načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Facility management – Viera Somorová

Facility management
-1%
sleva

Kniha: Facility management
Autor: Viera Somorová

Výzvou pre napísanie tejto knihy je poznanie, že pojem facility management je ešte aj v súčasnej dobe pre mnohých aj tých, ktorí p
255
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Professional Publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 167
Rozměr: 25 cm
Úprava: 164 stran : ilustrace , plány
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: slovensky
Vazba: pevná
EAN: 9788074311413
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Výzvou pre napísanie tejto knihy je poznanie, že pojem facility management je ešte aj v súčasnej dobe pre mnohých aj tých, ktorí p

Další popis

V současnosti, kdy se pozornost podniků stále více zaměřuje na efektivnější řízení jejich hlavní činnosti, je Facility management (FM) nanejvýš aktuální, neboť vede ke značným úsporám provozních nákladů a rovněž ke zvýšení výkonnosti zaměstnanců. Kniha přináší důležité informace o celém spektru Facility managementu a jeho výhodách pro moderní podniky. Z obsahu: Činnosti organizace ve stavebním objektu z aspektu FM; Prostor a infrastruktura; Údržba budov; Formy FM; FM a životní cyklus stavebního objektu; FM a udržitelné budovy; Evropská norma STN EN 15221 a FM atd.


Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Viera Viera
grun Anselm
Cena: 116 Kč
Management organizace a management destinace Management organizace a management destinace
Foret Miroslav
Cena: 130 Kč
Management lidského faktoru Management lidského faktoru
Častorál Zdeněk
Cena: 477 Kč
Burza srozumitelně: Money management a risk management Burza srozumitelně: Money management a risk management
kolektiv autorů Finančník.cz
Cena: 250 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

ÚVOD........................................................................................................................................9

1 FACILITY MANAGEMENT...................................................................................11

I . I H istó ria fa c ility m a n a g e m e n tu..................................................................................... 12

1.2 D efin íc ie fa c ility m a n a g e m e n tu.................................................................................. 13

1.3 C iele fa c ility m a n a g e m e n tu............................................................................................ 13

2 ČINNOSTI ORGANIZÁCIE V STAVEBNOM OBJEKTE

Z ASPEKTU FACILITY MANAGEMENTU....................................................17

2 .1 H lav n é čin n o sti (co re b u sin e ss).................................................................................... 17

2.2 P o d p o rn é č in n o s ti..................................................................................................................18

3 PRIESTOR A INFRAŠTRUKTÚRA...................................................................21

3 .1 S trateg ick é p lá n o v a n ie a ria d e n ie p rie sto ru.............................................................2 1

3.1.1 P riesto ro v é p lá n o v a n ie............................................................................................21

3.1.2 P o žiad av k y o rg a n iz á c ie n a p rie s to r..................................................................23

3.1.3 P riesto ro v é š ta n d a rd y...............................................................................................24

3.1.4 P riesto ro v ý r o z p o č e t.......................................................................л.......................26

3.2 P renájom a riad e n ie o b sa d e n o sti b u d o v y....................................... 28

3.3 Správa a ú d ržb a b u d o v.......................................................................................................29

3.3.1 S práva b u d o v ...............................................................................................................29

3.3.2 Ú d ržb a b u d o v...............................................................................................................33

3.4 Správa e n e rg ií.........................................................................................................................33

3.5 U pratovanie in te riéru a e x te rié ru..................................................................................35


4 PRACOVNÍCI A ORGANIZÁCIA.....................................................................37

5 ÚDRŽBA B U D O V....................................................................................................41

5.1 D ru h y ú d ržb y b u d o v..........................................................................................................45

5 .1 .1 P ra v id eln á p rev e n tív n a ú d rž b a.........................................................................45

5 .1 .2 V y v o lan á ú d r ž b a.....................................................................................................46

5 .1 .3 H av arijn é s lu ž b y......................................................................................................46

5 .2 P ro c esy ú d ržb y b u d o v [ 1 0 ]...........................................................................................47

5.2.1 P lán o v a n ie ú d rž b y...................................................................................................47

5 .2 .2 P ríp rav a ú d rž b y........................................................................................................48

5 .2 .3 R e alizá cia ú d rž b y....................................................................................................48

5 .2 .4 V y h o d n o te n ie............................................................................................................48

5 .2 .5 Z le p š o v a n ie................................................................................................................48

5.3 M an u ál u žív an ia b u d o v...................................................................................................49

5.3.1 P ra v id lá u ž ív a n ia b u d o v.......................................................................................50

5 .3 .2 P ra v id lá te ch n ic k ý ch p re h lia d o k......................................................................51

5 .3 .3 P ra v id lá ú d ržb y b u d o v y.......................................................................................51

6 FORMY ZABEZPEČENIA SLUŽIEB FACILITY

MANAGEMENTU......................................................................................................55

6.1 In so u rc in g ................................................................................................................................55

6 .2 O u ts o u rc in g............................................................................................................................55

6.3 P ro jek t z a b e z p e č e n ia slu žieb fa c ility m a n ag e m en tu form ou

o u ts o u rc in g u..........................................................................................................................59

6.3.1 T ec h n ic k o -e k o n o m ic k é š tú d i e..........................................................................60

6 .3 .2 Š p ecifik ácia v y b ran ý c h p o d p o rn ý ch č in n o s tí...........................................62

6 .3 .3 V ý b er p o sk y to v a te ľa slu žieb facility m a n a g e m e n tu..............................63

6 .3 .3 .1 U rč en ie o p tim áln ej p o n u k y p o sk y to v a te ľa slu žieb f a c ility 68

6 .3 .4 Z m lu v a o p o sk y to v a n í slu ž ie b facility m a n a g e m e n t..............................76

7 FACILITY MANAGEMENT A ŽIVOTNÝ CYKLUS

STAVEBNÉHO O BJEK TU....................................................................................81

7.1 Ž iv o tn ý c y k lu s sta v eb n é h o o b je k tu............................................................................81

7 .2 P rev ád z k o v é n á k la d y.........................................................................................................82

7 3 P lán o v an ie p rev á d zk o v ý ch n á k lad o v v e tap e p ro jek to v ej p ríp rav y

stav eb n éh o o b je k tu..............................................................................................................83

7 .4 R iešen ia sta v eb n é h o o b je k tu..........................................................................................83

7.4.1 V zá jo m n ý v zťah p rev á d zk o v ý ch n á k lad o v a riešen í

stav eb n éh o o b je k tu...................................................................................................84

7.5 P ro jek to v an ie sta v eb n é h o o b je k tu...............................................................................86

7 .6 R ealizačn á fáza in v estičn éh o p ro c e s u.......................................................................89

8 FACILITY MANAGEMENT A UDRŽATEĽNÉ BUDOVY.......................93

8.1 U d ržateľn é b u d o v y..............................................................................................................93

8 .1.1 B en efity u d ržateľn ý ch b u d o v..............................................................................96

8.1.2 H o d n o ten ie u d rža teľn o sti s ta v b y......................................................................97

8.1.3 F acility m an ag em en t v u d rža teľn ý c h b u d o v á c h.......................................98

8.2 F acility m an ag em en t v p ro jek to v ej fáze u d ržateľn ej b u d o v y................... 100

8.3 F acility m an ag em en t v p rev ád zk o v ej fáze u d ržateľn ej b u d o v y............... 102

9 EURÓPSKA NORMA STN EN 15221 FACILITY

MANAGEMENT.......................................................................................................105

9 . 1 E u ró p sk a n o rm a S T N EN 15 2 2 1 -1 F acility m a n ag e m en t -

T erm ín y a d efin ície [3 4 ].................................................................................................109

9.1.1 M o d el fac ility m a n a g e m e n tu............................................................................109

9 .1 .2 Š tru k tú ra/ro zsah slu žieb fac ility m a n a g e m e n tu.................................... 112

9 .2 E u ró p sk a n o rm a S T N E N 15221 -2 F acility m a n a g e m e n t -

N áv o d na p ríp ra v u d o h ô d o facility m a n ag e m en te [1 8 ]............................... 113

9.2.1 T rv a n ie d o h o d y o p o sk y to v an í slu žieb facility m a n a g e m e n t 115

9 .2 .2 C en a za p o sk y to v a n ie s lu ž ie b........................................................................ 115

9 .2 .3 Z o d p o v ed n o sť je d n o tliv ý c h ú č a s tn ík o v.................................................... 115

9 .2 .4 Ú ro v eň slu žieb - S L A ........................................................................................ 117

9.2.5 Š tru k tú ra d o h o d y o p o sk y to v an í slu žieb facility m a n a g e m e n t 1 17

9 .2 .6 N e v y h n u tn é zlo žk y d o h o d y o p o sk y to v a n í slu žieb facility

m a n a g e m e n tu.......................................................................................................... 117

9-3 E u ró p sk a n o rm a S T N EN 15221-3 F ac ility m a n a g e m e n t -

S p riev o d ca k v alito u vo facility m an ag em en te [3 5 ]..........................................119

9.3.1 Ú ro v e ň s lu ž ie b........................................................................................................120

9-3.2 U k a z o v a te le ................................................................................................................122


9 .3 .3 Ž iv o tn ý c y k lu s ú ro v n e slu ž e b ( S L )...............................................................123

9 .3 .4 Z le p še n ia slu ž ie b fac ility m a n a g e m e n tu......................................................123

9 .4 E u ró p sk a n o rm a S T N EN 1 5 2 2 1 -4 F ac ility m a n a g e m e n t -

K ate g o rizá cia , k la sifik á c ia a štru k tú ry vo fac ility m a n ag e m en te [ 3 6 ].. 125

9 .4 .1 P ro d u k t fa c ility m a n a g e m e n t........................................................................... 125

9 .4 .2 C y k lu s k v ality P D C A .............................................................................................127

9 .4 .3 A lo k á c ia n á k la d o v................................................................................................. 128

9.5 E u ró p sk a n o rm a S T N E N 15221-5 F ac ility m a n a g e m e n t -

N áv o d n a p ro c e sy fa c ility m a n a g e m e n tu [3 7 ].................................................... 128

9.5.1 V ý v o j p ro ce so v fa c ility m a n a g e m e n tu ........................................................ 130

9 .6 E u ró p sk a n o rm a S T N E N 15221-6 F ac ility m a n ag e m en t -

M e ra n ie p lô c h a p riesto ro v v o fac ility m a n a g e m e n te [3 8 ]............................132

9.7 E u ró p sk a n o rm a S T N E N 15221-7 S m e rn ic a p re b en c h m a rk in g

v ý k o n n o sti [ 3 9 ].................................................................................................................. 137

9.7.1 K v an tita tív n y b e n c h m a rk in g............................................................................ 139

9 .7 .2 K v alitatív n y b e n c h m a rk in g.............................................................................. 139

9 .7 .3 K o m b in o v a n ý b e n c h m a rk in g .............................................................................140

9 .7 .4 P ro c e s b e n c h m a rk in g u........................................................................................ 140

Z Á V E R.................................................................................................................................143

S u m m a ry...........................................................................................................................144

P rílo h y.................................................................................................................................145

Literatúra 163
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.