načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Etika - Wolfgang Huber

Etika
-20%
sleva

Kniha: Etika
Autor:

Renomovaný německý evangelický teolog vychází ve svém shrnutí etiky od situací a problémů každodenního života. Postupně se věnuje dvaceti základním etickým tématům, od otázek ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
pravděpodobně doručíme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  328 Kč 262
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma elektronická forma

hodnoceni - 75.2%hodnoceni - 75.2%hodnoceni - 75.2%hodnoceni - 75.2%hodnoceni - 75.2% 84%   celkové hodnocení
5 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: VYŠEHRAD
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018-01-01
Počet stran: 256
Rozměr: 145 x 205 mm
Úprava: 253 stran
Vydání: Vydání první
Spolupracovali: z německého originálu Ethik. Die Grundfragen unseres Lebens von der Geburt bis zum Tod ... přeložil Petr Babka
Vazba: vázaná s pap. potahem s lam. přebalem
ISBN: 9788074296420
EAN: 9788074296420
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Renomovaný německý evangelický teolog vychází ve svém shrnutí etiky od situací a problémů každodenního života. Postupně se věnuje dvaceti základním etickým tématům, od otázek spojených s početím a ochranou lidského života přes oblasti, jako jsou partnerské vztahy, manželství a rodina, média a jejich význam, politika a občanská angažovanost, globalizace a migrace, rozvoj vědy a techniky a dilemata, která přináší pro etické rozhodování, životní prostředí a současná ekologická krize, ekonomika a úloha člověka v ní, až po stáří a smrt a otázky s nimi spojené. Huberova kniha nejen klade podstatné otázky, ale nabízí i jakýsi etický kompas k nalezení správného směru a vlastních, na životních zkušenostech založených odpovědí. Etika Wolfganga Hubera spojuje vysokou odbornou úroveň s jasností a přístupností stylu, a může proto oslovit široký okruh čtenářů od odborníků v teologii až po ty, kdo hledají srozumitelně formulované poučení a inspiraci při řešení etických dilemat všedního dne. (základní otázky života)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Wolfgang Huber - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

] Ú V O D -O CO V ETIC E J I)E ?................................................................. 13

Proč je etika tak s p o rn á ?.................................................................................. 13

Co znam ená osobní svoboda?.......................................................................... 14

Svoboda a spravedlnost....................................................................................... 15

Svoboda a její h ran ice......................................................................................... 16

Náboženství a etika.............................................................................................. 18

Co je správné jednání? Co je dobré je d n á n í?............................................. 20

Sexuální etika jako p řík lad ................................................................................ 22

Základní otázky života jako základní otázky e tik y ................................... 23

2 SO U ŽITÍ - MÁ RODINA B U D O U C N O ST?..................................... 25

Člověk je vztahová b y to s t.................................................................................. 25

Co je dnes „rodina“?............................................................................................ 26

Rodinu má k a ž d ý................................................................................................. 27

Etický význam ro d in y......................................................................................... 29

Úkoly rodinné p o litik y....................................................................................... 33

3 LIDSKÁ D Ů STO JN O ST - JE MOŽNÉ

„TĚH O TEN STV Í NA ZKOUŠKU“? ............................................................ 38

Konflikty spojené s těh o ten stv ím ................................................................... 38

Lidský zárodek se stal p ře d m ě te m ................................................................. 39

M orální status e m b ry a....................................................................................... 40

Vývoj člověka, nebo vývoj v člověka?.............................................................. 41

Pohled na em bryo z hlediska etiky odpovědnosti..................................... 44

Odpovědnost v těhotenských konfliktech.................................................... 45

4 PO STIŽEN Í - CHCEM E DOKONALÉHO ČLOVĚKA? 49

Už žádné děti s trisom ií 2 1 ?............................................................................. 49

M írnit soužení - usilovat o dokonalost?....................................................... 50

Rozporuplný obraz č lo v ě k a............................................................................. 51

Rozlišování mezi Bohem a člo v ěk em ........................................................... 52


Šance a výzvy věd o životě.................................................................................. 54

Každý člověk m á svou vlastní d ů sto jn o st.................................................... 54

5 ZÁKLADNÍ POTŘEBY - N EPA TŘÍ SNAD JÍD L O

К M O R Á LCE?...................................................................................................... 57

Co jsou základní životní potřeby?................................................................... 57

Z ákladní potřeby a m o rá lk a............................................................................. 58

N ejdřív žrádlo, potom m orálka?..................................................................... 59

Prosba o každodenní c h lé b ............................................................................. 61

Voda je živ o t........................................................................................................... 62

K onzum ace m asa a chov zvířat........................................................................ 63

M rhání potravinam i............................................................................................ 65

Problém y světové výživy.................................................................................... 66

6 CHUDOBA - JAK SE DÁ O D STRA N IT

N E SPR A V E D L N O ST ?.................................................................................... 68

A bsolutní a relativní c h u d o b a........................................................................ 68

Co je spravedlnost?.............................................................................................. 70

Sociální sprav ed ln o st......................................................................................... 72

Podpora vzdělání: potenciál, nebo ta le n t?.................................................. 74

Vzdělání pro všechny!......................................................................................... 77

7 KULTURA - EX ISTU JÍ TAKÉ ZÁKLADNÍ POŽITKY KULTURY?............................................................ 79

Co je k u ltu ra ?........................................................................................................ 80

Etický význam k u ltu ry....................................................................................... 83

Ú střední postavení jazyka.................................................................................. 84

H ra jako k u ltu rn í fe n o m é n............................................................................. 85

Sport - kult, nebo k u ltu r a ?............................................................................. 85

Um ění dělám e v š ic h n i ........................................................................ 88

8 SVĚDOM Í - JE M OŽNÉ U ČIT SE

SVOBODĚ SVĚDOM Í A C H R Á N IT J I ? .................................................. 90

Svoboda svědom í jako lidské právo................................................................. 90

Co se myslí, když se říká „svědom í“? ............................................................ 92

Prvky svědomí: soudnost a závaznost............................................................ 95

Jak svědom í vzniká?............................................................................................ 96

Kam až sahá svoboda sv ěd o m í?..................................................................... 98

9 ODPOV ĚD N O ST - JAK SE ČLOVĚK STÁVÁ

SV Ě T O O B Č A N E M ?............................................................................................101

Děti vyrůstají ve světě s ítí....................................................................................101

Co znam ená odpovědnost?..................................................................................102

Lidská práva jako základ o rie n ta c e................................................................104

Kosmopolitní p o sto j..............................................................................................107

Učit se odpovědnosti..............................................................................................109

10 ÉRA INFORM ACÍ - OVLÁDAJÍ NÁS

HROMADNÉ SDĚLOVACÍ P R O ST Ř E D K Y ?...........................................111

Etika m édií jakožto profesní e tik a ...................................................................112

Etika m édií jako etika užívání m é d ií..............................................................114

Etika m édií jako institucionální e ti k a ............................................................117

11 PRÁCE - Ž IJEM E, ABYCHOM PRACOVALI?................................120

Youth at R is k ..........................................................................................................120

Od hlavního pracovního pom ěru

к pluralizaci podob p ráce....................................................................................121

Výdělečná práce není v še c h n o..........................................................................122

Milníky ve vývoji pracovní e tik y........................................................................124

H istorie pojmu „povolání“ ................................................................................. 125

Pracovní úspěšnost jako znam ení Božího vyvolení.....................................126

Nový pracovní étos a participaění sp rav ed ln o st..........................................127

12 PR O F IT - CO JE ÚČELEM E K O N O M IK Y ?...................................130

Počátek nové ekonom ické e tik y........................................................................131

Ucel hospodářství...................................................................................................133

Různé úrovně odpovědnosti...............................................................................134

Hodnotový řád ekonom ického jed n án í...........................................................136

Procesy ujasňování ekonom ické e tik y ...........................................................139

Etická m ěřítka a dynam ika finančního k a p ita lism u................................140

13 VĚDA - SM ÍM E V ŠECHNO, CO M Ů ŽEM E?...................................143

Předvídání následků a ochrana d ů sto jn o sti................................................. 144

Výzkum a sv o b o d a................................................................................................145

Výzkum zam ěřený na výsledek..........................................................................147

Věda jako hledání p rav d y....................................................................................148

Věda ve službách ž iv o ta........................... 149

Věda a lidské podléhání svodům........................................................................151

O rientovat se v ž iv o tě........................................................................................... 152

14 LÉKAŘSTVÍ - EX ISTU JE PRÁVO

Čl o v ě k a n a z d r a v í? ..................................................................................153

Nové výzvy lékařské e tik y....................................................................................154

O m ezenost zdrojů a rezerv ve zdravotnictví..................................................156

Hlavní věc: být zdráv..............................................................................................157

Lékařský pokrok a personalizovaná m e d ic ín a.............................................160

Spravedlnost ve zdravotnictví.............................................................................160

Ještě jednou к transplantaci o rg án ů................................................................165

15 PO LITIK A - JE M OŽNÉ SPO JIT MOC A M O RÁ LK U ? 168

Závazek pravdivosti jako etické té m a..............................................................168

Je m orálka soukrom á záležito st?......................................................................170

Ctnosti se vracejí......................................................................................................171

Politická etika jako profesní etika......................................................................174

Politická etika jako institucionální e tik a .......................................................176

16 T O L E R A N C E - KOLIK RO ZD ÍLN O STI SN ESEM E? 180

O břízka jako test tolerance..................................................................................180

Tolerance, úcta, u z n á n í.......................................................................................182

Nové náboženské konflikty..................................................................................184

T olerance z přesvědčení.......................................................................................185

O sobní, společenská a politická to le ra n c e....................................................188

17 VÁLKA A MÍR - KAM AŽ SAHÁ

NAŠE O D PO V Ě D N O ST ?..................................................................................192

Koncepce spravedlivé v á lk y...............................................................................192

Představa spravedlivého m íru.............................................................................195

N ásilí ve službách p rá v a.......................................................................................197

Nové války a odpovědnost za o c h r a n u........................................................... 198

18 SPRAVEDLNOST MEZI GENERACEM I -

CO ZANECHÁM E SVÝM PO T O M K Ů M ?.................................................202

Jak daleko sahá in k lu z e ?...................................................................................203

Zachování stv o řen í................................................................................................204

H roucení přítom nosti a trvalá u d rž ite ln o st.................................................205

Je náš blahobyt únosný pro budoucnost?......................................................208

Princip obezřetnosti..............................................................................................210

Výroba a spotřeba energie - etická výzva......................................................214

19 STÁŘÍ - CO ZNAMENÁ „C T ÍT OTCE A MATKU“?....................217

Co dnes znam ená čtvrté p řik á z á n í?................................................................217

Život s „m etuzalém ským spiknutím “ .............................................................220

Tvořivé s t á ř í............................................................................................................222

D em ence jako m ezní z á ž ite k............................................................................224

2 0 UM ÍRÁNÍ - KDY JE ČAS U M ÍR A T ?.................................................226

U m írání a s m rt.......................................................................................................226

U m írání a seb eu rčen í...........................................................................................228

Léčit a p o m á h a t.....................................................................................................229

Jsou život a sm rt ro v n o cen n é?..........................................................................230

Provázení a opora v u m ír á n í............................................................................232

Poděkování...............................................................................................................235

Seznam literatu ry..................................................................................................236

Jm enný r e js tř ík .....................................................................................................252
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist