načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Filosofie práva 2.vydání – Pavel Holländer

Filosofie práva 2.vydání
-7%
sleva

Kniha: Filosofie práva 2.vydání
Autor: Pavel Holländer

Publikace reflektuje klasickou systematiku filosofie. Mezi ontologické otázky práva řadí zejména problematiku důvodu platnosti práva čili napětí mezi právem přirozeným a pozitivním, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  490 Kč 456
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 417
Rozměr: 150x205
Vydání: 2., rozš. vyd.
Jazyk: česky
Datum vydání: 20.03.2012
Nakladatelské údaje: Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012
ISBN: 978-80-7380-366-7
EAN: 9788073803667
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace reflektuje klasickou systematiku filosofie. Mezi ontologické otázky práva řadí zejména problematiku důvodu platnosti práva čili napětí mezi právem přirozeným a pozitivním, dále zkoumání jeho účelů, jakož i základních stavebních kamenů utvářejících jeho strukturu (tj. právních norem a právních principů). K otázkám noetickým řadí vztah normy a pravdivosti, vztah pravdy a dokazování, spojení aplikace práva s kategorií pravdivosti, jakož i otázky právního jazyka a právní hermeneutiky. Právní axiologie je zde spjata se zkoumáním spravedlnostních parametrů práva. Kromě nástinu filosofie práva a v jejím rámci nástinu jednotlivých klíčových pojmů, kategorií a problémů se publikace zaměřuje i na možné významy právně filosofického přemýšlení. Tím prvním je poznání (aneb funkce intelektuální), dalším na poznání navazující utváření jazyka (pojmů, kategorií), tím třetím význam (funkce) instrumentální. Autor staví v této souvislosti před čtenáře argumenty vypovídající též o praktickém smyslu právní filosofie a o jejím potenciálu nabízet instrumentarium pro řešení konkrétních životních situací ve světě právního rozhodování.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Pavel Holländer - další tituly autora:
Zákon o Ústavním soudu. Komentář, 2., podstatně přepracované a doplněné vydání Zákon o Ústavním soudu. Komentář, 2., podstatně přepracované a doplněné vydání
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

О в ѕ л н

O b sa h

P ř e d m l u v a к p r v n í m u v y d á n í..................................................................................11

P ř e d m l u v a к d r u h é m u v y d á n í a n e b h l e d á n í k o n t e x t u.................................14

Č á s t 1 - P o j e m a s t r u k t u r a

Л . P o z i t i v i s m u s v. i u s n a t u r a l i s m u s : n e k o n č í c í p ř í b ě h.................................19

1. k a p i t o l a - V y m e z e n í p o j m u p r á v a j a k o v ý c h o d i s k o ř e š e n í

n e t r i v i á l n í c h p ř í p a d ů........................................................................19

2 . k a p i t o l a - I m p u l s y к d i s k u s i z d o b y n e d á v n é.............................................21

2.1 V ýchodisko p řiro z c n o p rá v n í

(G. R a d b ru ch , M. Kriele a L. L. Fuller) ...........................................................21

2.2 V ýchodisko p o z itiv n é p rá v n í (H . L. A. H a rt a O . W ein b e rg e r).................24

2.3 „P ohartovské" o b d o b í........................................................................................27

3 . k a p i t o l a - D i s t i n k c e a a r g u m e n t y : d ě j s t v í p r v n í........................................3 5

3.1 S tru č n é r e p e t i t o r i u m..........................................................................................35

3.1.1 Iu sn a tu ra lism u s: d u a lita práv a ve sp o je n í

s p r io rito u p ráv a p ř iro z e n é h o..........................................................38

3.1.2 H u m e -Jörgcnscnovo d i l e m a.............................................................41

3.1.3 T o m á š H o b b es: z ro d p rá v n íh o p o zitivism u

(n a iu sn a tu ra listic k é m zá k la d u ) ....................................................48

3.2 R elativizování ro zd ílu m ezi p o z itiv ism e m a l u s n a tu r a lis m e m...............50

4 . k a p i t o l a - É r a p o z i t i v n í h o p r á v a v. n á v r a t y p r á v a p ř ir o z e n é h o :

O s v ě tim a n e b R a d b r u c h o v a f o r m u le , d ě jin y F ra n c ie

a n e b k l a u z u l e v ě č n o s t i.......................................................................5 3

4.1 Im p e ra tiv n e z m ě n ite ln o sti m a te riá ln íh o já d ra ústavy

a n e b k lau zu le v ěčn o sti: ev ro p sk é p o o h lé d n u ti...........................................53

4.2 Ju d ik a tu ra Ú sta v n íh o s o u d u Č e sk é republiky

p ře d k a u z o u p ro tiú sta v n o sti ú sta v n íh o zá k o n a ad h o c............................65

4.3 K auza ú sta v n íh o z á k o n a a d h o c - prolog: ú stavní

z á k o n č. 6 9 /1 9 9 8 Sb. o z k rá c e n í v o le b n íh o o b d o b í

Poslanecké s n ě m o v n y......................................................................................68

4.4 N ález PI. ÚS 27/Ü9 a n e b „velký t ř e s k "...........................................................71

4.5 W ey rú v a rg u m e n t p e r p c titio n e m p rin c ip ii a čl. 9 o d st. 2 Ú stavy . . . 78

4.6 D iskrece ú sta v o d á rc e a so u d n í p řezk u m

„ je d n o d u c h é h o ú sta v n íh o práva“ .................................................................80


Fil o s o f ie p r á v a

5 . k a p i t o l a - T ř í d ě n í p ř í p a d ů o b s a h o v é h o n a p ě t í m e z i p r á v e m

a m o r á l k o u.............................................................................................8 6

5.1 K onflikt d e m o k ra tic k é h o a to ta litn íh o sy sté m u...........................................87

5.1.1 P ře k o n á n í to ta litn íh o sy stém u v k o n te x tu v ztah u m o rálk y

a p ráv a (n e b o li ex k u rz o československém a n ásled n é

česk ém ře še n í v y ro v n á n í se s to ta litn í m i n u l o s t i ).....................87

5.1.2 O b č a n sk á n e p o s lu š n o s t.....................................................................89

5 .2 K onflikt n ik o li sy stém o v ý n e b o li ak cep tace n e p s a n é h o práva

v e v ro p sk é m k o n tin e n tá ln ím p ráv u a soudcovské

ro zh o d o v á n í co n tra , resp. p ra e te r legem ja k o z p ů so b řešen í

n a p ě tí m ezi m o rá lk o u a p rá v e m.....................................................................91

6 . k a p i t o l a - D i s t i n k c e a a r g u m e n t y : d ě j s tv í d r u h é.....................................9 6

6.1 K ontexty a v ýznam y ..........................................................................................96

6.2 Iu sn a tu ra lism u s v. iu spozitivism us: d ů sle d e k k o n cep tu

leg itim ity m o c i.................................................................................................103

6 .3 E ud aim o n istick á ž iv o tn í o ček áv án í n e b o o b rá c e n í sv. P a v la.................114

6.4 S o u d ce a n a p ě tí m ezi m o rálk o u a právem :

iusp o z itiv istic k ý p ara d o x ..............................................................................119

B. Ú č e l p r á v a a ú č e l v p r á v u.................................................................................124

1. k a p i t o l a - T e x t u a l is m u s v. p r á v n í t e l e o l o g i e...........................................124

2 . k a p i t o l a - S m y s l a ú č e l - p o j m y a ú h l y p o h l e d u...................................131

3 . k a p i t o l a - Ú č e l a n o r m a....................................................................................136

4 . k a p i t o l a - K o liz e a h i e r a r c h i e ú č e l ů............................................................140

C . P r á v n í n o r m y : k o n t e x t y f i l o s o f i c k é ..............................................................148

1. k a p i t o l a - P o je m p r á v n í n o r m y.......................................................................148

1.1 H ledisko n o etick é a n e b k o g n itiv ism u s v. n o n k o g n itiv ism u s................148

1.2 I Iledisko o n to lo g ick é a n e b p la tn o st ja k o bytí

p rá v n íc h n o re m (p ro b lé m kolize p l a t n o s t í ).............................................152

1.3 Exkurz: p la tn o st a ú čin n o st z á k o n a..............................................................157

1.4 R ep ro d u k ce života, sv o b o d a a m o c - p o jm o v á východiska

v n ě jšíh o p o z o r o v a te le.....................................................................................159

2 . k a p i t o l a - Z n a k y p r á v n í c h n o r e m ..................................................................163

2.1 R e g u la tiv n o s t....................................................................................................163

2.2 O b e c n o s t............................................................................................................165

2.3 D ifferentia s p e c ific a.........................................................................................168


O b s a h

3 . k a p i t o l a - R e g u la ti v a r e g u l a t i v n í v ě ta

( n o r m a a n o r m a t i v n í v ě t a ) , p r e s k r i p t i v n í

a d e s k r i p t í v n i v ě t a.............................................................................1 7 0

4 . k a p i t o l a - R e g u la ti v ( n o r m a ) a i m p e r a t i v..................................................172

5 . k a p i t o l a - E x k u r z o l o g i c k é s t r u k t u ř e p r á v n í c h n o r e m .......................174

5.1 S kutková p o d s ta ta a n e b p o d m ín k a n a sto u p e n í

n o rm a tiv n íh o t l a k u.........................................................................................174

5.2 N o rm a tiv n í n á s le d e k.......................................................................................177

5.3 V z ta h p o d m ín k y a n o rm a tiv n íh o n á s le d k u..............................................178

6 . k a p i t o l a - M o d a l i t y n o r m a t i v n o s t i ( p ř í k a z , z á k a z a d o v o l e n i ) . . 182

7 . k a p i t o l a - I m p o s s i b i l i u m n u l l a o b l i g a t i o a n e b v z t a h a le tic k ý c h

a p r á v n ě n o r m a t i v n í c h m o d a l i t...............................................1 8 7

D . P r á v n í p r i n c i p y....................................................................................................197

1. k a p i t o l a - P r á v n í f o r m a l i s m u s , p r a k t i c k ý d ů v o d a k t u á l n o s t i

p r o b l e m a t i k y p r á v n í c h p r i n c i p ů...............................................197

2 . k a p i t o l a - T e r m i n o l o g i c k á p o z n á m k a ( t e r m í n y n o r m y ,

p r a v i d l a , z á s a d y , m a x i m y , p r i n c i p y , h o d n o t y ) 2 0 0

3 . k a p i t o l a - L o g ic k é v y m e z e n í p r á v n í c h p r i n c i p ů.....................................2 0 3

3.1 D w o rk in o v a te o rie p rá v n íc h p rin cip ů

ja k o k ritik a p r á v n íh o p o z itiv is m u...............................................................203

3.2 A lcxyho k ritik a a ro z šíře n i D w o rk in o v y k o n c e p c e..................................204

3.3 O ta z n ík y o b o u k o n c e p c í.................................................................................207

4 . k a p i t o l a - S p o r n e b o k o l i z e ?............................................................................2 0 8

4 . 1 S ro v n á n í n esro v n a te ln é h o (k o n flik tu d isp o z ic d v o u n o rem

s kolizí su b su m p č n íc h p o d m ín e k o bsažených

v h y p o téze n o rm y j e d n é )................................................................................208

4.2 Kolize p rin c ip ů a m e to d a s p e c ifik a c e..........................................................212

5 . k a p i t o l a - „ A x i o m a t i c k á “ p o v a h a p r á v n í c h p r i n c i p ů

a n e b p r o s t u p o v á n í p r á v n í h o ř á d u p r i n c i p y......................2 1 4

6 . k a p i t o l a - P o z n á m k a к o t á z c e n e p s a n ý c h p r i n c i p ů

v s y s t é m u p s a n é h o p r á v a ...........................................................2 1 7

7 . k a p i t o l a - Z á s a d a p r o p o r c i o n a l i t y : v a r i a b i l i t a j e j í s t r u k t u r y ? . . . 2 1 9

7.1 O d F o rsth o ffa po B öckenlörde: id e n tita a n e b o ro zd íln o st

ústavy a zá k o n a ja k o p ře d m ě tu i n t e r p r e t a c e...........................................219


Fil o s o f ie p r á v a

7.2 Z á sa d a p ro p o rc io n a lily ja k o výsledek ju d ic iá ln ih o úsilí

p ři aplikaci ú sta v y.............................................................................................221

7.3 Z á sa d a p ro p o rc io n a lity - u tv á ře n í d o k t r i n á l n í........................................226

7.4 P ro p o rc io n a lita a optim alizace: id e n tita a n e b o n ik o li?...........................230

7.4.1 M ůže Ú sta v n í so u d p řezk o u m áv at p ro c e n ta ?............................230

7.4.2 E vropské p o o h l é d n u t í.....................................................................233

7.4.3 P ro b lé m s fu n g o v án ím teo rie: v ede výjim ka

к m od ifik ac i t e o r i e ?.........................................................................235

8 . k a p i t o l a - Z á s a d a p r o p o r c i o n a l i t y : h e r m e n e u t i c k á s t r u k t u r a

a n e b o k o g n i t i v n í v z o r e c ?.............................................................2 4 0

Č á s t 2 - N o e t i c k á v ý c h o d i s k a p r á v n í h o m y š le n í

A . K a te g o r ie p r a v d y v n o r m a t i v n í m m y š l e n í..............................................2 4 5

1. k a p i t o l a - H u m o v a t e z e a J ö r g e n s e n o v o d i l e m a : d ě j s t v í d r u h é . . 2 4 5

2 . k a p i t o l a - V ý r o k a p r a v d i v o s t................................................................2 4 8

2.1 Pojem v ý ro k u a Fregeho k o n cep ce logické s é m a n tik y...........................248

2.2 K rátký ex k u rz o te o riíc h p ra v d iv o sti............................................................250

3 . k a p i t o l a - P r a v d i v o s t n o r e m ...................................................................2 5 4

4 . k a p i t o l a - D e o n t i c k o - p r á v n í i d e á l n í s v ě t a n o r m a t i v n í s p o r .... 2 6 0

5 . k a p i t o l a - D o k a z o v á n í...............................................................................2 6 3

6 . k a p i t o l a - A p lik a c e p r á v a : s u b s u m p č n í s y l o g i s m u s

a n e b o k a s k á d a k o r e l a c í ?...............................................................2 7 5

B. P r á v n í j a z y k a p r á v n í h e r m e n e u t i k a....................................................2 8 3

1. k a p i t o l a - P r á v n í j a z y k...............................................................................2 8 3

2 . k a p i t o l a - P r á v n í h e r m e n e u t i k a a n e b f ilo s o f ic k é

o t á z k y i n t e r p r e t a c e p r á v a...........................................................2 8 9

2.1 P ře d m ě t p rá v n í in te rp re ta c e...........................................................................289

2.2 Savignyho v a lč ík................................................................................................290

2.3 Smysl in te rp re ta c e p r á v a.................................................................................294

2.4 O te v ře n á te x tu ra p ráv a a tv o rb a práv a so u d c e m plynoucí

z n e u rč ito sti n o rm a tiv n íc h p re m is..............................................................296

2.5 Role p ře d p o ro z u m ě n i, a n e b m ů že in te rp re t ro z u m ě t zákonu

lépe n e ž je h o t v ů r c e ?......................................................................................310


O b s a h

С . l o g i c i s m u s v p r á v n í m m y š l e n í....................................................................3 1 8

1. k a p i t o l a - A m b i c e n o v é h o l o g i c i s m u...........................................................3 1 8

2 . k a p i t o l a - L o g ic k á f o r m a l i z a c e a p ř e d p o r o z u m ě n í a n e b v e d le jš í

p r o d u k t y j a k o v ě d e c k ý p ř í n o s....................................................3 2 3

3 . k a p i t o l a - H e r m e n e u t i c k á k o m p e t e n c e a d r e s á t a a p o u ž i t í

e n t h y m é m a t u v r o z h o d n u t í c h Ú s t a v n í h o s o u d u 3 2 6

Č á s t 3 - P r o b l é m s p r a v e d l n o s t i

A . A n t i n o m i e s p r a v e d l n o s t i...................................................................................3 3 3

1. k a p i t o l a - S p r a v e d l n o s t f o r m á l n í a m a t e r i á l n í.......................................3 3 3

2. k a p i t o l a - S p r a v e d l n o s t a r o v n o s t..................................................................3 3 5

3. k a p i t o l a - S p r a v e d l n o s t a r e l a t i v i t a m o r á l k y............................................3 3 7

4 . k a p i t o l a - Z á k o n n á a n a d z á k o n n á s p r a v e d l n o s t..................................3 3 8

5 . k a p i t o l a - R a w ls v. N o z i c k a n e b s p o l e č e n s k á s m l o u v a

v. n e v i d i t e l n á r u k a ..........................................................................3 4 1

6 . k a p i t o l a - N a p ě t í m e z i s p r a v e d l n o s t í a e f e k t i v n o s t í.............................3 4 4

7 . k a p i t o l a - S p r a v e d l n o s t o b e c n á a i n d i v i d u á l n í.......................................3 4 6

B . S p r a v e d l n o s t j a k o k o n t c x t u á l n í a o b e c n é h o d n o c e n í

p ř i ř a z o v á n í a o d n í m á n í d o b e r.......................................................................3 4 7

1. k a p i t o l a - D e f i n i č n í h y p o t é z a..........................................................................3 4 7

2 . k a p i t o l a - E x k u r z o u t i l i t a r i s m u.....................................................................351

2.1 D ostojevskij a D ü rre n m a tt: m ů že o b e c n é blaho

o sp ra v e d ln it u tr p e n í či k řiv d u , ex istu je sp rav ed ln o st

b e z c t n o s ti ?........................................................................................................351

2.2 Z ru š e n í S p e c n h a m la n d u an eb z á n ik staré

a z ro d n ové c iv ilizace......................................................................................353

3 . k a p i t o l a - R o v n o s t v e s p r a v e d l n o s t n í m ú s u d k u.....................................361

3.1 P řekvapivost p a ra d ig m a tu ro v n o s ti............................................................361

3.2 S pra v ed ln o st ja k o dvo jí ro v n o st (ro v n o st k o n tex tu

a ro v n o st o b e c n o s tí).........................................................................................363

3.3 S pra v ed ln o st a a k cep to v ateln o st hled ise k odlišo v án i

(h le d á n í ú sta v n ě p rá v n í) ................................................................................364

3.4 H ie ra rc h ie d o b e r a b ře m e n a m íra jejich k o n g ru e n c e.............................367


Fil o s o f ie p r á v a 4 . k a p i t o l a - S p r a v e d l n o s t j a k o p ř e d m ě t i n s t i t u c i o n á l n í a k t i v i t y . . . 3 7 0

4.1 S p rav ed ln o st, z m ě n a a in s titu c e.....................................................................370

4.2 In štitu c io n á ln i p a st m o d e rn í d o b y................................................................372

4.3 Im plikace n ed o sažiteln o sti Paretova o p t i m a.............................................374

4.3.1 F u n k ce in stitu c í..................................................................................374

4.3 .2 L eg itim ita in s titu c í............................................................................376

5 . k a p i t o l a - S p r a v e d l n o s t j a k o v ý s le d e k n e b o p r o c e d u r a

( p ř i ř a z o v á n í d o b e r a b ř e m e n ) ?.................................................3 7 8

5.1 A ffirm ative a c tio n..............................................................................................378

5.2 E kvivalence v ý m ěn n ý ch v ztah ů v. jejich f é r o v o s t....................................379

5.3 P rio rita p ro c e d u rá ln í sp ra v e d ln o sti..............................................................380

C . Ú l o h a v é d y............................................................................................................381

R e s u m é............................................................................................................................3 8 4

S u m m a r y.......................................................................................................................3 8 5

L i t e r a t u r a.......................................................................................................................3 8 6

O a u t o r o v i.....................................................................................................................4 1 7

R e j s t ř í k............................................................................................................................4 1 8
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist