načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Ekonomická sociologie -- Problémy, teorie, empirie - Witold Morawski

Ekonomická sociologie -- Problémy, teorie, empirie
-16%
sleva

Kniha: Ekonomická sociologie -- Problémy, teorie, empirie
Autor:

Tato kniha podává přehled o jedné významné sociologické disciplíně - ekonomické sociologii. Seznamuje se základními výzkumnými problémy, jimiž se tato disciplína zabývá (jevy, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  175 Kč 147
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Slon
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 30.05.2005
Počet stran: 338
Rozměr: 20 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Socjologia ekonomiczna
Spolupracovali: z polského originálu ... přeložil Jiří Ogrocký
Jazyk: česky
ISBN: 8086429431
EAN: 9788086429434
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Ekonomická sociologie představuje vědeckou disciplínu, která využívá sociologických analýz k rozboru ekonomických jevů. Morawski přibližuje dvanáct základních výzkumných problémů, jimiž se disciplína zabývá (např. zrození kapitalismu, stát v ekonomice, pracovní vztahy, vlastnictví). Každý problémový okruh charakterizuje pomocí hlavních pojmů a současně ukazuje rozmanité teoreticko-analytické rámce dané problematiky. Závěr každé kapitoly představují příklady především z průběhu postsocialistické transformace v Polsku. Výklad polského sociologa se tudíž vztahuje nejenom k realitě západních kapitalistických společností, ale i společensko-ekonomickým proměnám zemí bývalého sovětského bloku. Monografie shrnuje základní informace o významné sociologické disciplíně - ekonomické sociologii.

Popis nakladatele

Tato kniha podává přehled o jedné významné sociologické disciplíně - ekonomické sociologii. Seznamuje se základními výzkumnými problémy, jimiž se tato disciplína zabývá (jevy, problémy a jejich pojímání), a s teoreticko-analytickými rámci, s jejichž pomocí popisuje a objasňuje problémy ekonomického života společnosti. Představuje přitom jak minulé a současné problémy zemí rozvinutého kapitalismu a jejich teoretickou reflexi, tak problémy tzv. postsocialistických zemí (jak je autor označuje). Autor každý problém osvětluje z hlediska několika různých teoreticko-metodologických stanovisek, včetně svého vlastního. Výklad ilustruje pomocí tabulek, grafů a empirických příkladů, metodicky výklad shrnuje do názorných schémat. ([problémy, teorie, empirie])

Předmětná hesla
ekonomická sociologie
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Ú vod. E k onom ická so c io lo g ie a je jí p r o b l é m y............................................9

D efinice v ědního o b o r u ......................................................................................10

V ýzkum né p r o b l é m y.............................................................................................13

Cíle p ř í r u č k y .........................................................................................................16

K ap ito la 1. Tři k o n c e p c e č lo v ě k a v e k o n o m ic e..........................................19

1. M etodologický in d iv id u a lis m u s...................................................................20

2. Člověk ekonom ický (homo o e c o n o m ic u s).................................................21

3. Člověk sociologický (homo s o c io lo g ic u s )................................................24

4 . Č lověk společensko-ekonom ický (in stitu cio n áln ě zakotvený) . . 27

5. Typologie A m itaie E tzioniho a polské prům yslové organizace . . 29

6. Teoretické rám ce tř í koncepcí č l o v ě k a.......................................................32

K a p ito la 2 . O d o r g a n iz a c e к i n s t i t u c i.......................................................39

1. M echanický m odel organizace jak o ztělesnění racio n ality . . . 40

2. D ysfunkce m echanického m odelu. Postw eberovský p řístu p . . . 43

3. Ve sm ě ru a n tiw e b e r is m u................................................................................45

M o c...............................................................................................................45

K onflikt.........................................................................................................47

Věda a t e c h n i k a ......................................................................................48

4 . Instituce a o r g a n iz a c e......................................................................................49

5. O becný m o d el procesu in s titu c io n a liz a c e................................................50

6. P řík lad institucionalizace. P r o f e s i o n a l i z a c e...........................................52

7. S tarý a nový in s titu c io n a lis m u s....................................................................56

K ap ito la 3 . Z ro z e n í k a p ita lis m u . In s titu c io n á ln í a n a lý z a . . . 61 1. Pojem k a p ita lis m u............................................................................................62

2. W eberova teo rie vzniku k a p ita lism u.............................................................64

3. Teorie vzniku k apitalism u D ouglasse C. N o r t h e ....................................69

4. T rh a jin é systém y alokace statků. K arl P o l a n y i....................................74

5. K apitalism us a k u ltu ra. D avid S. L a n d e s ................................................78

K a p ito la 4 . S p o le č e n s k o -h o s p o d á řs k ý ro z v o j. H y b n é síly . . . 83

1. Rozvojová trajektorie. O becný n á ry s.............................................................84

2. Č ty ři pojetí vývoje s p o l e č n o s t i...................................................................86

Pojetí f u n k c i o n á l n í................................................................................87

5


Pojetí e l i t i s t i c k é ......................................................................................88

Pojetí m arxistické a n eom arxistické......................................................90

Pojetí institucionální. D oplňující úvahy.................................................91

3. E konom ika jak o faktor r o z v o j e..................................................................93

4 . Politika jako fak to r r o z v o j e ........................................................................96

5. Socialistická industrializace. C h arak teristik a a strategie .... 98

K a p ito la 5. T rh, s t á t a s p o le č n o s t. J a k s la d it o d liš n o u lo g ik u

tě c h t o s y s t é m ů ? ................................................................................................. 101

1. D vě vize společenského řádu. T hom as H obbes a A dam Sm ith . . 102

2. O odlišn o stech racio n áln o sti ve fun g o v án í s y s t é m ů ...........................105

3. O ro zp o rech vyzrálého k a p ita lis m u..........................................................108

4 . O patologických důsledcích d o m in an ce p o litik y

ve s tá tn ím s o c ia lis m u..................................................................................... 110

5. V lna h le d á n í sm íšených sy sté m ů.................................................................112

6. N áv rat trž n í sam oregulace v sedm desátých až devadesátých le te c h . 116

7. E pistem ologická záh ad a čeká n a ro z lu ště n í..............................................119

K a p ito la 6 . S tá t v e k o n o m ic e . N ak o lik a j a k ý ?.........................................123

1. H istoricko-srovnávací perspektiva a p ersp ek tiv a esen cialistick á. . 124

2 . K olik státu v e k o n o m ic e ?.............................................................................126

Stát veřejných s t a t k ů ...............................................................................127

Stát m akroekonom ické s ta b iliz a c e.....................................................128

Stát sociálních p r á v .............................................................................. 130

Rozvíjející se s t á t.....................................................................................130

Socialistický s t á t .....................................................................................131

3. F unkce státn íh o ap arátu v e k o n o m i c e....................................................132

4 . Stát v socialistické e k o n o m i c e .................................................................135

5. N ázory veřejnosti n a stá t v postsocialistickém Polsku . . . .1 3 8

K a p ito la 7. W elfare s t a t e . J e h o v z n ik , ro z v o j a k r i z e............................143

1. P říčiny vzn ik u welfare s t a t e ......................................................................144

Vize dobrého ž i v o t a ..............................................................................144

O bčanská p r á v a .....................................................................................145

Kapitalistická m o d e r n iz a c e................................................................. 146

M arxistické te o r ie....................................................................................148

Teorie d i f ú z e ...........................................................................................149

M oderní lib e ra lism u s..............................................................................149

6


2. V arianty welfare s t a t e ....................................................................................151

Reziduálni a institucionální w elfare s t a t e .........................................151

Liberální, konzervativní a sociálnědem okratický w elfare state . 152

Transferový w elfare s ta te........................................................................ 153

3. A rgum enty p ro ti welfare state.......................................................................153

Ekonom ické a r g u m e n ty........................................................................154

Politické a r g u m e n t y...............................................................................155

K ulturně-společenské a r g u m e n t y .....................................................156

4. K rize, či k o n t i n u i t a ?...................................................................................156

5. Welfare state v postsocialistickém P o l s k u .............................................160

K a p ito la 8 . P ra c o v n í v z ta h y . K o nflikt, k o o p e ra c e , h ra . . . .167

1. Č ty ři fáze, č ty ři o r i e n ta c e............................................................................168

2. Klasický liberalism us. A dam S m i t h ..........................................................168

3. O rientace n a konflikt. K arl M arx a j i n í...................................................169

4 . O rien tace n a kooperaci. F red erick W. T aylor a j i n í ...........................171

5. H ra jak o konfigurace k onfliktu a k o o p e r a c e ........................................173

6. M echanism y trh u a politiky. A lbert O. H i r s c h m a n ...........................175

7. K onflikt a jeh o institu cio n alizace................................................................178

Systém k o n f lik tn í....................................................................................Г79

Systém p l u r a l i t n í....................................................................................180

Systém n eokorporativistický..................................................................181

Systém m o n o k ratick ý...............................................................................181

8. Institucionalizace konfliktu v p rů m y slu USA .................................182

9 . Pracovní vztahy v P o l s k u.............................................................................183

M onokratický s y sté m.............................................................................. 183

Radikálně-konfliktní vize Solidarity.....................................................r86

Pluralitní (neoliberální) s y s t é m ...........................................................188

Polská varianta neokorporativism u (negociační ekonom ika) . 188 1 0. Výzvy b u d o u c n o s t i....................................................................................Г89

K a p ito la 9 . V la s tn ic tv í a v la s tn ic k á p r á v a ...............................................191

1. Z d ů v o d n ěn í a osp rav ed ln ěn í so u k ro m é h o v la stn ic tv í..........................192

2. H ledisko f i l o s o f i c k é....................................................................................193

3. E ncyklika Luborem exercens a v l a s t n i c t v í.............................................196

4 . V lastnická p ráv a a fo rm y v la stn ic tv í..........................................................198

5. H ledisko e k o n o m ic k é..................................................................................200

6. H ledisko p o litic k o -e k o n o m ic k é................................................................204

7. H ledisko s o c io lo g ic k é..................................................................................209

7


K a p ito la 10. In s titu c io n a liz a c e t r h u v p o s ts o c ia lis m u .... 215

1. T ři perspektivy. P rv n í p ř i b l í ž e n í..................................................................216

2 . Perspektiva globalizačně-im itační, aneb ja k sloučit

k o n stru k tiv ism u s se s p o n t á n n o s t í............................................................218

3. Perspektiva evolučně-regulační, aneb p ro jek ty a l i d é ...........................223

4 . Perspektiva stru k tu rá ln íh o d ě d ic tv í...........................................................231

Fatalistická v a r i a n t a ...............................................................................231

U m írněná v a r i a n t a ..............................................................................232

5. Společenský řá d a systém ová z m ě n a..........................................................234

K a p ito la 11. D istrib u č n í s p r a v e d l n o s t.....................................................237

1. Sociální spravedlnost. A rg u m en ty čerp an é z h i s t o r i e............................238

2. K oncepce so ciáln í spravedlnosti. R obert N ozick, John Rawls

a M ichael W a l z e r...........................................................................................243

O právnění. R obert N o z i c k ................................................................. 243

Slaďování svobody a rovnosti. John R a w ls........................................244

Sféry spravedlnosti. M ichael W alzer....................................................246

3. Schém a analýzy p o c itů spravedlnosti. R aym ond B ou d o n . . . 247

4 . Typologie zásad sociální s p r a v e d ln o s ti...................................................249

5. A m erické p o je tí spravedlnosti. T rh a s t á t .............................................252

6. E konom ické o rien tace ve v ztah u к sp rav ed ln o sti v Polsku . . . 253

K a p ito la 12. E k o n o m ik a a c iv ilizačn í v ý z v y...............................................261

1. S tru k tu rá ln í adaptace n a vnější s v ě t.........................................................262

2. Postsocialistická transfo rm ace a civilizační v ý z v y................................263

3. Snižování zaostalosti. Z kušenosti z m i n u l o s t i.......................................265

4 . G lobalizace tr h u jak o nová teo rie k o n v e r g e n c e................................268

5. D řívější teo rie k o n v e r g e n c e......................................................................275

6. A rg u m en ty ve p ro sp ěch teorie d iv e r g e n c e.............................................277

7. E konom ické systém y současného k a p ita lis m u......................................280

8. M n o h o st k u ltu r k a p ita lis m u.......................................................................281

B ib lio g ra fie.............................................................................................................289

P ra m e n y m o tt a c itá tů v r á m e č c í c h ............................................................325

S e z n a m ta b u le k a s c h é m a t..............................................................................329

R e jstřík j m e n n ý ..................................................................................................331

8
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist