načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Finanční ekonometrie – Tomáš Cipra

Finanční ekonometrie
-7%
sleva

Kniha: Finanční ekonometrie
Autor: Tomáš Cipra

Z úvodu ke knize... - Termín finanční ekonometrie se dnes používá pro jakoukoli kvantitativní analýzu finančních dat jak na mikroekonomické, tak na makro ekonomické úrovni. Přitom ... (celý popis)
577
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost
Alternativy:

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Ekopress
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 538
Rozměr: 25 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 2., upr. vyd.
Skupina třídění: Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
Jazyk: česky
Datum vydání: 23.09.2014
Nakladatelské údaje: Praha, Ekopress, 2013
ISBN: 978-80-86929-93-4
EAN: 9788086929934
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Z úvodu ke knize...

Termín finanční ekonometrie se dnes používá pro jakoukoli kvantitativní analýzu finančních dat jak na mikroekonomické, tak na makro ekonomické úrovni. Přitom kvantitativní analýzou se míní především statistické zpracování finančních dat (tj. klasická popisná statistická analýza, statistická identifikace, odhad a verifikace příslušného modelu, statistické testování různých finančních hypotéz a konstrukce předpovědí v rámci zkonstruovaného modelu) s využitím dostupných ekonomických informací a pak následná diskuse získaných výsleddků z hlediska jejich kompatibility s praxí a dopadu v rámci dané finanční reality (finančních trhů, finančního sektoru, burzy, banky, investiční firmy, penzijního fondu apod.). Významné je také propojení finanční ekonometrie s klasickou finanční matematikou, která pro kalibrování svých modelů pro daný trh (např. při modelování časové struktury úrokových měr či úvěrového rizika, při oceňování kapitálu v rámci modelu CAPM apod.), ratingu a klastrování finančních ukazatelů a v celé řadě dalších oblastí musí při konkrétních výpočtech použíívat ekonometrické metody (to platí do jisté míry i pro pojistnou matematiku).

Vedle termínu finanční ekonometrie se také často používají spojení typu ekonometrická analýza finančních dat, ekonometrie finančních trhů, analýza finančních časových řad apod. (viz také názvy některých monografií a článků v uvedené bibliografii). Takový přístup si vyžádala praxe, neboť podle některých pramenů až devadesát procent z objemu dat, která prakticky zpracovává současná ekonometrie, má fmanční charakter. Navíc se také stalo tolerovaným zvykem, že pokud analyzovaná data mají finanční charakter, nemluví se o statistické analýze, ale automaticky o analýze ekonometrické. Zdrojem dat pro finanční ekonometrii jsou profesionální finanční agentury (Bloomberg, Center for Research in Security Prices CRSP, DataStream, Reuters aj.), nadnárodní fmanční instituce (Mezinárodní měnový fond IMF, Světová banka WB aj.), statistické úřady, centrální banky, finanční burzy jednotlivých zemí, finanční databáze spravované různými investičními společnostmi (např. u nás Patria Finance aj.), bankami, americkými univerzitami apod., ale také např. pojišťovny a zajišťovny, penzijní fondy, jednotliví obchodníci s cennými papíry, auditorské, poradenské, účetní a realitní firmy a mnoho dalších.

Důležitou součástí finanční ekonometrie je analýza finančních časových řad, která se soustřeďuje na dynamiku finančnich jevů. V jejím rámci je nutné se vyrovnat s moderním specifikem finančních dat, který byl zcela neznámý v klasické ekonometrii, totiž s vysokou hustotou záznamu (např. každých pět minut přes široké portfolio cenných papírů obchodovaných na burze), takže se mluví o tzv. vysokofrekvenčních datech předtím běžných předeevším v technických a biologických disciplínách.

Tato publikace si klade za cíl představit postupy, které lze v rámci současné finanční ekonometrie použít. Kromě (vícerovnicových) regresních modelů je značná pozornost věnována dynamickým modelům (např. vícerozměrným autoregresním modelům V AR nebo kointegraci) včetně analýzy finančních časových řad. Poněkud netypicky jsou do tohoto ekonometrického textu zařazeny partie týkající se kreditního rizika a hodnoty v riziku VaR pro jejich význam v současných praktických financích. Vzhledem k rozsahu celé problematiky ovšem není možné v monografii uvádět teoretické detaily a kompletní důkazy všech tvrzení, což se řeší v rámci specializované literatury (teoretické záležitosti jsou často odsunuty do poznámek, jejichž vynecháním se nenaruší kontext výkladu). Na druhé straně by publikace měla poskytnout úplné návody pro praktické použití jednotlivých metod ve finanční praxi. K tomu účelu také slouží řada numerických příkladů především z finanční (včetně pojistné) oblasti doplněných většinou o interpretaci a diskusi získaných výsledků.

Další popis

Prvoúčelově je publikace určena jako vysokoškolský text pro školy ekonomického a matematického zaměření, a to včetně výzkumu, který zde probíhá. Může však být užitečná pro všechny, kteří v rámci své profese musí kvantitativně analyzovat ekonomická a finanční data.


Předmětná hesla
ekonometrie
ekonometrické modely
Finanční matematika
Analýza časových řad
Související tituly dle názvu:
Finanční analýza Finanční analýza
Pavelková Drahomíra, Knápková Adriana, Šteker Karel
Cena: 165 Kč
Finanční analýza Finanční analýza
Pavelková Drahomíra, Knápková Adriana, Šteker Karel, Remeš Daniel
Cena: 165 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Recenzenti: Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou formou,

elektronickým, optickým, audio, mechanickým či jiným způsobem, včetně systémů na

ukládání a vyhledávání informací, bez písemného souhlasu vydavatele. Neoprávněné užití

této knihy bude trestně stíháno.

Finanční ekonometrie

Tomáš Cipra

2., upravené vydání, 2013

Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

K Mostu 124, Praha 4

Odpovědná redaktorka Iva Kapcová

Sazba autor

Obálka Karel Novák

Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

www.ekopress.cz

© Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc., 2008, 2013

© Ekopress, s. r. o., 2008, 2013

ISBN 978-80-86929-93-4


OBSAH 5 OBSAH SEZNAM NċKTERÝCH SYMBOLģ ................................................................. 11

1. ÚVOD ................................................................................................................ 17

2. PěEDMċT FINANýNÍ EKONOMETRIE ................................................... 21

2.1. Konstrukce ekonometrického modelu ........................................................ 24

2.2. Typy dat ..................................................................................................... 26

2.3. Míry zisku .................................................................................................. 27

2.4. Finanþní ekonometrický software .............................................................. 29

3. KLASICKÝ MODEL LINEÁRNÍ REGRESE .............................................. 31

3.1. Motivace .................................................................................................... 31

3.2. Metoda nejmenších þtvercĤ ....................................................................... 34

3.3. Vlastnosti odhadu metodou nejmenších þtvercĤ ........................................ 40

3.3.1. Nestrannost odhadu ........................................................................ 45

3.3.2. Konzistence odhadu ....................................................................... 46

3.3.3. Eficience odhadu ............................................................................ 47

3.3.4. Asymptotické vlastnosti odhadu ..................................................... 47

3.4. Koeficient determinace .............................................................................. 48

3.5. Normální model ......................................................................................... 52

3.6. Testování hypotéz ...................................................................................... 54

3.6.1. Principy testování hypotéz .............................................................. 55

3.6.2. Testování normality ........................................................................ 57

3.6.3. Testy pro jednotlivé parametry ....................................................... 60

3.6.4. Souhrnné testy pro více parametrĤ ................................................. 63

3.6.5. PĜedpovČdi ..................................................................................... 70

3.7. Kvalitativní vysvČtlující promČnné ............................................................ 73

3.8. PĜíklad: model pro oceĖování realit ........................................................... 76

3.9. Úlohy ......................................................................................................... 80 OBSAH 4. EKONOMETRICKÁ ZOBECNċNÍ LINEÁRNÍ REGRESE ...................... 81

4.1. ZobecnČný model lineární regrese ............................................................. 82

4.2. Heteroskedasticita ...................................................................................... 84

4.2.1. Detekce heteroskedasticity ............................................................. 85

4.2.2. DĤsledky heteroskedasticity ........................................................... 87

4.2.3. ěešení heteroskedasticity ............................................................... 87

4.3. Autokorelovanost reziduí .......................................................................... 94

4.3.1. Detekce autokorelovanosti reziduí ................................................. 95

4.3.2. DĤsledky autokorelovanosti reziduí ............................................... 100

4.3.3. ěešení autokorelovanosti reziduí ................................................... 101

4.4. Dynamické modely .................................................................................... 105

4.4.1. Lineární regresní model s autokorelovanými rezidui ..................... 107

4.4.2. Model rozložených þasových zpoždČní ......................................... 109

4.4.3. Náhodné regresory ......................................................................... 114

4.5. Multikolinearita ......................................................................................... 117

4.6. Specifikace modelu ................................................................................... 121

4.6.1. Nevhodný funkcionální tvar modelu .............................................. 121

4.6.2. NezaĜazení relevantních vysvČtlujících promČnných ..................... 124

4.6.3. ZaĜazení irelevantních vysvČtlujících promČnných ........................ 125

4.6.4. Kritéria pro výbČr modelu ............................................................. 126

4.6.4.1. Informaþní kritéria ........................................................... 127

4.6.4.2. PĜedpovČdní kritéria ........................................................ 127

4.6.4.3. Iteraþní selekþní metody .................................................. 128

4.6.5. Transformace promČnných ............................................................. 129

4.7. Stabilita modelu ......................................................................................... 130

4.7.1. Rekurentní metoda nejmenších þtvercĤ .......................................... 130

4.7.2. Testy stability ................................................................................. 131

4.7.2.1. CUSUM testy ................................................................... 132

4.7.2.2. Chowovy testy ................................................................. 133

4.8. Úlohy ......................................................................................................... 138

5. SPECIÁLNÍ REGRESNÍ PROBLÉMY V EKONOMETRII ...................... 139

5.1. Testování nevnoĜených hypotéz ................................................................. 139

5.2. Nelineární regrese ...................................................................................... 142

5.3. RĤzné metody odhadu v regresním modelu ............................................... 147

5.3.1. DvoustupĖový odhad metodou nejmenších þtvercĤ ....................... 147

5.3.2. MaximálnČ vČrohodný odhad ......................................................... 152

5.3.3. Momentový odhad ......................................................................... 155

5.4. Modely s apriorními omezeními ................................................................ 158

5.5. Úlohy ......................................................................................................... 164 OBSAH 7 6. DISKRÉTNÍ A OMEZENÉ VYSVċTLOVANÉ PROMċNNÉ .................. 165

6.1. Binární vysvČtlovaná promČnná ................................................................ 166

6.2. Ordinální vysvČtlovaná promČnná ............................................................. 171

6.3. Cenzorovaná vysvČtlovaná promČnná ....................................................... 175

6.4. Useknutá vysvČtlovaná promČnná ............................................................. 180

6.5. VysvČtlovaná promČnná vyjadĜující dobu trvání ....................................... 182

6.6. ýítací vysvČtlovaná promČnná ................................................................... 185

6.7. Úlohy ......................................................................................................... 189

7. VÍCEROVNICOVÉ EKONOMETRICKÉ SOUSTAVY ............................ 191

7.1. Obecná formulace soustavy ....................................................................... 191

7.2. SUR soustava ............................................................................................. 193

7.3. Panelová data ............................................................................................. 199

7.3.1. Panelový model s fixními efekty .................................................... 200

7.3.2. Panelový model s náhodnými efekty .............................................. 202

7.4. Soustava simultánních rovnic ..................................................................... 204

7.4.1. Vychýlení v dĤsledku simultánního modelování ............................ 206

7.4.2. Odhady soustavy simultánních rovnic ............................................ 209

7.4.2.1. NepĜímý odhad metodou nejmenších þtvercĤ .................. 210

7.4.2.2. DvoustupĖový odhad metodou nejmenších þtvercĤ ......... 216

7.4.2.3. TĜístupĖový odhad metodou nejmenších þtvercĤ ............. 217

7.4.2.4. Testy exogenity ................................................................ 220

7.4.3. Dynamická soustava simultánních rovnic ...................................... 220

7.5. Úlohy ......................................................................................................... 225

8. NÁHODNÉ PROCESY V EKONOMETRII ................................................. 227

8.1. Náhodné procesy jako modely þasových Ĝad ............................................. 227

8.2. Specifické problémy analýzy þasových Ĝad ............................................... 228

8.2.1. Problémy þasových ekonomických a finanþních dat ...................... 229

8.2.2. Metodické problémy ....................................................................... 231

8.2.3. Problémy konstrukce pĜedpovČdí ................................................... 237

8.3. Náhodné procesy s diskrétními stavy v diskrétním þase ............................ 248

8.4. Náhodné procesy s diskrétními stavy ve spojitém þase ............................. 252

8.5. Náhodné procesy se spojitými stavy ve spojitém þase .............................. 255

8.6. Úlohy ......................................................................................................... 256

9. DEKOMPOZIýNÍ METODY PRO JEDNOROZMċRNÉ ýASOVÉ ěADY 257

9.1. Trend v þasové ĜadČ ................................................................................... 258

9.1.1. Subjektivní metody eliminace trendu .............................................. 258

9.1.2. Popis trendu matematickými kĜivkami ............................................ 259

9.2. Metoda klouzavých prĤmČrĤ ...................................................................... 274 OBSAH

9.2.1. Konstrukce klouzavých prĤmČrĤ vyrovnáváním úsekĤĜady

polynomickými kĜivkami ................................................................ 275

9.2.2. Další typy klouzavých prĤmČrĤ ...................................................... 285

9.3. Exponenciální vyrovnávání ........................................................................ 288

9.3.1. Jednoduché exponenciální vyrovnávání .......................................... 288

9.3.2. Dvojité exponenciální vyrovnávání ................................................ 292

9.3.3. Holtova metoda ............................................................................... 295

9.4. Sezónnost v þasové ĜadČ ............................................................................. 298

9.4.1. Jednoduché pĜístupy k sezónnosti ................................................... 299

9.4.2. Regresní pĜístupy k sezónnosti ........................................................ 302

9.4.3. Holtova-Wintersova metoda ............................................................ 305

9.4.4. Schlichtova metoda ......................................................................... 309

9.5. Testování periodicity .................................................................................. 311

9.6. Transformace þasových Ĝad ........................................................................ 315

9.7. Testování náhodnosti .................................................................................. 320

9.8. Úlohy .......................................................................................................... 325

10. AUTOKORELAýNÍ METODY PRO JEDNOROZMċRNÉ

ýASOVÉ ěADY ............................................................................................ 327

10.1. Autokorelaþní vlastnosti þasových Ĝad ...................................................... 328

10.2. Základní modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie ................................... 332

10.3. Konstrukce modelĤ Boxovy-Jenkinsovy metodologie ............................... 339

10.3.1. Identifikace modelu ....................................................................... 339

10.3.2. Odhad modelu ............................................................................... 343

10.3.3. Diagnostika modelu ...................................................................... 347

10.4. Stochastické modelování trendu ............................................................... 351

10.4.1. Testy na jednotkový koĜen ............................................................ 353

10.4.2. Proces ARIMA ............................................................................. 359

10.5. Stochastické modelování sezónnosti ......................................................... 362

10.6. PĜedpovČdi v rámci Boxovy-Jenkinsovy metodologie .............................. 366

10.7. Autoregresní model rozložených þasových zpoždČní ............................... 371

10.8. Proces s dlouhou pamČtí ........................................................................... 374

10.9. Úlohy ........................................................................................................ 376

11. FINANýNÍ ýASOVÉ ěADY ........................................................................ 377

11.1. Obecná klasifikace nelineárních modelĤþasových Ĝad ............................. 377

11.2. Modelování volatility ................................................................................ 379

11.2.1. Historická volatilita a modely EWMA ......................................... 380

11.2.2. Implikovaná volatilita ................................................................... 383

11.2.3. Autoregresní modely volatility ..................................................... 384

11.2.4. ARCH modely .............................................................................. 384 OBSAH 9

11.2.5. GARCH modely ........................................................................... 390

11.2.6. RĤzné modifikace typu GARCH .................................................. 394

11.3. Modely nelineární ve stĜední hodnotČ ...................................................... 402

11.4. Další modely finanþních þasových Ĝad ..................................................... 410

11.5. Testy nelinearity ....................................................................................... 413

11.6. Modelování durace ................................................................................... 415

11.7. Úlohy ........................................................................................................ 418

12. VÍCEROZMċRNÉ ýASOVÉ ěADY ........................................................... 419

12.1. ZobecnČní metod pro jednorozmČrné Ĝady .............................................. 419

12.2. Vektorová autoregrese VAR .................................................................... 426

12.3. Testování pĜíþinnosti ............................................................................... 439

12.4. Odezva na impuls a rozklad rozptylu ....................................................... 441

12.5. Kointegrace a EC model .......................................................................... 445

12.6. VícerozmČrné modelování volatility ........................................................ 457

12.6.1. VícerozmČrné modely EWMA ..................................................... 458

12.6.2. Implikovaná vzájemná volatilita ................................................... 458

12.6.3. VícerozmČrné GARCH modely .................................................... 459

12.6.4. Kopula .......................................................................................... 461

12.7. KalmanĤv filtr .......................................................................................... 462

12.8. Úlohy ........................................................................................................ 468

13. MODELOVÁNÍ VÝVOJE FINANýNÍCH AKTIV ................................... 469

13.1. Finanþní modely ve spojitém þase ............................................................. 469

13.1.1. Difuzní proces .............................................................................. 470

13.1.2. Itoovo lemma a náhodný integrál ................................................. 472

13.1.3. Exponenciální WienerĤv proces ................................................... 473

13.2. BlackĤv-ScholesĤv vzorec ........................................................................ 476

13.3. Modelování þasové struktury úrokových mČr ........................................... 479

14. HODNOTA V RIZIKU .................................................................................. 483

14.1. Typy finanþních rizik ............................................................................... 483

14.2. Princip VaR .............................................................................................. 487

14.3. Výpoþet VaR ............................................................................................ 492

14.4. ÚvČrové riziko .......................................................................................... 501

14.5. Úlohy ........................................................................................................ 506

LITERATURA ....................................................................................................... 507

REJSTěÍK ............................................................................................................. 519


ÚVOD 17

1. ÚVOD

Termín finanþní ekonometrie se dnes používá pro jakoukoli kvantitativní analýzu finanþ

ních dat jak na mikroekonomické, tak na makroekonomické úrovni. PĜitom kvantitativní ana

lýzou se míní pĜedevším statistické zpracování finanþních dat (tj. klasická popisná statistic

ká analýza, statistická identifikace, odhad a verifikace pĜíslušného modelu, statistické testo

vání rĤzných finanþních hypotéz a konstrukce pĜedpovČdí v rámci zkonstruovaného mode

lu) s využitím dostupných ekonomických informací a pak následná diskuse získaných výsled

kĤ z hlediska jejich kompatibility s praxí a dopadu v rámci dané finanþní reality (finanþních

trhĤ, finanþního sektoru, burzy, banky, investiþní firmy, penzijního fondu apod.). Významné

je také propojení finanþní ekonometrie s klasickou finanþní matematikou, která pro kalibro

vání svých modelĤ pro daný trh (napĜ. pĜi modelování þasové struktury úrokových mČr þi

úvČrového rizika, pĜi oceĖování kapitálu v rámci modelu CAPM apod.), ratingu a klastrová

ní finanþních ukazatelĤ a v celé ĜadČ dalších oblastí musí pĜi konkrétních výpoþtech použí

vat ekonometrické metody (to platí do jisté míry i pro pojistnou matematiku).

Vedle termínu finanþní ekonometrie se také þasto používají spojení typu ekonometrická

analýza finanþních dat, ekonometrie finanþních trhĤ, analýza finanþních þasových Ĝad

apod. (viz také názvy nČkterých monografií a þlánkĤ v uvedené bibliografii). Takový pĜístup

si vyžádala praxe, neboĢ podle nČkterých pramenĤ až devadesát procent z objemu dat, která

prakticky zpracovává souþasná ekonometrie, má finanþní charakter. Navíc se také stalo tole

rovaným zvykem, že pokud analyzovaná data mají finanþní charakter, nemluví se o statistic

ké analýze, ale automaticky o analýze ekonometrické. Zdrojem dat pro finanþní ekonometrii

jsou profesionální finanþní agentury (Bloomberg, Center for Research in Security Prices

CRSP, DataStream, Reuters aj.), nadnárodní finanþní instituce (Mezinárodní mČnový fond

IMF, SvČtová banka WB aj.), statistické úĜady, centrální banky, finanþní burzy jednotlivých

zemí, finanþní databáze spravované rĤznými investiþními spoleþnostmi (napĜ. u nás Patria

Finance aj.), bankami, americkými univerzitami apod., ale také napĜ. pojišĢovny a zajišĢov

ny, penzijní fondy, jednotliví obchodníci s cennými papíry, auditorské, poradenské, úþetní a

realitní firmy a mnoho dalších.


18 ÚVOD

DĤležitou souþástí finanþní ekonometrie je analýza finanþních þasových Ĝad, která se

soustĜećuje na dynamiku finanþních jevĤ. V jejím rámci je nutné se vyrovnat s moderním

specifikem finanþních dat, který byl zcela neznámý v klasické ekonometrii, totiž s vysokou

hustotou záznamu (napĜ. každých pČt minut pĜes široké portfolio cenných papírĤ obchodo

vaných na burze), takže se mluví o tzv. vysokofrekvenþních datech pĜedtím bČžných pĜede

vším v technických a biologických disciplínách.

Tato publikace si klade za cíl pĜedstavit postupy, které lze v rámci souþasné finanþní

ekonometrie použít. KromČ (vícerovnicových) regresních modelĤ je znaþná pozornost vČno

vána dynamickým modelĤm (napĜ. vícerozmČrným autoregresním modelĤm VAR nebo ko

integraci) vþetnČ analýzy finanþních þasových Ĝad. PonČkud netypicky jsou do tohoto eko

nometrického textu zaĜazeny partie týkající se kreditního rizika a hodnoty v riziku VaR pro

jejich význam v souþasných praktických financích. Vzhledem k rozsahu celé problematiky

ovšem není možné v monografii uvádČt teoretické detaily a kompletní dĤkazy všech tvrzení,

což se Ĝeší v rámci specializované literatury (teoretické záležitosti jsou þasto odsunuty do

poznámek, jejichž vynecháním se nenaruší kontext výkladu). Na druhé stranČ by publikace

mČla poskytnout úplné návody pro praktické použití jednotlivých metod ve finanþní praxi.

K tomu úþelu také slouží Ĝada numerických pĜíkladĤ pĜedevším z finanþní (vþetnČ pojistné)

oblasti doplnČných vČtšinou o interpretaci a diskusi získaných výsledkĤ.

VČtšinu praktických výpoþtĤ v rámci finanþní ekonometrie se doporuþuje provádČt s vy

užitím vhodného softwaru, a to pĜinejmenším z následujících dĤvodĤ: (1) programování nČ

kterých metod by bylo neúnosné a v ĜadČ pĜípadĤ pro nepoþítaþovČ orientovaného þtenáĜe

vĤbec neakceptovatelné; (2) software bývá vČtšinou doplnČn manuálem se struþným a vý

stižným popisem metody, která nás právČ zajímá (navíc þasto bývají parametry programu

nastaveny na defaultní hodnoty tak, že jsou okamžitČvhodné pro rutinní použití); (3) pĜi zkou

mání nabídky v menu programového systému nČkdy uživatel objeví další metody nebo mo

difikace známých metod, o kterých pĤvodnČ nemČl tušení. Na druhé stranČ je ovšem softwa

rový spotĜebitel vydán þasto zcela napospas zvolenému produktu a všem jeho možným ne

dostatkĤm (pĜípadným chybám, subjektivnČ dané nabídce, neprĤhlednosti používaných me

tod aj.). Pro pĜíklady v této publikaci byl použit software EViews 5.1 (od firmy Quantitative

Micro Software QMS, i když v dobČ publikace této knihy budou jistČ dostupné vyšší verze

tohoto produktu), neboĢ je velmi „uživatelsky pĜátelský“, je používán na ĜadČ odborných

pracovišĢ v ýeské republice a zcela postaþuje pro numerickou prezentaci vČtšiny materiálu

obsaženého v publikaci. Jako zdroje datového materiálu pro pĜíklady byly použity webové

stránky www.cnb.cz (ýNB: systém þasových Ĝad ARAD), www.czso.cz (ýSÚ), www.econo-

magic.com a webové stránky související s publikací Greene (2003).

PrvoúþelovČ je publikace urþena jako vysokoškolský text pro školy ekonomického a ma

tematického zamČĜení, a to vþetnČ výzkumu, který zde probíhá. MĤže však být užiteþná pro

všechny, kteĜí v rámci své profese musí kvantitativnČ analyzovat ekonomická a finanþní data.


ÚVOD 19

Za pomoc poskytnutou rĤznou formou pĜi práci na této publikaci autor dČkuje prof.

J. AndČlovi, prof. J. Antochovi, prof. J. Hanouskovi, Mgr. T. Hanzákovi, prof. M. Huškové,

doc. Z. Práškové, prof. J. ŠtČpánovi, doc. J. Trešlovi, doc. K. Zvárovi a dalším. Práce na pub

likaci probíhala v rámci výzkumného zámČru MSM 0021620839.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist