načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Éterické tělo -- Praktická práce s éterickým tělem – Andrea Dubai

Éterické tělo -- Praktická práce s éterickým tělem
-11%
sleva

Kniha: Éterické tělo
Autor: Andrea Dubai
Podtitul: Praktická práce s éterickým tělem

Příručka slovenské esoteričky přibližuje práci s éterickým tělem a jeho energií. Nabízí také návody na relaxaci, meditaci, askezi a další cvičení pro vnímání energie. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  268 Kč 239
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: EUGENIKA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 209
Rozměr: 200,0x130,0x14,0 mm
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Éterické telo
Skupina třídění: Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
Hmotnost: 0,161kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu matná
Datum vydání: 201403
Nakladatelské údaje: Bratislava, Eugenika, 2014
ISBN: 978-80-8100-366-0
EAN: 9788081003660
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka slovenské esoteričky přibližuje práci s éterickým tělem a jeho energií. Nabízí také návody na relaxaci, meditaci, askezi a další cvičení pro vnímání energie.

Popis nakladatele

Éterické tělo je součástí bioenergetiky člověka a vytváří most mezi hrubou hmotou a energetickými vibracemi. Jemnohmotný (duchovní) svět není od našeho známého reálného světa oddělený; prolíná se s naším hrubohmotným světem a oba se navzájem s různou intenzitou ovlivňují. Éterický svět, to je především neustálé proudění energie, neustálé změny a očišťování. Je třeba věřit svým jemnohmotným tělům až do okamžiku, kdy si uvědomíme, že se stále jedná o hmotu: sice na vyšší vibrační úrovni, ale stále je to hmota a skutečné Já je skryto někde za ní... Slovenská autorka ve svém textu předkládá unikátní a komplexní soubor poznatků, tipů i cvičení, jež jsou všechny ověřené praxí. Její práce zahrnuje kromě jiného tato témata: vznik a zánik éterického těla, proudění éterické energie, propojení éterického těla a hrubohmotných orgánů, vliv hormonů na éterické tělo, dobíjení a odběr energie, uchovávání vzpomínek a traumat v éterické paměti, uchovávání informací z minulého života, interakce éterického těla s okolním prostorem, čakry, vnímání éterického pole smysly, jasnozřivost, relaxace, meditace, ochrana před energetickými vlivy, čtení aury, programování éterického těla, přenos energie a informací. ([praktická práce s éterickým tělem])

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah P ře d m lu v a....................................................................................9

Ú v o d............................................................................................11

É t e r i c k é t ě l o - z á k l a d n í ú d a je

Z á k la d n í p o jm y........................................................................ 13

D e f in i c e.....................................................................................15

V zn ik a z á n ik é te ric k é h o t ě la................................................17

Funkce é te ric k é h o t ě la............................................................19

P ro u d ě n í é te ric k é e n e r g ie.....................................................21

E n e rg e tické to k y v tě le...........................................................22

É t e r i c k á e n e r g i e a h m o t n é t ě l o

V y z a řo v á n í b u n ě k....................................................................23

P ro p o je n í é te ric k é h o tě la a h ru b o h m o tn ý c h o rg á n ů .... 25

Éterické tě lo a k a rd io v a s k u lá rn í s y s té m............................26

D ý c h á n í a é t e r i c k é t ě l o

H lu b o k é d ý c h á n í.....................................................................28

M ě lk é d ý c h á n í..........................................................................29

M y s l a é t e r i c k é t ě l o ...........................................................30

V l i v h o r m o n ů n a é t e r i c k é t ě l o ......................................32

M ě s íč n í e n e rg e tic k ý cyklus a t ě l a.......................................34

P o hla vní h o rm o n y , jin a j a n g ................................................3 5

M u ž s k ý e n e rg e tic k ý c y k lu s....................................................36

É terické tě lo a h o r m o n á ln í s ysté m u d ě t í..........................37

É terické tě lo a h o r m o n á ln í systé m u sta rš íc h l i d í 39

M ě s í č n í c y k l u s u ž e n .........................................................41

V z e s tu p s e x u á ln í e n e rg ie u ž e n...........................................43

V z e s tu p ž iv o tn í s íly.................................................................4 5

O b d o b í o č iš ťo v á n í...................................................................46

Práce s e n e rg ií b ě h e m o č iš ťo v á n í.......................................47

V n ě j š í f a k t o r y o v l i v ň u j í c í é t e r i c k é t ě l o .....................49

P o zitivní v liv y............................................................................49

N e g a tiv n í v liv y.........................................................................51

D o b í j e n í e n e r g i e ..................................................................53

O d b ě r e n e r g i e......................................................................5 4

J a k d e t e k o v a t f a k t o r y p ů s o b í c í n a é t e r i c k é t ě l o 55

H m a t ja k o d e te k to r é te ric k é h o p o le...................................57

Přím ý v s tu p in fo rm a c e d o m y s li..........................................59


Uchovávání vzpom ínek....................................................60

U c h o v á v á n í p sychických tr a u m a t v é te ric k é p a m ě t i 61

C h o v á n í tr a u m a tic k é v z p o m ín k y v é te ric k é m p o l i 63

O čišťování éterickéh o pole od tra u m a tiz u jíc í vzpom ínky...65

T ra u m a tiz u jíc í v z p o m ín k a v n e v ě d o m í...............................67

Uchovávání inform ací z m inulého života

Kro nika Á k á š a..........................................................................68

Sny - v z p o m ín k y z m in u lý c h ž iv o t ů.................................... 70

Z p ů so b u c h o v á v á n í v z p o m ín e k............................................71

V liv m in u lý c h ž iv o tů v k a ž d o d e n n ím ž iv o tě.......................73

V ývo j v á z a n o s ti na m in u lý ž iv o t ve v z ta h u к věku

je d in c e.........................................................................................74

D ů vo d : o č iš ťo v á n í é te ric k é h o t ě l a.......................................76

Interakce éterického těla s okolím

P oznání a e m o c e.....................................................................77

O d s tr a n ě n í vlivu m in u lý c h ž i v o t ů........................................79

Tok e n e rg ie v p r o s to r u............................................................81

O č iš ťo v á n í ž iv o tn íh o p r o s t o r u..............................................83

Kontakt éterického těla s č a s e m ................................8 4

Energetické víry - čakry

D e fin ic e......................................................................................8 6

J e d n o tliv é č a k r y.......................................................................87

D ia g n o s tik a č a k e r...................................................................89

Propojení éterického tě la s ostatním i těly

V z ta h é te ric k é tě lo - a s tr á ln í tě lo - fyzické tě lo..............91

V z ta h m e n tá ln í tě lo - é te ric k é tě lo - fy z ic k é t ě l o...........93

Povaha člově ka ve v z ta h u k é te ric k é m u t ě l u ...................9 5

V ývo j p ro p o je n í é te ric k é h o tě la s o s ta tn ím i tě ly

bě h e m ž iv o ta .............................................................................99

V ním ání éterického pole smysly

Práce é te ric k ý c h s m y s lů......................................................103

Funkce c itliv ý c h sm yslů v ž iv o tě je d n o tliv c e....................104

J a s n o z řiv o s t.............................................................................105

O s ta tn í s m y s ly....................................................................... 107

V y š e tře n í é te ric k é h o tě la jin o u o s o b o u...........................108

V y š e tře n í v z h le d u é te ric k é h o tě la v p r o s t o r u................ 109

Příjem in fo r m a c í z é te ric k é h o tě la.....................................110

Z a s v ě c e n í..................................................................................111

Praktická práce s éterickým polem

V ý b ě r sm yslu a n a s ta v e n í c i t l iv o s t i...................................112


J e m n o h m o tn ý s v ě t - m a g ie a m y s t ik a............................114

Relaxace - u v o ln ě n í ja k o p o c it...........................................117

Technika u v o lň o v á n í..............................................................119

M e d ita c e - z á k la d n í d e f in ic e.............................................121

P říprava na m e d it a c i............................................................122

Klasický p o s tu p......................................................................123

Z á p a d versus V ý c h o d...........................................................124

D y n a m ická m e d ita c e............................................................125

V ý b ě r fo rm y m e d ita c e a z a p o jo v á n í s m y s lů...................126

P ra vid eln é o p a k o v á n í m e d ita c e.........................................128

O čišťo vá n í m e d it a c í..............................................................129

Pozornost a p ře d s ta v iv o s t...................................................130

Pozornost ja k o to k e n e r g ie..................................................131

P ře d s ta v iv o s t..........................................................................133

T v o řiv o s t...................................................................................135

A s k e z e......................................................................................136

Askeze ja k o n á s tr o j к p ro č iš tě n í e n e rg ie

a p o c h o p e n í ja k o cesta к o s v íc e n í....................................138

S e z n a m o v á n í s v l a s t n í m é t e r i c k ý m t ě l e m Z á k la d n í p ro ce sy v n ím a n í é te ric k é h o tě la.......................140

Postup p ři v n ím á n í e n e rg ie.................................................142

O p a k o v á n í r e la x a c e..............................................................144

C v ič e n í n a v n í m á n í e n e r g i e

Pozorování é te ric k é h o t ě la..................................................145

Práce s e n e rg ií skrze ruce a n o h y..................................... 150

Příjem e n e rg e tic k é in fo rm a c e p ře s ru c e..........................151

O c h r a n a p ř e d e n e r g e t i c k ý m i v liv y

C izo ro d é e n e rg e tic k é m a tr ic e.................................. 152

Z p ů so b y o c h r a n y...................................................................154

D lo u h o d o b á o c h ra n a - o č iš ť o v á n í...................................155

P ř í je m i n f o r m a c í z é t e r i c k é h o s v ě t a V ý z n a m in d iv id u á ln íh o c v ič e n í...........................................157

Č te n í a u r y................................................................................160

Příjem in fo r m a c í p o m o c í ja s n o s m y s lů.............................162

M ě s í č n í c y k lu s - i n f o r m a c e o n a š e m

e n e r g e t ic k é m s t a v u

S m rt a z n o v u z ro z e n í............................................................164

Projevy c y k lu...........................................................................166

V y ro v n á v á n í n e ro v n o v á h y...................................................167

V y s í lá n í i n f o r m a c í v é t e r i c k é m s v ě t ě.......................169


P ro g ra m o v á n í é te ric k é h o t ě l a............................................170

D ů s le d k y p ro g r a m o v á n í.....................................................171

O č iš ťo v á n í ja k o s o u č á s t o c h r a n y.......................................172

Pozor na e n e rg e tic k o u r o v n o v á h u.....................................174

Postup p ř i p r o g r a m o v á n í.....................................................176

Z p ů s o b tv o ře n í m y š le n e k....................................................178

N e ú sp ě šn é p r o g r a m o v á n í..................................................179

P ro g ra m o v á n í v p o p u la c i....................................................183

V y s ílá n í e n e rg ie a in f o r m a c í...............................................185

Přenos e n e r g ie.......................................................................186

Přenos in f o r m a c e..................................................................188

Reiki.........................................................................................1 90

Vliv léčby v záp ad n í m edicíně na éterické tělo

D va a s p e k ty .............................................................................193

Typ lé k a ře.................................................................................195

Ú č in e k lé k ů..............................................................................197

Pobyt a lé čb a v n e m o c n ic i..................................................199

Ú č a s t p a c ie n ta v p ro ce su lé č b y........................................2 0 2

Ú č a s t m y s li na lé č b ě............................................................2 0 4

Z á p a d n í versu s v ý c h o d n í m e d ic ín a..................................2 0 6

Z á v ě r.......................................................................................2 0 8       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist