načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Germánská kniha mrtvých - Holger Kalweit

Germánská kniha mrtvých
-16%
sleva

Kniha: Germánská kniha mrtvých
Autor:

Unikátní dílo o germánských představách a zkušenostech s posmrtným životem je založeno na výkladu starogermánského eposu Edda. Holger Kalweit je prvním badatelem, který podal ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EMINENT
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 22.04.2004
Počet stran: 361
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace (některé barev.), faksim.
Název originálu: Totenbuch der Germanen
Spolupracovali: přeložil Miloslav Korbelík
doslov Oldřich Hrabánek
Jazyk: česky
ISBN: 8072811592
EAN: 9788072811595
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Unikátní dílo o germánských představách a zkušenostech s posmrtným životem je založeno na výkladu starogermánského eposu Edda. Holger Kalweit je prvním badatelem, který podal esoterický výklad tohoto eposu, dříve mylně považovaného za knihu legend a bájí. (výklad severského eposu Edda a esoterní nauka o třech světech, strom světa Iggdrasil a kladivo Tóra Hromovládného, síň padlých Valhalla a nesmrtelné valkýry)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Slunce mrtvých Slunce mrtvých
Šmeljov Ivan Sergejevič
Cena: 149 Kč
Kult mrtvých Kult mrtvých
Randák Jan
Cena: 250 Kč
Tajemství Tibetu 2 - Tibetská kniha mrtvých Tajemství Tibetu 2 - Tibetská kniha mrtvých
Minařík Květoslav
Cena: 190 Kč
Slunce mrtvých Slunce mrtvých
Šmeljov Ivan Sergejevič
Cena: 249 Kč
Zákazníci kupující knihu "Germánská kniha mrtvých" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

1. D ÍL : E P O S M R T V Ý C H

I. G E R M Á N S K Ý K O S M O S

Tři světy: duch, duře, příroda

Ú v o d

K líč k e k n iz e m r tv ý c h

H e l , p la z m a

V o d a , d u š e a ře k y m r tv ý c h

T ř i ú r o v n č b y tí

H r a n i c e m e z i tř e m i sv ě ty

S tr á ž c i

M o s ty a c e s ty

D u a lit a g e r m á n s k é h o p o d s v ě t í

Y m i

Š e s t m o d e l ů H e lu

S tr o m z v íř a t

T ř i n o r n y

II. U V E D E N Í D O P R O B L É M U

Láska, válka a filosofie

Ú v o d

C o v ím e o g e r m á n s k é k o s m o lo g ii?

S m í c h á n í r ů z n ý c h tr a d ic

O b je v o v á n í s y n o n y m

C o j e t o e m a n a c e ?

R o d o k m e n y a s ň a tk y

P r i n c ip z d v o jo v á n í a s p o j o v á n í

V á lk a a s m r t j a k o ž t o

s p i r i t u á l n í a k t

L ásk a a v á lk a

S k a ld s k á p o e z i e

K e n n in g

Z á li b a v n e ja s n ý c h s lo v e c h

M o j e m e t o d a v ý k la d u

M ů j p o s t u p

S k lá d a č k o v á m e t o d a Eddy

2. D ÍL : P O E T I C K Á E D D A

G e r m á n s k á ř í š e m r tv ý c h 59

I. V Ě D M I N A P ÍS E Ň

tec světa a poslední věci 61

H e i m d a l l ja k o s t v o ř it e l č lo v ě k a 62

D e v ě t s v ě tů 63

Ú s v it v ě k ů 63

S t v o ř e n í M i d g a r d u , h m o t n é h o

s v ě ta 63

Z a l o ž e n í Á s g a r d u n a Id s k é p lá n i 64

T ř i v lá d k y n ě o s u d u 65

Z r o z e n í t r p a s lí k ů 66

S tv o ř e n í p r v n í h o p á r u lid í 67

S t r o m s v ě t a Y g g d ra s il 68

Č a s : U r d , V e r d a n d i a S k u ld 71

B oj o z l a t o m e z i Á s y a o b r y 71

D u š e j a k o k o u z e l n é m ís to 73

Ó d i n o v a s m lo u v a s V a n y 73

L id é m u s e jí o b r ů m o b ě t o v a t 75

P rav á p ř í č i n a v álk y 76

S tr á ž c e p r a h u H e im d a l l 77

Ó d i n o v o v š e v i d o u c í d u š e v n í o k o 78

B y tí ja k o b o ž s k á h r a 78

Ó d i n o v o o k o j e M í m i h o s t u d n ě 79

B a ld r o v a n e š t a s t n á s m r t 80

N á l a d a H e l u 81

Při r a g n a r ö k u F e n r i s p o l k n e

S lu n c e 83

S tr á ž c e H e l u E g g t é r 84

K o h o u t i j a k o s tr á ž c i H e lu 85

H l í d a c í p e s G a r m , o s v o b o z e n í

L o k ih o a F e n r i h o 86

R o z p u š t ě n í M i d g a r d u 87

P o c h m u r n é v y h líd k y Á s ů a á lf ů

- H e im d a l l a M im i 87

11

13

14

14

21

21

24

25

25

26

27

28

28

38

40

43

44

46

47

47

48

49

49

51

51

51

53

54

55

56

57


8 GERMÁNSKÁ KNIHA MRTVÝCH

S tr o m s v č ta se c h v č je - v z p la n e

S u r t ů v o h e ň 87

A s o v é , á lfo v é a tr p a s líc i tu š í

sv ů j k o n e c 89

L oď m r tv ý c h N a g lf a r 89

B ite v n í v řa v a a s o u b o j e 91

F e n r i z a d á v í Ó d i n a 93

V íd a r z a b ij e F e n r i h o 93

T ó r b o j u j e s M i d g a r d s o r m e m 94

Z á n i k Z e m č 94

Pes a v lk p ř e r v o u p o u t a 96

T e p s v č t ů 96

N o v é s t v o ř e n í t ř í sv č tů 97

P ř e č k á n í r a g n a r ö k u n a Id s k é p lá n i 97

Z l a t é k o s t k y 98

H ö d a B a ld r 98

S e m e n o s v č tů G i m l é 100

D r a k z á š ti N i d h ö g g 100

II. P ÍS E Ň O V A F T R Ú D N IM

Jasan světa, světová %ima

a nové lidské pokolení 103

Ó d i n p r o v č ř u j e říši o b r ů 104

S v č tlo a t e m n o t a 105

R e k a m r tv ý c h 106

P o le b o j e V íg r íd 107

P r a o b r 107

S lu n c e a M é s íc 108

D e n a n o c 110

Z i m a a l é t o 112

P o k o le n í o b r ů 112

K d e le ž í J ö t u n h e i m ? 117

V ítr 118

N j ö r d z N ó a t ú n u 119

V a lh a lla a v a lk ý ry 122

P o s v á tn á tr o j k a 125

V e lk ý p r o m č ň o v a t e l Ó d i n 125

R u n o v é p í s m o 126

K o n e c s v č ta 127

D e n n í a n o č n í n e b e s k á tč l e s a 128

B o h y n é o s u d u 128

N o v í v lá d c o v é s v č ta 130

P o s l e d n í ú t o č i š t č G i m l é 131

Ř íše m r tv ý c h s e r o z p o u š t í

v d u c h u 132

Ó d i n o v a p o s l e d n í s lo v a 133

III. P ÍS E Ň O G R Í M N I M

Struktura podsvětí 13 5

Ó d i n o v a b o l e s t 137

P říb y tk y b o h ů 137

Z v íř a t a v říši m r tv ý c h 149

H r a n i c e s v č t ů 151

V o js k o m r tv ý c h 152

T ó r se b r o d í p l a z m o u :

M o s t o d d u c h a к d u š i 155

U r d i n a s t u d n a 159

U t r p e n í s t r o m u s v č ta

z p ů s o b e n é z r o z e n í m

a z á n i k e m 160

V z ta h Á s ů a o b r ů 163

V a lk ý ry 164

S lu n c e a v lc i 165

Z r o z e n í Z e m č 166

V e lk é b o ž s t v o U ll 167

Š a le b n é te c h n i k y tr p a s l í k ů 167

T is í c e r o p o d o b Ó d i n a 168

B ů h m r tv ý c h A e g i 169

Ó d i n s e z je v u je v e v ší slá v č 170

Ó d i n o v a d u c h o v n í f ilo s o f ie 170

Ó d i n : V še j e v e v š e m 171

IV B A L D R O V Y S N Y

Bůh světla v podsvětí 175

K d o j e B a ld r? 176

O s m i n o h ý o ř S l e i p n i 176

P o d s v é t n í p e s G a r m 178

B r á n a 179

V č š tk y n č 180

Z e m č z la t a 182

L o ď m r tv ý c h 184

S m r t b o h a s v č t la 186


OBSAH

9

V K RA TŠÍ V Ě D M I N A P ÍS E Ň IX. LO K I

Ragnarök a Lokiho úklady 191 Principy duše 257

B a ld r ů v m s ti te l V áli 192 P itk a v H e lu 258

I d u n n i n a j a b l k a n e s m r t e l n o s t i 192 Z m a t e n í Á s ů v H e lu 258

M a g ie v H e lu 194 B ů h b á s n i c tv í B rag i 259

S tr á ž c e Á s g a r d u H e im d a l l 195 O p a t r o v n i c e ja b le k

L o k i j a k o z á k o n ša lb y 196 n e s m r t e l n o s t i i d u n n 260

L o k i š k o d í s v ě tu 197 O c h r á n k y n č p a n e n G e f jo n 261

Ó d i n a z á n ik s v ě ta 199 D iv o tv ů r c e Ó d i n 261

B o h y n ě lá sk y F rig g 262

V I. P ÍS E Ň O T R Y M O V I B o h y n ě lá sk y F re y ja 263

Duševní síla Tórova kladiva 203 B ů h m o ř e N jö r d 264

K d o j e T ó r? 204 B ů h s p r a v e d l n o s t i T ý r 265

I n t r i k á n Loki 207 B ů h lá sk y F rey 266

T ó r o v a p r o m ě n a v n e v ě s tu 208 B yggvi 268

C e s ta d o p o d s v ě t í 211 S tr á ž c e b o h ů H e i m d a l l 268

T ó r o p ě t z ís k á sv o je k la d iv o 211 L o k ih o m u č i t e l k a S k ad i 268

L o k i ja k o d u š e 269

V IL P ÍS E Ň O H Y M IM Z la t o v lá s k a S if 271

Kotel jako symbol duše 215 B eyla 271

R u n y 216 J ó r d i n sy n T ó r 271

P la z m a j a k o t e k u t i n a 219 T ó r j a k o z a c h r á n c e Á sů 272

P iv o j a k o s y m b o l p la z m y 219

T ý r 220 X . P ÍS E Ň O H Á R B A R D O V I

S p o r v říš i m r tv ý c h 221 Láska a válka v Helu 275

H a d M i d g a r d s o r m 223 V o d n a tý N if l h e im n a v ý c h o d ě 276

Z á p a s T ó r a s H y m im 225 Ó d i n i T ó r se v y c h lo u b a j í

T ó r o v i k o z lo v é 227 sv ý m i č in y 279

Ѵ Ш . S K Í R N I H O C E S T A X I. P ÍS E Ň O A L V ÍS O V I

Touha po Helu 229 Původ ttpaslíků 287

H e l ja k o ž e n s k ý a s p e k t 230 Z á h a d n í tr p a s líc i 288

C e s t a d o p o d s v ě t í 231 T r p a s lík A lv ís 291

L á k á n í n e v ě s ty ja b lk y Z e m č 293

n e s m r t e l n o s t i a p r s t e n e m Světy 293

v ě č n o s t i 234 N á p o j e t ř í sv č tů 297

Z o s t o u z e n í a v y h r o ž o v á n í: S l u n e č n í sv it 297

N e n á v is t H e lu 235

Z k r o c e n í o b r y n č G e r d 238 X II. Z L O M K Y A J E D N O T L I V É

S T R O F Y

Reky mrtvých a ob ty ně 299


Ř e k y říš e m r tv ý c h 300

T ó r ů v b o j s o b r o v ý m i d c e r a m i 302

F r ig g j a k o p r i n c i p p o s e l s tv í 302

B oj v p l a z m ě 303

N o r n y 303

V íg r í d - m í s t o p o s l e d n í b itv y 305

X III. G R Ó I N A K O U Z E L N Á P ÍS E Ň

Mentální výzbroj hrdiny 307

C e s t a к h r o b u 309

K o u z e ln á p ís e ň к p o s í l e n í

s e b e d ů v ě r y 310

K o u z e ln á p í s e ň , k t e r á u č í

o d e v z d a n o s t i o s u d u 310

K o u z e ln á p ís e ň p r o t i m e n t á l n í

r o z t ě k a n o s t i 310

K o u z e ln á p í s e ň p r o t i a g r e s i 310

K o u z e ln á p ís e ň p r o t i

m e n t á l n í m u l p ě n í 311

K o u z e ln á p ís e ň к u t i š e n í m y sli 311

K o u z e ln á p ís e ň p r o t i c h la d u

p la z m y 311

K o u z e ln á p í s e ň p r o t i d e p r e s í m 312

K o u z e ln á p ís e ň , k te r á u č í

v ý m lu v n o s ti 312

R o z lo u č e n í 312

X IV P ÍS E Ň O F J Ö L S V IN N O V I

Hledání spásy v podsvětí 315

O rfe o v s k ý m ý tu s 316

C o p ř e d c h á z e l o Písni

o PjólsvinnovP. 316

Ř íše o b r ů 317

M ú s p e lls h e im a N if l h e im 317

V ě t r n á z e m ě d u š í 319

M e n g l ö d j a k o z t ě l e s n ě n í H e l u 320

P o d s v ě t n í m ř í ž 321

H r a d b a k o le m M i d g a r d u 322

M i m ů v s t r o m s v ě ta 322

K o h o u t V id o f n i 323

P o d s v ě t n í p s i 324

Z á h a d a lá sk y 324

P la m e n y H e l u 330

D v o jí p o j m e n o v á n í H e l u 330

H o r a s v č t a j a k o h o r a u z d r a v e n í 331

P o u ť d o H e lu ja k o v še lé k 332

H e l ja k o říše lá sk y 334

M a lý le x i k o n z á k o n ů H e l u 336

X V P ÍS E Ň O V A L K Ý R Á C H

Utkaná síí osudu 341

V a lk ý ry 342

P ř e d u r č e n í s m r t i 342

Z jiš ť o v á n í o s u d u lo s e m :

U n i v e r z á l n í s y s té m a n a l o g i e 344

B o jiš tě 345

P ís e ň s m r t i 346

V B O U Ř I D Ě J IN 347

E d d a ja k o k o s m o l o g i e 351

B o h o v é ja k o a r c h e t y p y 353

M o d e r n í v ý z k u m

p o s m r t n ý c h s ta v ů 353

I d e n t i t a p la z m y , d u š e a e n e r g i e 355

D O S L O V 357

S E Z N A M L IT E R A T U R Y 361
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist