načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Ekonomický rozvoj a růst – František Varadzin

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Ekonomický rozvoj a růst
-1%
sleva

Kniha: Ekonomický rozvoj a růst
Autor: František Varadzin

Monografie shrnuje základní informace o teoretických koncepcích i o vývoji ekonomického rozvoje a růstu. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 7 pracovních dní (poslední kusy u dodavatele, dodání s pravděpodobností 90%)
Vaše cena s DPH:  388 Kč 384
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Professional Publishing
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 329
Rozměr: 240x167
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Ekonomie
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Praha, Professional Publishing, 2004
EAN: 9788086419619
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Monografie shrnuje základní informace o teoretických koncepcích i o vývoji ekonomického rozvoje a růstu.

Popis nakladatele

Kniha je určena všem, kteří chtějí svá ekonomická rozhodování činit kvalifikovaně a se znalostí potřebných teoretických postulátů. Je to kniha pro top-manažery, politiky a makroekonomy, ale i pro přemýšlivé manažery a vysokoškolské studenty.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
František Varadzin - další tituly autora:
Hledání ve světě ekonomie (věda, metodologie, ekonomie) Hledání ve světě ekonomie (věda, metodologie, ekonomie)
Sociální a ekonomická rizika soudobého vývoje Sociální a ekonomická rizika soudobého vývoje
Mezinárodní ekonomie Mezinárodní ekonomie
Hledání ve světě ekonomie Hledání ve světě ekonomie
Sídla a produkční potenciál Sídla a produkční potenciál
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Předmluva 7

Úvod 9

Kap. 1. Č lověk a ekonom ický vývoj 17

1.1 K o n c e p t „ h o m o o e c o n o m ic u s“ a pro h l. e k o n o m ic k é h o rů stu 17

1 .1.1 K o n c e p c e „ lio m o o e c o n “ 17

1 .1 .2 P r o b lé m y m o d e lu h o m o o e c o n 2 0

1.2 Č lo v ěk ja k o tv o řiv ý e le m e n t e k o n o m ic k é h o sy sté m u 23

1.3 F a k to ry e k o n o m ic k é h o rů stu 2 8

1.4 E k o n o m ik a ja k o sy s té m 33

1.5 E k o n o m ick ý ro z v o j 37

Kap. 2. Form ování a rozvoj ekonom ických systém ů 45

2.1 P o čá tk y e k o n o m ic k é a k tiv ity a fo rm o v á n í e k o n o m ic k é h o sy sté m u 4 6

2 .2 E k o n o m ic k ý sy sté m p rv o tn íc h států 5 0

2 .3 A n tic k é e k o n o m ic k é sy stém y 58

2 .4 S tře d o v ě k é e k o n o m ic k é sy s té m y 7 2

2 .4 .1 R o z v o j p r o d u k tiv n íc h s il 73

2 .4 .2 R o z v o j s tá tn íc h f o r e m a e k o n o m ic k ý v ý v o j 78

2 .4 .3 D y n a m iz a c e r o z v o je E v r o p y v p o z d n ím s tř e d o v ě k u 8 4

2 .5 P ře d in d u striá ln í e k o n o m ic k é sy s té m y - s h rn u tí 90

Kap. 3. Počátky soudobých ekonom ických systém ů 93

3.1 T ra n sfo rm a c e stře d o v ě k é sp o le č n o sti v E v ro p ě 93

3 .2 F o rm o v á n í k o lo n iá ln íh o sy sté m u a ro z k v ě t m a n u fa k tu ry 99

3 .2 .1 V zn ik k o lo n iá ln í s o u s ta v y 100

3 .2 .2 V ze stu p N iz o z e m í 109

3 .2 .3 M a n u fa k tu r y j a k o n o v á p r o d u k č n í z á k la d n a 117

3 .3 V z e stu p V elk é B ritá n ie 120

Kap. 4. Ekonom ický rozvoj a růst v industriálni sp olečnosti 129

4.1 P o čá tk y p rů m y slo v é re v o lu c e v letech 1770 - 1870 129

4 .2 D ruh á fá z e p rů m y slo v é re v o lu c e 146

4 .3 In d u striá ln i sp o le č n o st a e k o n o m ic k ý rů st - s h rn u tí 167

Kap. 5. Ekonom ický rozvoj a růst v období form ování „n o v é“

společnosti 171

5.1 O b e c n é v ý v o jo v é te n d e n c e 173

5 .2 E k o n o m ick ý ro z v o j a rů st 1950 - 1973 177

5 .3 R ů sto v é te n d e n c e v letech 1973 - 1990 182

5 .4 R ů sto v é te n d e n c e 1990 - 2 0 0 1 193

5 .5 E k o n o m ic k ý rů st v so u d o b é sp o le č n o sti - s h rn u tí 198

Kap. 6. Základy teorie ekonom ického růstu 203

6.1 S o c iá ln ě h is to ric k é m o d e ly e k o n o m ic k é h o rů stu 2 0 6

6 .1 .1 M a r x ů v m o d e ! r ů s tu 2 1 0

6 .1 .2 R o s to w ů v m o d e l r ů s tu 2 1 2

6 .1 .3 J in é k o n c e p ty s o c i á ln ě h is to r ic k ý c h m o d e lů 2 1 4

6.2 V ý c h o d isk a p o je tí m a te m a tic k o e k o n o m ic k ý c h m o d e lů 2 1 6

6 .2 .1 O b e c n á p r o b le m a tik a m a te m a tic k é h o

m o d e lo v á n í e k o n o m ic k ý c h p r o c e s ů 2 1 6

6 .2 .2 Z á k la d n í p ř e d s ta v y e k o n o m ic k é h o rů stu 2 1 9

Kap. 7. Přehled některých m odelů růstu 225

7.1 K e y n e sián sk é m o d e ly rů stu 225

7 .2 N e o k la sic k á te o rie rů stu 232


7 .3 N ová te o rie rů stu 2 3 8

7 .3 .1 K a p itá l a j e h o m ě ř e n í 2 3 9

7 .3 .2 Ú ro v e ň te c h n o lo g ie v je d n o tliv ý c h z e m íc h 2 4 2

7 .3 .3 А К m o d e ly 244

7 .3 .4 R o m e r ů v „ le a r n in g - b y — d o i n g " m o d e l 246

7 .3 .5 D v o u s e k to r o v ý L u c a s ů v m o d e l 2 4 8

7 .3 .6 M o d e ly v ý z k u m u a vý v o je 2 4 9

7 .3 .7 R o m e r ů v R & D m o d e l 251

Kap. 8. M akroekonom ická politika a dlouhodobý růst 253

8.1 In flace a re á ln á e k o n o m ic k á ak tiv ita 2 5 3

8 . 1 .1 In fla c e , d e sin fla c e , d e fla c e a m o n e tá r n í p o litik a 2 5 3

8 .1 .2 A k t i v n í m o n e tá r n í p o litik a , h o s p o d á ř s k ý c y k lu s

a d lo u h o d o b ý rů st 2 5 9

8 .1 .3 Z m ě n y v m ě n o v é p o litic e v p o s le d n ím d e s í ti le t í 263

8 .2 In flace a rů st v e m p iric k ý c h stu d iích 2 6 4

8 .2 .1 M a k r o e k o n o m ic k ý m a n a g e m e n t a r ů s t 2 6 5

8 .2 .2 E x is tu je k o r e la c e m e z i r ů s te m a in f la c í 2 6 7

8 .2 .3 I n fla č n í k r iz e a r ů s t 2 6 8

8 .2 .4 J e v zta h in fla c e a r ů s tu lin e á r n í 2 6 9

8 .2 .5 In fla c e a r ů s t v m o d e lu ty p u M a n k iw , R ö m e r a W eil 2 7 3

8 .2 .6 E n d o g e n n í rů s to v é m o d e ly a v zta h m e z i in f la c í a r ů s te m 2 7 5

8.3 P en íze a je jic h d lo u h o d o b á n e u tralita 277

8 .3 .1 N e u tr a lita a s u p e r n e u tr a lita p e n ě z 2 7 7

8 .3 .2 N e u tr a lita a s u p e r n e u tr a lita v e m p ir ic k ý c h s tu d iíc h 2 7 9

8 .3 .3 Z d r o je d lo u h o d o b ý c h e fe k tů m o n e tá r n í p o li ti k y 2 8 2

8.4 M a k ro e k o n o m ic k á p o litik a, in v estic e a d lo u h o d o b ý rů st 2 8 8

8.5 K u rz o v á p o litik a a h o sp o d á řsk ý rů st 2 9 0

8 .5 .1 K u r z o v á v o la tilita a h o s p o d á ř s k ý r ů s t 2 9 0

8 .5 .2 K u r z o v á n e s la d ě n o s t a r ů s t 2 9 3

Kap. 9. M ísto závěru: Ekonom ický růst a vn ější hospodářské vztahy 297

9.1 Z ák la d n í so u v islo sti v n ě jšíc h fa k to rů a e k o n o m ic k é h o rů stu 2 9 8

9 .2 A lo k ac e fire m a e k o n o m ic k ý rů st 3 0 4

9 .3 Z á k la d y te o re tic k ý c h so u v islo s tí v ztah u e k o n o m ic k é h o růstu

a z a h ra n ič n íh o o b c h o d u 3 0 4

Literatura 309

/




       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.