načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Hologram pro krále

Hologram pro krále
-15%
sleva

Kniha: Hologram pro krále

Román uznávaného amerického autora je příběhem podnikatele, jenž má realizovat největší obchod svého života. Téměř celý svůj život se Alan Clay věnoval prodeji jízdních kol. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  299 Kč 254
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 63.8%hodnoceni - 63.8%hodnoceni - 63.8%hodnoceni - 63.8%hodnoceni - 63.8% 70%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » PLUS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 296
Rozměr: 130 x 200 mm
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Hologram for the king
Spolupracovali: přeložil Petr Eliáš
Vazba: vázaná s papírovým potahem s laminovaným přebalem
Datum vydání: 7. 5. 2014
Nakladatelské údaje: V Praze, Plus, 2014
ISBN: 9788025902783
EAN: 9788025902783
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Román uznávaného amerického autora je příběhem podnikatele, jenž má realizovat největší obchod svého života. Téměř celý svůj život se Alan Clay věnoval prodeji jízdních kol. Působil v zavedené firmě, která se však paradoxně dostala do potíží ve chvíli, kdy chtěla přenést výrobu tohoto populárního dopravního prostředku na východoevropské území. Právě Alan se iniciativně chopil úkolu přebudovat bývalou továrnu sovětského typu na vzorovou fabriku s kapitalistickými parametry. Jeho očekávání se však brzy rozpadla. Kapacita nového podniku zůstala nevyužita, nevýkonné maďarské dělníky nebylo možné vyškolit a navíc se zastavil i příliv financí na modernizaci přístrojů. Svět se navíc ocitl v globální finanční krizi a tak Alanovi nezbývalo nic jiného než hledat nové zaměstnání. V této obtížné době dostává nabídku, aby v rodícím se komplexu KAEC, které se mělo stát základem pro postavení nového průmyslového města saudskoarabského krále Abdalláha, nainstaloval a posléze i předvedl tomuto panovníkovi holografický telekonferenční systém. Alan si uvědomuje, že pokud by toto obchodní jednání dovedl k úspěšnému završení, rázem by se zbavil všech existenčních starostí.

Popis nakladatele

Příběh o nesnázích muže středního věku, kterého zasáhla jak osobní, tak ekonomická krize, ale on se jí rozhodne čelit. Co všechno se může stát během nekonečného čekání na arabského krále? Náš svět se mění a každý se v něm musí znovu najít.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

II I

Za zvoniltel ef on .

„S prvním řid ič emjsme měli pr oblém. Zavolalijsme dru - hé ho, je na ce stě . Měl by tu bý t do dvaceti minut.“

„Dě kuj u, “ řek l Al an a za věsil. Seděl a zhluboka dý chal,dokud se zaseneuklid nil.Byl ame - ric ký podnikat el. Ne mělse za co sty dět.Dneska se dá dohroma dy. Ne bu de za vola . Ni kdo mu nedal žá dn ou zá ruk u. Král je vel mi zaneprázdněný, op ako va li muv e-mailech i po te lefonu . Sa mozřejmě, to chápu, od po ví da l Alanznovu a zn ov u a zdůr azň ov al, že je ochotense sej ít kdekol i a kdykoli, podle to ho , jakse to ho dí JehoVeli - čen stv u. Jen že to nebylo tak je dno duch é. Nejenomže bylkrál zaneprázdněný, je ho plá ny se ryc hle a často měnily. Bylo to nu tn é vzh led emk tomu, ko li k li dí by mumohlo cht ít ublíži t. Takže pl án y se měnily čas to nej en pro to, abyvyhovoval y po - třebám st átu,al e musely se mě nit čast o kvůlikrá lovství a kr áli sa mo tn ém u. Alano vi by lo řeč eno , že Re lianta několik dal ších fir em , kt eré majízájem na poskytování sl už eb v KAEC, si mají

24


při pr av it své zb oží a představit je na mís tě, kt eré budeblíže urče no , někde na pobře ží, v cent ru ra ší cí ho města, a že krátce př ed kr ál ovýmpří jezdembu douinfo rmováni. Může to být kte - rý ko li de n, ře kli mu, kdyk ol i.

„Ta kž e něk dy v řádudnů, týd nů?“ zeptal se.

„Ano.“ A ta k Al an naplánoval tuhle ces tu. Nedělal něcotakového po - prvé – uctivěse poklonit, př edstavit zb ožía plácnout si. Většin ou to ne bylonic ne možného, když měl čl ověk spr ávné lidi a moc nev ystr kova l bradu. Pr ácepro Re li ant , nej vět ší ho do - davate le IT te chnolo giína světě,nebyla nij ak náročná. Dalo se před pok lá da t, že Abdalláh bu de chtítto nejlepší, a to Relian t byl. Neb o aspoňnejvětší, dva krátvětší nežne jsilnější ame rickýkon kure nt.

Zn ám se s va ším sy nov cem Džalav ím,řekne Alan.

Ne bo možn áVá š syn ovec a já se dob ře zn áme.

Dža la ví, váš sy nov ec, je můj dáv ný kam arád.

Jin de už na rodinných poměrec h a vzta zíchnezá lež el o, to Alan vě děl. Ne zálež elona nichv Americe a vlastně ani nikde jin de, ale doufal,že ta dy,v krá lovskérodině, snadpř át els tví něja ký význ am má. Jeli s ní m dal ší tři lidéz Re lia ntu, dva in ženýři, muža žena, a ředitelka market ing u – Br ady,Ca yle y a Rachel. On i měli ná - zor ně předvést sc hopnosti Re li ant u a Al an měl zhruba načrtnout čísla. Za kázkapr o KAE C by pr o Reliant znamenala přinejmenším párset milio nů na dř evoa vyh líd ku na dal ší obchody, ale co hlavně,př ep yc ho vé živo by tí pro Alana.Nebo možná ne pře py cho véživ obytí.Ale dokázal by uniknout hr oz íc ím u

25


bankrotu, měl by ně co na důch od a Kitby zůs talana vyb rané škol e a byl a by o to mé ně zk laman á životem a sv ýmotcem. Vyšel z pokoje . Dveřeza ním tř esklyjako výstřel z děla.Vy - da l se ora nžovou ch od bou.

Hote l bylposta ventak, aby nič ímne prozr az oval, že stojí v Sa údsko arabskémkrá lov stv í. Celý komplex, opevněný př ed siln ic í a mořem , by l zb avensebemenšího náznaku arabského ob sa hu i kon tex tu. Tenhotel, sa mé palmya vepřovice, mo hl kli dněstát v Ari zoně,v Orlandu, kd ekoli.

Alan shlédl do atria dese t pa ter podsebou, hemžily se tam des ít ky muž ů, vš ic hniv tradičních saúdských oděvech. Musel si vyb avit pojmy: dl ouhým bílým há bitůmse říkátób a. Šátek , kte rý za krý vá hlavu a krk, se jmenuje gutra a na místěho dr ží če rnýkulatý provaz, agal.Alan sledoval rej po stav,tóby do dával y jejich poh ybům zdání be ztíže. Shromáždění duchů.

Zahlé dl, jakse na ko nc i chodby za vírají dveřevýtahu. Do - bě hl k nima vra zil rukudo štěrbiny. Dveře se s tr hnutímzas e otevřely, poleka ně a om luvně. V pro sklené kabiněstá li čty ři mu ži, všichni v tó bách a gutr ách. Někteří pohlédli na Alana, ale ry ch le se oč imavrátili k novému ta bletu,kte rý drže li me zi sebou. Majitel jim pře dv ád ěl kl ávesnic i a neustálepřístroj pře - klá pěl, na čež se poslušně př evracela i tlačítka, což jeho přá - telů m př inášeloobro vskýpožitek.

Skleněná krab ice,v níž byl i vši chniuzavření, padala atr ie m do příz emí , tiš e jak o sníh, a dveře se otevřely směrem do zd i z fa le šného ka men e. Pa ch chlóru. Alan nechal Saúdy vystoupit prv ní, ani je denmu nepoděkoval. Pak vyšel ven. Fontán y pliv aly do vz duc hu vodu, bezesmyslu i ry tmu.

26


Sedl si k malém u liti novému stol ku ve foye r. Obj evilse čí šník . Alan si objednal ká vu.

Opodál spolu se děli dv a muži, je de n běl ocha druhý tma vší , oba ve st ej nýchbílý ch tó bách. Alanse v průvodci dočetl, že Saúdové js ou vyložení, nepokrytí ras isté,a tady teď tohle. Možná to neby l zrovna důkaz společenské harmon ie, ale stejně. Ne - vybav ovalse mujed in ý př ípa d, kdy by zvyknebo doporučení z pr ův odceskutečn ě vy ch áz elyz pra xe.Po pis ku ltu rn íchnorem, to by lo ja ko zp ráv y o dopr av ní situ aci.V momentě zve - řejnění už ne pla tí. Zn ič eh oni c kouse k od nějkdosi stál. Alan vz hlédlk zavalité mu muži s tenoučkou bílou cig are tou.Zdvihl ruku,jak o by chtě l zam ávat. Alanzmateně mávlzpět.

„Alane? Jste Alan Clay?“

„Jsem.“ Muž típ l ciga re tu ve sk leněném po pelník u a podalmu ruku. Měl dlo uh é a hu bené pr sty,he bkéjako jelenice. „Vy jst e řid ič ?“ ze ptalse Alan.

„Řidič , prův odce, hr dina. Júsuf,“ odvětil muž. Alan vs tal . Jú su f by l menší než on a smetanová tóba dodávala je ho po sta vě vzezř enítu čňáka. By l mladý, jen o málo starší než Kit. Na kulatém, nevýrazném obličeji se muskvěl řídký pubertá ln í knír ek.

„Dáváte si káv u?“

„Ano.“

„Ch ce te si ji do pít?“

27


„Ne , to je v poř ád ku.“

„Do bře . Tudy pro sím .“ Vyšli ve n. Ve dr o by lo dr avé,v pln é síle.

„Tad y,“ uk áz al Júsuf a sp ěchali k prastarému jílovitě hn ědém u Chevr ol et u Caprice . „Toje mojelás ka, “ prohlásil a předvedl mu ho ja ko kouzelník kytici umělých květin.

Byla to sta rá po pe lnice.

„Může me jet ? Nem átekufr nebo něco?“

Ala n kufrneměl. Nosíval kufřík a v něm blok, ale na žádné z po zná mek , co si kdyna schůzce udělal, se nikdy ani nepo - dí val.Teď jenta k sedával a nic si nepsal a ten zvyk se musta l zd roj emsíly. U ně koho, kdo si ne potřeboval dělat poznámky, lid é pře dpoklád al i výjimečné duševní schopnosti. Alan ot evř el zadn í dve ře.

„Ne, ne,“ zarazil ho Jús uf. „Nejsem žádný nóbl šofér. Poj ďte si se dnoutdo pře du.“ Alan poslechl. Ze sedadla se vz nesl obláček prachu.

„Ur čit ě ná s to ta m doveze?“ ze ptalse.

„Ka žd ouchvíli je zdí mdo Rij ádu,“odpověděl Júsuf. „Nikdy mě nik de nenechalo.“

Jú su f na se dl a oto čil klíčke m v zapalování. Motor mlčel.

„A ha,počkejt e, “ nap ad lo ho, vy sto upi l, otevřel kapotu a zmi - zel za ní. Po ch víliji za se zav ře l, na sto upila nas tart oval.Mo - tor se zakaš lán ím proc itl a za zn ěla z ně j histori e.

„Pr oblé mys mo to re m?“nadhodil Al an.

„A le ne . Musel jsemho odpojit,než jsem šel do ho te lu . Aby mi to nik do nepředrátoval.“

28


„N epře drátoval ?“ podivilse Alan. „J ak o abyto vybuchlo?“

„Ž ád ný tero rista,“ ukl idnilho Jús uf. „Jedenchlap, co si myslí, že mubrou símsta rou .“ Jú su f zař ad il zpátečku a vycouval.

„Nejspíš se měpokusí zabít,“ ře kl. „Ta k jedeme.“

Pr oje li kru ho výmobjezdem. Minu li pís kověžlutého Hum - mer a s kulomete m na kapotě. Ve dleauta seděl v piknikovém kře síl ku sa údský voják a nohy si má čelv naf uk ov acímba - zén ku. „Ta kže sedím v autě, co může vy bouch nout?“

„Ne, te ď ne. Zkontroloval jse m to. Sá m jstemě viděl. “

„Mysl íte to vážně, že se vá s někdo snaží zabít?“

„Možné to je,“od tušilJú sufa vje l na hlavní dálnici,která lemoval a Ru dé mo ře. „Al e jis tý si neb udu,dokud na to ne - dojd e, no ne ?“

„H od inučekám , a pa k při je deřidič, co mu možná vybouchn e au to .“

„Ale ne ,“ bránil se Júsuf, al e tak docela ne vnímal.Snažil se zpro voznit iP od , starší model, kterýle želve st ojánkuna pití mezi sedačkami. Nefungoval o spoj enímezi iP odema au torádie m.

„Nedělejt e si z tohohlavu. Ste jněnejspíš neví,jak tak ový aut o předrátovat. Není žádný ost rý hoch.Je jenom bo hatej. Šl o by to , le da kdyby si někoho najal.“ Alan na Jú sufahleděl, dokudto mladíkovi nedošlo: kd yž bo - hat ý mužpo tř ebuje předrátovat auto chlapov i, co much od í za žen ou, kl idn ě si na to mů že někoho najmout.

29


„Ku uurva,“ pr one sl Jú su f a ob rátilse k Alanov i. „Takteď jste mě vyděsi l.“

Ala n zva žoval,že by ot evřel dveře a vyskočil . V tu chvílise to zdálo jak o moud řejšípostup než jet s tí mhlečlověkem dál.

Jús uf zatímz bílé krabičky vytáhl da lš í te nkoucigaretu, za - pálil si a mžouralna silni ci př ed sebou.Míjeli řadu obrov - ský ch pe str ob arev nýchskulptur.

„Hrůz a, co ?“ poznamenal Júsuf.Dlouze si potáhla veškerý stra ch z nájemn ého vrah a jak o by se roz plynul. „Tak,Alane. Odkud jste?“

Trochu z toho svého bla ze ovan ého vy stu pování pře nesli na Al an a a te n si př estal děla t sta rosti . Ch la p s postavou tučňáka, tenk ým i ci ga re ta mi a Che vro le temCa pricenebyl ten typ , co by zaj ím al vr ahy. „Z Bostonu,“ ře kl Alan.

„Bos ton.Boston,“ op akovalJú sufa bubnoval do vo lantu. „Já byl v Alaba mě. Rokna vysoké.“

Alan ne poslechl zd rav ý ro zuma vybavoval se s tímbláz - ne m dá l.

„Vy jst e stu doval v Alabamě? Proč zrovna tam?“

„To myslíte ta k, že jse m by l jedinej Arabv ok ruhupár tisíc mil ? Do st al jse m roč ní sti pendi um.Do Birminghamu.V Bos - ton u je to asiúplně jinačí, co ?“

Alan měl Bir mingha m rá d a sd ělilmu to. Měltam přátele.

Jú su f se usmál.„Ta velkásocha Vulkána. Děsivá, že jo?“

„To je pra vd a. Mám ji mocrád ,“ odtušilAlan.

Pobyt v Alabamě vysvětloval Júsufovu americkou anglič - tin u. Měl je n nepatrný saúdský přízvuk. Na sobě měl ručně vy robenésa ndá ly a značkové slu neční br ýleOakley.

30


Říti li se Džiddou.Vypad alado st nově,vůbec ne ja ko Lo s An - gele s.Los An ge les, jen om s burka mi,ře kl a mujednou Angi e Healyová. Tou dobou už spol u ně ja ký čas dě lal i v Tre ku.Ch ybě la mu.Další mr tváže na v je ho ži votě.Byla ji ch sp oust a, mi lenky, ze kte rýchjsou staré kamarád ky, pa k st ar é ka marád ky , mi le nky,co se vdaly,tro chuze stárlya teď měly odrostlé děti. A pak um řely.Na aneury sma, rakovinu pr su , non-Ho dgkin ův ly mfom. Byloto šílené. Jeho dceři byl o dvacet, brzo jí bu de třic et a pakuž pohr omy začnoudoslova prš et. „A vy mu za tou ženou chodíte, nebo ne ?“ za jímalse Alan.

„Ne, ne. Rozvedli jsme se , už je to dávno...“

Po díva l se na Alana, co on zatímna to.

„N o, pr os tě to nefu ngovalo. Pa k si vzalaněkoho ji nýho. A te ď se nud í a poř ád mi píšeese me sky . NaFacebooku taky, všu de. Man žel to ví a myslí si, že sp olu něcomá me.Nedáte si ně co k jíd lu? “ „Jak o že bych omzas tavilia na jedlise? “

„Můžeme zajít někam ve Starém Měs tě .“

„Ne, já pře d ch vílíje dl. Mámezpožd ěn í, vzpomínáte?“

„A ch tak . Mysp ěcháme ? To mi neřekli. Jestlimáte na - sp ěch, ta k byc homměli jet jinudy.“

Jú su f se ob rátildo protisměru a přidal plyn.

31
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist