načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Európska hospodárska súťaž – teoretický rámec a jej zneužívanie vo svetle rozhodovacej praxe – Matúš Kuzmiak

Európska hospodárska súťaž - teoretický rámec a jej zneužívanie vo svetle rozhodovacej praxe
-7%
sleva

Kniha: Európska hospodárska súťaž
Autor: Matúš Kuzmiak
Podtitul: teoretický rámec a jej zneužívanie vo svetle rozhodovacej praxe

Predložená publikácia sa zaoberá právnou úpravou hospodárskej súťaže, najmä antitrustového práva a práva koncentrácií. Teoretické aspekty sú podporené relevantnou judikatúrou, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  138 Kč 128
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Key publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 80
Rozměr: 176x250
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Datum vydání: 03.01.2011
Nakladatelské údaje: Ostrava, Key Publishing, 2010
ISBN: 978-80-7418-087-3
EAN: 9788074180873
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Predložená publikácia sa zaoberá právnou úpravou hospodárskej súťaže, najmä antitrustového práva a práva koncentrácií. Teoretické aspekty sú podporené relevantnou judikatúrou, analýzou ktorej autor dospieva k záverom a možným doporučeniam de lege ferenda. Publikácia je vhodná najmä pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre každého, kto sa vo svojej praxi stretáva s problematikou hospodárskej súťaže, respektíve jej chce lepšie porozumieť.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Brno International Business School

Matúš Kuzmiak

KEY Publishing s.r.o.

Ostrava

2010

Európska hospodárska súťaž –

teoretický rámec

a jEj znEužívaniE

vo svEtlE rozhodovacEj praxE


Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou

Brno International Business School (B.I.B.S., a.s.).

© Matúš Kuzmiak 2010

iSBN 978-80-7418-087-3 (KEY Publishing s.r.o.)

iSBN 978-80-87255-47-6 (B.I.B.S., a.s.)


Abstrakt

Cieľom publikácie je priblížiť komunitárne právo hospodárskej súťaže – najmä aspekty zneužívania dominantného postavenia podniku na trhu, kartelového práva a fúzií podnikov. Autor vysvetľuje aplikáciu komunitárneho práva s odkazmi na rozhodnutia Súdu prvej inštancie, Európskeho súdneho dvora a Európskej komisie v relevantných prípadoch.

The aim of this dissertation is to explain the principles of European competition law – mainly the aspects of abusive behavior of company which is dominant on relevant market, law regarding cartels and mergers and acquisitions. Author explains the application of community law with references to rulings of the General Court, Court of Justice of the European Union and European Commission in relevant cases. Obsah Abstrakt ..........................................................................................................................................3

Obsah ..............................................................................................................................................5

Zoznam obrázkov, grafov a tabuliek ...............................................................................................6

1 Úvod .........................................................................................................................................7

1.1 Vymedzenie riešeného problému.........................................................................................7

1.2 Zmysel a ciele publikácie .....................................................................................................8

1.3 Prehľad použitých prístupov – teoretické koncepty .........................................................10

1.3.1 Teoretický rámec právnej úpravy hospodárskej súťaže ........................................10

1.3.2 Európsky prvok ......................................................................................................11

1.3.3 Vnútroštátna právna úprava ..................................................................................11

1.3.4 Komunitárna právna úprava .................................................................................12

1.3.5 Korporátne pravidlá compliance a trestný zákonník ............................................13

1.3.6 Leniency program ..................................................................................................18

1.4 Metódy zhromaždenia faktov a zdroje informácií ............................................................20

1.4.1 Plán výskumu ........................................................................................................20

2 Kartelové právo ......................................................................................................................24

Typy kartelov ......................................................................................................................25

Výnimky ex lege .................................................................................................................26

Pravidlo de minimis ...........................................................................................................27

Komunitárna dimenzia .......................................................................................................28

„Podnik“ ..............................................................................................................................29

2.1 Analýza ...............................................................................................................................29

Kartel „GIS“ .........................................................................................................................29

2.2 Návrhy ................................................................................................................................38

3 Zneužívanie dominantného postavenia ..................................................................................42

Neprimerané ceny ..............................................................................................................43

Cenová diskriminácia .........................................................................................................44

Zľavy .... ..............................................................................................................................44

Zničujúce ceny (predatory pricing) ...................................................................................44

Nadväzovanie (tie-in) .........................................................................................................45

Odmietnutie dodávok .........................................................................................................45

3.1 Analýza ...............................................................................................................................45

Slovenská pošta ..................................................................................................................45

Microsoft .............................................................................................................................50

3.1.1 Windows Media Player ..........................................................................................52

3.1.2 Internet Explorer ....................................................................................................53

3.2 Návrhy ................................................................................................................................56

4 Právo koncentrácií .................................................................................................................58

Nariadenie Rady č. 139/2004 .............................................................................................60

Test podstatnej prekážky súťaže .........................................................................................64

4.1 Analýza ...............................................................................................................................65

Gencor Ltd. vs. Komisia Európskych spoločenstiev ..........................................................65

4.2 Návrhy ................................................................................................................................68

5 Záver .......................................................................................................................................70

Použitá literatúra a internetové zdroje ........................................................................................77


Zoznam obrázkov, grafov a tabuliek A) Zoznam tabuliek Tab. 1.4.1 Plán výskumu – Metodológia ...................................................20

Tab. 1.4.2 Plán výskumu 1 – priebeh a zaistenie ......................................21

Tab. 1.4.3 Plán výskumu 2 – priebeh a zaistenie ......................................22

Tab. 1.4.4 Plán výskumu 3 – priebeh a zaistenie ......................................22

Tab. 1.4.5 Plán výskumu 6 – priebeh a zaistenie ......................................23

B) Zoznam obrázkov

Obr. 3.1.1 Schéma konceptu hybridnej pošty z propagačného

materiálu strediska PostServis – Česká pošta (1999) ...............46

Obr. 3.1.2 Výber internetového prehliadača pri inštalácii Windows 7 ....55

Obr. 4.1 Základné formy koncentrácií ...................................................59

Obr. 4.2 Oznámenie spojenia / úmyslu ..................................................63

Obr. 4.1.1 Podiel spoločností Gencor Ltd. a Lonrho plc. na „LDP“

a podiel spoločnosti Gencor Ltd. na Implats

a ich náväznosť na skupinu „PGM ...........................................66

C) Zoznam grafov

Graf 3.1.1 Používanie operačných systémov na PC v roku 2009 .............51

Graf 3.1.2 Podiel internetových prehliadačov na relevantnom trhu ........54


7

kapitola

Úvod

1

1.1 Vymedzenie riešeného problému Hospodárska súťaž

Komunitárne právo je vnútornou časťou systému vnútorného trhu Európ

skeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo“), ktorý je založený na tržnom princípe a vyžaduje dokonalé fungovanie. Tohto sa dosahuje najmä elimináciou prekážok voľného pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu medzi členskými krajinami

1

, ale aj kvalitnou a účinnou politikou hospodárskej sú

ťaže. Vychádza sa pri tom z toho, že maximálnu podporu hospodárskej činnosti a jej efektívnosti možno dosiahnuť na základe pôsobenia tržných síl.

2

Hospodárska súťaž je súperenie medzi podnikateľmi v hospodárskej oblasti s cieľom predstihnúť iné podnikateľské subjekty a dosiahnuť tak hospodársky prospech.

3

Každý štát sa snaží docieliť efektívnu hospodársku sú

ťaž. Tento stav nastáva v prípade, že objekty pôsobiace na trhu uskutočňujú rozhodnutia súvisiace s ich podnikateľskou činnosťou samostatne, či už sa jedná o stanovenie ceny za produkt – službu, výber obchodného partnera alebo iné rozhodnutia – suverenita podnikateľa pôsobiaceho na trhu prispôsobovať svoje správanie trhovému prostrediu. Predpokladom efektívnej 1

Deards E., Hargreaves S., European Union Law, Oxford University Press, 2004, str. 252. 2

Týč V., Základy práva Evropské Unie pro ekonomy, 5. aktualizované vydání, Linde Praha, a.s., 2006, str. 181. 3

Fodorová K., Dopady vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie na podnikateľskú sféru, Seminár organizovaný Slovenskou priemyselnou a obchodnou komorou v spolupráci s Úradom vlády SR v rámci Euroklubov SOPK, Protimonopolný úrad Slovenskej Republiky, http://195.49.188.18/files/presov3.rtf – prístup ku stránke dňa 8.3.2010. hospodárskej súťaže je preto vylúčenie akýchkoľvek priamych alebo nepriamych kontaktov medzi konkurentmi, ktorých cieľom alebo efektom je, alebo môže byť, ovplyvnenie správania sa svojho konkurenta (reálneho alebo potenciálneho), ako aj vylúčenie toho, aby podnikatelia odhaľovali svojim konkurentom svoje budúce podnikateľské zámery. To znamená vylúčenie situácií, kedy nedochádza k prirodzenému prispôsobovaniu sa trhovému prostrediu.

4

Cieľom súťažného práva je odstraňovať prekážky obchodu, posilňovať

rozvoj jednotného trhu a voľnej tržnej ekonomiky

5

, vylepšiť všetky aspek

ty efektivity produkcie a distribúcie tovaru a služieb, ochraňovať záujmy spotrebiteľov a malých a stredne veľkých spoločností pred zneužitím trhu veľkými spoločnosťami.

6

Komunitárne právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže tvorí ucele

ný systém, ktorého základ je obsiahnutý v primárnych prameňoch a množstve priamo aplikovateľných noriem sekundárneho práva.

7

Hmotnoprávna úprava hospodárskej súťaže je zložená z dvoch relatívne

samostatných oblastí: 1) antitrustové právo, zahrňujúce tzv. kartelové právo a zákaz zneužívania

dominantného postavenia

2) právo koncentrácií (kontrola fúzií podnikov) 1.2 Zmysel a ciele publikácie

Hlavným cieľom tejto publikácie je:

I. analyzovať skúmané aspekty hospodárskej súťaže (antitrustové právo

a právo koncentrácií)

II. na základe vykonaných analýz vyhodnotiť získané poznatky III. navrhnúť riešenie nedostatkov v právnej úprave jednotlivých aspektov

hospodárskej súťaže:

i. v prípade, kedy je situácia de lege lata „postačujúca“

8

, navrhnúť jej

optimalizáciu (ak je to možné)

ii. v prípade, kedy je situácia de lege lata nevyhovujúca, navrhnúť mož

né alternatívy v právnej úprave a podať návrh de lege ferenda

4

Ibid 3. 5

Dědič J., Čech P., Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?, 2. doplněné a aktualizované vydání, Polygon, 2005, str. 304. 6

Ibid 1, str. 252 – 253. 7

Dědič J., Čech P., Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo?, 2. doplněné a aktualizované vydání, Polygon, 2005, str. 304. 8

O tom, čo znamená „postačujúca“ a či je toto stav, ktorý by mal byť cielený, resp. či nemôže byť situácia, vzhľadom na aktuálne aspekty, potreby a možnosti dnešnej spoločnosti, „ideálna“ sa bude autor zaoberať v kapitole „Záver“.

kapitola

Princípy článku 101 Zmluvy o fungovaní EÚ, sú rozvedené rozhodovacou praxou Európskej komisie, Európskeho súdneho dvora a Súdu prvej inštancie. Odstavec 1 článku zakazuje, pre nezlučiteľnosť so spoločným trhom, všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a jednanie vo vzájomnej zhode (vzájomne dohodnuté postupy), ktoré môžu ovplyvniť obchodnú činnosť medzi členskými štátmi a ktorých cieľom alebo výsledkom je zabrániť, obmedziť alebo narušiť súťaž a najmä tie, ktoré: a) priamo alebo nepriamo určujú nákupné alebo predajné ceny, či iné ob

chodné podmienky, b) obmedzujú alebo kontrolujú výrobu, trhy, technický rozvoj prípadne in

vestície, c) rozdeľujú trhy alebo zdroje zásobovania, d) uplatňujú voči obchodným partnerom nerovnaké podmienky pri plnení

rovnakej povahy, čím ich v súťaži znevýhodňujú, e) podmieňujú uzatváranie zmlúv tým, že druhá zmluvná strana prijme

ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí

nesúvisia s predmetom týchto zmlúv.

Čl. 101 ods. 1 postihuje tieto typy kartelov:

dohody medzi podnikmi y

dvoj- a viacstranné vzájomné prejavy vôle podnikov protisúťažného ƒ

charakteru

charakter dohody sa posudzuje objektívne bez ohľadu na zámer ƒ

strán, ich právnej subjektivity a ekonomickej suverenity

Kartelové právo

2


25

rozhodnutia združení podnikov y

stačí aby boli nepriamo adresované jednotlivým členom združenia, ƒ

súťažiacim v rámci hospodárskej súťaže, ktorý sú týmito rozhodnu

tiami v určitej miere zaviazaný

jednanie v zhode – vzájomne dohodnuté postupy, resp. zosúladené po- y

stupy

jednanie, ktoré spočívajú v prejave faktickej spolupráce na základe ƒ

vzájomne dohodnutých postupov

neprípustné – vedomé a dobrovoľné prispôsobenie obchodného jed- ƒ

nania v rámci hospodárskej súťaže, uskutočnené na základe odporu

čenia iného súťažiteľa

prípustné – podniknutie obchodných krokov v smere prispôsobenia ƒ

cien s ohľadom na ceny konkurencie (paralelné súťaženie)

Právne úkony v prípade zakázanej dohody medzi podnikmi a rozhodnutia

združenia podnikov sú ex lege od začiatku neplatné aj v prípade horizon

tálneho kartelu (súťažitelia na rovnakej úrovni), aj v prípade vertikálneho

kartelu (odberateľ – dodávateľ, výrobca – predajca etc.). Sankcia neplatnosti

plynie priamo zo Zmluvy o založení Európskeho Spoločenstva. To znamená,

že kartely nie sú súdne vymáhateľné a nezaväzujú ich účastníkov bez potre

by súdneho rozhodnutia. Ide o absolútnu neplatnosť, ktorej sa môže dovolať

každý – tzn., že súdne rozhodnutie ma len deklaratórnu povahu.

28

Výnimka

však môže nastať v prípade, že len niektoré klauzuly dohody sú v rozpore

s právnou úpravou. Európsky súdny dvor rozhodol vo veci Société Technique

Miniére v Maschinebau Ulm GmbH (56/65), že tam, kde je len časť dohody

v rozpore so zákonom, môže byť udelená výnimka tým, že budú dané klau

zuly eliminované (ex lege neplatné) a zvyšok dohody bude nedotknutý.

29

Typy kartelov

cenový kartel – každé jednanie, ktoré svojou podstatou smeruje k úpra- y

ve cien

30

a výmene informácií o cenách

31

výrobný kartel – obmedzovanie, prípadne kontrola výroby y

32

, dohoda

o technickom rozvoji, špecializácii, či už jednostranné alebo vzájomné

dohody

33

distribučný kartel – rozdeľovanie trhu alebo zdrojov zásobovania, do- y

hoda nedistribuovať výrobky určitého označenia

28

Dědič J., Čech P., Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004

v obchodním právu změnilo?, 2. doplněné a aktualizované vydání, Polygon, 2005, str. 309.

29

Deards E., Hargreaves S., European Union Law, Oxford University Press, 2004, str. 255.

30

Rozhodnutie Európskej komisie vo veci BNIC, Úradný vestník Európskej Únie L-123-1983.

31

Rozhodnutie Európskej komisie vo veci IFTRA Glass Containers, Úradný vestník Európskej

Únie L-160-1974.

32

Napríklad prostredníctvom výrobných kvót a zákazu rozširovať výrobu – rozhodnutie Eu

rópskej komisie vo veci Zinc Producer Group, Úradný vestník Európskej Únie L-220-1984.

33

Dědič J., Čech P., Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004

v obchodním právu změnilo?, 2. doplněné a aktualizované vydání, Polygon, 2005, str. 308.


26

diskriminačný kartel – uplatňovanie rôznych podmienok rôznym ob- y

chodným partnerom za plnenie rovnakej povahy

iné kartely – podmieňujúce uzavretie zmlúv tým, že druhá zmluvná y

strana prijme ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa ob

chodných zvyklostí nesúvisia s predmetom týchto zmlúv

Výnimky ex lege

Všetky dohody alebo rozhodnutia zakázané v zmysle čl. 101 sú automaticky neplatné s výnimkou tých, ktoré sú podľa ods.3 čl. 101 povolené. Sú to kartely, ktoré prispievajú k zlepšeniu výroby alebo distribúcie výrobkov, či k podpore technického alebo hospodárskeho pokroku, pričom umožňujú spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách z toho vyplývajúcich, a ktoré: a) neukladajú týmto podnikom obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné pre

dosiahnutie týchto cieľov, a b) neumožňujú týmto podnikom vylúčiť hospodársku súťaž vo vzťahu

k podstatnej časti týmto dotknutých výrobkov.

34

Skúmaná dohoda teda musí prinášať objektívne zistiteľné ekonomické výhody, ktoré prevažujú nad jej negatívnymi protisúťažnými účinkami. Je nutné, aby existovala príčinná súvislosť medzi dohodou a spomenutými výhodami, teda aby bola hospodárska efektívnosť závislá na dohode. Európska Komisia vymedzuje tieto prínosy pre ekonomiku ako nákladové efektivity a kvantitatívne efektivity, zahrňujúce najmä zavádzanie nových výrobkov, ich vyššiu kvalitu alebo výber. – Dohoda musí vyhradzovať spotrebiteľom primeraný podiel na výhodách

z nich plynúcich. Nie je nutné, aby spotrebitelia získavali z existencie

dohody priamo nejakú výhodu. Postačí, ak bude neutralizovaný negatív

ny dopad vyplývajúci z obmedzenia súťaže. To znamená, že pokiaľ dôjde

v dôsledku dohody napríklad k zvýšeniu ceny výrobku, mala by byť zvý

šená cena kompenzovaná vyššou kvalitou alebo niečím podobným. Po

zitíva plynúce z dohody pre spotrebiteľa by mali prevážiť nad možnými

negatívami. Spotrebiteľ by sa teda nemal cítiť poškodený. – Dohoda nesmie uložiť spotrebiteľovi obmedzenia, ktoré nie sú nevyhnutné

k dosiahnutiu cieľov. Dohoda môže teda obmedziť súťaž len v nevyhnut

nom rozsahu potrebnom k dosiahnutiu hospodárskej efektívnosti. Pokiaľ

je možné, aby bolo rovnakého účelu dosiahnuté pri použití menších obme

dzení súťaže, zákonná výnimka sa neuplatní a dohoda ostáva zakázanou. – Dohoda neumožní spotrebiteľom vylúčiť hospodársku súťaž na podstat

nej časti trhu tovaru, ktorého dodávka alebo nákup je predmetom dohody.

Za najdôležitejšie je považované zachovanie existencie súťaže v cenovej

oblasti, ktorá by nemala byť nikdy eliminovaná.

35

34

Dědič J., Čech P., Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004

v obchodním právu změnilo?, 2. doplněné a aktualizované vydání, Polygon, 2005, str. 308. 35

Bednář J., Aplikace soutěţního práva v rozhodovací praxi: Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hos

podářské soutěže, Komise a Evropského soudního dvora, 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2005, str. 95.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist