načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Francouzština Otázky a odpovědi -- zrcadlový text – Tomáš Klinka

Francouzština Otázky a odpovědi -- zrcadlový text
-14%
sleva

Kniha: Francouzština Otázky a odpovědi
Autor: Tomáš Klinka
Podtitul: zrcadlový text

Komplexní doplňková učebnice pro úspěšné středoškolské studium francouzštiny obsahuje 28 podrobně zpracovaných témat, 79 podkapitol, 533 otázek a odpovědí, tematicky zaměřenou ... (celý popis)
Titul je skladem 2ks
Ihned také k odběru: Ostrava
Jazyk: francouzsky
Vaše cena s DPH:  339 Kč 292
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » INFOA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 231
Rozměr: 245,0x190,0x19,0 mm
Úprava: ilustrace, mapy, plány
Vydání: 2. přepracované vydání
Hmotnost: 0,593kg
Jazyk: francouzsky
Vazba: Brožovaná bez přebalu matná
Datum vydání: 200809
Nakladatelské údaje: Dubicko, INFOA, 2008
ISBN: 978-80-7240-609-8
EAN: 9788072406098
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Komplexní doplňková učebnice pro úspěšné středoškolské studium francouzštiny obsahuje 28 podrobně zpracovaných témat, 79 podkapitol, 533 otázek a odpovědí, tematicky zaměřenou slovní zásobu a reálie. Dvojjazyčné zpracování pro snazší studium. Nahrávka všech cizojazyčných textů namluvená rodilými mluvčími bude zdarma ke stažení na www.infoa.cz. (otázky & odpovědi : nejen k maturitě)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ke knize "Francouzština Otázky a odpovědi -- zrcadlový text" doporučujeme také:
Desetiminutovky - Francouzština Desetiminutovky
Angličtina Otázky a odpovědi -- zrcadlový text Angličtina Otázky a odpovědi
Dívka v pavoučí síti Dívka v pavoučí síti
Obsahy a rozbory děl Obsahy a rozbory děl
Bridget Jonesová: láskou šílená Bridget Jonesová: láskou šílená
Francouzská mluvnice -- Učebnice Francouzská mluvnice
 
Recenze a komentáře k titulutaké zklamaná Lenka L. 2010-03-26
Zakoupila jsem si tuto knihu někdy počátkem roku 2009, na přebalu se uvádí, že nahrávka namluvená rodilým mluvčím bude k dispozici na webu INFOA od února 2009. Máme březen 2010, stále čekám a stále nic. Ke hledání chyb jsem se nedostala a ani nemohu, francouzsky zatím neumím.
 
Velké zklamání Petra Hujová 2009-06-09
Tuto publikaci jsem si zakoupila s úmyslem využít ji při výuce. Bohužel jsem ji předem patřičně neprohlédla... Je neuvěřitelné, kolik chyb se vyskytuje na každé stránce! Dá se to využít jedině na cvičení stylu "Kdo najde víc chyb, vyhraje". Jsem velice zklamaná.
 
paskvil V. Malečková 2009-01-29
Pan Klinka si zřejmě myslí,že ovládá franc. jazyk. OMYL!!Vydavatel tvrdí, že spolupracoval rodilý mluvčí.Asi ze zvláštní školy. Ostuda.
 


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

9

9

11

И

13

17

17

19

19

21

23

23

23

27

31

31

33

35

35

39

39

41

45

49

49

49

53

55

55

55

57

61

63

69

75

77

79

83

83

83

85

87

89

91

91

93

95

95

97

99

99

101

105

OBSAH

Rodinný život

M o je ro d in a

M u ž s k á a ž e n s k á ro le

V ý ch o v a d ě tí

Z a k lá d á n í ro d in y

Bydlení

N á š d ů m / b y t

N a v esn ici n e b o v e m ě stě?

K d e b y d lím e ?

B y d le n í v e F rancii

Můj život

M ů j ž iv o t

D e n n í re ž im

Volný čas

Dnešní mládež

M lá d í a jeh o p ro b lé m y

D ro g y

V z o ry m la d ý c h

P řá te ls tv í a lid s k é v la s tn o s ti

Škola a vzdělání

F ra n c o u z s k ý š k o ln í v z d ě lá v a c í sy s té m

Č e s k ý š k o ln í v z d ě lá v a c í sy s té m

N a š e škola

Má budoucnost, mé plány

P lá n y d o b u d o u c n a

Z a m ě s tn á n í

Ž iv o to p is

Jídlo a kuchyně

S tr a v o v a c í z v y k lo s ti

C o a k d y jím e b ě h e m d n e ?

V re s ta u ra c i

F ra n c o u z s k á k u c h y n ě

Č e s k á k u c h y n ě

Nakupování a služby

Sport

S p o rt v e F ran cii

O ly m p ijs k é hry

Zdraví a nemoci

Z d r a v ý ž iv o tn í styl

L id sk é tě lo a n e m o c i

U lékaře

L ázn ě

F ra n c o u z i a z d r a v í

Cestování

D o p r a v n í p ro s tře d k y

N a n á d r a ž í

D o v o len á

N a letišti

U b y to v á n í

Svátky

Č e sk é s v á tk y

F ra n c o u z s k é s v á tk y

R o d in n é o sla v y


106

106

110

110

114

116

116

116

120

122

124

126

126

128

128

130

134

136

140

142

150

158

160

162

164

168

170

172

172

178

178

180

184

188

190

192

192

196

198

198

200

204

204

206

208

214

216

216

220

220

224

224

226

230

La mode, les vétem ents

Q u 'e s t-c e q u 'o n p o r t e e t o ů

La nature e t le tem ps

La n a tu r e et le te m p s

L 'e n v iro n n e m e n t

La vie culturelle

L 'A rt

Les é p o q u e s a r tis tiq u e s e t a rc h ite c to n iq u e s e n h is to ire e u ro p é e n n e

La m u s iq u e , la d a n s e e t le th é ä tre

Le c in é m a e t ľ i n d u s tr i e c in é m a to g r a p h iq u e

La p e in t u r e e t a u tr e s p o s s ib ilité s d e la v ie c u ltu re lle

Les médias

La p re s s e

L es m a g a z in e s

La té lé v is io n e t la ra d io

L 'In te rn e t

ĽUnion européenne

L es id é e s c lé s d e l'U n io n e u ro p é e n n e

Ľ E u r o €

La République tchéque

Prague

La France

La F ra n c e e n g é n é ra l e t u n p e u ď h i s t o ir e

Ľ H e x a g o n e e t p lu s - le p o in t d e v u e g é o g ra p h iq u e

Le C o q g a u lo is - le p o in t d e v u e d u c ito y e n

Paris

La ville, s o n a d m in is tr a tio n e t h is to ire

La v ille e t s o n im p o rta n c e

L e s 10 in c o n to u rn a b le s d e P a ris

Les autres m ajeurs pays francophones de I'Europe

La B elgique

La S u isse

Le L u x e m b o u rg e t le s a u tr e s p a y s

Le Canada

L es fa its d e b a s e - g é o g r a p h ie e t p o litiq u e

Le Q u é b e c

La la n g u e fra n q a ise a u C a n a d a

La francophonie

La fr a n c o p h o n ie lin g u is tiq u e

La fr a n c o p h o n ie p o litiq u e

La fr a n c o p h o n ie c u ltu re lle

La littérature franqaise

L es g e n re s litté ra ire s ch o isie s

Les g r a n d s c o u r a n ts e t le s fig u re s d e p r o u e

L es d ix c e u v re s m a je u re s d e la la n g u e fran q aise

La langue franqaise

L 'h is to ire d u fran q ais

Le fra n q a is m o d e r n e e t a c tu e l

Le m o n d e d e s m o ts

L es F ran q ais e t le fran q ais

Le franqais en République tchéque

L 'h is to ire d e s re la tio n s fr a n c o -tc h ě q u e s

L es o rg a n is m e s fra n q a is e n R é p u b liq u e tc h ě q u e s

D e s r e n d e z - v o u s p o s s ib le s ...


107

107

111

111

115

117

117

117

121

123

125

127

127

129

129

131

135

137

141

143

151

159

161

163

165

169

171

173

173

179

179

181

185

189

191

193

193

197

199

199

201

205

205

207

209

215

217

217

221

221

225

225

227

231

Móda a oblečení

C o s e n o s í a k am

Příroda a počasí

P říro d a a p o č a sí

Ž iv o tn í p ro s tře d í

Kulturní život

U m ě n í

U m ě le c k á a a rc h ite k to n ic k á o b d o b í v e v ro p s k é h is to rii

H u d b a , ta n e c a d iv a d lo

K in o a film o v á p r o d u k c e

M a lířs tv í a jin á k u lt u r n í v y ž ití

Média

Tisk

Č a s o p is y

T elevize a rá d io

In te rn e t

Evropská unie

H la v n í id eje EU

E u ro 6

Česká republika

Praha

Francie

F ra n c ie o b e c n ě a tro c h a h is to rie

H e x a g o n a d á l - z e m ě p is n ý p o h le d

G a ls k ý k o h o u t - p o h le d e m o b č a n a

Paříž

M ě s to , jeh o s p r á v a a h is to rie

M ě s to a jeh o v ý z n a m

10 n e p ř e h lé d n u te ln ý c h m ís t v P aříži

Další v ětší frankofonní evropské země

Belgie

Š v ý c a rsk o

L u c e m b u rs k o a d a lš í z e m ě

Kanada

Z á k la d n í ú d a je - z e m ě p is a p o litik a

Q u é b e c

F ra n c o u z š tin a v K a n a d ě

Frankofonie

F ra n k o fo n ie a ja z y k

F ra n k o fo n ie a p o litik a

F ra n k o fo n ie a k u ltu ra

Francouzská literatura

V y b ra n é lite r á rn í ž á n ry

V elké lite r á rn í p r o u d y a h la v n í o so b n o s ti

D e se t h la v n íc h d ě l n a p s a n ý c h v e fra n c o u z š tin ě

Francouzský jazyk

D ě jin y fra n c o u z š tin y

M o d e r n í a s o u č a s n á fra n c o u z š tin a

S v ět slo v

F ra n c o u z i a fra n c o u z š tin a

Francouzština v České republice

D ějin y fr a n c o u z sk o -č e sk ý c h v z ta h ů

F ra n c o u z s k é in s titu c e v ČR

M o ž n á s e tk á n í...
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist