načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Fotografie a právo - Martin Valoušek

Fotografie a právo
-7%
sleva

Kniha: Fotografie a právo
Autor: Martin Valoušek

Knížka rozlišuje tvůrčí a původní fotografie, zaobírá se vznikem autorského práva k fotografii, užitím fotografie bez souhlasu autora, licenční smlouvou, prostředky určenými k ... (celý popis)
242
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Leges
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 128
Rozměr: 145x205
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Soukromé právo
Jazyk: česky
Datum vydání: 19.12.2014
Nakladatelské údaje: Praha, Leges, 2014
ISBN: 978-80-7502-043-7
EAN: 9788075020437
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Knížka rozlišuje tvůrčí a původní fotografie, zaobírá se vznikem autorského práva k fotografii, užitím fotografie bez souhlasu autora, licenční smlouvou, prostředky určenými k ochraně práv fotografa a povinnostmi spojenými s fotografováním osob i věcí. Výklady právních vztahů souvisejících s fotografováním.

Popis nakladatele

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých objektů i fotografování na veřejných prostranstvích. Výklad je doplněn příklady z praxe.

Kdy je fotografie autorským dílem, které požívá zvláštní ochrany, a kdy není? Je-li fotografie autorským dílem, je třeba dále rozlišovat toto dílo a hmotný substrát, na kterém je fotografie zachycena, a vlastnická práva k němu.

Autor se zabývá pojmem autorského díla a naznačuje hranici mezi fotografií původní a prostým zobrazením autorskoprávně nechráněným. Příkladem je aktuální případ SDEU ve věci fotografky Painer, která fotila malou Natashu Kampush, posléze unesenou. Rozhodnutí rozebírá především právě hranici pro chráněná a nechráněná autorská díla, a také otázku možného zveřejnění fotografií. Je zmíněn také případ sporu o námět fotografie, Art Rogers v. Jeff Koons. Předmětem sporu byla otázka možné inspirace fotografie jednoho autora a socha druhého autora.

Jako příklad posouzení a rozlišení autorského díla a prostého záznamu, kterému autorskoprávní ochrana nevzniká, se popisuje fotografie Christopha Meiliho od Gisely Blau.

Kniha se dále věnuje licenční smlouvě, tedy poskytnutí práv k užití fotografie. Příkladem z německé soudní praxe týkající se k možnosti využití licence pro původně neznámý způsob užití je případ Spiegel CD-ROM. Fotograf udělil nakladatelství vcelku neomezenou licenci ke svým fotkám, které byly následně užity na CD-ROM; taková technologie a možnost užití však v době udělení licence nebyla známa. Dále je učiněna zmínka o licenčních sporech k ikonické fotografii Che Guevary.

Dalším tématem knihy je ochrana autorských, osobnostních a majetkových práv, dotčených fotografováním. Zde jsou rozebrány možnosti a omezení focení na veřejném prostranství, rozdíl mezi vlastnickým právem, autorským právem a ochranou soukromí. Fotografie cizích věcí v zásadě vlastnické právo nenarušuje. Fotografie věcí, jako je auto nebo dům, však mohou narušovat ochranu soukromí, a to přesto, že se na nich nemusí vyskytovat žádná osoba. Lze fotografovat umělecká díla umístěná dlouhodobě na veřejných prostranstvích, aniž by se porušovala práva jejich autorů? Jako příklad je popsán soudní spor související s fotografiemi vídeňského rakouského Hundertwasserhausu. Uvedený případ posuzoval především otázku pojmu veřejného prostranství, neboť předmětné fotky byly pořízeny z perspektivy jen podobné běžnému chodci, a to navíc z místa obecně veřejnosti nepřístupného. Dalším aktuálním příkladem je Google Street View.

Dále autor pojednává o právní úpravě ochrany soukromí a ochrany osobnosti. Zdůrazňuje základní pravidlo, že fotografování cizí osoby je možné toliko s jejím souhlasem. Jako příklad rozebírá soudní případy monacké kněžny von Hannover, oblíbené osobnosti zejména německého bulvárního tisku. Tyto spory poskytují významný výklad rozsahu a hranice ochrany osobnosti, které je možné aplikovat nejen na slavné osobnosti. Předmětné právní závěry jsou aplikovatelné i mimo německou judikaturu.

Knihu uzavírá výklad pravidel o fotografování obžalovaných osob v trestním řízení, včetně osob následně odsouzených. Praxe opět vychází z výkladu německých soudů, provedených např. v případu Sedmayr, posuzujícím otázku zveřejnění fotografií odsouzených oso (autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Ú V O D..................................................................................................................................9

1. AUTORSKÉ PRÁVO FOTOGRAFA K FO TO G R A FIÍM...............................11

1.1. Fotografie a autorská n ebo vlastnická p rá v a............................................11

1.2. Fotografie jako autorské d ílo........................................................................13

1.2.1. Tvůrčí fotografie....................................................................................14

1.2.2. P ůvodní fotografie................................................................................16

1.2.3. P rostý (holý) fotografický zá zn a m........................ 18

1.2.4. Gisela Blau, C hristophe Meili - absence autorského

p řín o s u....................................................................................................19

1.2.5. R ozhodnutí SDEU ve věci Painer (K a m p u sc h )...........................20

1. 3. N ám ět fo to g ra fie.....................................................................................23

1.3.1. A rt Rogers v. Je ffK o o n s.....................................................................24

1.3.2. N ěm ecká právní úprava a ju d ik a tu r a.............................................25

1.4. A utor fo to g ra fie..............................................................................................27

1.4.1. Fotografie vytvořená jako zam ěstnanecké d ílo.............................29

1.4.1.1. Tw ickenham ský „běžec“..................................................31

1.5. V znik autorského práva к fo to g ra fii.........................................................32

1.6. O bsah autorského práva fotografa к fo to g rafii.......................................34

1.6.1. O sobnostní práva к fo to g rafii...........................................................35

1.6.2. M ajetková práva к fo to g rafii.............................................................37

1.7. Užití fotografie bez souhlasu a u to r a..........................................................38

1.7.1. Užití fotografie pro osobní p o tře b u.................................................39

1.7.2. Z ák o n n é licence p ro bezúplatné užití fotografií..........................40

1.7.2.1. C itace fotografií..................................................................40

1.7.2.2. Licence p ro propagaci výstavy um ěleckých děl

a jejich p r o d e je...................................................................41

1.7.2.3. Užití fotografií v rám ci ú řed n í a zpravodajské

lic e n c e .............................................................................41

1.7.2.4. Užití fotografie v rám ci ú ředních a školních a k c í. . . 43

1.7.2.5. O m ezení práva autorského к d ílu s o u b o r n é m u 43

1.7.2.6. K nihovní licen ce................................................................44

1.7.2.7. Licence p ro zdravotně postižené....................................44

1.7.2.8. Licence p ro fotografickou p o d o b iz n u..........................44

1.7.2.9. Vystavování fotografií n a výstavách..............................45

1.8. Poskytnutí práv к užití fotografie - licenční sm louva...........................45

1.8.1. V ýhradní lic e n c e.................................................................................46

1.8.2. N evýhradní lic e n c e .............................................................................47

1.8.3. O m ezená a neom ezená licence........................................................48

1.8.3.1. N ěm ecká práv n í úprava a ju d ik a tu ra............................50

1.8.3.1.1. Spiegel C D -R O M...............................................................52

1.8.4. O d m ěn a za užití fo to g ra fie...............................................................53

1.8.5. P o rtrét revolucionáře C he G uevary........................................— 53

1.9. P rostředky к och ran ě autorských práv fo to g rafa...................................56

1.9.1 N ároky p ro ti p o ru šen í nebo ohrožení autorského p rá v a 56

1.9.2. Poskytnutí p řim ěřen éh o zadostiučinění za způsobenou

nem ajetkovou ú jm u.............................................................................58

1.9.3. N áh rad a škody a vydání bezdůvodného o b o h a c e n í..................60

1.9.3.1. O dpovědnost za š k o d u....................................................60

1.9.3.2. V ydání bezdůvodného o b o h a c e n í................................61

1.9.4. Judikatura českých s o u d ů................................................................64

1.9.4.1. Bill C. v klubu R. v P .........................................................65

1.9.4.2. Fotka ve znělce к televizním u p o ř a d u..........................66

1.9.4.3. Stížnost autora n a n akládání s d íle m............................67

1.9.4.4. Fotky hotelů pro CK F is c h e r..........................................68

1.9.5. N ěm ecká p rávní úprava a ju d ik a tu r a............................................69

2. FOTO G RA FO V Á NÍ V Ě C Í.....................................................................................73

2.1. V lastnické p rávo к fotografované v ě c i.....................................................74

2.2. N ep o d statn é vedlejší užití autorského d í l a.............................................76

2.3. Fotografování díla um ístěného n a veřejném p ro stran stv í...................77

2.3.1. Veřejné p r o s tr a n s tv í...........................................................................78

2.3.2. Trvalé u m ístěn í d íla.............................................................................80

2.4. N ěm ecká p rávní úprava a ju d ik a tu r a.......................................................81

2.4.1. BG H - H undertw asserhaus............................................................83

2.5. T. Forsythe - neoprávněné užití a nafocení panenky Barbie...............85

3. FOTO G RA FO V Á NÍ O S O B...................................................................................87

3.1. Souhlas fotografované osoby........................................................................88

3.2. F orm a s o u h la s u..............................................................................................88

3.3. Rozsah so u h lasu..............................................................................................89

3.4. Fotografování bez souhlasu fotografovaného.........................................93 3.4.1. Fotografie zachycující so u k ro m í o s o b...........................................94

3.4.2. Z ákonná licence к och ran ě p r á v....................................................96

3.4.3. Z ákonná licence pro ú řed n í ú č e ly..................................................97

3.4.4. Z ákonná licence к vědeckém u n ebo um ěleckém u ú č e lu 98

3.4.5. Z ákonná licence ke zpravodajským ú č e lů m...............................98

3.4.5.1. Fotografie ze Světových d n ů m lá d e ž e.........................101

3.4.5.2. N ěm ecká p rávní úprava a ju d ik a tu ra...........................103

3.4.5.3. P řípady C aroline von H annover

(roz. von M o n a c o )...........................................................104

3.4.5.4. C aroline von H annover - fotografie z dovolené

ve Sv. M ořici (B G H ).........................................................105

3.4.5.5. C aroline von H annover - so u k ro m í n a veřejnosti

(E S L P )..................................................................................106

3.4.5.6. C aroline von H annover - so u k ro m í n a veřejnosti

(E S L P )..................................................................................106

3.4.5.7. C aroline von H annover - výklad ro zh o d n u tí BGH

a ESLP v českém p r á v u...................................................107

3.5. O právněné subjekty к u p latn ěn í p rá v.......................................................108

3.6. N ároky z p o ru šen í p r á v...............................................................................110

3.7. Zveřejňování fotografií souvisejících s trestn ím říz e n ím.....................112

3.7.1. P o šk o z e n ý............................................................................................112

3.7.2. Ten, p ro ti něm už se trestn í řízení v ed e.........................................113

3.7.3. Sedlm ayr - zveřejnění fotografií pachatelů trestn éh o činu . . 115

4. PŘÍKLAD M ÍSTO ZÁVĚRU - G O O G L E STREET V IE W ......................117

SEZNAM PO U ŽITÝ C H ZK RA TEK.......................................................................122

SEZNAM PO U ŽITÉ LITERATURY.......................................................................123




       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist