinnb. cocc. cor-r.

ferr. flav. FL-AC.glon. graph.hell.ip.kali-c.lach.

lyc.mag-c. mag-m. MERC. NAT-C.nat-m.nux-v.

phys. ph-ac. psor.puls.ran-b.rob. sanic. sep. sil.

sulph.sul-ac. syph. tab. thala. thuj. TUB.

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz


1106

Prostøedí

CHLADNO, zhorš.

chlad, ležení v posteli, pøi: calc. ign.

chlad, onemocnìní z: agar. bell-p. calc. coloc. dulc.

kali-c. kalm. phyt. rhod. rhus-t. zinc.

chladné nápoje, pøi pøehøátí:bell-p.bry. rhus-t.

jaro, na: all-c.

menstruace, bìhem: bar-c. graph. mag-c. senec.

sep.

nohy, z prochlazení: con. sil.

vítr, suchý: acon.bry. caust. hep. rhod.

vlhká místa: ant-t. aran.ars. ars-i. calc. calc-sil.

dulc. nat-s.nux-m.rhus-t.ter.

zahøátí, pøi:acon.ars. bell. BELL-P. brom. bry.

dulc. ferr-p. hep. kali-ar. kali-c. kali-s.

merc-i-f.nux-v.phos. psor. puls. ran-b. rhod.

RHUS-T. sep.SIL. zinc.

chlad, zachlazení, zhorš.: acon. bac.bell. bell-p. bry.

calc.camph.carb-an. cist. coloc. dulc. cham. kali-n.

merc. phos. sil. tub.

chlad, zlepš.: acon. aesc. all-c. aloe alumn. ambr.

am-m.anac. ant-c. ant-t. apis arg-n.arn.asar. aur.

aur-i. bar-c. bell. bell-p. beryl. bor. bry. calad.calc.

camph. cann-i. carb-v. caust. cina cocc. coc-c.

colch. coloc. croc. cycl. dros. dulc. euph. fago.

ferr. fl-ac. glon.guai. hist. cham.chin.IOD.kali-i.

kali-m. kali-s. lac-c. led.lil-t.lyc.mag-m. mag-s.

med. merc. moly-met. mur-ac. nat-s.onos.op.psor.

PULS. rhus-t. sabin. sang. sec. spig. SULPH.

syph. tab. thuj. trio.

místo, chladné, když pøijde na: til.

okna, otevøená musí mít: aml-n. apis arg-n.

bapt. bry. calc. camph. carb-s. carb-v. glon.

graph. iod. ip. lach.lyc. med. puls.sabin. sec.

sulph.tub.

revmatické bolesti: fl-ac. guai. iod. kalm. led.

teplo zhorš.: syph.

prochlazení èásti tìla, zhorš.: agar. am-c. bar-c. bell.

bell-p. calc. hell.HEP. cham. ip. led. nux-v. phos.

ph-ac. psor. puls. RHUS-T.rumx. sep.SIL. tarent.

thuj. zinc.

hlava: am-c. ant-c. arg-n. bar-c. bell. hep.hyos.

led. nux-v. puls. rhus-t. rumx. sep.SIL.

konèetiny: aur. bry.con.HEP.nat-m.RHUS-T.

rumx.SIL. squil. stront-c. THUJ.

nohy: alum. am-c. ars. bar-c. bufocalc.clem.

con. cupr. cham. kali-ar. kali-c. lach. lyc.

mag-p. nit-ac. nux-m. nux-v.phos. phys. puls.

sep.SIL. stann. zinc.

ruka, vystrèená z postele: acon. BAR-C. canth.

con.HEP. merc. phos. RHUS-T. RUMX.sil.

záda: piloc.

prochlazení, po, zhorš.: acon. agar. alumn. alum.

alum-p. alum-sil. am-c.anac.ant-c. ant-t. arg-n.

arn.ARS. ars-s-f. aur. aur-s. BAR-C. bar-s.BELL.

bor. BRY. CALC. CALC-P. calc-sil. calc-s.

camph.carb-s. carb-v. caust. cimic. cocc. coc-c.

coff.colch.coloc. con.croc. cupr. cupr-s. cycl.dig.

dros.DULC. ferr. ferr-ar. FL-AC. GRAPH. guai.

HEP. hydr. HYOS. hyper. CHAM. CHIN. ign.

ip. kali-ar. kali-bi. kali-c. kali-m. kali-p. kali-sil.

kalm. led. lyc.mag-c.mang. med.MERC. nat-c.

nat-m. nat-p. nit-ac. nux-m. NUX-V. op. petr.

PHOS. phyt. ph-ac. plat. polyg. psor. PULS.

PYROG. RAN-B. RHUS-T. ruta sabin. samb.

sang. sars. sel. SEP. SIL. SPIG. stann. staph.

stront-c. sulph.SUL-AC. sul-i. tarent. thuj.tub.

valer. verat. xan.zinc-p.

pocení, bìhem:ACON.ars-s-f.calc-sil. dulc.

MERC. sul-i.

sezení na chladných schodech: bell-p. chim.

nux-v.rhod.rhus-t. sil.

zlepš.: acon. aesc. agn. all-c. aloe alumn. alum.

ambr. am-c. am-m. anac. ang. ant-c. ant-t. apis

arg-n. arn. asaf. asar. aur. bapt. bar-c. bell.

bov. brom. bry.cadm-met. calad. calc. calc-i.

cann-s. carb-v. clem. cocc. coc-c. coff. colch.

coloc. croc. dros. dulc. euph. fl-ac. glon.

graph.guai. hell. cham.ign.IOD. ip. kali-c.

kali-i. kali-s. kalm. lac-c. lach. led.lil-t.LY C.

mang.merc.mez. mur-ac. nat-c. nat-m.nit-ac.

nux-m.nux-v. olnd. op. petr.phos. ph-ac. plat.

PULS. rhus-t. sabad. sabin. sars. sec. sel.

seneg. sep. sil. spig. spong. staph. sulph.teucr.

thuj. verat.

JARO, zhorš.: acon. all-c. AMBR.ant-t. apis ars-br. aur.

bar-m.BELL. brom.bry.CALC.calc-p.carb-v. cench.

ceph. cina colch. con. crot-h. dulc. GELS. ham. hed.

hep. chel. iris kali-bi. LACH. LYC. merc-i-f. nat-c.

nat-m. nat-s.nit-s-d. nux-v. puls.rhod.rhus-t. sars.sec.

sel.sep. sil. sulph.tarent. urt-u. verat.

stoná od: con. kali-bi. merc-i-f.

zlepš.: flav.

JASNÉ poèasí, zhorš.: acon. asar. bry. CAUST. hep.

nux-v.plb. sabad. spong.

KRYPTY, sklepy, zhorš.: aran. ARS.bry.calc.carb-an.

carc. caust. dulc. kali-c. lyc. merc-i-f. NAT-S. PULS.

sep. stram.

LETNÍ slunovrat, zhorš.: apis BELL. brom.bry. carb-v.

gels.iriskali-bi.LACH.lyc.nat-c.nat-m.nux-v. puls.

rhod. sep. verat.

LÉTO, zhorš.: acon. aeth.aloealum.alum-sil.ANT-C.

apis arg-n. ars-i. bapt. bar-c. BELL. bor. bov. brom.

BRY. calc.CAMPH.carb-s.CARB-V. cina cinnb. coff.

croc. crot-h. crot-t. cupr. dulc. FL-AC.gamb.GELS.

GLON. graph. guai. cham. chion. iod. iris kali-bi.

kali-br. kali-c. kali-i. LACH. lyc. mur-ac. NAT-C.

nat-m. nit-ac. nux-m. nux-v. phos. ph-ac. pic-ac.

PODO.psor.PULS. rheum rhod. sabin. sel.sep. sin-n.

sul-i. syph. thuj. verat.verat-v.

dìti, u: acon. ip.

chladné dny v létì, po:BRY.

stoná od: podo. sin-n.

svrchník, má na sobì v: hep. psor.

zlepš.: aesc. alum. ars-i. aur. aur-m. calc-p. calc-sil.

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz


1127

První pomoc

První pomoc

ABSCES, akutní: acon. anan. anthr. apis arn. ars. bell.

calc-hp.calc-s.calen. canth. carb-ac.crot-h. fl-ac. HEP.

hippoz. chin. chin-s. kreos. lach. lap-a. lyc. MERC.

merc-sul. myris. nit-ac.phos. ph-ac. pyrog. rhus-t.SIL.

sil-mar. sulph. sul-ac.syph.tarent-c.vesp.

cizí tìlesa, podporuje eliminaci: arn. hep. lob. myris.

SIL.

gangrenózní: ars. asaf. carb-v. hep. chin. chin-s.

kreos.LACH.merc. nit-ac.phos.sil. sul-ac.

pálení:ANTHR. ARS. merc.pyrog.TARENT-C.

vnitøní orgány: calc-s. canth.LACH. PYROG. sil.

ALERGICKÉ reakce

alergie, injekce, onemocnìní z: carc. thuj.

anafylaxe, alergický záchvat: acon. APIS.ars.ars-i.

carb-ac.caust.hist.led.nat-m.psor. rhus-t.sulph.

URT-U.

astma: ALL-C. ambro. ARS. ars-i. bad. carb-v.

dulc. euphr.chin-a.IOD. kali-i. lach. linu-u naja

nat-c.nat-s. nux-v.op.sabad.sang. sil. sin-n.stict.

sulph.THUJ.

kýchání, s: ars. carb-v. dulc. euphr.lach.naja

nat-s. nux-v.sin-n. stict.

kopøivka a otok: acon.agar. all-c. ant-c.APISarn.

ARS. ASTAC. bell. bov. calad. CARB-AC.

graph. HIST. chlor. LED. lyc. mez. NAT-M.

nat-p.nit-ac.psor. puls.RHUS-T.sal-ac.SULPH.

sul-ac.URT-U. vesp.

rhinitida:ALL-C. ARS. ars-i. carb-v. EUPHR. iod.

kali-i.nat-m.NUX-V. puls.sabad.sang. sil. wye.

AMPUTACE, bolest, po: acon. all-c. am-m. arn. asaf.

bell. CALEN. COFF. cupr. hell. HYPER. ign. kalm.

PHOS.ph-ac.rauw. spig. staph.symph. verat.

jizvy tvoøící vøedy, po:calc-p.

komplikovaná fraktura levé paže, po:calen.

neuralgie pahýlu: all-c. am-m. arn. CALEN. coff.

hyper.kalm. ph-ac. symph.

pálení, bodání: all-c.

prsty, pahýl bolestivý: calen.HYPER. phos.staph.

stehno, po, neuralgie pahýlu: asaf.

ANESTEZIE, problémy z: acet-ac. aml-n. am-caust.

am-c.carb-v.hep.chlf.PHOS.

ASFYXIE, (viz Smrt zdánlivá): acet-ac.acon. ANT-T.

arn. ars. bell. camph. carb-s. CARB-V. coff. coch.

coloc. crot-h. hydr-ac. chin. chlor.laur. merc. nit-ac. OP.

phos. ph-ac. rhus-t. sin-n.stram. sul-ac. tab.

cholera:hydra-ac. laur.

kyslièník uhlièitý, z: acon. bell. carb-v.op.

novorozenì: acon. ANT-T. arn. bell. CAMPH.

carb-v. CUPR. chin.LAUR.op.upa.

obìšení, uškrcení, z: ars. op.

uhelný plyn: carb-s.carb-v.

utopení, z: ant-t. lach.

BEDRA, zranìní:AESC. ARN. calc-p. con. rhus-t.sil.

tarent.

BEZBOLESTNOST, pøi obtížích obvykle bolestivých:

ARN.hell.OP. STRAM.

BEZVÌDOMÍ, (viz Koma)

BLESK, zasažení, po: arn. crot-h. hell. lach. morph. nux-v.

op.phos.

BODNÉ rány (viz Píchnutí): acet-ac. all-c. APIS arn.

CALEN. carb-v. cic. con. eug. hep. HYPER. lach.

LED. nat-m. nit-ac. phase. phos.plan. plb. puls. rhus-t.

sep. sil. staph.sulph. sul-ac.

dlanì a chodidla: HYPER. LED.

BOLESTIVOST ze zranìní nebo namožení:ARN.bell-p.

bry. calc. lact-ac. rhus-t. ruta.

èásti tìla, na kterých leží: arn. nux-m.

postel, z ležení v:arn.graph.

pøepracování, z: arn. bell-p. rhus-t. ruta.

svaly kolem rány, v: arn. lyss.

BOLESTI HLAVY, kruté, migrény: acon. AGAR.anac.

ANT-C. apis arg-m. arn. ars. ASAF. asar. aur. bell.

BRY. cact.calad. calc. calc-p. caust. cedr. cic. cimic.

cina cocc. COFF. coloc.eup-per.GELS.glon. graph.

cham.chel.CHIN. IGN. IP. IRIS kali-bi.kali-p.lac-c.

lach. lyc. NAT-M. nat-s.NUX-V. op.PHOS. PULS.

SANG. scut.sep.SIL. spig.stram. sulph. tab.tarent.

ther.THUJ.valer.ZINC.

dutiny, bolest hlavy: acon. all-c. alum. ars. aur.bell.

bry. calc.CALC-S.carb-v.cinaDULC. EUPHR.

ferr. ferr-p.gels.GRAPH. HEP. HYDR. cham.

chin.iod.KALI-BI.kali-c.KALI-I. kali-m.kali-s.

lach. lyc. MERC. mez. nat-m. NUX-V. phos.

PULS.rumx. sabad. sang. sil. stict. sulph.THUJ.

hlava, zranìní, po:ARN.bell.calc. calc-s. cic.cocc.

con. dulc. ferr-p. glon. hell. hep. hyper.lac-c. lach.

merc. nat-m. NAT-S. nit-ac. petr. phos. puls.

rhus-t. staph.sulph. sul-ac.

oslepující: asar. aster. bell. caust.CYCL. ferr-p.gels.

IRIS KALI-BI. lac-d.lil-t. nat-m. petr. phos. psor.

sil. stram. sulph.

vaskulární bolesti hlavy: bell. glon.lach. meli. sec.

BOLEST, (viz Generálie, Bolest)

køik, s: ACON.ars.BELL. CACT. COFF.coloc.

CHAM. kali-n. mag-c. mag-m. mag-p. op. PLAT.

puls.

mdloba, z: apis asaf. cocc.coloc.hep.CHAM. IGN.

nux-m. nux-v.phyt.valer.verat.

násilné chování, z bolesti: AUR. HEP. CHAM.

nesnesitelná: ACON. ars. COFF. HEP. hyper.

CHAM. ign.phyt. pip-m.

slabost, z: arg-m.ARS. carb-v. hura kali-p. ph-ac.

plb.rhus-t. sil.

úzkost, z: ACON. ARS. carb-v. caust. kali-ar. nat-c.

PHOS.

zoufalství, s: acon. ARS. AUR. aur-ar. calc. carb-v.

coff.colch. hyper. cham. chin.chin-ar. lach. lil-t.

mag-c. nux-v. stram. verat.vip.

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz


1128

První pomoc

CESTOVÁNÍ, onemocnìní z (viz Pásmová nemoc): alum.

arn.cocc.con. gels.

CIZÍ pøedmìty, zranìní z (viz Píchnutí, Bodnutí): acon.

anag. calc-f. cic. hep. lob. myris.SIL.

enteritida, pøíèina:calen.

lacerovaný ezofágus: calen. cic.

podráždìní a zánìt oèí:ACON.sil.

sklo, jehly, atd.: SIL.

vypuzení rybích kostí, jehel, tøísek, podporuje: anag.

cic.hep. lob. myris. sil.

CYANÓZA: acon. agar. alum. am-c.ant-c.ant-t. arg-n.

arn.ars.asaf. asar. aur. bar-c. bell.bism.bor.bry. calc.

CAMPH. carb-an.CARB-V. caust. cedr. cic. cina cocc.

con.CUPR. DIG. dros. ferr. hep. hyos. cham. chel. chin.

chin-a. ign. ip. kali-chl.LACH. LAUR. led. lyc. mang.

merc. mosch. mur-ac. najanat-m. nit-ac. nux-m. nux-v.

OP. phos. ph-ac. plb. puls. ran-b. rhus-t. ruta. sabad.

samb.sars. sec. seneg. sil. spong. staph. stram. sulph.

sul-ac. thuj. VERAT. xan.

horeèka, bìhem: arund. crot-h.

nemluvòata, u: arn. ars. bor. cact. camph. carb-v.

DIG. chin. LACH. LAUR. naja op. phos. psor.

rhus-t. sec. sulph.

DEHYDRATACE, ztráta tekutin: ars. ars-i. calad.

CALC. CALC-P. carb-an. CARB-V. caust. con.

crot-h.dig.ferr.GRAPH. CHIN.chin-a.CHIN-S.iod.

ip. kali-c. kali-p. led. lyc. mag-m. merc. mez. nat-c.

nat-m.nat-p.nit-ac.nux-m. nux-v.PHOS. PH-AC. plb.

PULS. sec.SEL. SEP.sil.stann.STAPH.sulph.thuj.

valer. VERAT. zinc.

amblyopia:chin.

dyspepsie:ph-ac.

hysterické záchvaty: cinnam.

lokomoèní ataxie: phos.

omdlévání: chin. ph-ac.

onemocnìní ze ztráty tekutin: calad. CALC.

carb-an. carb-v.caust.CHIN.ph-ac.

slabost: chin. ph-ac. sec.

závra:chin.

DÌLOHA, zranìní, krvácení, z:arn. bell-p.cinnam.mill.

phos. puls. rhus-t.ruta.sec.sulph.

DISLOKACE kloubù:agn.ambr. am-c.ang.arn.bar-c.

bell. bov. bry. CALC. cann-i. carb-an. carb-v. caust.

con. form. graph. hep. ign. kali-n.kreos.LY C.merc.

mez. mosch. NAT-C. NAT-M. nit-ac. nux-v. PETR.

PHOS.puls.rhod.RHUS-T.rutasabin. sep. spig. stann.

staph.stront-c. sulph.zinc.

èástí tìla, s poranìním mìkkých:calen.

snadná dislokace: am-c. bry. calc.cann-i.carb-an.

carb-v. con. hep. kali-n. lyc.merc.NAT-C.nat-m.

nit-ac. nux-v. petr. phos. RHUS-T. RUTA

stront-c. sulph.

zchromnutí zápìstí a kolen: rheum ruta.

DROGY, pøedávkování: ars. gels.ip.nux-v. op.

DUŠENÍ pøi polykání: acon. ars. bar-c.bell. bry. cic. cupr.

gent-c. graph. hyos. kali-c. laur. LY C. mag-p. manc.

meph. merc. mur-ac. nat-m. onos. par. plb. PULS.

rhus-t. stry. tarent. verat. zinc.

kapaliny:HYOS. lyss.mag-p.nat-s. rhus-t.

køeèovité: acon. ars. bell. calc. caps. carb-v. cic. con.

HYOS.mag-p.nat-s. puls. sars.

pevná strava: carb-v.lach.PULS.

DUŠENÍ, (viz Asfyxie nebo Smrt zdánlivá)

DUŠEVNÍ symptomy ze zranìní: acon. arn. calc-p. cic.

glon.hell.hyper.mag-c.NAT-S.stram.

DÝCHÁNÍ, obecnì, (viz Dýchání)

bolestivé: apis ars. asc-t. brom. BRY. cimx. coff.

crot-t. chin. jug-c. led. nit-ac. ol-j. phos. plb.

RAN-B. sang. viol-o. zing.

nepostøehnutelné: acon. amyg. ars.benz-ac. carb-ac.

carb-v.cic.cocc.gels. hydr-ac. chlor. merc. morph.

naja nux-v. op.petr. stram.

zrychlené:ACON. anac.ant-t. apoc.arg-n. arn.ars.

bufo calad. camph. carb-an.CARB-V. caul.cina

cocc. con. cop. ferr. hyos. cham. chin. chlor. ign.

ip.jatr. kali-bi. laur. lyc. nit-ac. nux-m.op.PHOS.

phyt.plan. plb. prun. sec. sil. spong.stram.tarent.

VERAT-V.

stoupání do schodù: arn. CALC.carb-v.plan.

sil.

ELEKTROŠOK, elektøina zhorš.: arn. hell. morph. nux-v.

op.phos.

onemocnìní z: hell. morph. phos.

zasažení bleskem, po: arn. crot-h. hell. lach. morph.

nux-v. op. phos.

EXTRAVAZACE, ze zranìní:ARN.bad.bry. cic. con.

dulc. euphr. ferr. ham. hep.cham. chin. iod. lach.laur.

led. nux-v. par. plb. puls. rhus-t. ruta. sec. sulph.

SUL-AC.

FINANÈNÍ šok, ze ztráty bohatství a majetku: arn. ARS.

AUR. calc.calc-p.caust.con. ign.kali-br. lyc. psor.

GENITÁLIE, zranìní:ARN. BELL-P.calen.con.hyper.

mill.rhus-t. staph.

HEMATOM, mozek: arn.calc-f. merc. nat-s. sil.

HLAVA, zranìní, údery, otøesy atd.: acet-ac. acon. am-c.

anac. ARN. aur. BAD. bell. bell-p. both. bry. calc.

calc-p. calc-s. calen. camph. cann-s. carc. caust. cic.

cina cocc. con. cupr. echi. euphr. glon. ham. HELL.

hyos.HYPER. chin.iod. kali-p.kreos. lac-c. lach.laur.

led. lyc. mag-arct. mag-m. mang. merc. mez. nat-m.

NAT-S. nux-m. nux-v. op. ph-ac. puls. rhus-t. ruta

seneg. sep. sil. spig. staph. stram. stry. sulph. sul-ac.

symph. teucr.valer. verat.verb. viol-t. zinc.

duševní funkce zmìnìné: hell. kali-p. nat-s. op.

stram.

epilepsie, po: arn. cic.hell. hyper. nat-s.zinc.

skalpu:calen.

závra, po zranìní: cic. NAT-S.

HOREÈKA, traumatická: acon. apis ARN.ars.bry. cact.

carb-v. coff.croc. euphr. hep. chin. iod. lach. lyss.merc.

nat-c. nit-ac. phos. ph-ac. puls. pyrog. rhus-t. staph.

sulph.sul-ac.

HORSKÁ choroba (viz Výšková choroba)

HOUBY, otrava: absin.agar. ars.atro.bell.camph. pyrog.

Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist