načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Genetické algoritmy a genetické programování - Josef Hynek

Genetické algoritmy a genetické programování

Elektronická kniha: Genetické algoritmy a genetické programování
Autor: Josef Hynek

Kniha je vhodnou pomůckou pro vysokoškolské studenty technických, přírodovědných a ekonomických směrů, ale vzhledem k obrovské šíři aplikací evolučních algoritmů je určena i ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  181
+
-
6
bo za nákup

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2008
Počet stran: 182
Rozměr: 24 cm
Úprava: 8 stran barevné obrazové přílohy: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Umělá inteligence
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2008
ISBN: 978-80-247-2695-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha je vhodnou pomůckou pro vysokoškolské studenty technických, přírodovědných a ekonomických směrů, ale vzhledem k obrovské šíři aplikací evolučních algoritmů je určena i širokému spektru manažerů, odborníků a specialistů z nejrůznějších odvětví, kteří potřebují optimalizovat svá rozhodnutí nebo vybrat nejlepší (nebo alespoň dostatečně dobrý) způsob z velkého množství různých variant řešení složitých problémů. Základní principy fungování algoritmů inspirovaných Darwinovou evoluční teorií jsou doplněny množstvím příkladů, které umožňují čtenáři lépe pochopit jejich výhody i omezení a rozhodnout o vhodnosti jejich použití na konkrétní úloze.

Předmětná hesla
genetické algoritmy
Evoluční algoritmy
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧ 5

Obsah

Obsah

Předmluva .............................................................................9

1. Úvod ...................................................................................13

Část I: Genetické algoritmy .........................................................17

2. Genetický algoritmus krok za krokem ....................................19

3. Proč genetické algoritmy fungují? .........................................27

4. Příklad – optimalizační úloha ................................................33

5. Zvyšování účinnosti genetického algoritmu ............................41

5.1 Kódování .....................................................................................42

5.2 Ohodnocující funkce ......................................................................43

5.3 Selekční mechanizmus ...................................................................45

5.4 Genetické operátory .....................................................................50

5.5 Vytvoření nové populace ...............................................................53

5.6 Paralelní genetické algoritmy ........................................................54

5.7 Závěr ..........................................................................................57

6. Proč genetické algoritmy selhávají ........................................59

6.1 Důvody pro možný neúspěch .........................................................59

6.2 Kdy genetický algoritmus použít? ..................................................65

7. Hybridní genetické algoritmy ................................................67


Obsah

GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧6

8. Úlohy s omezujícími podmínkami ...........................................71

8.1 Klasifikace optimalizačních úloh .....................................................72

8.2 Ilustrativní příklad ........................................................................74

8.3 Metody práce s omezujícími podmínkami ........................................75

8.3.1 Penalizační metoda ......................................................................................................... 75

8.3.2 Opravné algoritmy a speciální operátory ......................................................................... 77

8.3.3 Dekodéry ....................................................................................................................... 79

8.4 Shrnutí .........................................................................................81

Část II: Evoluční algoritmy v úlohách s omezujícími podmínkami ....83

9. Problém splňování logických formulí ......................................85

9.1 Definice problému .........................................................................86

9.2 Tradiční metody řešení ..................................................................86

9.3 Genetické algoritmy ......................................................................87

9.4 Hybridní genetický algoritmus .......................................................88

10. Problém N dam ....................................................................91

10.1 Tradiční algoritmy pro řešení problému N dam ................................92

10.2 Genetické algoritmy ......................................................................93

10.3 Hybridní genetické algoritmy .........................................................95

10.4 Návrat k heuristickému algoritmu .................................................96

10.5 Shrnutí .........................................................................................98

11. Problém určení minimálního počtu kontejnerů .......................101

11.1 Definice problému .......................................................................101

11.2 Tradiční algoritmy pro řešení problému ........................................102

11.3 Genetické algoritmy ...................................................................104

11.4 Hybridní evoluční algoritmus pro seskupovací problémy ...............105

GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧ 7

12. Problém obchodního cestujícího ...........................................111

12.1 Definice problému ......................................................................112

12.2 Tradiční algoritmy pro řešení problému .......................................112

12.3 Genetické algoritmy pro problém obchodního cestujícího ................114

12.4 Hybridní genetické algoritmy pro problém obchodního cestujícího ...118 Část III: Genetické programování ..............................................121

13. Genetické programování .....................................................123

13.1 Úvod do problematiky ................................................................123

13.2 Základy genetického programování .............................................125

13.3 Vytvoření počáteční populace .....................................................127

13.4 Genetické operátory ...................................................................129

14. Zvyšování účinnosti genetického programování ....................135

14.1 Nadbytečné části kódu ................................................................136

14.2 Automaticky definované funkce ...................................................137

14.3 Genetické programování s typováním ..........................................139

14.4 Využití cyklů v genetickém programování ....................................142

15. Příklad – strojové učení ......................................................145

15.1 Zadání úlohy ..............................................................................146

15.2 Řešení pomocí genetického programování ....................................146

15.3 Poznámky k průběhu hledání řešení .............................................148

16. Příklad – umělý mravenec ...................................................151

16.1 Zadání úlohy ..............................................................................151

16.2 Řešení pomocí genetického programování ....................................153

16.3 Poznámky k průběhu hledání řešení .............................................155

Obsah


Obsah

GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧8

17. Příklad – interaktivní evoluce .............................................163

17.1 Zadání úlohy ..............................................................................164

17.2 Řešení pomocí genetického programování ....................................165

17.3 Možnosti zlepšování navrženého řešení .......................................167

Závěrečné slovo .................................................................169

Literatura ..........................................................................171

Rejstřík ............................................................................179


GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧ 9

Předmluva

Předmluva

V současné době patří nejrůznější heuristické metody založené na darwinovském princi

pu evoluce mezi velice populární a často používané optimalizační techniky. Každoročně

jsou organizovány desítky odborných konferencí zabývajících se problematikou evoluč

ních algoritmů a jejich aplikací, vycházejí stovky publikací a někteří autoři dokonce již

začínají varovat před přílišnou popularizací evolučních technik, která sice na jedné straně

přitahuje nové uživatele, ale na straně druhé nutně vede k nerealistickým očekáváním.

Evoluční algoritmy jsou snadno aplikovatelné a do značné míry i univerzální, ale bez

podrobné znalosti jejich fungování a podrobné analýzy problému nelze automaticky oče

kávat, že pouhou aplikací evolučních technik na libovolný problém je možné dosáh

nout uspokojivých výsledků. Klíč k opravdu efektivnímu nasazení evolučních algoritmů

je ukryt ve využívání maxima znalostí o struktuře a charakteru konkrétního problému, ve

vzájemném prolínání evolučních algoritmů s tradičními technikami, které byly pro řešení

těchto problémů využívány v minulosti, v procesu, který souhrnně nazýváme hybridizací.

A právě k takovému pochopení možností praktického využití evolučních algoritmů by

ráda přispěla i tato kniha.


Předmluva

GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧10

Tomuto cíli byla podřízena i vlastní struktura knihy, která se dělí do tří částí, jež jsou dále

členěny do jednotlivých kapitol. Po stručném úvodu do problematiky je ve druhé kapitole

nejprve vysvětlen princip fungování jednoduchého genetického algoritmu a třetí kapitola

objasňuje teoretické základy, o než se genetické algoritmy (byť s jistým zjednodušením)

opírají. Čtvrtá kapitola ilustruje způsob aplikace genetického algoritmu na hledání ma

xima funkce dvou proměnných. Kapitola pátá potom rozšiřuje možnosti dříve prezen

tovaného jednoduchého genetického algoritmu z hlediska využití rozmanitých způsobů

kódování, selekčních mechanizmů, rekombinačních operátorů i strategií vytváření nové

populace a nastiňuje též možnosti paralelizace příslušných výpočtů. V mnoha publika

cích neprávem opomíjené problematice příčin možného selhání genetického algoritmu

je věnována kapitola šestá, která současně nabízí některé možnosti, jak se těmto situacím

včas a pokud možno i elegantně vyhnout. Sedmá kapitola, která první část této knihy

uzavírá, je věnována možnostem hybridizace genetických algoritmů s jinými technikami,

neboť právě touto cestou se celá oblast genetických algoritmů a jejich aplikací v současné

době ubírá.

Posouzení reálných možností aplikace genetických algoritmů na úlohách s omezujícími

podmínkami a ukázkám způsobu konstrukce hybridních evolučních algoritmů je věno

vána druhá část této knihy. V osmé kapitole je nejprve provedena klasifikace různých

optimalizačních problémů a následně jsou zde popsány některé základní techniky pro

práci s omezujícími podmínkami. V kapitole deváté až dvanácté jsou postupně popsány

možnosti použití evolučních algoritmů při řešení čtyř úloh, které patří do třídy NP. S ohle

dem na snahu ukázat různé metody práce s omezujícími podmínkami a současně alespoň

částečně předvést obrovskou pestrost rozmanitých přístupů byl zde pro tyto účely využit

problém splňování logických formulí, problém N dam, problém určení minimálního po

čtu kontejnerů a problém obchodního cestujícího. V každé z těchto kapitol jsou nejprve

uvedeny různé heuristické metody, které se pro řešení dané úlohy používají, a poté je

krok za krokem ukázán způsob hybridizace evolučního algoritmu s cílem nalezení co

nejefektivnějšího výsledného algoritmu.

Třetí část knihy je věnována genetickému programování. Po úvodu do této problematiky

v kapitole třinácté následuje kapitola s několika pokročilejšími tématy a návrhy řešení pro

blémů, které jsou pro genetické programování specifické. Následující tři kapitoly ilustrují

možnosti genetického programování na příkladu strojového učení, hledání programu pro

umělého mravence a na závěr je uveden příklad interaktivní evoluce.

Souhrnně lze konstatovat, že hlavním záměrem v první části knihy bylo dát čtenáři do

rukou co nejširší aparát nástrojů, které mu umožní proniknout do světa genetických algo

ritmů a aplikovat je na konkrétní problémy. Druhá část knihy by pak čtenáře měla inspi

rovat ke kritickému zamyšlení nad reálnými možnostmi genetických algoritmů a současně

motivovat k úsilí využívat při jejich aplikaci hlubších znalostí o konkrétním problému.

Třetí část potom zužitkovává principy genetických algoritmů, vyložené v části úvodní,

a uvádí čtenáře do problematiky genetického programování, které se vyznačuje nejen

odlišnou reprezentací individuí, ale i možnostmi použití.

Rozdílnému cíli všech tří částí této knihy byla přizpůsobena i použitá metodika. První

a třetí část knihy vznikala jako produkt rozsáhlé literární rešerše a vlastního pedagogic

kého působení autora knihy, s cílem co nejsrozumitelněji představit oblast genetických

algoritmů a genetického programování. Vzhledem k nezbytnosti vyložit pojmy a techniky

byla zvolena forma výkladu, která by měla být dobře čitelná i pro případného zájemce,

který se snaží v dané oblasti rychle zorientovat.

Druhá část knihy byla psána se záměrem nikoliv porovnat efektivnost různých algoritmů

na vybraných úlohách, ale zejména pokusit se u zde prezentovaných úloh vystopovat


GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧ 11

evoluci jednotlivých přístupů, jelikož takto zprostředkovaný způsob myšlení může být

velice užitečným zdrojem inspirace při návrhu hybridního evolučního algoritmu i pro

zcela odlišný problém. Tímto úmyslem byl nutně ovlivněn výběr algoritmů, které jsou

diskutovány u jednotlivých úloh, přičemž zejména mezi tradičními metodami řešení byly

upřednostňovány takové algoritmy, které se podařilo využít při konstrukci hybridních

evolučních algoritmů. V žádném případě nejde a nemůže jít o vyčerpávající přehled

všech metod a pokusů, které kdy byly učiněny. Spíše šlo o to, ukázat takové algoritmy (ať

již tradiční nebo genetické), které určitým způsobem přispěly k hledání nových postupů

a umožnily najít dokonalejší metody pro řešení jednotlivých problémů.

Nejlepší algoritmy uváděné v druhé části této knihy jsou či byly pro daný problém v době

psaní této knihy ty nejlepší známé a vzhledem k jejich charakteru je pravděpodobné, že

budou dále zdokonalovány. V této souvislosti je třeba zopakovat a zdůraznit, že cílem

nebylo najít a popsat nejlepší algoritmy pro zde popisované problémy k určitému datu,

ale ukázat postup myšlení, kterým je třeba se ubírat při hledání a návrhu efektivního al

goritmu pro určitý problém.

Z důvodu čitelnosti a srozumitelnosti bylo záměrně ustoupeno od přesné formulace algo

ritmů pro řešení jednotlivých úloh, čímž by výsledný text byl zbytečně zatížen a rozkous

kován, přičemž hlavní myšlenka hybridizace jako způsobu návrhu skutečně efektivních

evolučních algoritmů by se mohla v technických detailech jednotlivých algoritmů snadno

ztratit. Každý algoritmus je proto pouze stručně popsán a současně je uveden odkaz, kte

rý zájemce o daný algoritmus pro řešení konkrétního problému dovede k pramenům, kde

je tento algoritmus jednoznačně a podrobně definován. Analogicky nejsou v této knize

publikovány podrobné výsledky relevantních experimentů. Je tomu tak jednak pro jejich

rozsáhlost, ale i pro poměrně značnou neporovnatelnost, pramenící z různých hardwaro

vých platforem, různých implementací evolučních algoritmů, odlišné množiny testovacích

příkladů či nemožnosti zjistit konkrétní nastavení jednotlivých parametrů. V případech,

kde již určité porovnání bylo provedeno, je v textu uveden příslušný závěr včetně rele

vantního odkazu.

V neposlední řadě je třeba objasnit volbu konkrétních problémů, na nichž jsou v druhé

části této knihy možnosti aplikace evolučních algoritmů demonstrovány. Problém spl

ňování logických formulí byl do této množiny zařazen zcela automaticky jako nejstarší

a nejznámější NP-úplný problém. Problém N dam je další typickou netriviální úlohou,

na které jsou testovány různé algoritmy pro řešení problémů, navíc právě tento problém

byl autorem intenzivně zkoumán, přičemž výsledkem byl návrh heuristického algoritmu,

který umožňuje řešit i poměrně rozsáhlé instance tohoto problému. Problém určení mini

málního počtu kontejnerů byl vybrán jako zástupce celé škály seskupovacích problémů,

pro něž se podařilo právě vhodnou kombinací tradičních technik operačního výzkumu

a evolučních algoritmů navrhnout velmi efektivní hybridní algoritmus. Problém obchod

ního cestujícího je jedním z nejčastěji studovaných kombinatorických problémů a do této

knihy byl zařazen zejména proto, že v oblasti evolučních algoritmů se celá řada instancí

tohoto problému užívá jako obecně akceptovaný benchmark. Volbou uvedených problé

mů jsou zde navíc stejným dílem zastoupeny problémy splňování omezujících podmínek

(constraint satisfaction problems) i problémy hledání vázaného extrému (constraint opti

mization problems).

Úlohy, na nichž jsou ilustrovány možnosti genetického programování, byly záměrně vo

leny tak, aby bylo možné naznačit nejen velmi široké pole aplikací, ale zejména popsat

odlišnosti pramenící z charakteru jednotlivých úloh a zvláště pak způsobů ohodnocení

individuí. Proto zde čtenář nalezne vedle symbolické regrese i úlohu, ve které se hledá

program pro navigaci robota, a příklad interaktivní evoluce, kdy hodnocení individuí

zprostředkovává sám uživatel.

Předmluva


Předmluva

GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧12

Jak již bylo uvedeno výše, přestože tato kniha popisuje desítky různých algoritmů, neměla

by sloužit jen jako návod, jak tyto algoritmy použít pro řešení zde uvedených problémů.

Mnohem významnější a důležitější jsou odkryté způsoby myšlení a naznačené příležitosti,

které popisované evoluční algoritmy spolu s rostoucími možnostmi informačních techno

logií v současné době nabízejí.


GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧ 13

1. Úvod

Úvod

1.

1. Úvod

Při hledání skutečných kořenů, z nichž vyrůstá celá oblast evolučních algoritmů, je třeba

se vrátit zpět až do roku 1859, kdy Charles Darwin poprvé publikoval svoji proslulou kni

hu O vzniku druhů přirozeným výběrem čili zachováním vhodných odrůd v boji o život.

Darwinova myšlenka, že populace živočichů a rostlin se vyvíjela po mnoho generací

podle principu přirozeného výběru a přežití těch nejschopnějších, inspirovala po více

než jednom století velice slibně se rozvíjející oblast výzkumu, jehož cílem je tyto přírodní

procesy napodobit. Ačkoliv počátky rozmanitých evolučními procesy inspirovaných pa

radigmat řešení problémů lze vysledovat již na konci 50. let dvacátého století, tato oblast

zůstávala další tři desetiletí stranou většího zájmu vědecké komunity. Tento stav byl zapří

činěn nejen nedostatečným výpočetním výkonem tehdejších počítačů, ale též počátečními

metodologickými nedostatky jednotlivých přístupů [44]. V posledním desetiletí dvacátého

století se však již evoluční algoritmy, což jsou stochastické optimalizační metody založe

né na darwinovském principu evoluce, staly velice populárními a obecně akceptovaný

mi metodami, které dnes běžně používají vědci i praktičtí specialisté k řešení problémů

v celé řadě nejrůznějších oborů. Pod obecný pojem evoluční algoritmy se běžně zařazují

jako hlavní metodologie genetické algoritmy, evoluční strategie, evoluční programování

a genetické programování. Přestože v této knize bude hlavní pozornost věnována ge


1. Úvod

GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧14

netickým algoritmům a genetickému programování, někdy bude záměrně použit termín

algoritmy evoluční. Je tomu tak zejména proto, že i přes ne zcela přesné vymezení pojmů

v této oblasti celá řada algoritmů prezentovaných zejména v druhé části této knihy svým

charakterem přesahuje rámec běžného chápání pojmu genetický algoritmus (například

porušením principu pevné délky chromozomů atd.).

Průkopníkem v oblasti genetických algoritmů se stal John Holland, který studoval ele

mentární procesy v populacích, jež jsou z hlediska evoluce nepostradatelné. Na základě

těchto výzkumů navrhl genetický algoritmus jako abstrakci příslušných biologických pro

cesů [65]. V přírodě obvykle individua v rámci dané populace soupeří o zdroje potřebné

k přežití, chrání se před predátory a usilují o možnost vlastní reprodukce. Nejúspěšnější

jedinci, kteří obstojí v tomto náročném zápasu, mají potom příležitost žít déle, nalézt

a přilákat vhodného partnera a následně společně zanechat relativně větší počet potomků

než méně úspěšní jedinci, kteří mají omezenější možnosti se reprodukce účastnit, a počet

jejich potomků je potom menší, nebo dokonce zemřou bez potomstva. Použitím tohoto

principu je možné dosáhnout toho, že vlastnosti schopnějších či lépe přizpůsobivých

jedinců zakódované v relevantní genové výbavě se předávají rostoucímu počtu potomků

v dalších generacích. Navíc je zřejmé, že vhodnou kombinací vlastností rodičovského

páru lze docílit toho, že jejich potomek (nebo potomci) bude mít lepší vlastnosti než kte

rýkoliv z obou rodičů a bude tedy lépe přizpůsoben životu v daném prostředí.

Hollandův genetický algoritmus je založen na přímé analogii s právě popsanými procesy,

které Darwin odhalil v živé přírodě. Genetický algoritmus proto pracuje s populací jedin

ců, přičemž každý z těchto jedinců reprezentuje vhodným způsobem zakódované řešení

daného problému. Každému individuu je přiřazeno jisté nezáporné ohodnocení, jež kvan

titativně vyjadřuje míru vlastností konkrétního jedince vzhledem k řešenému problému

a současně je i měřítkem reprodukční způsobilosti tohoto individua. Použitím imitace ná

hodného procesu přirozeného výběru spolu s geneticky inspirovanými operátory křížení,

Obrázek 1.1: Schematické znázornění funkce genetického algoritmu


GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧ 15

1. Úvod

mutace a inverze je dána individuím možnost reprodukce. V závislosti na použité strategii

potom z původní populace a jejího potomstva vzniká populace nová (viz obrázek 1.1)

a tím je jeden generační cyklus ukončen.

Opakuje-li se tento proces po mnoho generací, zdatnější jedinci (to jest lepší řešení dané

ho problému) jsou při výběru upřednostňováni, jejich vlastnosti se šíří v rámci populace

a kombinují se s vlastnostmi dalších zdatných jedinců. Po určitém počtu generací potom

tímto způsobem obvykle vznikne populace s jedním či více jedinci, kteří odpovídají při

jatelnému (nebo dokonce optimálnímu) řešení daného problému. Samozřejmě: protože

tento algoritmus je stochastický, nelze garantovat, že jeho použitím bude nalezeno řešení

optimální, ale ukazuje se, že genetické algoritmy jsou obecně vhodné k „nalezení přijatel

ného řešení v přijatelném čase“ [8].

Při porovnání genetického algoritmu s tradičními optimalizačními technikami lze snadno

nalézt několik výrazných odlišností, které významným způsobem přispívají k univerzál

nosti a robustnosti genetického algoritmu. Prvním zřejmým rozdílem je využití celé popu

lace řešení z prohledávaného prostoru namísto jediného počátečního řešení, jak je tomu

u většiny klasických algoritmů. Tato skutečnost podstatně ovlivňuje celkovou robustnost

algoritmu a současně přímo vybízí k paralelizaci vlastního výpočtu.

Genetický algoritmus bez dalších modifikací, kterým bude věnována zejména druhá část

této knihy, je algoritmem slepým, protože kromě ohodnocení jedinců v populaci ne

využívá žádnou apriorní informaci či znalost vážící se ke konkrétnímu problému nebo

relevantnímu prohledávanému prostoru. To jej na jedné straně činí velmi obecným a uni

verzálním, na straně druhé je zřejmé, že právě toto ignorování specifických vlastností

konkrétního problému bude znamenat, že algoritmus bude jen těžko schopen konkurovat

speciálním algoritmům, které byly navrženy přímo pro daný problém.

Shrnutím předchozích řádků lze konstatovat, že síla genetických algoritmů spočívá v jejich

robustnosti a univerzálnosti použití. Tento fakt ale rozhodně neznamená, že genetické

algoritmy jsou technikou, která je snadno a okamžitě použitelná pro jakýkoliv problém.

Jak již zde bylo uvedeno, existuje-li pro konkrétní problém specializovaný algoritmus,

který využívá určité znalosti o daném problému, takový algoritmus obvykle předčí gene

tický algoritmus jak v rychlosti, tak i v kvalitě nalezeného řešení. Doménou genetických

algoritmů tedy budou zejména problémy, k jejichž řešení žádná speciální technika není

k dispozici nebo není ani známa.

Na straně druhé se v případě některých opravdu obtížných problémů zřetelně ukazuje, že

vhodnou kombinací genetických algoritmů a dosud používaných speciálních technik, kdy

využitím robustnosti genetického algoritmu, jež je doplněna o know-how konkrétního

algoritmu pro daný problém, je možné dosáhnout velmi zajímavých výsledků. Příklady

takovýchto postupů uvedeme v druhé části této knihy.

Genetické programování je rozšířením genetických algoritmů v tom smyslu, že zatímco

genetické algoritmy pracují s individui, která jsou reprezentována chromozomy pevné

délky, v tomto případě se jedná o hierarchicky strukturované počítačové programy, které

po spuštění mohou představovat potenciální řešení daného problému. Ačkoliv se tento

nápad objevil poprvé již v polovině devadesátých let minulého století [20], za pomyslného

otce genetického programování je považován stanfordský profesor John Koza [76, 77].

Právě Koza vytvořil metodologii, která umožňuje pěstovat počítačové programy pomocí

podobných principů, jaké používají genetické algoritmy – s tím, že výsledkem evolučního

procesu je program, který řeší (či přibližně řeší) konkrétní problém. Kromě odlišného způ

sobu reprezentace individuí je podstatným rozdílem samozřejmě i oblast aplikací a genetické

programování bylo s úspěchem použito k řešení celé řady problémů. Koza [80] uvádí více

než dvě desítky příkladů, kdy byl s využitím genetického programování „znovuobjeven“

1. Úvod

+


1. Úvod

GENETICKÉ ALGORITMY A GENETICKÉ PROGRAMOV ̆N ̧16

či dokonce vylepšen už patentovaný vynález, přičemž v šesti případech šlo o vynález

pa ten tovaný po 1. lednu 2000. Ve dvou případech genetické programování dokonce vy

tvořilo zcela nový patentovatelný vynález (v obou případech jde o regulátor, který má

lepší vlastnosti než dosud běžně používané regulátory). Pro korektnost je třeba dodat,

že většiny z těchto výsledků bylo dosaženo na vysoce paralelních počítačích (například

tisíciprocesorový stroj) a potřebný výpočetní čas se pohyboval v řádu hodin až několika

dnů (při vynálezu regulátoru šlo dokonce o běh trvající čtyři týdny). Příklady uvedené

ve třetí části této knihy mají spíše ilustrativní charakter, ale na druhé straně jsou snadno

realizovatelné i na běžném osobním počítači.


GENETICKÉ ALGORITMY 17

Genetické algoritmy

část I.

Podkapitola


Název kapitoly

GENETICKÉ ALGORITMY18
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist