načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Gamblerství aneb Ztráta svobody - Pavel Prunner

Gamblerství aneb Ztráta svobody
-6%
sleva

Kniha: Gamblerství aneb Ztráta svobody
Autor: Pavel Prunner

Po čtenářskou veřejností pozitivně přijaté knize „Psychologie gamblerství“ – aneb Sázka na štěstí“ se předložená kniha pokouší vyslat další nové signály lidem, kteří si ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  390 Kč 367
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 364
Rozměr: 22 cm
Skupina třídění: Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
Jazyk: česky
Nakladatelské údaje: Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
EAN: 9788073804527
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Po čtenářskou veřejností pozitivně přijaté knize „Psychologie gamblerství“ – aneb Sázka na štěstí“ se předložená kniha pokouší vyslat další nové signály lidem, kteří si neuvědomují či podceňují možnost vzniku gamblerství. Kromě jiného poukazuje na „Psychologické aspekty“ rizikového hraní ve spojení se vznikem aktuálního psychického naladění, které v době hraní u gamblera vede k narušení schopnosti „sebeřízení“. Kniha se rovněž snaží v ucelené a široké veřejnosti přístupné formě předkládat výsledky mnohaleté a rozsáhlé výzkumné sondy, podávající obraz populace dětí a dospívající mládeže v České republice z pohledu jejich vztahu k „hraní o peníze“. Na naprosto exaktně postavených důkazech jsou předkládány cenné informace, které by si měli uvědomit hlavně rodiče, kteří si v naprosté většině vůbec nepřipouštějí, že jejich děti jsou mnohdy již nyní ve velkém ohrožení tímto celospolečensky vysoce nebezpečným „virem“. Čtenář se tak může například dovědět, jaké jsou naprosto konkrétní vzájemné vazby mezi hraním „počítačových her“ a hraním „o peníze“ u jednotlivých věkových kategorií.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ke knize "Gamblerství aneb Ztráta svobody" doporučujeme také:
Hazardní hráč -- Svádění Štěstěny. Studie z jungiánské psychologie Hazardní hráč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

1. Ú v o d ...................................................................................................................14

2. V stu p d o p ro b le m a tik y p ato lo g ic k éh o h r á č s tv í..............................18

3. H ra a je jí v ý zn a m p ro živ o t č l o v ě k a ..................................................24

4. V y m ezen í z á k la d n íc h p o j m ů .................................................................34

5. D ru h y h a z a rd n íc h h e r a stav sá ze n í v Č R ........................................50

5.1 V ývojové h e rn í tre n d y p o sle d n íh o d e s e tile tí...........................62

5.1.1 P o k er...........................................................................................64

5.1.2 Vývoj sázení v České republice v letech

2006-2011 „očima čísel“ .......................................................73

6. P ato lo g ick é h r a n í..........................................................................................84

7. V ýskyt p a to lo g ic k é h e rn í záv islo sti a so u v isející p ro b lém y . . 92

7.1 Vývoj p ato lo g ick éh o h ráčstv í v p o p u la c i..................................92

7.2 S p ek tru m in d iv id u áln ích hráčských p ro b lé m ů.......................94

7.3 O d h a d d o p a d u p ato lo g ick éh o h ráčstv í na zdraví

s p o le č n o s ti...............................................................................................97

8. P ro b lé m y so u v isející s h rá č sk o u zá v islo stí......................................100

9. M o ž n á p o z itiv a h e rn íc h a k t i v i t...........................................................103

10. P sy ch o lo g ick é asp ek ty rizik o v éh o h r a n í..........................................114

11. V ýsledky k v a n tita tiv n íc h v ý zk u m n ý ch s le d o v á n í........................122

11.1 S o cio d em o g rafick é asp ek ty p ato lo g ick éh o h ráčstv í . . . 127

11.2 Sázení v k o n tex tu p o čítač ů a in te r n e tu...................................129


12. G en e ze h ráčsk ý ch zá v islo stí a p ře c h o d

к m a la d a p tiv n ím u je d n á n í.......................................................................134

12.1 G am b lerstv í a k rim in á ln í ch o v án í ..........................................153

13. V ý zk u m n á sle d o v á n í rů z n ý c h asp ek tů

p ato lo g ic k é h o h r a n í..................................................................................157

13.1 P o ru ch a k o n tro ly im p u lz iv ity.....................................................157

13.2 Z ávislostní p o r u c h a...........................................................................158

13.3 O b sed a n tn ě -n u tk a v á p o r u c h a.....................................................163

13.4 P o ru ch a a fe k tiv ity..............................................................................165

14. V ěkové asp ek ty p a to lo g ic k é h o h r á č s t v í..........................................167

14.1 D ospívající m l á d e ž ...........................................................................167

14.1.1 Rozdíly mezi pohlavími u dospívající mládeže. . . . 173

14.1.2 Dospívající versus d o s p ě lí..................................................174

14.1.3 Vazby patologického hráčství dospívajích

na další aspekty.......................................................................176

14.2 S tarší d o s p ě lí.........................................................................................179

14.2.1 Specifické aktivační m echanism y a rizikové faktory

patologického hraní u starších d o sp ě lý c h.....................181

15. K v an titativ n í v ý z k u m n á sle d o v án í d ě tí a m la d is tv ý c h . . . . 193

15.1 Z a h ra n ič n í stu d ie h ráčsk éh o ch o v án í dospívajících . . . 193 15.2 V ýsledky v ý zk u m n é so n d y za m ě ře n é na p o p u laci

d ě tí a dospívající m lád ež v Č eské rep u b lice............................203

15.2.1 H raní o peníze u hochů a d ív e k .....................................204

15.2.2 H raní o peníze a rodinné k l i m a.....................................205

15.2.3 H raní o peníze a výše kapesného.....................................206

15.2.4 H raní o peníze a konzum ace návykových látek . . . 208

15.2.5 H raní o peníze a hraní počítačových h er.......................216

15.2.6 H raní o peníze a školní ú sp ě šn o st..................................224

15.2.7 H raní o peníze a období získávání prvních

zkušeností s touto a k tiv ito u..............................................230

15.2.8 H raní o peníze a výskyt tohoto fenom énu v rodině . 231

15.2.9 H raní o peníze a velikost lo k a lity...................................235

15.2.10 Hra o peníze a zájmové a k tiv ity.......................................236

16. Ž en y v ersu s m u ž i........................................................................................241

16.1 O so b n o stn í r o z d í l y ..........................................................................247

16.2 D ěd ičn é v zo rce.....................................................................................247

17. M o tiv ace h rá č sk é h o c h o v á n í...................................................................249

18. B iologický z á k la d p a to lo g ic k é h o h r a n í ..........................................262

19. P sychlogické aspekty p rev en ce a léčby g a m b le r s tv í......................268

20. P říp a d o v é s t u d i e ........................................................................................286

P říb ěh č. 1 .......................................................................................................286

P říb ěh č. 2 .......................................................................................................287

P říb ěh č. 3 .......................................................................................................288

P říb ěh č. 4 .......................................................................................................290

21. P ře h le d n á s tro jů p o u žív an ý ch к p rů z k u m u a h o d n o c e n í

p ato lo g ic k éh o h r á č s tv í.............................................................................293

21.1 V yšetřovací a d iag n o stick é n á s tr o j e..........................................293

21.2 N ástro je p ro zh o d n o c e n í efektivity léčby

(terap eu tick éh o p r o c e s u ) ................................................................300

21.3 N ástro je p ro h o d n o c e n í hráčstv í u m la d is tv ý c h 302

22. C o říc i z á v ěrem ?............................................................................................303

P ř íl o h y..............................................................................................................311

P řílo h a č. 1 - K ritéria p ro d ia g n o stik u p atologické h ran í

p o d le D S M -IV -T R ........................................................311

P řílo h a č. 2 - „S o u th O ak s G am b lin g Screen“ - SO G S . . . . 313

P řílo h a č. З - „E arly In terv en tio n G am b lin g H ealth T est“ -

E IG H T .................................................................................317

P řílo h a č. 4 - Y ale-Brow n O bsessive C o m p u lsiv e Scale

M odified for P athological G am b lin g

(P G -Y B O C S )...................................................................318

P řílo h a č. 5 - „G am bling S ym ptom A ssessm ent Scale“

( G - S A S )..............................................................................323

L i t e r a t u r a .......................................................................................................326       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist