načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách - Ing. Karel Dvořáček

Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách

Elektronická kniha: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách
Autor:

Cílem této příručky je přiblížit investorům staveb, projektantům, elektromontážním firmám a osobám, revizním technikům, ale i laickým zájemcům základní požadavky na elektrické ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  133
+
-
4,4
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » IN-EL
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 94
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-862-3072-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Cílem této příručky je přiblížit investorům staveb, projektantům, elektromontážním firmám a osobám, revizním technikům, ale i laickým zájemcům základní požadavky na elektrické instalace v koupelnách, respektive i v dalších prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách a zásady pro jejich provádění, a to zejména z pohledu legislativních předpisů a technických norem platných v době zpracování příručky, případně norem připravovaných. Úvod obsahuje základní legislativní předpisy mající vliv na návrh a provedení popisovaných děl. V této části je přehled hlavních požadavků vyplývajících ze stavebního zákona a na něj navazujících vyhlášek a také platných vyhlášek ministerstva zdravotnictví. U norem platných pro dané téma je uveden přehled vývoje těchto norem z hlediska časového období, kdy byly platné. Dále jsou uvedeny i normy, které se této problematiky dotýkají okrajově, avšak jsou důležité například z hlediska hygienického posuzování daného prostoru s dopadem na elektrická zařízení. Další kapitola pojednává o elektrických instalacích v prostorách s vanou a/nebo se sprchou a umývacích prostorách. Dělí se na část popisující základní požadavky na koupelny i další prostory s vanou a/nebo se sprchou a je doplněná o specifické požadavky u bytových koupelen. Další část je věnována požadavkům pro koupelny a umývárny určené pro zdravotně postižené osoby. Poslední část této kapitoly je věnována koupelnám a obdobným prostorům pro nebytové účely. Elektrickým instalacím v bazénech a fontánách se věnuje další kapitola. Dělí se na část popisující základní požadavky na bazény určené pro soukromé užívání a část s požadavky na elektrické zařízení bazénů určených pro veřejnost a sportovní účely a na fontány. Čtvrtá kapitola se věnuje elektrickým instalacím v saunách. I ta je dále rozdělena na část popisující základní požadavky na sauny určené pro soukromé užívání a část s požadavky na elektrické zařízení saun určených pro veřejnost. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o odpovědi na nejčastější dotazy k této problematice, které byly uvedeny na internetovém portálu www.in-el.cz, u zpracovatele příslušných norem nebo na odborných školeních. V příloze jsou uvedeny vysvětlující definice některých termínů použitých v této příručce i v příslušných normách. Příručka je určena široké odborné veřejnosti: od projektantů elektrických zařízení, investorů a pracovníků montážních firem, přes revizní techniky, až po laiky, mající zájem o tuto problematiku, kteří chtějí mít přehled při zadávání zakázky odborné firmě či OSVČ podnikající v oblasti elektroinstalací. Mohou ji využít též studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku odborných učilišť i učitelé středních a vyšších stupňů škol.       Firma IN-EL, spol. s r. o. vydává odborné příručky pro elektrotechniky již od roku 1992. Od září 2011 vydáváme odborné příručky i v elektronické podobě a postupně všechny aktuální odborné příručky převedeme do klasického formátu pdf. Jako první v České republice nejenže vydáváme e-knihy v oboru elektro, ale nyní mají naše e-knihy řadu standardních, ale i úplně novou funkci. Ke standardním funkcím ve všech e-knihách patří: - interaktivní obsah, a to jak v levém rámci (úplný obsah), tak v obsahu v textu (pouze kapitoly a podkapitoly prvního řádu), - přímé odkazy v celém textu na zmiňované kapitoly, obrázky, tabulky, literaturu apod., - přímé odkazy v celém textu na zmiňované webové stránky.

Zařazeno v kategoriích
Ing. Karel Dvořáček - další tituly autora:
Zákazníci kupující zboží "Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ing. Karel Dvoøáèek

ELEKTRICKÉ INSTALACE

V KOUPELNÁCH A PROSTORECH

S VANOU NEBO SPRCHOU, V SAUNÁCH,

BAZÉNECH A FONTÁNÁCH

IN-EL, Praha, 2011

Text k inzerátu na první stranì obálky:

Finder CZ, s. r. o.

Dceøiná spoleènost tradièního stejnojmenného výrobce relé pro øízení technologických

procesù:

elektromechanická a polovodièová relé, vazební èleny pro vstupy a výstupy øídicích systémù,

èasová relé, mìøicí a kontrolní relé, elektronické elektromìry pro podružné a fakturaèní mìøení

a tradièní výrobce pøístrojù pro domovní a prùmyslové instalace:

soumrakové spínaèe, spínací hodiny, schodišt

ové automaty, elektronické stmívaèe, èidla

pohybu, instalaèní stykaèe, impulsnì ovládané spínaèe.

Kontakt:

Finder CZ, s. r. o., Hostivaøská 92/6, 102 00 Praha 10

tel.: 286 889 504, fax: 286 889 505

finder.cz@findernet.com

www.findernet.com

Elektrické instalace v koupelnách .. .qxd 23.2.2011 13:48 Page 1

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 – Vinoř


ISBN 978-80-86230-52-8

Elektrické instalace v koupelnách .. .qxd 23.2.2011 13:48 Page 2

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 – Vinoř


3

Elektrické instalace

v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou,

v saunách, bazénech a fontánách

Elektrické instalace v koupelnách .. .qxd 23.2.2011 13:48 Page 3

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 – Vinoř


4

Cílem této pøíruèky je pøiblížit investorùm staveb, projektantùm, elektromontážnímfirmám a osobám, revizním technikùm, ale i laickým zájemcùm základní požadavky naelektrické instalace v koupelnách, respektive i v dalších prostorách s vanou nebo sprchou, v saunách,bazénech a fontánách a zásady pro jejich provádìní, a to zejména z pohledu legislativních

pøedpisù a technických norem platných v dobì zpracování pøíruèky, pøípadnì norem pøiravovaných.

Úvod obsahuje základní legislativní pøedpisy mající vliv na návrh a provedenípopisovaných dìl. V této èásti je pøehled hlavních požadavkù vyplývajících ze stavebního zákona a na nìj navazujících vyhlášek a také platných vyhlášek ministerstva zdravotnictví. U norem platných pro dané téma je uveden pøehled vývoje tìchto norem z hlediska èasovéhoobdobí, kdy byly platné. Dále jsou uvedeny i normy, které se této problematiky dotýkají okrajovì, avšak jsou dùležité napøíklad z hlediska hygienického posuzování daného prostoru sdopadem na elektrická zaøízení (napøíklad umìlé osvìtlení).

Další kapitola pojednává o elektrických instalacích v prostorách s vanou a/nebo sesprchou a umývacích prostorách. Dìlí se na èást popisující základní požadavky na koupelny i další prostory s vanou a/nebo se sprchou a je doplnìná o specifické požadavky u bytových koupelen. Další èást je vìnována požadavkùm pro koupelny a umývárny urèené prozdravotnì postižené osoby. Poslední èást této kapitoly je vìnována koupelnám a obdobnýmprostorám pro nebytové úèely.

Elektrickým instalacím v bazénech a fontánách se vìnuje další kapitola. Dìlí se na èást popisující základní požadavky na bazény urèené pro soukromé užívání a èást s požadavky na elektrická zaøízení bazénù urèených pro veøejnost a sportovní úèely a na fontány.

Ètvrtá kapitola se vìnuje elektrickým instalacím v saunách. I ta je rozdìlena na èástpoisující základní požadavky na sauny urèené pro soukromé užívání a èást s požadavky na elektrická zaøízení saun urèených pro veøejnost.

Jednotlivé kapitoly jsou doplnìny o odpovìdi na nejèastìjší dotazy k této problematice, které byly uvedeny na internetovém portálu www.in-el.cz, u zpracovatele pøíslušnýchnorem nebo na odborných školeních.

V pøíloze jsou uvedeny vysvìtlující definice nìkterých termínù použitých v této pøíruèce i v pøíslušných normách.

Pøíruèka je urèena široké odborné veøejnosti: od projektantù elektrických zaøízení,investorù a pracovníkù montážních firem, pøes revizní techniky, až po laiky mající zájem o tuto problematiku, kteøí chtìjí mít pøehled pøi zadávání zakázky odborné firmì èi OSVÈpodnikající v oblasti elektroinstalací.

Mohou ji využít též studenti elektrotechnických oborù, mistøi odborného výcvikuodborných uèilišt

i uèitelé støedních a vyšších stupòù škol.

 IN-EL, Praha, 2011

Elektrické instalace v koupelnách .. .qxd 23.2.2011 13:48 Page 4

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 – Vinoř


5

Obsah

1. ÚVOD 9

1.1 Základní legislativní pøedpisy mající vliv na návrh a provedení

popisovaných dìl 9

1.2 Normy a další podklady platné pro návrh a provedení prostorù

s vanou èi sprchou, bazénù a saun 9

2. PROSTORY S VANOU A/NEBO SE SPRCHOU

A UMÝVACÍ PROSTOR 13

2.1 Ochranná opatøení, která v prostorách s vanou èi sprchou

nejsou dovolena 13

2.2 Obecné požadavky na výbìr elektrického zaøízení 13

2.3 Koupelny a obdobné prostory pro bytové úèely 13

2.3.1 Základní požadavky na elektroinstalace v novostavbách

a v rekonstruovaných koupelnách 14 2.3.1.1 Elektrické rozvody v koupelnách – základní vybavení 14 2.3.1.2 Stanovení všeobecných charakteristik a zóny v koupelnì 14 2.3.1.3 Ochrana pøed úrazem elektrickým proudem v koupelnì pomocí

užití malého napìtí SELV a PELV 17 2.3.1.4 Doplòková ochrana proudovými chránièi (RCDs) 18 2.3.1.5 Doplòková ochrana doplòujícím ochranným pospojováním 18 2.3.1.6 Výbìr a stavba elektrických zaøízení 20 2.3.1.7 Provedení rozvodù v koupelnì 20 2.3.1.8 Spínací a ovládací zaøízení v koupelnách 21 2.3.1.9 Umíst

ování zásuvek a spínaèù u umyvadel, mycích døezù a výlevek 21

2.3.1.10 Prostor pod mycím døezem 21

2.3.1.11 Ostatní upevnìná zaøízení používající elektrický proud 22

2.3.1.12 Doplòující požadavky na ostatní elektrická zaøízení používající

elektrický proud 22 2.3.1.13 Elektrická zaøízení urèená pro koupelny nedefinovaná

v ÈSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 23 2.3.1.14 Základní požadavky na umìlé osvìtlení koupelny 28 2.3.2 Elektroinstalace v koupelnách urèených pro zdravotnì postižené osoby 28 2.3.2.1 Pøíklad modernì øešené koupelny pro osoby s pohybovými problémy 29 2.3.3 Rekonstrukce a opravy elektroinstalace v koupelnách, bytových jádrech

a instalaèních jádrech 30

Elektrické instalace v koupelnách .. .qxd 23.2.2011 13:48 Page 5

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 – Vinoř


6

2.3.3.1 Úleva pøi rekonstrukcích stávajících koupelen 30

2.3.3.2 Základní možnosti pøi èásteèných rekonstrukcích koupelen

(bytových jader) 30

2.3.4 Èasté dotazy k problematice elektroinstalací v koupelnách a sprchách 32

2.4 Koupelny a obdobné prostory pro nebytové úèely 38

2.4.1 Základní požadavky na elektroinstalaci 38

2.4.1.1 Doplnìní a zdùraznìní požadavkù pro zóny 38

2.4.1.2 Povolená elektrická zaøízení v zónì 1 39

2.4.1.3 Doplòující požadavky na ostatní elektrická zaøízení používající

elektrický proud 39

2.4.2 Doplòující požadavky legislativních pøedpisù 41

2.4.3 Revize 41

2.4.3.1 Uchovávání revizních zpráv 42

2.4.4 Èasté dotazy k problematice elektroinstalací ve sprchách pro

hromadné využití 42

3. BAZÉNY A FONTÁNY 47

3.1 Základní požadavky na elektroinstalace bazénù 47

3.1.1 Úvod – stanovení všeobecných charakteristik 47

3.1.2 Klasifikace vnìjších vlivù plaveckých bazénù, rozsah zón 47

3.1.3 Ochrana pøed úrazem elektrickým proudem – všeobecné požadavky 51

3.1.3.1 Ochranná opatøení, která v prostorách plaveckých bazénù a jiných

nádrží nejsou dovolena 51

3.1.3.2 Opatøení k zajištìní ochrany pøed úrazem elektrickým proudem –

– jednotlivé požadavky vztahující se k zónám 54

3.2 Výbìr a stavba elektrických zaøízení 55

3.2.1 Provozní podmínky a vnìjší vlivy 55

3.2.1.1 Ochrana elektrického vedení dle vnìjších vlivù 56

3.2.1.2 Zvláštní ustanovení pro malé bazény 56

3.2.1.3 Ostatní elektrická zaøízení používající elektrický proud 57

3.2.1.4 Elektrické osvìtlení pod vodou v plaveckých bazénech 57

3.2.1.5 Speciální požadavky pro instalaci elektrických zaøízení v zónì 1

plaveckých bazénù a jiných nádrží, které nejsou urèeny pro koupání 57

3.2.2 Doplòující požadavky na ostatní elektrická zaøízení používající

elektrický proud 58

3.2.2.1 Elektrická zaøízení urèená pro bazény 58

Elektrické instalace v koupelnách .. .qxd 23.2.2011 13:48 Page 6

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 – Vinoř


8

3.3 Rekonstrukce a opravy elektroinstalace v prostorách bazénù

a jiných nádrží60

3.3.1 Opravy elektroinstalace v prostorách bazénù a ochlazoven 60

3.3.2 Rekonstrukce elektroinstalace v prostorách bazénù a ochlazoven 61

3.3.2.1 Umìlé osvìtlení u bazénù a ochlazoven 61

3.3.3 Revize 64

3.4 Výbìr elektrického zaøízení pro bazény, bazénová technologie 66

3.5 Doplòující požadavky na vybavení bazénù urèených pro širší

veøejnost a sportovní úèely 68

3.5.1 Bazény urèené pro sportovní využití v souladu s ÈSN EN 12193:2008 68

3.5.1.1 Údržba osvìtlení u bazénù 71

3.5.2 Osvìtlení prostoru pro diváky a návštìvníky 72

3.5.2.1 Bezpeènost pro úèastníky a pokraèování èinnosti v pøípadì

selhání osvìtlení 72

3.5.3 Odborná zpùsobilost osob obsluhy bazénové technologie 72

3.5.3.1 Školení strojníkù pro obsluhu bazénové technologie 72

3.6 Požadavky na elektroinstalace fontán 72

3.6.1 Základní požadavky 72

3.6.2 Další požadavky pro rozvody fontán 74

3.6.3 Elektrické vybavení fontán 74

3.6.4 Rekonstrukce elektroinstalace fontán 75

3.6.5 Oprava elektroinstalace u fontán 75

3.7 Èasté dotazy k problematice elektroinstalací u bazénù a fontán 75

4. SAUNY 81

4.1 Elektrické zaøízení saun 81

4.1.2 Základní požadavky na elektroinstalaci 81

4.1.2.1 Stanovení základních charakteristik 81

4.1.2.2 Základní požadavky na bezpeènost – ochrana pøed úrazem

elektrickým proudem 81

4.1.2.3 Všeobecné požadavky na výbìr a stavbu elektrických zaøízení 83

4.2 Legislativní požadavky na elektrická zaøízení saun 84

4.3 Dotazy k problematice elektroinstalací v saunách 84

PØÍLOHA

Užité definice 89

Citované legislativní pøedpisy a technické normy 93

Elektrické instalace v koupelnách .. .qxd 23.2.2011 13:48 Page 8

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 – Vinoř


9

1. ÚVOD

1.1 Základní legislativní pøedpisy mající vliv na návrh

a provedení popisovaných dìl

Dle stavebního zákona (zákon è. 183/2006 Sb.) se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zøetele na jejich stavebnì technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na úèel využití a dobu trvání.Doèasná stavba je stavba, u které stavební úøad pøedem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním úèelùm je stavba pro reklamu.

Pokud se v tomto zákonì používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její èást nebo zmìna dokonèené stavby.

Pro veškerou elektroinstalaci spadající pod pùsobnost stavebního zákona platí základní postuláty uvedené ve vyhlášce è. 268/2009 Sb., která vychází z tohoto (stavebního) zákona.

Elektrické rozvody musí podle druhu provozu splòovat požadavky minimálnì v tomto rozsahu: a) bezpeènost osob, zvíøat a majetku, b) provozní spolehlivost v daném prostøedí pøi urèeném zpùsobu provozu a vlivu prostøedí, c) pøehlednost rozvodu umožòující rychlou lokalizaci a odstranìní pøípadných poruch, d) snadnou pøizpùsobivost rozvodu pøi požadovaném pøemíst

ování elektrických zaøízení

a strojù,

e) dodávku elektrické energie pro zaøízení, která musí zùstat funkèní pøi požáru,

f) zamezení vzájemných nepøíznivých vlivù a rušivých napìtí pøi køižování a soubìhu

silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací,

g) v elektrických rozvodech staveb instalovat vždy zaøízení s takovou elektromagnetickou

kompatibilitou a odolností, aby tato zaøízení v elektromagnetickém prostøedí uspokojivì

fungovala, aniž by sama zpùsobovala nepøíznivé elektromagnetické rušení jiného zaøízení

v tomto prostøedí.

Kromì výše uvedeného je tøeba vzít v potaz u dìl urèených pro veøejnost i návaznost navyhlášku è. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupalištì, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. 1.2 Normy a další podklady platné pro návrh

a provedení prostorù s vanou èi sprchou, bazénù

a saun

Pro elektrické rozvody v prostorech s vanou nebo sprchou, u plaveckých bazénù, fontán a jiných nádrží a saun platí v souèasnosti samostatné normy, které doplòují základní požadavky uvedené v èástech 1 až 6 souboru ÈSN 33 2000. Pro informaci a zvláštì pro provádìní revizí elektrického zaøízení je dùležité znát, kdy která norma pro posuzované zaøízení platila a tedy dle které normy toto zaøízení posuzovat.

Elektrické instalace v koupelnách .. .qxd 23.2.2011 13:48 Page 9

IN-EL, spol. s r. o. - Lohenická 111/607, Praha 9 – Vinoř
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist