načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Fenomén výchovy a učitelská etika povolání - Naděžda Pelcová; Ilona Semrádová

Fenomén výchovy a učitelská etika povolání
-7%
sleva

Kniha: Fenomén výchovy a učitelská etika povolání
Autor: ;

Monografie se zabývá povahou výchovy jako specifického lidského jednání. Z hermeneutických pozic zkoumá ontologická východiska výchovného vztahu jako vztahu ke světu, ke společenství a ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
pravděpodobně doručíme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  240 Kč 223
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
7,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 28.10.2014
Počet stran: 222
Rozměr: 21 cm
Úprava: 220 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-2462-636-9
EAN: 9788024626369
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Monografie se zabývá povahou výchovy jako specifického lidského jednání. Z hermeneutických pozic zkoumá ontologická východiska výchovného vztahu jako vztahu ke světu, ke společenství a k sobě samému. Ukazuje kontexty, z nichž se výchova rodí, a podmínky, v nichž je možno ji rozvinout (solidarita generací, pedagogický étos, svoboda člověka, rozvoj lidské přirozenosti, specifická povaha lidské starosti a péče, vztah k druhému, setkání). Autorky sledují nutné proměny výchovného vztahu a vymezují základní rozdíly mezi výchovou a činnostmi, které sice také ovlivňují a formují osobnost člověka, ale s dobrou výchovou nemají nic společného (vedení, školení, výcvik, drezura, manipulace, ovlivňování). Promýšlejí výchovu jakožto jednání, jehož smyslem je zachovat kontinuitu (lidského rodu, kultury, hodnot), které však zároveň umožňuje diskontinuitu (tedy potenciálně nový počátek). V neposlední řadě zkoumají problematiku výchovy a vzdělávání v diferentním světě a poukazují na podstatné souvislosti výchovy a vzdělávání se smysluplným spolubytím.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Naděžda Pelcová; Ilona Semrádová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

I. F en o m én výchovy ve filo so fic k é reflex i 9

Ú vod 11

1. V ýchova a v z d ě lá n í j a k o té m a m o d e rn í a p o s tm o d e r n í filosofie 14

K lasické k o n c e p ty výchovy 14

F en o m én výchovy v d ile m a te c h 18

Č as vých o v )' 20

A n tin o m ie v ý ch o v y 21

H o m o e d u c a n s a h o m o e d u c a n d u s 25

V ýchova v p o stm o d e rn í reflexi 27

2. A n tro p o lo g ic k ý ro z m ě r výchovy 29

V ýchova j e lid sk á č in n o st 30

V ýchova j e „ z a b y d lo v á n í se v e světě“ 31

V ýchova j e v y tv ářen ím p ro sto ru 32

V ýchovný p ro sto r 34

D om ov 36

V ýchova je v z ta h к so b ě sa m ém u 43

3. D ia lo g ic k á v ý ch o v a j a k o s e tk á n í g e n e ra c í 48

V ýchova o d e h rá v a jíc í se v řeči 49

D ialo g 50

O d p o v ě d n o s t ve v ý ch o v ě 53

O d p o v ě d n o s t p ly n o u c í z m o ci a z k o m p e te n c e 55

4. P ro b lé m tě le s n o sti a in te rs u b je k tiv ity a je jic h v ý zn am

p ro p o ro z u m ě n í fe n o m é n u výchovy 57


5. Im a g in a c e v e výchově 65

6. T ra d ic e a v ý ch o v a 75

T ra d ic e a m o ž n o sti výchovy 75

T ra d ic e a d ě jin n é v ě d o m í v h u m a n itn íc h v ě d á c h 78

7. H o d n o ty , h o d n o to v á v ý ch o v a a v ý ch o v a к h o d n o c e n í 83

H o d n o ty ve filosofii a h u m a n itn íc h v ě d á c h 84

K o n tex ty h o d n o t a h o d n o c e n í 86

H o d n o to v á v ý ch o v a 89

V ýchova к h o d n o c e n í 91

8. S y m b o l ve filosofii a p e d a g o g ic e 95

C o je sy m b o l? 96

S y m b o l a z n a k 99

S y m b o l v p e d a g o g ic e 101

9. E tik a u č ite lsk é h o p o v o lá n i 105

К c h a ra k te ru lid sk é h o je d n á n í s o h le d e m n a v ý ch o v u 105

E tick ý a te c h n ic k ý a s p e k t lid sk é h o je d n á n í 105

E tick é ro z h o d o v á n í 109

Š ťastná c h v íle v y ch o v atelo v a (a v y ch o v áv an é h o ) 111

R o z d íl m ezi p e d a g o g ic k ý m z a m ě stn á n ím a p o v o lá n ím u č ite le 113

II. A x io lo g ic k é a e tic k é so u v islo sti výchovy a v z d ě lá v á n í v d ife re n tn ím sv ětě 117

1 0. Ž iv o t v d ife re n tn ím sv ě tě - n á ro k y , m o ž n o sti 119

P o jetí sv ěta ja k o sv ěta d ife re n tn íh o 119

S o c io k u ltu rn í z m ě n a p ře lo m u tisíciletí 122

Z m ě n a p a ra d ig m a tu a z trá ta jis to ty 125

11. V ý c h o d isk a p o ž a d a v k ů n a v z d ě lá n í 127

P ro b le m a tič n o st „ in sta n tn íh o “ v ě d ě n í 127

P o larity p o stm o d e rn ity a p a ra d ig m a k o m u n ik a c e 130

P o žad av k y n a v z d ě lá n í a v ý ch o v u 134

12. Z am y šle n í n a d z a m č ře n o s tí v z d ě lá v á n í

C íle vzd ěláv án í z h led isk a žák a, stu d e n ta

C íle v zd ěláv án í z h led isk a u čitele

142

142

152


13. E tik a a výchova 158

14. R iz ik a výchovy v d ife re n tn ím sv ě tě 164

15. E tik a a te o rie m ra v n í v ý ch o v y 165

1 6. S h rn u ti a n á m ě ty p ro u č ite ls k o u e tik u p o v o lá n í i s o h le d e m

n a v y u žív án í 1C T 170

P ozitiv n í a n e g a tiv n í strá n k y v y u žív án í IC T (z e jm é n a in te rn e tu ) 173

N á rů st d ista n č n íc h forem v zd ě lá v á n í 178

V ytváření o n -lin e k u rz ů 183

M o ž n o sti a m eze v y u ž ití o n -lin e v ý u k y 184

17. Z á v ě r 187

T eo rie, p ra x is, p o ié sis ja k o p ro jev y lid sk é ak tiv ity 187

N ejv ý zn am n ější k o n sta n ty p o je tí u č ite lsk é p ro fe se 188

A x io lo g ick á a e tick á d im e n z e v irtu á ln íh o stu d ijn íh o p ro stře d í 189

H e rm e n e u tic k ý p řís tu p 191

18. P řílo h y 194

P řílo h a 1 194

P řík la d e tic k é h o k o d e x u u čitele - zd ro j: U S A 194

P řílo h a 2 196

Ž á d o u c í v la stn o sti u čitele 196

P řílo h a 3 197

P o tře b a ro zv o je u čitelsk é etik y 197

P ro fesn í e tik y 197

A k tu á ln í o tá z k y e le k tro n iz a c e te rc iá rn íh o v zd ě lá v á n í 198

P řílo h a 4 200

E tick é a s p e k ty firem ní k u ltu ry 200

S u m m a ry

B ib lio g ra fie

J m e n ý re js třík

206

208

218
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist