načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Evolučná psychiatria - Martin Brüne

Evolučná psychiatria
-7%
sleva

Kniha: Evolučná psychiatria
Autor: Martin Brüne

Mnoho štúdií v posledných desaťročiach skúmalo genetické pozadie psychických porúch. Výskum mozgových mechanizmov a regiónov mozgu zúčastnených na určitých dysfunkciách výrazne ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  896 Kč 833
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
27,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vydavateľstvo F
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2012
Počet stran: 424
Rozměr: 170x240
Úprava: xi, 424 stran
Název originálu: Textbook of evolutionary psychiatry
Spolupracovali: preklad Juraj Piško
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 13.07.2012
Nakladatelské údaje: Trenčín, Vydavateľstvo F, 2012
ISBN: 978-80-88952-69-5
EAN: 9788088952695
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Mnoho štúdií v posledných desaťročiach skúmalo genetické pozadie psychických porúch. Výskum mozgových mechanizmov a regiónov mozgu zúčastnených na určitých dysfunkciách výrazne prispel k novším poznatkom o vzťahu medzi mozgovou patológiou a psychopatológiou.

V kontraste s tým omnoho menej vieme o tom, „prečo“ sú vôbec určité indivíduá vulnerabilné na psychické ochorenia a či príčiny ochorenia súvisia so selekciou vplyvom evolučných síl alebo sú jednoducho vedľajšími produktami iných druhovo špecifických charakteristík.

Táto kniha poskytuje nový integratívny prístup k chápaniu psychopatologických stavov – prístup, ktorý zahŕňa kogníciu, emóciu, správanie a interakcie medzi vrodenými dispozíciami a prostredím.

Pre tento prístup je ústredné prepojenie psychiatrického modelu s evolúciou človeka. Psychiatri potrebujú poznávať, prečo sa ľudská myseľ a mozog vyvinuli spôsobom akým sa vyvinuli. V troch častiach tejto knihy sa prezentuje súhrnný opis evolúcie ľudského mozgu z hľadiska morfológie a funkcie a ako to súvisí s naším súčasným chápaním psychopatológie.

Táto kniha je prístupne napísaná a ukazuje, ako sa môže zlepšiť naše chápanie a liečba špecifických porúch, napr. depresie, schizofrénie a iných, keď berieme do úvahy evolučné faktory. (pôvod psychopatológie)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Úvod 1

I. časť Teoretické pozadie

1 Princípy evolučnej teórie, evolučná psychológia a genetika 13

2 Ľudský mozog: anatómia, evolúcia a funkcia 47

3 Ľudská životná história 79

4 Príčiny psychopatológie 97

5 Psychiatrické vyšetrenie 115

II. časť Psychiatrické poruchy

6 Autizmus a ďalšie pervazívne poruchy vývinu 141

7 Porucha pozornosti s hyperaktivitou 153

8 Demencia 167

9 Zneužívanie drog a drogová závislosť 181

10 Schizofrénia a príbuzné psychotické poruchy 197

11 Afektívne poruchy 217

12 Úzkostné poruchy 235

13 Poruchy príjmu potravy 257

14 Poruchy osobnosti 269

III. časť Špeciálne témy

15 Suicidálne a sebapoškodzujúce správanie 291

16 Forenzné aspekty psychických porúch 305

17 Psychoterapia 323

Epilóg: Budúcnosť psychiatrie 339

Odkazy na literatúru 343

Index 417


226 AFEKTÍVNE PORUCHY

mickej úrovni je nejasnejšia. Na anatomickej úrovni je bipolárna porucha spojená so zväč

šením komôr a s menším objemom ľavostrannej prefrontálnej kôry, ako aj s objemovými

redukciami v dolných a stredných prefrontálnych oblastiach vpravo.

6. Syntéza z evolučného hľadiska

Etologická analýza správania pri depresii naznačuje, že deprimovaní jedinci vysielajú non

verbálne signály, typické pre submisívne správanie. Často sa vyhýbajú očnému kontaktu,

vykazujú málo pohybov v oblasti očí a úst, reduku

jú množstvo reči a emočného tónu hlasu a v sprá

vaní sú sociálne neaktívni (porovnaj Ďalšie úvahy

v Kapitole 5). Pri submisii sa často ako involuntár

ne signály bezmocnosti uplatňujú aj druhovo špe

cifi cké detské formy správania (tradične označova

né ako " regresia") alebo sťažovanie sa na somatic

ké problémy. Tieto nonverbálne formy správania

sú jasne zamerané (pri depresii v prehnanej miere)

na to, aby jedinec redukoval možnosť, že sa voči nemu obráti agresia iných osôb, a na to,

aby sa pomocou signalizácie ústupových stratégií vyhol ublíženiu v situáciách, kedy poci

ťuje porážku alebo podriadenosť. Depresia je často sprevádzaná úzkosťou (úzkostnými

poruchami), takže závažné formy melancholickej depresie môžu byť spojené s katatónny

mi znakmi, ktoré možno predstavujú extrém fylogeneticky starých obranných mechaniz

mov (porovnaj Kapitolu 10). Treba však poznamenať, že depresívni jedinci nevykazujú rov

naké správanie v každej sociálnej interakcii. Napríklad môžu prejavovať znaky agresie voči

rodinným členom, najmä partnerom a deťom, od ktorých očakávajú bezprostrednú pod

poru. Takže hoci depresívni jedinci často vykazujú involuntárne (nonverbálne) znaky sub

misie, vo voluntárnej (verbálnej) expresii často submisia nie je.

Submisia a dominancia patria neoddeliteľne k sociálne žijúcim druhom so zložitou hie

rarchiou, ako sú ľudia (existujú ale presvedčenia, že spoločnosti našich predkov boli spra

vodlivo egalitárske, čo sa týka sociálneho rozvrstvenia). Ustanovenie asymetrií v spoločen

skom postavení, sociálnom zaradení, vzťahoch a v súperení o zdroje a o partnerov je teda

prirodzenou potrebou. Ľudské sociálne skupiny, ktoré sú kriticky závislé na spolupráci me

dzi jednotlivcami, však môžu prežiť iba vtedy, ak pre sociálne hierarchie existuje komu

nikačný systém, ktorý aspoň čiastočne nahradí fyzický boj a umožní v skupine ostať víťa

zovi aj porazenému. V podmienkach predkov bolo vylúčenie z komunity zrejme jednou

z najdôležitejších hrozieb pre jedinca, ktorý sa potenciálne rovnal rozsudku smrti. Submi

siu v konfl iktne nabitých situáciách možno teda pokladať za život zachraňujúcu stratégiu,

ktorá sa vyvinula v prostredí predkov – napriek tomu, že spôsobuje zjavnú, aj keď mož

no len prechodnú, nevýhodu pre reprodukčný úspech. Inými slovami, rozhodnutie o boji

alebo úteku kriticky závisí na zhodnotení vlastnej sily jedinca a potenciálnych spojenec

Etologická analýza správania pri depresii nazna

čuje, že deprimovaní jedinci vysielajú nonverbál

ne signály, typické pre submisívne správanie. Pri

submisii sa často ako involuntárne signály bez

mocnosti uplatňujú aj druhovo špecifi cké detské

formy správania (tradične označované ako "re

gresia") alebo sťažovanie sa na somatické prob

lémy. Ťažké formy melancholickej depresie môžu

byť spojené s katatónnymi znakmi, ktoré možno

predstavujú extrém fylogeneticky starých obran

ných mechanizmov.


227SYNTÉZA Z EVOLUČNÉHO HĽADISKA

tiev – a v situáciách, kde je úspech nepravdepodobný alebo útek nemožný, môže byť sub

misia a prijatie podriadenosti najlepšou možnosťou, prinajmenšom v aktuálnom momen

te. Depresia v tejto línii uvažovania predstavuje extrém submisívnej alebo ustupovej stra

tégie, ktorý je neadekvátny – v porovnaní s adaptívnym submisívnym správaním - v kon

texte, trvaní a/alebo v intenzite a objavuje sa predovšetkým v situáciách, spojených s akút

nym alebo chronickým sociálnym stresom. Na podporu tvrdenia, že depresia predstavuje

patologický extrém stratégie, zameranej na vyhnutie sa ublíženiu ("harm-avoiding") v so

ciálne súťaživých interakciách, je vhodné zdôrazniť, že depresia sa primárne objavuje v so

ciálnom alebo interpersonálnom kontexte, obvykle však nie v súlade so stratami v nonso

ciálnych oblastiach.

Mnohé nonverbálne signály, predovšetkým držanie tela, charakteristické pre dominan

ciu alebo podriadenosť, pripomínajú staré formy správania stavovcov a sú zrejme sprostred

kované fylogeneticky starými štruktúrami "plazieho mozgu" (porovnaj Kapitolu 1). Tento

behaviorálny repertoár má paralelu v  emočných systémoch (reprezentovaných v  paleo

mammaliárnej alebo limbickej oblasti mozgu), ktoré slúžia v prípade podriadenosti dvom

účelom – jednak signalizujú submisiu a bezmocnosť smerom k dominantným jedincom

alebo potenciálnym spojencom, a jednak vnútorne reprezentujú porážku pomocou skles

lej nálady, čo u jedinca vedie k menšiemu riziku, že sa vráti priskoro k sociálnemu súpe

reniu. Zhoršená nálada je pravdepodobne aj jedným z aspektov sociálnych emócii, ktoré

sa vyvinuli v dôsledku stúpajúcej potreby vzťaho

vej väzby a pripútania nezrelého jedinca. Pokles ná

lady sa obvykle objavuje po (dlhšej) separácii od

hlavného opatrovníka alebo vzťahovej postavy. Vo

fáze zúfalstva prestáva ľudské dieťa interagovať s prostredím a ostáva potichu, čo možno

pokladať za adaptáciu, ktorej zmyslom je nepritiahnuť pozornosť predátorov. Tieto nega

tívne emócie majú však aj dramatický vplyv na vedomé a nevedomé kognitívne vyhodno

covanie danej situácie. Ako už bolo povedané, extrémne variácie poklesu nálady, zahŕňa

júce neadekvátny kontext, abnormálnu intenzitu alebo trvanie, sú charakteristické pre kli

nickú depresiu.

Väčšina kognitívneho vyhodnocovania vlastnej sociálnej situácie prebieha mimo vedo

mého vnímania a tvorí zrejme súčasť kognitívneho repertoáru našich najbližších príbuz

ných v živočíšnej ríši (prostredníctvom neokortikálnych štruktúr). Napríklad – jedinec má

neustále potrebu skúmať svoje šance ohľadom úspe

chu v sociálnej súťaži. Nemusí sa to vzťahovať nut

ne iba na dramatické boje o postavenie v spoločen

skom rebríčku, ale aj na situácie, zahŕňajúce jem

né sociálne výmeny. Ľudia sú bytosti s vysokou mie

rou sociálnych investícií, a to do príbuzných aj nepríbuzných jedincov, no samozrejme ča

kajú niečo na oplátku. Jedinec môže teda (nevedome) kalkulovať, koľko sa dá vyťažiť z jeho

investícii, a tieto kalkulácie môžu kriticky závisieť na tom, ako sám pociťuje svoju sociál

Pokles nálady slúži dvom účelom - jednak sig

nalizuje submisiu a  bezmocnosť smerom k  do

minantným jedincom alebo potenciálnym spo

jencom, a jednak vnútorne reprezentuje porážku.

Podriadení jedinci zvyknú väčšmi investovať ako

ťažiť. Toto bias, podľa ktorého jedinec cíti, že musí

viac investovať ako získavať, je pomerne typickou

charakteristikou prinajmenšom u mierne depre

sívnych alebo dystýmnych osôb.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist