načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Fremdsprache effektiver studieren - Jak se efektivně učit cizí jazyk - David Gruber

Fremdsprache effektiver studieren - Jak se efektivně učit cizí jazyk

Elektronická kniha: Fremdsprache effektiver studieren - Jak se efektivně učit cizí jazyk
Autor:

- Naučte se za třikrát až pětkrát kratší dobu, než je obvyklé – a přitom důkladněji, trvaleji, více do praktického života- Zlepšete si výrazně svou paměť- S chutí využijte ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Jazyk: cs,de
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  249
+
-
8,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » David Gruber
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 85
Jazyk: cs,de
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

- Naučte se za třikrát až pětkrát kratší dobu, než je obvyklé – a přitom důkladněji, trvaleji, více do praktického života
- Zlepšete si výrazně svou paměť
- S chutí využijte paměťových výhod v rytmech, rýmech, melodiích
- Už nikdy tréma před cizincem a trapné mlčení
- V lekci dobře umíte, v praktické situaci trapně mlčíte a civíte – už nikdy takto ne
- Proslavená kartičková metoda, i v době internetu a smartphonů stále účinná
- Učiňte z nedorozumění svou výhodu
- Textujte, skypujte, přátelte se v sociálních sítích německy
- Síla podvědomí už nebude pro vás záhadou, ale úžasným pomocníkem pokroku v učení
- Skoncujte se studijní prokrastinací, naučte se nepřerušit studium a vytrvat
- Vyhněte se „psychoekonomickému hororu“
- Nabídněte na trhu práce plnohodnotně celou svou odbornou  kvalifikaci nejen v ČR, ale i tam, kde se mluví cizí řečí (německy)  Tato e-kniha je pro každého, kdo má nebo se chystá mít něco pracovně nebo osobně s německy mluvícími zeměmi a lidmi. Proč vám pomůže tato e-kniha s vaší němčinou jako snad žádná jiná? David Gruber pomohl už velmi mnoha lidem dostat se „za vodu“ v němčině, angličtině nebo jiném cizím jazyku. Jeho klasických papírových knížek s tématikou rychlého a zároveň důkladného a pohodového studia cizího jazyka se od roku 1990 prodalo v naší zemi i v zahraničí více než dvě stě  tisíc výtisků ve čtyřech jazykových verzích.  Stejnojmenná předchůdkyně této e-knihy (pouze v české verzi) se stala vítěznou nejprodávanější pomůckou na celosvětové výstavě Expolingua Praha 1991 – vysoce překonala v prodejnosti pomůcky například z Oxfordu, Cambridge apod., které zde také byly vystavovány a nabízeny. Mezi všemi u nás působícími učiteli cizích jazyků patří k nejpopulárnějším a nejvyhledávanějším. Jeho odlišnost je zejména v tom, že do oboru lingvopedie, který světově první založil, nenásilně včlenil systematičnost a exaktní vědy. Studentům, kterým matematika či fyzika nevoní, to však nevadí – ti vytěží jen pozitivní profit toho začlenění. Publikace je průběžně aktualizována a modernizována. Je to tedy stále aktuální klasika. Nejde o učebnici, ale o nutnou pomůcku k jakékoliv učebnici či kurzu.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

David Gruber

Fremdsprache effektiver studieren

Jak se efektivně učit cizí jazyk (česko-německá verze)

© David Gruber 1992 - 2013

Űbersetzung: Jana Hladová a David Gruber

Alle Rechte vorbehalten. Jedes Kopieren oder Vervielfältigen ist ohne schriftliche Genehmigung verboten.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv kopírování nebo mnoţení bez písemného svolení je zakázáno.

Jak co nejvíce vytěţit z dvojjazyčné e-knihy

Kromě tohoto úvodu uţ je celá tato e-kniha psána dvojjazyčně. Konkrétně – je psána německo-česky. Na začátku určité stánky je německý text, který zabírá určitou přiměřenou část této stránky; zpravidla nějakou kapitolku, jednu delší nebo více kratších. Kdyby některá jedna kapitolka svým rozsahem hrozila „přetečením“ na další stánku e-knihy, je přerušena, zpravidla na konci odstavce. Čtenář(ka) e-knihy tak má jistotu: Co je na určité stránce německy, to je na stránce bezprostředně následující přeloţeno česky.

Je to přeloţeno doslova?

Samozřejmě ţe ne. Základní pravidlo zkušených překladatelů zní: „Překlad je buď přesný, anebo dobrý.“ Zdejší překlad má veškerou ctiţádost být dobrý (i kdyţ překládání z jazyka do jazyka není matematika – a tudíţ zde neexistuje jedna jediná jednoznačná správnost a někomu ze čtenářů jistě můţe jiná překladatelská formulace připadat vhodnější ).

Překlad tudíţ není přesný. Českou frázi „uţ mi to leze krkem“ nelze správně překládat do němčiny s pouţitím slovesa „lézt“, tj. „klettern“, „kraxeln“ nebo „kriechen“. Správný překlad zní „es hängt mir zum Hals heraus“.

Tento fakt je vám jistě znám. Nicméně, pro jistotu jej připomínám. Příliš často jsem se totiţ na svých kurzech „expresní němčiny nebo angličtiny pro zaneprázdněné věčné začátečníky“ setkával s tímto jevem: Čtenář dvojjazyčného textu četl německý text; najednou zjistil, ţe nezná jedno německé slovo třetí zleva ve druhém řádku. Odpočítal taktéţ třetí slovíčko zleva ve druhém řádku českého ekvivalentního textu,; přesvědčil se, ţe dané české slovo následuje po stejné předloţce nebo stejném slovesu jako v německém textu – a naučil se to špatně. Nebo třeba protestoval: „Tady nevím, co je to německy „es hängt“, v českém textu je „to leze“ – a to je mi nějaké divné. Ve slovníku je, ţe „hängen“ je viset a „lézt“ je kriechen. Jak to je, pane učiteli? Asi je tady v té kníţce chyba...“

Takţe – rada první – nelpěte na doslovnosti překladu. Mnozí z vás se nad touto radou pousmějí – ale pro jistotu ji zde uvádím.

Jak číst?

Naprostý němčinový začátečník můţe začít číst český text, a občas se pro zajímavost podívat, jak to je německy. Skočí tedy na příslušné místo německého ekvivalentního textu, podívá se, a pak zase jde zpátky.

Nicméně platí, ţe pro naprosté začátečníky simultánní četba spíše není. Naprostý začátečník můţe jistě přečíst celý český text, který mu pomůţe ve studiu psychologicky, z hlediska technik studia. z hlediska studijního time managementu atd.

Kdo se cítí uţ alespoň mírně pokročilý, pro toho má tato e-kniha maximální uţitek. Naučí se o technikách studia, plus zároveň si významně procvičí a rozšíří německou slovní zásobu. Začíná totiţ vţdy číst německý úsek – a jen kdyţ neví, tak se podívá do českého ekvivalentu o stránku dále. A pak se zase hned vrátí a čte německy.

Kdy jste tak akorát mírně pokročilí, abyste mohli výše popsaný způsob bez velkých obtíţí praktikovat?

Na to není jednoznačná odpověď. Někdo po týdnu intenzivního studia němčiny, někdo po několika měsících extenzivnějšího studia. Jediná rada je: zkuste, uvidíte. Pokud by nahlíţení do českého ekvivalentu bylo tak časté, ţe vám to zcela zkazí poţitek z učení (tj. třeba více neţ třikrát na kaţdém řádku textu), počkejte ještě, studujte němčinu běţným způsobem – a zkuste simultánní četbu zase za čas.

Na druhé straně – i delší dobu po začátku vašeho běţného studia němčiny bude počátek vaší simultánní četby poněkud krušný. Ale opravdu jen počátek. Řada slovíček se totiţ opakuje. Osobní zájmena, předloţky, spojky, pomocná slovesa asi nejčastěji; avšak opakují se i významová slova. A tak čtenář, který se na prvních stránkách dívá do českého ekvivalentu dvacetkrát na jedné stránce, se někde uprostřed e-knihy dívá třeba uţ jen pětkrát. Prostě – uţ se mimovolně naučí. Zvykl si.

Neţ jsem začal efektivnímu studiu cizích jazyků učit jiné lidi, pochopitelně jsem sestudoval všechno moţné, co jen bylo v knihkupectvích a knihovnách o tomto tématu dostupné. Hovořil jsem s řadou vynikajících odborníků. Na jeden takový rozhovor si vzpomínám, byl na začátku devadesátých let s vedoucím sekretariátu ministra kultury ČR. Onen člověk mi sdělil:

„Nejpohodovější učebnice němčiny, kterou jsem zaţil, pocházela ještě z dob první republiky ČSR z třicátých let. Byly v ní běţné lekce na různá témata, jak si to asi kaţdý dovede představit. Kdyţ se určité německé významové slovíčko vyskytlo v nějaké lekci v této učebnici poprvé, mělo za sebou v závorce jedničku. Takto: (1). Při dalším výskytu kdekoliv dále mělo dvojku – (2) – a tak to pořád stoupalo aţ do patnáctky při patnáctém výskytu. Pak uţ to bylo bez čísla. Student se učil, lekci za lekcí, a věděl toto: Teď jsem narazil zase na určité významové slovíčko, má v závorce uţ hodnot nad deset – a já si jím stále nejsem jistý. Proto se na ně zaměřím, párkrát si je zamemoruji, dám do souvislostí nebo prostě pouţiji na ně nějaký jiný paměťový tip a trik... Takto věnoval student výběrově svůj drahocenný čas a energii právě tomu, co bylo nejvíce zapotřebí.“

Shrnuji tedy radu číslo dvě: Nejefektivnější postup je tento: Začněte číst německý text (je také vţdy o stránku před svým českým ekvivalentem). Při neznalosti dočasně skočte na ekvivalentní českou pasáţ. Promyslete daný poznatek, vštěpte do paměti (návod na paměťové dovednosti zde bude dále). Odolejte pokušení zůstat u českého textu déle, neţ je nezbytně nutné. Vraťte se do německé části, i kdyţ je to jistě větší fuška neţ číst česky. A při další jazykové nejasnosti dočasný odskok opakujte.

Ale uţ jste jistě nedočkaví na vlastní německý text – nebudu proto zdrţovat. A aţ budete spokojeným, dobře vydělávajícím a vyrovnaným Čechem pracujícím v Německu nebo obchodujícím s Němci (Rakušany, Švýcary), napište mi v e-mailu pár řádek...

Palce drţí

David Gruber září 2013


Einleitung

Eine vernünftige Beherrschung einer fremden Sprache basiert auf harter Arbeit und Verzicht. Wer behauptet, daß man es umgehen kann, dem geben wir nicht recht. Die Mühe, manchmal auch sehr hart, läßt sich allerdings in einen viel kürzeren Zeitraum zusammendrücken, als es bis jetzt der Fall war. Und man kann mit einem Lächeln auf den Lippen, mit Feuer, Begeisterung und Lust fortschreiten, wie bei der angenehmsten Tätigkeit. Um zehnmal größeren Nutzen als der andere zu erreichen, brauche ich nicht zehnmal schneller zu sein. Es reicht mir um ein Härchen schneller zu sein als der schnellste von meinen Konkurrenten. In der Fachliteratur gibt es viele Methoden. Wenn wir nicht aufhören ist fast jede wirksam. Hören wir auf, hilft keine. In jedem von uns ist eine große Menge von Motivation. Wir spüren sie gut bei der Begegnung des herrlichen Lebens im Ausland, sie ist wie verloren, wenn wir über dem Lehrbuch mit aufreibendem Drill sitzen. Aber sie ist nicht verloren. Sie ist nur erloschen. Man braucht ab und zu ein bißchen Unterstützung von außen, um sie zu entflammen.

Úvod

Slušné zvládnutí cizího jazyka je vţdy podloţeno tvrdou prací, odříkáním. Kdo tvrdí, ţe se to dá obejít, s tím nesouhlasíme. Námaha, nejednou krutá, se však dá stisknout do mnohokrát kratšího období, neţ bylo dosud běţné. A dá se podstupovat s úsměvem na rtech, zápalem, nadšením a chutí jako ta nejpříjemnější činnost. Abych měl z něčeho desetkrát větší uţitek neţ jiný, nemusím být desetkrát rychlejší, Stačí být o chloupek rychlejší neţ nejrychlejší z mých konkurentů. V odborné literatuře je mnoho metod. Nepřestaneme-li, téměř kaţdá je účinná. Přestaneme-li, nepomůţe ţádná. V kaţdém z nás je velká hora motivace. Cítíme ji dobře při setkání s nádherným ţivotem v cizině, je jakoby ztracená, kdyţ sedíme nad učebnicí s úmornými drily. Ale ztracená není. Jen vyhaslá. Člověk občas potřebuje trochu pomoci zvenčí, aby si ji zaţehnul.

Wie kann man schnell eine fremde Sprache lernen?

Diese Studie ist für die Interessenten bestimmt, die sich zum Beispiel folgende Fragen stellen und die sich mit folgenden Gedanken tragen.

Mein Freund lädt mich zu ihm ins Ausland ein und ich kann seine Sprache nicht. Oder es ist schon lange her, als ich die Sprache lernte - inkonsequent - und habe alles schon vergessen. Ich will mich dort nicht blamieren und will mir auch nicht peinlich verkommen. Ich will mich wenigstens in den üblichen Dingen verständigen.

Unser Unternehmen knüpft eine internationale Kooperation an. Ins Ausland werden dienstlich nur diejenigen fahren, die fremde Sprachen gut beherrschen.

Inserate für attraktive Stellen ohne gute Deutsch - oder Englischkenntnisse bzw. beides gibt es in unseren Zeitungen immer weniger.

Wenn schon mein Beruf abgeschafft wurde, muß ich mich umschulen lassen. Und wenn schon, dann auf dem Gebiet, wo das größte Einkommen zu erwarten ist. Es gibt wenige Dinge, die so ein hohes und sicheres Einkommen versprechen, wie eine ausgezeichnete Kenntnis einer fremden Sprache.

Ich will um die Welt reisen und dafür noch Geld verdienen.

Ich bin Student und habe endlich die Möglichkeit, ohne große Protektion, an einer der besten Weltuniversitäten zu studieren. Nur eines ist notwendig - das Aufnahmegespräch in der fremden Sprache....

Jak se rychle naučit cizí jazyk?

Tato studie je určena pro zájemce, kteří si kladou například následující otázky a obírají se následujícími myšlenkami:

Kamarád mě zve k sobě do ciziny, a já z jeho jazyka neumím nic.

Nebo jsem se učil kdysi dávno, nepořádně, a všechno jsem uţ zapomněl. Nechci tam udělat ostudu a vypadat trapně. Chci se domluvit alespoň v základních věcech.

Náš podnik navazuje mezinárodní spolupráci. Do ciziny se sluţebně dostanou jen ti, kteří budou dobře ovládat cizí jazyky.

Inzeráty na atraktivní místa bez dobré znalosti němčiny, angličtiny nebo obojího se uţ v našich novinách přestávají vyskytovat.

Kdyţ uţ mou profesi zrušili, musím se rekvalifikovat. Kdyţ uţ tak do oboru, který slibuje největší zisky. Máloco slibuje zisky tak vysoké a tak jisté, jako výtečná znalost cizího jazyka.

Chci procestovat svět a ještě si za to nechat zaplatit.

Jsem student a mám moţnost konečně i bez velké protekce

studovat na jedné z nejlepších světových universit. Jen jediné je třeba - udělat pohovor z cizího jazyka...       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist