načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Fyzika - David Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker

Fyzika
-7%
sleva

Kniha: Fyzika
Autor: David Halliday; Robert Resnick; Jearl Walker

Kvalitní, osvědčená a moderně zpracovaná učebnice vhodná pro základní kurs fyziky na vysokých školách. Překlad z aktuálního 8. vydání Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, ... (celý popis)
1 601
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Vutium
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 1200
Rozměr: 225x285
Úprava: xiv, 576, 38 stran v různém stránkování: ilustrace
Vydání: 2. přeprac. vyd.
Název originálu: Fundamentals of physics, extended (eight edition)
Spolupracovali: redakce českého vydání Petr Dub
přeložili Miroslav Černý ... et al.
Jazyk: česky
Datum vydání: 15.03.2019
Nakladatelské údaje: Brno, VUTIUM, 2013
ISBN: 978-80-2144-123-1
EAN: 9788021441231
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kvalitní, osvědčená a moderně zpracovaná učebnice vhodná pro základní kurs fyziky na vysokých školách. Překlad z aktuálního 8. vydání Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, 2007. Text učebnice je dobře srozumitelný a umožňuje pochopení jevů a zákonitostí. Výklad motivuje ke studiu každé partie, je uvedena i řada praktických aplikací odrážejících současný stav poznání a technologií. Struktura všech 45 kapitol je stejná: Výklad, ilustrovaný barevnými schématy, náčrtky i fotografiemi, je použit v podrobně řešených vzorových příkladech. Následuje krátká kontrolní úloha, jejíž vyřešení (výsledek je na konci knihy), ujistí čtenáře, že látku pochopil správně a že může pokračovat dalším článkem. Po heslovitém shrnutí obsahu kapitoly následují otázky ve formě příkladů z celé kapitoly a úkoly a problémy pro samotné řešení. Výsledky jsou uvedeny na konci knihy spolu s dodatky. Publikace je opraoti předchozímu vydání nově rozdělena do dovu svazků. Základní rozdělení kapitol bylo zacohváno: Mechanika, Mechanika – Termodynamika, Elektřina a magnetismus, Elektromagnetické vlny - Optika - Relativita, Moderní fyzika

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Ke knize "Fyzika" doporučujeme také:
Matematika pro porozumění a praxi I. Matematika pro porozumění a praxi I.
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Svazek 1 К аЈЅЕШ

■ ■ Měření 1

Ja k se m ů že s tá t z e m ě te k u to u a p o h l t i t b u d o v y ?

1-1 O co jd e a jak na to 2

1-2 Měření 2

1-3 M ezinárodní soustava je dn otek 2

1-4 Převody jednotek 3

1-5 Délka 4

1-6 Čas 6

1-7 H m otnost 7

Přehled & shrnutí 8

Úlohy 8

ШШ Přímočarý pohyb 12

Jak m ů že d a te l p ře ž ít p r u d k é n á ra z y sv é h o z o b á k u d o s tro m u ? 2-1 O co jd e a jak na to 13 2-2 Pohyb 13 2-3 Poloha a posunutí 14 2-4 Průměrná rychlost a prům ěrná velikost rychlosti 14 2-5 Okam žitá rychlost 17 2-6 Zrychlení 19 2-7 Rovnoměrně zrychlený přím očarý pohyb 22 2-8 Rovnoměrně zrychlený přím očarý pohyb: jiný

přístup 25

2-9 Zrychlení volného pádu 26 2-10 G rafické integrování při analýze pohybu 29

Přehled & shrnutí 30

Otázky 31 / Úlohy 32

Ш и Vektory 40

Ja k m ů ž e m ra v e n e c n a jít c e s tu d o m ů b e z ja k ý c h k o li

o rie n ta č n íc h b o d ů ? 3-1 O co jd e a jak na to 41 3-2 Vektory a skaláry 41

3-3 Sčítání vektorů: grafická m etoda 41

3-4 Složky vektorů 43 3-5 Jednotkové vektory 47 3-6 Sčítání vektorů: algebraická m etoda 47 3-7 Vektory a fyzikální zákony 50 3-8 Násobení vektorů 50 Přehled & shrnutí 54

Otázky 54 / Úlohy 55

W iU Dvojrozměrný a trojrozměrný

pohyb 60

Ja k m ů ž e s tř e d o p o la ř v ě d ě t, k a m m á b ě ž e t, a b y c h y til

v y s o k ý b a s e b a lo v ý m íč e k ?

4-1 O co jd e a jak na to 61

4-2 Poloha a posunutí 61

4-3 Průměrná a okamžitá rychlost 63

4-4 Prům ěrné a okam žité zrychlení 65

4-5 Šikmý vrh 67

4-6 Šikmý vrh: m atem atický popis 68

4-7 Rovnom ěrný pohyb p o kružnici 73

4-8 Vzájemný pohyb po přím ce 75

4-9 Vzájemný pohyb v rovině 77

Přehled & shrnutí 78

Otázky 79 / Úlohy 80

M Síla a pohyb I 90

Co v y v o lá v á s tra c h p ř i jíz d ě v p o s le d n ím v o z ík u h o rs k é

d rá h y ?

5-1 O co jd e a jak na to 91

5-2 Newtonovská mechanika 91

5-3 První N ew tonův zákon 91

5-4 Síla 92

5-5 H m otnost 93

5-6 Druhý N ew tonův zákon 94

5-7 N ěkteré typy sil 98

5-8 Tretí N ew tonův zákon 103

5-9 Užití N ew tonových zákonů 104

Přehled & shrnutí 109

Otázky 110 / Úlohy 112

N Síla a pohybll 120

Jak p ře m ís ť o v a li s ta ro v ě c í E g y p ťa n é o b ro v s k é b lo k y , k d y ž

s ta v ě li V e lk o u p y ra m id u ?

6-1 O co jd e a jak na to 121

6-2 Tření 121

6-3 Vlastnosti sil tření 122

6-4 O dporová síla a mezní rychlost 125

6-5 Rovnom ěrný po h yb p o kružnici 128

Přehled & shrnutí 133

Otázky 134 / Úlohy 134

XI


XII Obsah

Ш Л Práce a kinetická energie 144

K te rá z v la s tn o s tí s p e c iá ln íh o a u to m o b ilu ro z h o d u je

o v ítě z s tv í v z á v o d u ?

7-1 O co jd e a jak na to 145

7-2 Co je to energie? 145

7-3 Kinetická energie 145

7-4 Práce 146 7-5 Práce a kinetická energie 147 7-6 Práce gravitační síly 150 7-7 Práce pružné síly 154 7-8 Práce prom ěnné síly 157 7-9 Výkon 160 Přehled & shrnutí 162 Otázky 163 / Úlohy 164

Potenciální energie a zákon zachování

energie 171

Proč v e lk é la v in y d o b ě h n o u v ú d o lí m n o h e m d á le n e ž m a lé

la v in y ?

8-1 O co jd e a jak na to 172 8-2 Práce a potenciální energie 172 8-3 Nezávislost práce konzervativních sil

na trajektorii 173

8-4 Určení ho d n o t potenciální energie 176 8-5 Zákon zachování mechanické energie 179 8-6 Interpretace křivky potenciální energie 182 8-7 Práce vnějších a nekonzervativních sil 185 8-8 Princip zachování energie 190

Přehled 8c shrnutí 195

O tázky 196 / Úlohy 198

В .*Л Soustavy částic 210

J a k m o h o u b e ra n i v s o u b o jíc h p ř e ž ít p r u d k é č e ln í srá žky? 9-1 O co jd e a jak na to 211 9-2 Střed hm otnosti 211 9-3 Věta o hybnosti 215 9-4 Hybnost 218 9-5 Hybnost soustavy částic 219 9-6 Pružné srážky a im pulz síly 220 9-7 Zákon zachování hybnosti 223 9-8 Hybnost a kinetická energie při srážkách 226 9-9 Nepružné přím é srážky 227 9-10 Pružné přím é srážky 230 9-11 Šikmé srážky 233 9-12 Soustavy s prom ěnnou hm otností: raketa 234

Přehled & shrnutí 236

Otázky 238 / Úlohy 239

KM Rotace 251

J a k m ů ž e m a lá k re v e ta k la p n o u t s v ý m lo u ska cím k le p e te m

ta k siln ě , že z v u k e m o m rá č í k o řis t?

10-1 O co jd e a jak na to 252

10-2 Veličiny charakterizující otáčivý pohyb 252

10-3 Jsou úhlové veličiny vektorové? 256

10-4 Rovnoměrně zrychlený otáčivý pohyb 257

10-5 Korespondence obvodových a úhlových veličin 259

10-6 Kinetická energie tělesa při otáčivém pohybu 262

10-7 Výpočet m om entu setrvačnosti 263

10-8 M om ent síly vzhledem к ose otáčení 267

10-9 Věta o m om entu hybnosti (pro rotaci kolem pevné

osy) 268

10-10 Práce a kinetická energie při otáčivém pohybu 272

Přehled & shrnutí 276

Otázky 278 / Úlohy 279

IKK Valení, moment síly a moment

hybnosti 289

Č ím nás fa s c in u je n á h lý z a č á te k r o ta c e ta n e čn íka

ve v z d u c h u n a d z e m í p ř i s k o k u „ t o u r je t é " ?

11-1 O co jd e a jak na to 290

11-2 Valení jako kom binace posuvného a otáčivého

pohybu 290

11-3 Kinetická energie při otáčivém pohybu 291

11-4 Síly působící při otáčivém pohybu 292

11-5 Jojo 296

11-6 Ještě jedn ou m om ent síly 297

11-7 M om ent hybnosti 298

11-8 Věta o m om entu hybnosti částice 300

11-9 M om ent hybnosti soustavy částic a věta o m om entu

hybnosti soustavy částic 302

11-10 M om ent hybnosti tuhého tělesa vzhledem к pevné

ose 303

11-11 Zákon zachování m om entu hybnosti 306

11-12 Precese setrvačníku 310

Přehled & shrnutí 312

Otázky 313 / Úlohy 314

KM Rovnováha a pružnost 323

P ro č j e i m a lé n a k lo n ě n í š ik m é vě že v Pise n e b e z p e č n é ?

12-1 O co jd e a jak na to 324

12-2 Rovnováha 324

12-3 Podmínky rovnováhy 325

12-4 Těžiště 327

12-5 Příklady statické rovnováhy 328

12-6 N eúplně určené soustavy 333

12-7 Pružnost 334

Přehled & shrnutí 337

O tázky 338 / Úlohy 339

Obsah X III

fiK l Gravitace 349

Co za m o n s tru m j e u k r y to ve s tře d u n a ší G a la xie ?

13-1 O co jde a jak na to 350

13-2 New tonův gravitační zákon 350

13-3 Gravitace a princip superpozice 352

13-4 Gravitační pole v blízkosti povrchu Země 354

13-5 Gravitační pole uvnitř Země 356

13-6 Gravitační potenciální energie 357

13-7 Planety a družice: Keplerovy zákony 361

13-8 Družice: oběžné dráhy a energie 364

13-9 Einstein a gravitace 365

Přehled & shrnutí 367

Otázky 368 / Úlohy 369

ІЕ І Tekutiny 377

C o h ro z í n e z k u š e n é m u p o tá p ě č i?

14-1 O co jd e a jak na to 378

14-2 C o je tekutina? 378

14-3 Hustota a tlak 378

14-4 Tekutiny v klidu 380

14-5 M ěření tlaku 382

14-6 Pascalův zákon 384

14-7 Archim édův zákon 385

14-8 Pohyb ideální tekutiny 387

14-9 Rovnice kontinuity 388

14-10 Bernoulliova rovnice 390

Přehled & shrnutí 394

Otázky 395 / Úlohy 396

І Н Kmity 403

Ja k m ů ž e m e z a s ta v it p řiro z e n é , a le n e p říje m n é k ý v á n í

v y s o k é b u d o v y ve v ě tru ?

15-1 O co jd e a jak na to 404

15-2 Harmonický pohyb 404

15-3 Pohybová rovnice pro harm onický p o hyb 407

15-4 Energie harm onického oscilátoru 409

15-5 Torzní km ity 411

15-6 Kyvadla 412

15-7 Kmity a rovnom ěrný pohyb p o kružnici 416

15-8 Tlum ený oscilátor 417

15-9 Nucené km ity a rezonance 419

Přehled & shrnutí 420

Otázky 421 / Úlohy 422

í M V I n y - l 431

Co z p ů s o b u je n ě k d y n e b e z p e č n é k m ity lá ve k a p o d la h

v ta n čírn á ch ?

16-1 O co jd e a jak na to 432

16-2 Druhy vln 432

16-3 Vlny příčné a podélné 432

16-4 Postupné vlny 434

16-5 Rychlost postupné vlny 437

16-6 Rychlost vlny na struně 439

16-7 Energie a výkon postupné vlny na struně 442

16-8 Vlnová rovnice 443

16-9 Princip superpozice 445

16-10 Interference vln 446

16-11 Fázory 449

16-12 Stojaté vlny 451

16-13 Stojaté vlny a rezonance. Vlastní km ity struny 453

Přehled & shrnutí 455

Otázky 456 / Úlohy 457

І М V ln y -II 464

Č ím j e z p ů s o b e n a c v rlik a jíc í o z v ě n a o d s c h o d ů s ta ro d á v n é

m a y s k é p y ra m id y ?

17-1 O co jd e a jak na to 465

17-2 Zvukové vlny 465

17-3 Rychlost zvuku 465

17-4 Šíření zvukových vln 468

17-5 Interference 470

17-6 Intenzita zvuku a je jí hladina 472

17-7 Zdroje hudebního zvuku 475

17-8 Zázněje 477

17-9 D o p p le rů vje v 479

17-10 Nadzvukové rychlosti; rázové vlny 482

Přehled & shrnutí 483

O tázky 484 / Úlohy 485

IK:l Teplo, teplota a první zákon

termodynamiky 493

J a k m ů ž e b r o u k z jis tit v z d á le n ý le s n í p o ž á r, a n iž h o v id í

n e b o cítí?

18-1 O co jd e a jak na to 494

18-2 Teplota 494

18-3 N ultý zákon term odynam iky 494

18-4 M ěření te p lo ty 495

18-5 Celsiova a Fahrenheitova stupnice 497

18-6 Teplotní roztažnost 498

18-7 Teplota a te p lo 500

18-8 Zahřívání pevných látek a kapalin 501

18-9 Podrobnější pohled na te p lo a práci 505

18-10 První zákon term odynam iky 507

18-11 Zvláštní případy prvního zákona

term odynam iky 507

18-12 M echanism y přenosu tepla 509

Přehled & shrnutí 513

Otázky 514 / Úlohy 515

X IV Obsah

ІІЯ Kinetická teorie plynů 523

C o z p ů s o b u je m lh u , k te rá se o b je v í, k d y ž o te v ře m e

s o d o v k u n e b o ji n ý s y c e n ý n á p o j?

19-1 O co jd e a jak na to 524 19-2 Avogadrova konstanta 524 19-3 Ideální plyny 525 19-4 Tlak, tep lota a střední kvadratická rychlost 528 19-5 Kinetická energie posuvného pohybu 530 19-6 Střední volná dráha 531 19-7 Rozdělení rychlostí m olekul 532 19-8 M olární tepelné kapacity ideálního plynu 536 19-9 Stupně volnosti a m olární tepelné kapacity 539 19-10 Trocha kvantové teorie 541 19-11 Adiabatické rozpínání ideálního plynu 542 Přehled & shrnutí 545

O tázky 546 / Úlohy 546

W»1 Entropie a druhý zákon

termodynamiky 552

C o s p o ju je n a p n u to u g u m o v o u p á s k u a s m ě r času?

20-1 O co jd e a jak na to 553

20-2 Vratné a nevratné děje 553

20-3 Změna en tro pie 553

20-4 Druhý zákon term odynam iky 557

20-5 Entropie kolem nás: m otory 559

20-6 Entropie kolem nás: chladničky 563

20-7 Účinnost reálných m otorů 564

20-8 Statistický pohled na entropii 565

20-9 Třetí zákon term odynam iky 569

Přehled & shrnutí 570

O tázky 571 / Úlohy 572

■ 1 Dodatky

A M ezinárodní soustava je dn otek (SI) D1

В N ěkteré základní fyzikální konstanty D3

С Některá astronomická data D4

D Převodní koeficienty mezi jednotkam i D5

E M atem atické vzorce D9

F Vlastnosti prvků D12

G Periodická soustava prvků D15

H N ositelé Nobelových cen za fyziku D16

Výsledky V1

Rejstřík R1


Svazek 2 ИЅНЅШР

W l Elektrický náboj 577

Ja k m ů že o b ra z o v k a n a o p e ra č n ím sá le z v ý š it riz ik o

b a k te riá ln í k o n ta m in a c e ?

21-1 O co jd e a jak na to 578

21-2 Elektrický náboj 578

21-3 Vodiče a nevodiče 579

21-4 C oulom bův zákon 581

21-5 Kvantování náboje 587

21-6 Zachování náboje 588

Přehled & shrnutí 589

Otázky 589 / Úlohy 590

W K Elektrické pole 596

Jak vče la využívá e le k tr o s ta tik u ke s b ě ru a p ře n o s u

p y lo v ý c h zrn ?

22-1 O co jd e a jak na to 597

22-2 Elektrické pole 597

22-3 Elektrické siločáry 598

22-4 Elektrické pole bodového náboj«a 599

22-5 Elektrické pole dip ó lu 601

22-6 Elektrické pole nabitého vlékna 602

22-7 Elektrické pole nabitého disku 606

22-8 Bodový náboj v elektrickém poli 607

22-9 D ipól v elektrickém poli 610

Přehled & shrnutí 612

Otázky 613 / Úlohy 614

Mel Gaussův zákon elektrostatiky 621

Jak vá m m ů ž e u b líž it b le sk, i k d y ž d o vás p ř ím o n e u d e ří?

23-1 O co jd e a jak na to 622

23-2 Tok 622

23-3 Tok elektrické intenzity 623

23-4 Gaussův zákon elektrostatiky 625

23-5 Gaussův zákon a C oulom bův zákon 627

23-6 N abitý izolovaný vodič 628

23-7 Použití Gaussova zákona: válcová sym etrie 630

23-8 Použití Gaussova zákona: rovinná sym etrie 632

23-9 Použití Gaussova zákona: kulová sym etrie 634

Přehled & shrnutí 635

Otázky 636 / Úlohy 637

M l Elektrický potenciál 644

J a k é n e b e z p e č í p ře d s ta v u je s v e tr p r o p o č íta č ?

24-1 O co jd e a jak na to 645

24-2 Elektrická potenciální energie 645

24-3 Elektrický potenciál, napětí 646

24-4 Ekvipotenciální plochy 648

24-5 Výpočet potenciálu ze zadané intenzity elektrického

pole 649

24-6 Potenciál bodového náboje 651

24-7 Potenciál soustavy bodových nábojů 652

24-8 Potenciál elektrického p o le dip ó lu 654

24-9 Potenciál spojitě rozloženého náboje 655

24-10 Výpočet intenzity ze zadaného potenciálu 656

24-11 Elektrická potenciální energie soustavy

bodových nábojů 658

24-12 Potenciál nabitého vodiče 660

Přehled & shrnutí 662

Otázky 663 / Úlohy 664

M il Kapacita 674

Ja k m ů ž e jis k ra z p ů s o b it e x p lo z i p ra c h u r o z p tý le n é h o ve

v z d u c h u ?

25-1 O co jd e a jak na to 675

25-2 Kapacita 675

25-3 V ýpočet kapacity 677

25-4 Kondenzátory spojené paralelně a sériově 680

25-5 Energie elektrického pole 684

25-6 Kondenzátor s dielektrikem 687

25-7 Dielektrika: M ikroskopický pohled 689

25-8 Dielektrika a Gaussův zákon elektrostatiky 690

Přehled & shrnutí 692

Otázky 693 / Úlohy 694

No1 Proud a odpor 700

Co b y s te m ě li d ě la t, k d y ž vás z a s tih n e v e n k u b o u řk a ?

26-1 O co jd e a jak na to 701

26-2 Elektrický proud 701

26-3 Hustota proudu 703

26-4 O d p o r a rezistivita 706

26-5 O hm ův zákon 710

26-6 M ikroskopický po hled na O hm ův zákon 711

26-7 Výkon v elektrických obvodech 713

26-8 Polovodiče 714

26-9 Supravodiče 715

Přehled & shrnutí 716

O tázky 717 / Úlohy 718

VII


VIII Obsah

M fl Obvody 723

Co musŕ m e c h a n ic i v d e p u u d ě la t, a b y n e v z n ik l p ř i

ta n k o v á n í z á v o d n íh o a u ta p o ž á r?

27-1 O co jd e a jak na to 724

27-2 „P um pování" nábojů 724

27-3 Práce, energie a elektrom otorické napětí 724

27-4 Výpočet proudu v jednoduchém obvodu 725

27-5 Jiné jednoduché obvody 727

27-6 N apětí v obvodech 729

27-7 O bvo dy s více smyčkami 731

27-8 A m pérm etr a vo ltm e tr 737

27-9 O bvo dy RC 737

Přehled & shrnutí 741

O tázky 742 / Úlohy 743

KM Magnetické pole 753

C o z p ů s o b u je p o lá r n í z á ři a p r o č j e ta k te n k á ?

28-1 O co jd e a jak na to 754

28-2 Co budí m agnetické pole? 754

28-3 D efinice m agnetické indukce В 755

28-4 Zkřížená pole: ob je v elektronu 758

28-5 Zkřížená pole: Hallův jev 759

28-6 Pohyb nabité částice po kružnici 761

28-7 C yklotrony a synchrotrony 765

28-8 M agnetická síla působící na vodič protékaný

proudem 768

28-9 M om ent síly působící na proudovou smyčku 770

28-10 M agnetický dip ó lo vý m om ent 772

Přehled & shrnutí 773

O tázky 774 / Úlohy 775

К І І Magnetické pole elektrického

proudu 782

Ja k m ů ž e lid s k ý m o z e k b u d it m a g n e tic k é p o le , p ře s to ž e

v n ě m n e js o u m a g n e tic k é m a te riá ly ?

29-1 O co jd e a jak na to 783

29-2 M agnetické pole elektrického proudu 783

29-3 Síla mezi dvěm a rovnoběžným i vodiči protékaným i

proudem 788

29-4 A m pérův zákon 789

29-5 Solenoid a to ro id 793

29-6 Cívka jako m agnetický d ip ó l 795

Přehled & shrnutí 797

O tázky 798 / Úlohy 799

No1 Elektromagnetická indukce 808

Ja k fu n g u je in d u k c e p ř i ta v e n í k o v ů ve slé vá rn á ch ?

30-1 O co jd e a jak na to 809

30-2 Dva pokusy 809

30-3 Faradayův zákon elektrom agnetické indukce 810

30-4 Lenzův zákon 812

30-5 Indukce a přenosy energie 815

30-6 Indukované elektrické po le 818

30-7 Cívka a indukčnost 821

30-8 Vlastní indukce 822

30-9 O bvody RL 823

30-10 Energie m agnetického pole 826

30-11 Hustota energie m agnetického pole 828

30-12 Vzájemné indukčnost 829

Přehled & shrnutí 831

Otázky 832 / Úlohy 834

M l Elektromagnetické kmity

a střídavé proudy 843

Ja k m o h l v ý b u c h n a S lu n c i v y řa d it e le k tric k o u síť

v k a n a d s k é p r o v in c ii Q u e b e c ?

31-1 O co jd e a jak na to 844

31-2 Kvalitativní rozbor km itů LC 844

31-3 Elektro-mechanická analogie 847

31-4 Km ity LC kvantitativně 847

31-5 Tlum ené km ity v obvodu RLC 851

31-6 Střídavé proudy 852

31-7 Nucené km ity 853

31-8 Tri jednoduché obvody 853

31-9 Sériový obvod RLC 858

31-10 Výkon v obvodech se střídavým proudem 862

31-11 Transformátory 865

Přehled & shrnutí 868

O tázky 869 / Úlohy 870

KW Maxwellovy rovnice; magnetické pole

v látce 876

Ja k m ů ž e n á s tě n n á m a lb a z a z n a m e n a t s m ě r m a g n e tic k é h o

p o le Z e m ě ?

32-1 O co jde a jak na to 877

32-2 Gaussův zákon pro m agnetické pole 877

32-3 Indukované m agnetické pole 878

32-4 M axwellův proud 881

32-5 M axwellovy rovnice 883

32-6 M agnety 883

32-7 M agnetism us a elektrony 885

32-8 M agnetické látky 888

32-9 Diam agnetism us 889

32-10 Paramagnetismus 890

32-11 Ferom agnetism us 892

Přehled & shrnutí 895

O tázky 896 / Úlohy 897

134 Elektromagnetické vlny 903

Co z p ů s o b u je v ý s k y t v e d le jš íh o slu nce , ja s n é b a re v n é

skvrn y, k te rá se m ů ž e o b je v it n a le v o n e b o n a p ra v o o d

S lu n ce ?

33-1 O co jd e a jak na to 904


Obsah IX

33-2 Maxwellova duha 904 33-3 Postupná elektrom agnetická vlna (kvalitativně) 905 33-4 Postupná elektrom agnetická vlna (kvantitativně) 908 33-5 Přenos energie a Poyntingův vektor 910 33-6 Tlak zářeni 912 33-7 Polarizace 914 33-8 Odraz a lom 918 33-9 Úplný odraz 923 33-10 Polarizace odrazem 924

Přehled & shrnutí 925

Otázky 926 / Úlohy 927

M l Zobrazování 937

Jak m ů ž e ry b a ja s n ě v id ě t současně ve v o d ě i ve vzd u c h u ? 34-1 O co jd e a jak na to 938 34-2 Dva typy obrazů 938 34-3 Rovinné zrcadlo 939 34-4 Kulová zrcadla 941 34-5 Zobrazení kulovým i zrcadly 942 34-6 Kulové lámavé plochy 945 34-7 Tenké čočky 948 34-8 O ptické přístroje 953 34-9 Tři odvození 956

Přehled & shrnutí 958

Otázky 959 / Úlohy 960

И 4 Interference 969

Proč m ů že v rs te v n a tý p o tis k n a b a n k o v k á c h m ě n it b a rv u ?

35-1 O co jd e a jak na to 970 35-2 Světlo jako vlna 970 35-3 Difrakce 974 35-4 Youngův interferenční pokus 974 35-5 Koherence 978 35-6 Intenzita při interferenci světla ze dvou štěrbin 979 35-7 Interference na tenké vrstvě 982 35-8 M ichelsonův interferom etr 989

Přehled & shrnutí 990

Otázky 990 / Úlohy 991

K il Difrakce 1000

Co z p ů s o b u je n á p a d n ě m o d ro u b a rv u ků že n a tv á říc h

p a v iá n a m a n d rila ?

36-1 O co jd e a jak na to 1001

36-2 Difrakce a vlnová teorie světla 1001

36-3 Difrakce na štěrbině. Polohy m inim 1002

36-4 Intenzita při difrakci na štěrbině (kvalitativně) 1005

36-5 Intenzita při difrakci na štěrbině (kvantitativně) 1006

36-6 Difrakce na kruhovém otvoru 1008

36-7 Difrakce na dvojštěrbině 1011

36-8 Difrakční mřížky 1014

36-9 Mřížky: disperze a rozlišovací schopnost 1016

36-10 Difrakce na uspořádaných vrstvách 1019

Přehled & shrnutí 1021

O tázky 1022 / Úlohy 1023

M Relativita 1030

J a k m ů ž e m e u rč it, c o j e u p r o s tř e d g a la x ie M 8 7 , k te rá j e o d

n á s vz d á le n a p a d e s á t m ilio n ů s v ě te ln ý c h le t?

37-1 O co jd e a jak na to 1031

37-2 Postuláty 1031

37-3 M ěření událostí 1032

37-4 Relativita současnosti 1034

37-5 Relativita času 1035

37-6 Relativita délky 1039

37-7 Lorentzova transform ace 1042

37-8 N ěkteré důsledky Lorentzových rovnic 1043

37-9 Relativistické skládání rychlostí 1046

37-10 D opplerův je v pro světlo 1046

37-11 Nový po hled na hybnost 1050

37-12 Nový po hled na energii 1051

Přehled & shrnutí 1056

O tázky 1057 / Úlohy 1058

No1 Fotony a de Broglieho vlny 1064

Ja k m ů ž e m e p o s o u v a t je d n o t liv é m o le k u ly a p a k je

z o b ra z it?

38-1 O co jd e a jak na to 1065

38-2 Foton, kvantum světla 1065

38-3 Fotoelektrický je v 1067

38-4 Fotony m ají hybnost 1070

38-5 Světlo ja ko vlna pravděpodobnosti 1072

38-6 Elektrony a de Broglieho vlny 1074

38-7 Schrödingerova rovnice 1077

38-8 Heisenbergův princip neurčitosti 1079

38-9 Tunelování 1080

Přehled & shrnutí 1082

Otázky 1083 / Úlohy 1084

K r*J Více o de Broglieho vlnách 1088

J a k m ů ž e m e u z a v řít e le k tro n d o k v a n to v é h ra d b y ?

39-1 O co jd e a jak na to 1089

39-2 Vlny na strunách a de Broglieho vlny 1089

39-3 Energie zachyceného elektronu 1090

39-4 Vlnové funkce zachyceného elektronu 1093

39-5 Elektron v jám ě konečné hloubky 1097

39-6 Další elektronové pasti 1098

39-7 Elektronové pasti ve dvou a třech rozměrech 1100

39-8 Bohrův m odel atom u vodíku 1102

39-9 Schrödingerova rovnice a atom vodíku 1105

39-10 Příklad podivnosti kvantové fyziky 1111

Přehled & shrnutí 1112

O tázky 1113 / Úlohy 1114

EM Vše о atomech 1118

Č im j e s v ě tlo z la s e rů ta k zvlá š tn í?

40-1 O co jd e a jak na to 1119

40-2 Některé vlastnosti atom ů 1119

40-3 Spin elektronu 1121

40-4 M om enty hybnosti a m agnetické dipó lové

m om enty 1122

40-5 Sternův-Gerlachův pokus 1124

40-6 M agnetická rezonance 1127

40-7 Pauliho vylučovací princip 1128

40-8 Pravoúhlé pasti s více elektrony 1129

40-9 Struktura periodické soustavy prvků 1131

40-10 Rentgenové záření a zařazení prvků 1133

40-11 Lasery a jejich světlo 1137

40-12 Jak pracují lasery 1138

Přehled & shrnutí 1141

Otázky 1142 / Úlohy 1143

E íl Vedení elektřiny v pevných

látkách 1147

P ro č se ro c k o v í k y ta r is té v y h ý b a jí tra n z is to ro v ý m

z e s ilo v a č ů m a d á v a jí p ř e d n o s t s ta rý m e le k tro n k o v ý m ?

41-1 O co jd e a jak na to 1148

41-2 Elektrické vlastnosti pevných látek 1148

41-3 Energiové hladiny krystalických pevných látek 1149

41-4 Izolátory 1149

41-5 Kovy 1150

41-6 Polovodiče 1155

41-7 Dotované po lo vodiče 1156

41-8 Přechod p -n 1158

41-9 D iodový usměrňovač 1160

41-10 LED diod a 1161

41-11 Tranzistor 1162

Přehled & shrnutí 1163

O tázky 1164 / Úlohy 1165

EM Jaderná fyzika 1168

Co je p říč in o u ra d io a k tiv n íh o o h ro ž e n í p o s á d k y le ta d e l p ř i

d lo u h ý c h le te c h p o lá r n í tra s o u ?

42-1 O co jd e a jak na to 1169

42-2 O bjevení jádra 1169

42-3 N ěkteré vlastnosti atom ových ja de r 1170

42-4 Radioaktivní rozpad 1176

42-5 Rozpad а 1179

42-6 Rozpad ß 1181

42-7 Radioaktivní datování 1184

42-8 M ěření radiační dávky 1185

42-9 Jaderné m odely 1186

Přehled & shrnutí 1189

Otázky 1190 / Úlohy 1190

EM Energie z jádra 1197

J a k á fy z ik a se s k rý v á za o b ra z e m , k te r ý d ě s í s v ě t o d d ru h é

s v ě to v é vá lky?

43-1 O co jd e a jak na to 1198

43-2 Jaderné štěpení: základní proces 1199

43-3 M odel jaderného štěpení 1201

43-4 Jaderný reaktor 1203

43-5 Přírodní jaderný reaktor 1206

43-6 Term ojaderná fúze: základní reakce 1208

43-7 Term ojaderná fúze ve Slunci a dalších

hvězdách 1210

43-8 Řízená term ojaderná fúze 1212

Přehled & shrnutí 1214

Otázky 1215 / Úlohy 1215

EE1 Kvarky, leptony a velký třesk 1219

J a k m ů ž e m e p o ř í d it f o t o g r a f ii ra n é h o v e s m íru ?

44-1 O co jd e a jak na to 1220

44-2 Částice, částice, částice 1220

44-3 Mezihra 1224

44-4 Leptony 1226

44-5 Hadrony 1228

44-6 A ještě jeden zákon zachování 1230

44-7 Osm inásobná cesta 1230

44-8 Kvarkový m odel 1231

44-9 Základní síly a zprostředkující částice 1234

44-10 Přestávka к zamyšlení 1237

44-11 Vesmír se rozpíná 1237

44-12 Kosmické reliktní záření 1238

44-13 Temná hm ota 1239

44-14 Velký třesk 1240

44-15 Shrnutí 1242

Přehled & shrnutí 1243

Otázky 1243 / Úlohy 1244

■ H Dodatky

A M ezinárodní soustava jednotek (SI) D1

В Některé základní fyzikální konstanty D3

С Některá astronomická data D4

D Převodní koeficienty mezi jednotkam i D5

E M atem atické vzorce D9

F Vlastnosti prvků D12

G Periodická soustava prvků D15

H Nositelé Nobelových cen za fyziku D16

Výsledky V1

Rejstřík R1

Zdroje a autoři fotografií Z1       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist