načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Einfach Deutsch – Jana Navrátilová

Einfach Deutsch

Elektronická kniha: Einfach Deutsch
Autor: Jana Navrátilová

Učebnice německého jazyka pro samouky s CD MP3. Učebnice obsahuje celkem šest lekcí; v každé lekci najdeme přehled slovní zásoby, výklad gramatiky, úkoly ke konverzaci a kontrolní ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  149
+
-
5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » EDIKA
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 197
Rozměr: 23 cm + 1 CD (MP3)
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vydání
Skupina třídění: Němčina
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-266-0911-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učebnice německého jazyka pro samouky s CD MP3. Učebnice obsahuje celkem šest lekcí; v každé lekci najdeme přehled slovní zásoby, výklad gramatiky, úkoly ke konverzaci a kontrolní cvičení s klíčem. CD obsahuje poslechy namluvené rodilými mluvčími. Nechybí ani německo-český a česko-německý slovník.

Popis nakladatele

Učte se německy poslechem a mluvením nahlas.

Ojedinělá učebnice a cvičebnice německého jazyka uplatňující metodu přímého mluvení. Spojuje vyčerpávající výklad gramatiky s množstvím zajímavých cvičebních vět. Procvičovat gramatiku a slovní zásobu budete hlavně poslechem CD a mluvením nahlas spolu s mluvčími. Zbavíte se tak ostychu z mluvení a překonáte opakované začátečnictví. Bonusem jsou kontrolní testy a podněty k živé konverzaci ve skupině.

 

(učebnice němčiny pro samouky metodou přímého mluvení)
Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jana Navrátilová - další tituly autora:
Ruština Konverzace a slovník Ruština Konverzace a slovník
1000 německých slovíček -- ilustrovaný slovník 1000 německých slovíček
Slovník beze slov Slovník beze slov
 (e-book)
1000 německých slovíček 1000 německých slovíček
Němčina konverzace Němčina konverzace
Německá příslovce Německá příslovce
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Einfach Deutsch

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.edika.cz

www.albatrosmedia.cz

Jana Navrátilová

Einfach Deutsch – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2017

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.


Jana Navrátilová

Einfach Deutsch

učebnice němčiny pro samouky

metodou přímého mluvení

Edika

Brno

2017


Einfach Deutsh

4

OBSAH

ÚVODEM 6

LEKTION 1 7

Výslovnost 7

Slovní zásoba 8

Gramatika: osobní zájmena a časování slovesa sein, pořádek slov v  hlavní

větě, otázka, zápor, člen u podstatných jmen, zájmena, množné číslo podstat

ných jmen, přídavná jména v přísudku 10

Kontrolní test 22

Podněty ke konverzaci 24

Klíč ke kontrolnímu testu a konverzaci 26

LEKTION 2 30

Slovní zásoba 30

Gramatika: 4. pád podstatných jmen, předložky, časování pravidelných slo

ves, rozkazovací způsob, skloňování vlastních osobních jmen, sloveso werden,

názvy povolání 31

Kontrolní test 43

Podněty ke konverzaci 45

Klíč ke kontrolnímu testu a konverzaci 47

LEKTION 3 51

Slovní zásoba 51

Gramatika: 3. pád podstatných jmen, osobní zájmena (3. a 4. pád), slovesa

způsobová – müssen, können, sloveso sollen, sloveso dürfen, základní číslovky,

určování času, dny v týdnu, měsíce, roční období 53

Kontrolní test 65

Podněty ke konverzaci 67

Klíč ke kontrolnímu testu a konverzaci 69


5

LEKTION 4 73

Slovní zásoba 73

Gramatika: 2. pád podstatných jmen, skloňování podstatných jmen v množ

ném čísle, přídavná jména v přívlastku – po členu určitém, předložky in, an,

auf, skloňování přívlastku po členu neurčitém, silná slovesa v přítomném čase,

přídavná jména v přívlastku bez členu, látková jména, zvratná slovesa, slovesa

s předponami 75

Kontrolní test 90

Podněty ke konverzaci 92

Klíč ke kontrolnímu testu a konverzaci 95

LEKTION 5 99

Slovní zásoba 99

Gramatika: další způsobová slovesa (wollen, mögen), sloveso wissen, před

ložky se 4. pádem – shrnutí, předložky se 3. pádem – shrnutí, stupňování

přídavných jmen a příslovcí, předložky se 3. a 4. pádem – shrnutí, minulé časy,

préteritum a konjunktiv sloves sein, haben a werden, préteritum a konjunktiv

způsobových sloves 100

Kontrolní test 115

Podněty ke konverzaci 117

Klíč ke kontrolnímu testu a konverzaci 120

LEKTION 6 124

Slovní zásoba 124

Gramatika: minulé časy slabých sloves, préteritum slabých sloves, minulý čas

(perfektum) slabých sloves, vedlejší věty, řadové číslovky, směrová příslovce,

předložkové vazby, zájmenná příslovce, silná slovesa, infinitiv s zu 126

Kontrolní test 146

Podněty ke konverzaci 148

Klíč ke kontrolnímu testu 152

NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK 159

ČESKO-NĚMECKÝ SLOVNÍK 179


Einfach Deutsh

6

ÚVODEM

V dnešním světě je stále důležitější ovládat nejen svou mateřskou řeč. Mnozí jste se učili němči

ně ve škole nebo v různých kurzech, vyznáte se více či méně v základech gramatiky, ale přesto

máte pocit, že v běžných situacích vám to nestačí. To je pochopitelné, protože jazyku se nau

číte především praxí, rozhovory, mluvením.

K tomu může pomáhat naše učebnice pro samouky, která je založena na učení metodou pří

mého mluvení. Místo gramatických cvičení, která často mnohé z vás odrazují, máte možnost

překládat jednoduché věty nejprve z češtiny do němčiny a naopak, poslouchat je na CD na

mluvené rodilými mluvčími a opakovat si je s nimi.

Lekce začínají slovní zásobou a jednoduchým výkladem gramatických jevů, které si pak ve vě

tách opakujete podle vlastní potřeby, případně věty můžete zpočátku jen poslouchat.

Na konci každé lekce je zařazen kontrolní test a podněty ke konverzaci, které navozují různé

hovorové situace. V klíči si pak můžete ověřit správnost vašeho překladu a najdete vzory kon

verzačních námětů z různých oblastí denního života.

Pokud budete mít potřebu doplnit si gramatické vědomosti a budete se chtít dále věnovat něm

čině intenzivněji, sáhněte po intenzivním kurzu pro samouky „Němčina za 24 dnů“ (Edika 2012).

Pracujte vytrvale, postupujte systematicky od jednoduchého ke složitějšímu a pak budete mít

možnost zažít dobrý pocit z dosažených výsledků.

Přejeme hodně úspěchů!


LEktion 1

7

LEKTION 1

VÝSLOVNOST

Německá výslovnost nám většinou nedělá potíže, vždyť v českém jazykovém prostředí se vy

skytuje mnoho německých jmen, která bez problémů vyslovujeme. Uveďme několik základ

ních pravidel výslovnosti:

Samohlásky vyslovujeme dlouze, jsou-li na konci slova nebo je za nimi jen jedna souhláska,

např. du /dú/, dir /dír/, gut /gút/..., nebo jsou psány spřežkou, např. sehr /zér/, hier /hír/...

Nejvýrazněji se liší výslovnost tzv. „přehlásek“ – zaokrouhlených samohlásek:

ö /ø/ zaokrouhlíme rty, jako bychom chtěli vyslovit o, ale vyslovíme e, např. schön /šǿn/ ...

ü /y/ zaokrouhlíme rty, jako bychom chtěli vyslovit u, ale vyslovíme y, např. grün /grýn/ ...

ä čteme jako normální široké e, např. Mädchen /médchen/

Dvojhlásky

eu, äu vyslovujeme /oj/, např. Freund /frojnd/, freuen /frojen/, läuft /lojft/...

ei vyslovujeme /aj/, např. mein /majn/, arbeiten /arbajtә n/, Ei /aj/...

Souhlásky

s čteme jako /z/, např. seit /zait/, Sessel /zesә l/, so /zó/, sofort /zofort/..., dvojité ss jako /s/ např.

müssen /mysә n/, passen /pasә n/...

Pro dvojité ss existuje v německé abecedě také staré písmeno ß (tzv. ostré s), které píšeme

jen po dlouhých samohláskách, příp. dvojhláskách, např. groß /grós/, weiß /vais/, Fuß /fús/...

v čteme jako /f/, např. von /fon/, Vater /fátæ/, vier /fír/ ...

sch vyslovujeme /š/, např. schon /šon/, schön /šǿn/, schmackhaft /šmakhaft/...

tsch čteme jako /tš/, např. tschechisch /tšechiš/, Tscheche /tšeche/...

st-, sp- na začátku slova i na švu slova složeného čteme jako /št-/, /šp-/, např. studieren /štu

dírә n/, spielen /špílә n/, Hauptstadt /hauptštat/, Ballspiel /balšpíl/...

z, tz vyslovujeme jako /ts/, např. Zitrone /tsitróne/, Zeit /tsajt/, Zahn /tsán/, schwarz /švarts/,

Platz /plats/, Blitz /blits/...

p, t, k vyslovujeme s přídechem /pch, tch, kch/, např. Paar /pchár/, Tag /tchág/, Küche

/kchýche/...

Slabiky di, ti, ni se čtou zásadně tvrdě.

V koncovkách -el, -en nevyslovujeme otevřené e, ale redukované ә, např. Onkel /onkә l/, Gabel

/gábә l/, Wagen /vágә n/, Garten /gártә n/...

Koncovka -er se redukuje na temné æ, např. Mutter /mutæ/, Vater /fátæ/, Teller /tchelæ/...


Einfach Deutsh

8

Skupina hlásek -ng- se vyslovuje jako nosové η, tzn. není slyšet g a n se vyslovuje podobně jako

ve slovech Hanka, branka apod., např. lang /laη/, langsam /laηzam/, Finger /fiηæ/...

Nosovky /õ/ a /ẽ/ se vyskytují v cizích slovech, např. Bassin /bazẽ/, Salon /zalõ/...

Ráz / | / je v podstatě rozevření hlasivek před samohláskou, často se vyskytuje uprostřed slo

ženého slova, např. Beamte /be|amte/, Sonnabend /zon|ábend/, Seeigel /zé|ígә l/, Tierarzt

/tír|artst/...

Přízvuk, pokud není na první slabice, označujeme ve fonetickém přepisu / ' /, např. Reisebüro

/rajzeby'ro/, Geschäft /ge'šeft/, Handgelenk /Handge'lenk/...

SLOVNÍ ZÁSOBA

Podstatná jména píšeme v němčině s velkým začátečním písmenem. Každé podstatné jméno

má člen, který označuje jeho rod a pád. Člen určitý pro mužský rod je der, pro rod ženský die

a pro rod střední das. Ve slovníku je člen uváděn zkratkou: der = r, die = e, das = s.

alle [ale] všichni alles [ales] všechno allein [alajn] sám, sami alt [alt] starý r Apfel [apfәl] jablko e Arbeit [arbajt] práce s Arbeitszimmer [arbajtstsimæ] pracovna r Arzt [artst] lékař auch [auch] také s Badezimmer [bádetsimæ] koupelna r Balkon [balkõ] balkon befreundet [be'frojndet] spřátelený beide [bajde] oba belegte Brötchen obložené chlebíčky [be'légte brǿtchәn] bestimmt [be'štimt] určitě s Bett [bet] postel s Bier [bír] pivo bitte [bite] prosím bitten [bitәn] prosit brav [bráv] hodný, poslušný r Bruder [brúdæ] bratr s Buch [búch] kniha danke [danke] děkuji deutsch [dojtš] německý s Deutsch [dojtš] němčina

doch [doch] přece

dort [dort] tam

draußen [drausәn] venku

durstig [durstik] žíznivý

s Ei [aj] vejce

eigentlich [ajgentlich] vlastně

e Eltern [eltæn] rodiče

r Enkel [enkәl] vnuk

s Enkelkind [enkәlkchind] vnouče

s Essen [esәn] jídlo

etwas [etvas] něco, trochu

e Familie [famílie] rodina

s Fenster [fenstæ] okno

fertig [fertik] hotový

e Frau [frau] paní, žena, manželka

frisch [friš] čerstvý

ganz [gants] docela, zcela

gewöhnlich [ge'vǿnlich] obvykle

gleich [glajch] hned

glücklich [glyklich] šťastný

groß [grós] velký

e Großeltern prarodiče, dědeček

[grós|eltæn] a babička

gut [gút] dobrý

haben [hábәn] mít

s Haus [haus] dům

LEktion 1

9

– zu Hause [tsu hauze] doma – nach Hause [nach hauze] domů r Herr [her] pán hier [hír] zde, tady hinten [hintәn] vzadu s Hobby [hoby] koníček, záliba hungrig [huηrik] hladový immer [imæ] vždycky interessant [interesant] zajímavý ja [ja] ano jung [juη] mladý r Junge [juηe] chlapec e Kartoffel [kchartofәl] brambora r Käse [kchéze] sýr kein [kchajn] žádný s Kind [kchind] dítě s Kinderzimmer [kchindætsimæ] dětský pokoj klein [kchlajn] malý kochen [kchochәn] vařit sie kocht [zí kchocht] (ona) vaří s Kochen [kchochәn] vaření e Küche [kchýche] kuchyně e Lehrerin [lérerin] učitelka leider [lajdæ] bohužel links [links] vlevo r Löwe [lǿve] lev s Mädchen [médchәn] děvče r Mann [man] muž, manžel e Milch [milch] mléko müde [mýde] unavený munter [muntæ] svěží, čiperný e Mutter [mutæ] matka nein [najn] ne neu [noj] nový nichts [nychts] nic

nicht wahr [nycht vár] že ano

niemand [nýmand] nikdo

e Oma [oma] babička

r Onkel [onkәl] strýc

r Opa [opa] dědeček

e Ordnung [ordnuη] pořádek

– in Ordnung [in ordnuη] v pořádku

rechts [rechts] vpravo

r Schinken [šinkәn] šunka

s Schlafzimmer [šláftsimæ] ložnice

schön [šǿn] krásný, pěkný, hezký

e Schwester [švestæ] sestra

r Sohn [zón] syn

spät [špét] pozdě

e Tante [tante] teta

e Tochter [tochtæ] dcera

e Toilette [toalete] toaleta

e Uhr [úr] hodinky

und [und] a

r Vater [fátæ] otec

r Wald [vald] les

warum [varum] proč

was [vas] co

r Wein [vajn] víno

wer [vér] kdo

wessen [vesәn] čí

wirklich [virklich] skutečně

wo [vó] kde

e Wohnung [vónuη] byt

s Wohnzimmer [vóntsimæ] obývací pokoj

s Zimmer [tsimæ] pokoj

zu müde [tsu mýde] příliš unavený

zufrieden [tsufrídәn] spokojený

zusammen [tsuzamen] spolu

zwar [tsvár] sice Hallo! [haló] Ahoj! Guten Tag! [gútәn tchág] Dobrý den! Wie geht's? [ví géts] Jak se máš/máte? Danke, es geht. [danke, es gét] Děkuji, jde to. Herzlich willkommen. [hertslich vilkchomen] Srdečně vítám (vítáme). Es freut mich. [es frojt mich] Těší mě. Was möchtest du/ möchten Sie? [vas møchtest dú, møchten zí] Co bys chtěl/byste chtěli? Co si dáš/dáte? Ich möchte... [ich møchte] Chtěl bych... Dám si... Es ist spät. [es ist špét] Je pozdě. Einfach Deutsh 10

GRAMATIKA

Osobní zájmena a časování slovesa sein – být

ich bin (já) jsem wir sind (my) jsme

du bist (ty) jsi ihr seid (vy) jste

er ist (on) je sie sind (oni) jsou

sie ist (ona) je Sie sind (vy) jste (zdvořilé oslovení, vykání)

es ist (ono) je ‡ Zapamatujte si: Sloveso sein patří mezi pomocná slovesa, časuje se nepravidelně a je třeba si jeho tvary zapamatovat. Všechny slovesné tvary časujeme vždy s příslušným osobním zájmenem. Tvar ihr seid – jste vyjadřuje tykání v množném čísle (např. Hans und Peter, seid ihr zu Hause? – Honzo a Petře, jste doma?). Pro zdvořilé oslovení, tzv. vykání, užívá němčina tvaru Sie sind – jste (např. Sind Sie zu Hause, Herr Schmidt? – Jste doma, pane Schmidte?).

Pořádek slov v hlavní větě

V německé větě má sloveso pevné postavení. Je třeba si zapamatovat několik zásad. Zde jsou první dvě. 1. V německé větě je vždy vyjádřený podmět např. Ich bin hier neu Jsem tu nový. Sie sind zu Hause. Jsou doma. Es freut mich. Těší mě. 2. Určitý (časovaný) slovesný tvar je v hlavní oznamovací větě vždy na druhém místě (jako

druhý větný člen)

např. 1. 2.

Mein Bruder ist hier zufrieden. Bratr je tady spokojený.

Hier ist mein Bruder zufrieden. Tady je bratr spokojený.

Zufrieden ist mein Bruder auch hier. Také tady je bratr spokojený.

Otázka

Rozlišujeme dva typy otázek: § otázku, na kterou očekáváme odpověď ano nebo ne, tvoříme převráceným slovosledem,

LEktion 1

11

např. Ist er zufrieden? Je spokojený?

Ist hier die Arbeit interessant? Práce je tu zajímavá? § doplňovací otázka začíná tázacím zájmenem,

např. Wo bist du? Kde jsi?

Wer ist hier? Kdo je tu?

Wie geht es? Jak se daří? ‡ Zapamatujte si: Kladná odpověď na zápornou otázku začíná slůvkem doch, např. Bist du nicht hungrig? Nemáš hlad?

Doch, ich bin. Ano (ale ano), mám.

Ist sie noch nicht zu Hause? Ona ještě není doma?

Doch, sie ist. Ale ano, je.

Zápor

Slovesný zápor (v češtině ne-) se vyjadřuje v němčině záporkou nicht, která stojí volně za slovesem, např. Peter ist nicht zu Hause. Petr není doma.

Wir sind auch nicht zu Hause. Také nejsme doma.

‡ Zapamatujte si: V německé větě může být jen jediný zápor. Ten je vyjádřen záporkou nicht nebo jakýmkoliv záporným slovem, např. nichts – nic, niemand – nikdo, kein – žádný. Nein. – Ne. – Je samostatný zápor a stojí vždy mimo větu, např. Nein, er ist nicht hier. Ne, není tady.

Poslouchejte a překládejte nahlas:

A.

Ahoj, já jsem Kurt. Hallo, ich bin Kurt. Jak se máš? Wie geht es? To je Karin. Das ist Karin. Jsem doma. Ich bin zu Hause. Karin je také doma? Ist Karin auch zu Hause?

1


Einfach Deutsh

12

Ne, Karin není doma. Nein, Karin ist nicht zu Hause.

Kdo je ještě doma? Wer ist noch zu Hause?

Jsme doma sami. Wir sind allein zu Hause.

Jste doma, Kurte a Markusi? Seid ihr zu Hause, Kurt und Markus?

Ne, jen Kurt je doma. Nein, nur Kurt ist zu Hause.

Bohužel, Markus tady není. Leider, Markus ist hier nicht.

Kde je? Wo ist er?

Je venku. Er ist draußen.

Proč není doma? Warum ist er nicht zu Hause?

Jste všichni v pořádku? Seid ihr alle in Ordnung?

Všechno je v pořádku. Alles ist in Ordnung.

Něco není v pořádku. Etwas ist nicht in Ordnung.

Nic není v pořádku. Nichts ist in Ordnung.

Už je pozdě. Es ist schon spät.

Petr a Kurt jsou přátelé. Peter und Kurt sind befreundet.

My jsme také už dlouho přátelé. Wir sind auch seit langem

befreundet.

Dobrý den, je tady pan Rabe? Guten Tag, ist hier Herr Rabe?

Jste doma, pane Rabe? Sind Sie zu Hause, Herr Rabe?

Pan Rabe bohužel není doma. Herr Rabe ist leider nicht zu Hause.

Jste tady spokojeni? Seid ihr hier zufrieden?

Ano, jsme spokojeni. Ja, wir sind zufrieden.

Práce je tady zajímavá. Die Arbeit ist hier interessant.

Jste spokojen, pane Rabe? Sind Sie zufrieden, Herr Rabe?

Nemáš hlad? Bist du nicht hungrig?

Ano, mám. Doch, ich bin.

Ne, nemám hlad. Nein, ich bin nicht hungrig.

Mám žízeň. Ich bin durstig.

Kde je kuchyně? Wo ist die Küche?

Kuchyně je vpravo. Die Küche ist rechts.

Ne, kuchyně je vlevo. Nein, die Küche ist links.

Toaleta je vpravo. Die Toilette ist rechts.

Není Karin unavená? Ist Karin nicht müde?


LEktion 1

13

Ano, je. Doch, sie ist.

Co je to? Was ist das?

Kdo je to? Wer ist das?

Karin je krásná, že? Karin ist schön, nicht wahr?

Je Bärbel také krásná? Ist Bärbel auch schön?

Jsi šťastný? Bist du glücklich?

Ano, oba jsme šťastní. Ja, wir sind beide glücklich.

B.

Seid ihr hier, Karin und Kurt? Jste tady, Karin a Kurte?

Ja, wir sind beide hier. Ano, jsme oba tady.

Aber Markus ist nicht hier. Ale Markus tu není.

Wo ist Peter? Kde je Petr?

Er ist zu Hause. Je doma.

Wie lange seid ihr befreundet? Jak dlouho se přátelíte?

Wir sind glücklich zusammen. Jsme spolu šťastní.

Sind Sie auch glücklich, Herr Rabe? Jste také šťasten, pane Rabe?

Ja, ich bin zwar müde, aber glücklich. Ano, jsem sice unavený, ale šťastný.

Was ist dort? Co je tam?

Wer ist hier? Kdo je tady?

Wo bist du, Kurt? Kde jsi, Kurte?

Ich bin doch zu Hause. Jsem přece doma.

Ist Karin auch zu Hause? Je Karin také doma?

Nein, Karin ist noch draußen. Ne, Karin je ještě venku.

Wie geht's? Jak se daří?

Seid ihr in Ordnung, Jungs? Jste v pořádku, chlapci?

Sind Sie in Ordnung, Frau Gruber? Jste v pořádku, paní Gruberová?

Danke, ich bin in Ordnung. Děkuji, jsem v pořádku.

Er ist aber nicht in Ordnung. On ale není v pořádku.

Sie sind gewöhnlich zu Hause. Jsou obvykle doma.

Warum sind sie nicht zu Hause? Proč nejsou doma?

Ich bin schon hungrig. Mám už hlad.

2


Einfach Deutsh 14 Bist du auch hungrig? Máš také hlad? Kocht Frau Gruber gut? Vaří paní Gruberová dobře? Sie kocht gut und gern. Vaří dobře a ráda. Wo ist sie eigentlich? Kde vlastně je? Und wo ist die Küche? A kde je kuchyně? Ist sie rechts oder links? Je vpravo nebo vlevo? Sie ist nicht rechts, sie ist links. Není vpravo, je vlevo. Rechts ist die Toilette. Vpravo je toaleta. Wo seid ihr alle? Kde jste všichni? Wir sind noch draußen. Jsme ještě venku. Warum seid ihr noch draußen? Proč jste ještě venku? Heute ist es wirklich schön. Dnes je skutečně krásně. Wir sind zufrieden. Jsme spokojeni. Seid ihr auch zufrieden? Jste také spokojeni?

Člen u podstatných jmen

Člen označuje jednak rod podstatného jména, jednak se pomocí členu jména skloňují. § Určitý člen der, die das označuje osoby nebo věci známé, blíže určené. Můžeme si jej pře

ložit ten, ta, to. § Neurčitý člen ein, eine, ein označuje osoby a věci neznámé, blíže neurčené. Většinou ho

můžeme přeložit nějaký, nějaká, nějaké nebo jeden, jedna, jedno. § V množném čísle neurčitý člen není, jméno je bez členu. Pozor! Rod podstatných jmen nemusí být vždy shodný s češtinou! ‡ Zapamatujte si: Bez členu jsou např. podstatná jména látková (názvy potravin apod.), názvy povolání v přísudku, jména abstraktní a všechna podstatná jména v množném čísle, která mají v jednotném čísle neurčitý člen. Podstatná jména der Herr a die Frau jsou ve spojení s příjmením chápána jako titul a užívají se také bez členu (např. Wer sind der Herr und die Frau? Das ist Herr Rabe und hier ist Frau Kunze.).

LEktion 1

15

Zájmena

Místo členu může být u podstatného jména jakékoliv zájmeno. Zájmena se pak skloňují spolu s podstatným jménem. Např. dieser, diese, dieses – tento, tato, toto (jména se skloňují jako po členu určitém),

zájmena přivlastňovací, např.

mein, meine, mein – můj...

dein, deine, dein – tvůj...

sein, seine, sein – jeho...

ihr, ihre, ihr – její...

unser, unsere, unser – náš...

euer, euere, euer – váš...

ihr, ihre, ihr – jejich...

Ihr, Ihre, Ihr – Váš... (při zdvořilém oslovování), a záporné zájmeno kein. Po zájmenech přivlastňovacích a zájmenu kein se jména skloňují jako po členu neurčitém.

Poslouchejte a překládejte nahlas:

A.

můj otec mein Vater tvůj bratr dein Bruder jeho otec sein Vater její matka ihre Mutter jeho sestra seine Schwester moje dcera meine Tochter její bratr ihr Bruder můj syn mein Sohn váš přítel euer Freund jejich dítě ihr Kind náš syn unser Sohn naše babička unsere Oma jejich dědeček ihr Opa já a můj manžel ich und mein Mann on a jeho manželka er und seine Frau

3


Einfach Deutsh

16

my a naše dítě wir und unser Kind

tvůj strýc dein Onkel

moje teta meine Tante

ty a tvoje teta du und deine Tante

váš dům euer Haus

náš byt unsere Wohnung

tento dům dieses Haus

tento byt diese Wohnung

Petr a jeho přítelkyně Peter und seine Freundin

moje dcera a její manžel meine Tochter und ihr Mann

Kdo je ten pán? Wer ist der Herr?

To je pan Dorn. Das ist Herr Dorn.

A tady je paní Dornová. Und hier ist Frau Dorn.

Čí je ten pokoj? Wessen ist das Zimmer?

To je můj pokoj. Das ist mein Zimmer.

Kde je můj pokoj? Wo ist mein Zimmer?

Tvůj pokoj je vpravo. Dein Zimmer ist rechts.

Ložnice je vlevo. Das Schlafzimmer ist links.

Tady je jeho pracovna. Hier ist sein Arbeitszimmer.

Je tu také dětský pokoj? Ist hier auch ein Kinderzimmer?

Ano, dětský pokoj je tam vzadu. Ja, das Kinderzimmer ist dort hinten.

A kde je obývací pokoj? Und wo ist das Wohnzimmer?

Obývací pokoj je velký. Das Wohnzimmer ist groß.

Naše ložnice je malá. Unser Schlafzimmer ist klein.

Je tu balkon? Ist hier ein Balkon?

To není náš balkon. Das ist nicht unser Balkon.

Tady není (žádný) balkon. Hier ist kein Balkon.

B.

deine Tochter und ihr Freund tvoje dcera a její přítel

mein Sohn und seine Freundin můj syn a jeho přítelkyně

mein Kind und ich já a moje dítě

4


LEktion 1

17

unsere Oma und ihr Enkel naše babička a její vnuk Karin und ihr Hobby Karin a její koníček Ihre Tochter ist wirklich schön, nicht wahr?

Jejich dcera je skutečně krásná, že? Wer ist der Herr? Kdo je ten pán? Das ist sein Onkel. To je jeho strýc. Nein, das ist doch Herr Dorn. Ne, to je přece pan Dorn. Meine Tante Susan ist seine Frau. Moje teta Zuzana je jeho manželka. Ihr Mann ist mein Freund. Její manžel je můj kamarád. Ist deine Oma zu Hause? Je tvoje babička doma? Ja, sie ist. Ano, je. Wo ist euer Opa? Kde je váš děda? Er ist nicht zu Hause. Není doma. Es ist schon spät. Je už pozdě. Unser Opa ist nicht jung, aber munter. Náš dědeček není mladý, ale je čilý. Ist das euer Haus? Je to váš dům? Nein, das ist nicht unser Haus. Ne, to není náš dům. Unser Haus ist rechts. Náš dům je vpravo. Das ist bestimmt das Haus von Familie Dorn.

To je určitě dům rodiny Dornovy. Ihr Haus ist links. Jejich dům je vlevo. Warum ist dein Vater nicht zu Hause? Proč není tvůj otec doma? Wo sind Sie, Frau Dorn? Kde jste, paní Dornová? Ist das Ihre Wohnung? Je to váš byt? Ja, das ist unsere Wohnung. Ano, to je náš byt. Ihre Wohnung ist schön. Váš byt je krásný. Ja, sie ist schön und groß. Ano, je pěkný a velký. Wo ist das Badezimmer? Kde je koupelna? Das Badezimmer ist dort hinten. Koupelna je vzadu. Gleich links ist die Toilette. Hned vlevo je toaleta. Ist das euer Balkon? Je to váš balkon? Nein, hier ist kein Balkon. Ne, tady není balkon. Das Kinderzimmer ist auch ganz groß.Dětský pokoj je také docela velký. Es ist wirklich groß und schön. Je skutečně velký a pěkný. Einfach Deutsh 18

Množné číslo podstatných jmen

Určitý člen má v množném čísle pro všechny rody tvar die. Je-li u podstatného jména v jednotném čísle člen neurčitý, v množném čísle je jméno bez členu, např. der Freund (/ten/ přítel) – die Freunde (/ti/ přátelé)

ein Freund (jeden přítel) – Freunde (přátelé)

Podle koncovek v množném čísle dělíme podstatná jména na tyto skupiny: § žádnou další koncovku nebudou mít v množném čísle jména rodu mužského a středního

zakončená v jednotném čísle na -er, -el, -en, -chen, -lein,

např. der Vater – die Väter, der Onkel – die Onkel, das Mädchen – die Mädchen...

Výjimku tvoří dvě jména ženská: die Mutter – die Mütter, die Tochter – die Töchter § koncovku -e mají v množném čísle jména všech tří rodů, většinou jedno- až dvouslabičná,

např. der Tag – die Tage, die Nacht – die Nächte, das Jahr – die Jahre... § koncovku -er mají v množném čísle jednoslabičná jména mužského a středního rodu (vždy

u nich přehlasuje kmenová samohláska),

např. der Mann – die Männer, der Wald – die Wälder, das Buch – die Bücher, das Haus –

die Häuser...

§ koncovku -en ve všech pádech s výjimkou 1. pádu jednotného čísla mají pouze pod

statná jména rodu mužského životná (tzn. jména osob a zvířat),

např. der Mensch – die Menschen, der Junge – die Jungen, der Student – die Studenten,

der Löwe – die Löwen...

§ koncovku -en jen v množném čísle mají podstatná jména převážně ženského rodu (za

končená na -e, -er, -el, -in, -ung atd.),

např. die Tante – die Tanten, die Schwester – die Schwestern, die Kartoffel – die Kartoffeln,

die Freundin – die Freundinnen, die Wohnung – die Wohnungen...

§ většina podstatných jmen cizího původu má v množném čísle koncovku -s,

např. das Auto – die Autos, das Hobby – die Hobbys, das Café – die Cafés...

Přídavná jména v přísudku

Přídavná jména, stojí-li samostatně (v přísudku), mají pro všechny rody i čísla stejný tvar, většinou jsou stejná i odpovídající příslovce, např. Der Mann ist schön. Ten muž je hezký.

Die Frau ist schön. Ta žena je hezká.

Das Mädchen ist schön. To děvče je hezké.

Heute ist es schön. Dnes je hezky.


LEktion 1

19

Poslouchejte a překládejte nahlas:

A.

(nějaký) pán ein Herr

ten pán der Herr

tito pánové diese Herren

tito chlapci diese Jungen

moji bratři meine Brüder

jejich sestry ihre Schwestern

naši synové a dcery unsere Söhne und Töchter

jejich rodiče ihre Eltern

naši prarodiče unsere Großeltern

Tady je nějaký člověk. Hier ist ein Mensch.

Ten člověk je mladý. Der Mensch ist jung.

Ti lidé jsou mladí. Die Menschen sind jung.

(jedno) jablko ein Apfel

jablka Äpfel

Ta jablka jsou dobrá. Die Äpfel sind gut.

Jablka jsou vždy dobrá. Äpfel sind immer gut.

(jedno) vejce ein Ei

vejce Eier

Jsou tato vejce čerstvá? Sind diese Eier frisch?

Ta vejce nejsou čerstvá. Die Eier sind nicht frisch.

Tady je nějaké dítě. Hier ist ein Kind.

Čí je to dítě? Wessen Kind ist das?

Čí jsou ty děti? Wessen Kinder sind das?

To je naše dítě. Das ist unser Kind.

Jsou to vaše děti? Sind das eure Kinder?

Kde jsou vaše děti? Wo sind eure Kinder?

(jedna) rodina eine Familie

Ta rodina je dobrá. Die Familie ist gut.

Tady jsou všechny rodiny dobré. Hier sind alle Familien gut.

5


Einfach Deutsh

20

Naše rodina je malá. Unsere Familie ist klein.

To je moje manželka. Das ist meine Frau.

Jejich manželky jsou mladé a hezké. Ihre Frauen sind jung und schön.

Ten muž je sice starý, ale svěží. Der Mann ist zwar alt, aber munter.

Tito mužové nejsou staří. Diese Männer sind nicht alt.

Je to tvůj bratr? Ist das dein Bruder?

Ne, to je moje sestra. Nein, das ist meine Schwester.

Tvoji bratři tu nejsou? Sind deine Brüder hier nicht?

Moje sestry tu jsou také. Meine Schwestern sind auch da.

Jsou zde také vaši rodiče? Sind da auch eure Eltern?

Ty hodinky jsou určitě nové. Die Uhr ist bestimmt neu.

Tvoje hodinky nejsou nové. Deine Uhr ist nicht neu.

Čí jsou ty hodinky? Wessen Uhr ist das?

Ten dům je starý, ale hezký. Das Haus ist alt, aber schön.

Všechny domy zde jsou staré. Alle Häuser hier sind alt.

Kuchyně je nová. Die Küche ist neu.

Tyto kuchyně jsou také nové. Diese Küchen sind auch neu.

Je jídlo hotové? Ist das Essen fertig?

Ano, jsem už hotová. Ja, ich bin schon fertig.

Je ta šunka čerstvá? Ist der Schinken frisch?

Ano, sýr je určitě čerstvý. Ja, der Käse ist bestimmt frisch.

Ale chléb není čerstvý. Aber das Brot ist nicht frisch.

Dáte si brambory a mléko? Möchten Sie Kartoffeln und Milch?

Je to váš les? Ist das Ihr Wald?

To jsou naše lesy. Das sind unsere Wälder.

B.

ein Mädchen (jedna) dívka

Das Mädchen ist schön. Ta dívka je hezká.

Die Mädchen sind schön und jung. Ta děvčata jsou hezká a mladá.

ein Junge (nějaký) chlapec

Diese Jungen sind brav. Tito chlapci jsou hodní.

6


LEktion 1

21

Sind die Jungen brav? Jsou ti chlapci hodní?

Unsere Kinder sind auch brav. Naše děti jsou také hodné.

Bist du schon müde? Jsi už unavený?

Nein, ich bin noch nicht müde. Ne, ještě nejsem unavený.

Ist Karin nicht müde? Není Karin unavená?

Doch, sie ist. Ano, je.

Seine Wohnung ist neu. Jeho byt je nový.

Alle Wohnungen hier sind neu. Všechny byty jsou zde nové.

Wer ist die Frau? Kdo je ta paní?

Das ist Frau Gruber. To je paní Gruberová.

Das sind ihre Kinder. To jsou její děti.

Sind das seine Enkel? Jsou to jeho vnuci?

Nein, das sind unsere Enkelkinder. Ne, to jsou naše vnoučata.

Wessen Uhr ist das? Čí jsou to hodinky?

Das ist meine Uhr. To jsou moje hodinky.

Sind das eure Uhren? Jsou to vaše hodinky?

Das sind unsere Uhren. To jsou naše hodinky.

Das Haus ist groß und schön. Ten dům je velký a pěkný.

Diese Häuser sind klein und alt. Tyto domy jsou malé a staré.

Unser Haus ist auch klein aber schön. Náš dům je také malý, ale pěkný.

Ihre Wohnung ist schön. Jejich byt je hezký.

Unsere Wohnung ist auch schön. Náš byt je také hezký.

Alle Wohnungen hier sind schön. Všechny byty jsou zde hezké.

Das Wohnzimmer ist groß. Obývací pokoj je velký.

Die Kinderzimmer sind klein. Dětské pokoje jsou malé.

Wo sind die Toiletten? Kde jsou toalety?

Dort hinten sind auch die

Badezimmer.

Tam vzadu jsou i koupelny.

Ist die Küche neu? Je ta kuchyně nová?

Nein, die Küche ist nicht neu. Ne, ta kuchyně není nová.

Sie ist alt. Je stará.

Diese Küchen sind neu. Tyto kuchyně jsou nové.

Haben Sie Eier? Máte vejce?


Einfach Deutsh 22 Sind die Eier gut? Jsou ta vejce dobrá? Ja, die Eier sind ganz frisch. Ano, ta vejce jsou úplně čerstvá. Alles ist frisch und gut. Všechno je čerstvé a dobré. Was möchtest du? Co bys rád? Co bys chtěl? Ich möchte Schinken und Eier. Chtěl bych šunku a vejce. Wir haben auch Käse, Brot und Milch. Máme také sýr, chléb a mléko. Ich bin mit dem Essen schon fertig. Jsem už s jídlem hotová. Kochen ist mein Hobby. Vaření je můj koníček.

KONTROLNÍ TEST

A. Přeložte tyto věty do němčiny:

1. Jsi doma, Markusi? Ano, už jsem doma.

2. Karin je také doma? Ne, Karin bohužel ještě doma není.

3. Karin je moje přítelkyně.

4. Petr je její bratr a Markus je její přítel.

5. Kdo je ještě doma?

6. Všichni jsou doma, Kurt, Markus, Petr, také dědeček a babička.

7. Je to vaše dcera? Ano a tam je náš syn.

8. Váš dům je velký a pěkný.

9. Náš byt je také pěkný, ale je malý.

10. Je zde také pracovna?

11. Pracovna je vlevo, vpravo je obývací pokoj.

12. Kde je můj pokoj?

13. Tvůj pokoj je tady. Není velký, ale je hezký.

14. Kde je koupelna? Tam vzadu. Je tam také toaleta.

15. Tam vlevo je kuchyně? Ne, kuchyně je vpravo.

16. Ta kuchyně je úplně nová.

17. Je tu také balkon? Ne, tady balkon není.

18. Mám už hlad. Je jídlo hotové?

19. Ještě není pozdě.

20. Co bys chtěl? Máme šunku, vejce, sýr a chléb.

LEktion 1

23

21. Chtěl bych šunku a vejce. 22. Je ta šunka čerstvá? 23. Všechno je čerstvé a dobré. 24. Vaření je můj koníček. 25. Čím je tvoje teta? Je učitelka. 26. Strýc je lékař. 27. Jeho matka je moje babička. 28. Je tu nějaká dívka. Je velmi krásná, že? 29. Karin a Bärbel jsou také krásné. 30. Markus a Peter se dlouho přátelí.

B. Přeložte tyto věty do češtiny:

1. Wo bist du, Markus?

2. Wo seid ihr, Peter und Kurt?

3. Wo sind Sie, Frau Gruber?

4. Sind Sie zufrieden, Herr Gruber?

5. Markus und Kurt sind meine Freunde.

6. Wir sind lange befreundet.

7. Ihr seid hier glücklich, nicht wahr?

8. Was möchtest du?

9. Ich möchte Schinken und Eier. 10. Der Schinken ist nicht frisch. Ich möchte also Kartoffeln und Milch. 11. Meine Mutter kocht gut und gern. 12. Das ist unser Haus. Es ist alt, aber groß und schön. 13. Das ist Kurt und hier sind seine Frau und seine Kinder. 14. Bist du allein zu Hause? 15. Seid ihr gewöhnlich allein zu Hause? 16. Das Essen ist schon fertig. 17. Alles ist gut und frisch. 18. Kochen ist mein Hobby. 19. Hier ist ein Mädchen. 20. Das Mädchen ist meine Schwester und hier ist unser Bruder. 21. Wo ist Ihr Arbeitszimmer, Herr Schmidt?

Einfach Deutsh

24

22. Das ist unser Wohnzimmer. Es ist groß und schön. 23. Das Kinderzimmer ist nicht groß, aber es ist auch schön. 24. Hier ist kein Balkon. 25. Unsere Küche ist ganz neu. 26. Dort hinten sind auch das Badezimmer und die Toilette. 27. Wo ist mein Zimmer? Dein Zimmer ist dort rechts. 28. Das Schlafzimmer ist links. 29. Ihre Wohnung ist wirklich schön und groß. 30. Wir sind glücklich zusammen.

PODNĚTY KE KONVERZACI

I. Tvořte německé věty na základě daných podnětů:

1. U vašich dveří se ozve zvonek, Markus chce mluvit s Kurtem. Odpovězte, že

a) Kurt bohužel není doma.

b) Kurt je ještě venku, ale Karin je doma.

c) Nikdo není bohužel doma.

2. Jste na návštěvě a hostitelka Karin se vás zeptá, jestli nemáte hlad.

3. Poděkujte, řekněte, že nemáte hlad, ale že máte žízeň.

4. Pochvalte Karin jejich byt, zeptejte se, jestli jsou v něm spokojeni.

5. Řekněte, že obývací pokoj je velmi krásný a velký, a zeptejte se, jestli je tu také pracovna.

6. Zeptejte se, kdo je tady ještě nebo jestli je Karin doma sama.

7. Přichází Kurt se dvěma přáteli, zdraví a představuje svého přítele Petra a jeho sestru

Bärbel.

8. Zeptejte se, jak se jim daří, oni odpoví, že to ujde. Zeptejte se, jestli se přátelí už dlouho,

odpoví, že ano, jsou už dlouho přátelé.

9. Řekněte Petrovi, že jeho sestra je skutečně velmi hezká. 10. Později vám Karin nabídne občerstvení, zeptá se, jestli chcete šunku s vejci. Poděkujte

a řekněte, že byste si dal jenom chléb a sýr.

11. Řekněte, že jídlo je velmi dobré. Řekněte, že vaření je určitě Karininým koníčkem.

LEktion 1

25

II. Interpretujte rozhovor v němčině podle tohoto námětu:

Markus je pozvaný na oslavu narozenin Karininy sestry. Markus se ptá, kde jsou Karinini rodiče,

a Karin ho svým rodičům představí. Matka i otec ho přivítají. Markus se podiví, jak je jejich ro

dina veliká. Karin mu ukazuje další členy rodiny, nalevo strýce Franze a tetu Inge s jejich dětmi,

napravo svého bratra Petra a jeho ženu a jejich malého syna Simona. Markus se zeptá, kdo je

tam vzadu, a Karin mu představuje svou babičku a dědečka. Markus se podivuje, jak jsou oba

ještě svěží. Pak mu Karin ukazuje jejich dům. Markus chválí, jak je dům velký a pěkný. Ptá se,

kde je Karinin pokoj, a Karin odpovídá, že její pokoj je vzadu vpravo a vlevo je pracovna. Mar

kus se zeptá, kdo je ten zajímavý muž vzadu. Karin odpoví, že je to její strýc Martin, je to lékař

a jeho žena Sabina je učitelka. Pak je jídlo hotovo a podává se občerstvení. Karin Markusovi

nabízí obložené chlebíčky. Markus děkuje, říká, že nemá velký hlad, a pak si vezme šunku a sýr.

Karin nabízí víno nebo pivo. Markus si dá víno. Karin se ptá, jestli je všechno v pořádku. Mar

kus odpovídá, že je velmi spokojený. Zeptá se Karin, jestli už není unavená, ale Karin řekne, že

vůbec není unavená, že je šťastná, protože jsou spolu.

Einfach Deutsh

26

KLÍČ KE KONTROLNÍMU TESTU A KONVERZACI

A.

1. Bist du zu Hause, Markus? Ja, ich bin schon zu Hause.

2. Karin ist auch zu Hause? Nein, Karin ist leider noch nicht zu Hause.

3. Karin ist meine Freundin.

4. Peter ist ihr Bruder, und Markus ist ihr Freund.

5. Wer ist noch zu Hause?

6. Alle sind zu Hause, Kurt, Markus, Peter, auch unser Opa und unsere Oma.

7. Ist das eure (Ihre) Tochter? Ja, und dort ist unser Sohn.

8. Euer (Ihr) Haus ist groß und schön.

9. Unsere Wohnung ist auch schön, aber sie ist klein. 10. Ist hier auch ein Arbeitszimmer? 11. Das Arbeitszimmer ist links, das Wohnzimmer ist rechts. 12. Wo ist mein Zimmer? 13. Dein Zimmer ist hier. Es ist nicht groß, es ist aber schön. 14. Wo ist das Badezimmer? Dort hinten. Dort ist auch die Toilette. 15. Dort links ist die Küche? Nein, die Küche ist rechts. 16. Die Küche ist ganz neu. 17. Ist hier auch ein Balkon? Nein, hier ist kein Balkon. 18. Ich bin schon hungrig. Ist das Essen fertig? 19. Es ist noch nicht spät. 20. Was möchtest du? Wir haben Schinken, Eier, Käse und Brot. 21. Ich möchte Schinken und Eier. 22. Ist der Schinken frisch? 23. Alles ist frisch und gut. 24. Kochen ist mein Hobby. 25. Was ist deine Tante? Sie ist Lehrerin. 26. Mein Onkel ist Arzt. 27. Seine Mutter ist meine Oma. 28. Hier ist ein Mädchen. Es ist sehr schön, nicht wahr? 29. Karin und Bärbel sind auch schön. 30. Markus und Peter sind lange befreundet.

LEktion 1

27

B.

1. Kde jsi, Markusi?

2. Kde jste, Petře a Kurte?

3. Kde jste, paní Gruberová?

4. Jste spokojený, pane Grubere?

5. Markus a Kurt jsou moji přátelé.

6. Přátelíme se dlouho.

7. Jste tady šťastní, že ano?

8. Co bys chtěl?

9. Chtěl bych šunku a vejce. 10. Šunka není čerstvá. Chtěl bych tedy brambory a mléko. 11. Moje matka vaří dobře a ráda. 12. To je náš dům. Je starý, ale velký a hezký. 13. To je Kurt a zde je jeho manželka a děti. 14. Jsi sám doma? 15. Jste obvykle sami doma? 16. Jídlo je už hotové. 17. Všechno je dobré a čerstvé. 18. Vaření je můj koníček. 19. Tady je nějaká dívka. 20. Ta dívka je moje sestra a zde je náš bratr. 21. Kde je vaše pracovna, pane Schmidte? 22. To je náš obývací pokoj. Je velký a hezký. 23. Dětský pokoj není velký, ale je také hezký. 24. Tady není balkon. 25. Naše kuchyně je docela nová. 26. Tam vzadu je také koupelna a toaleta. 27. Kde je můj pokoj? Tvůj pokoj je tam vpravo. 28. Ložnice je nalevo. 29. Váš byt je skutečně krásný a velký. 30. Jsme spolu šťastni. Einfach Deutsh 28

I.

1.

a) Kurt ist leider noch nicht zu Hause.

b) Kurt ist noch draußen, aber Karin ist zu Hause.

c) Leider ist niemand zu Hause.

2. Sind Sie (bist du) nicht hungrig?

Danke, ich bin nicht hungrig, ich bin durstig.

3. Eure Wohnung ist sehr schön, seid ihr hier zufrieden?

4. Das Wohnzimmer ist sehr schön und groß. Ist hier auch ein Arbeitszimmer?

5. Wer ist noch da? Bist du allein zu Hause, Karin?

6. Hallo, ich bin schon da! Das ist mein Freund Peter, und hier ist seine Schwester Bärbel.

7. Wie geht es? Danke, es geht.

Seid ihr schon lange befreundet? Ja, wir sind schon lange Freunde.

8. Peter, deine Schwester ist wirklich sehr schön.

9. Möchtest du Schinken und Eier?

Danke, aber ich möchte nur Brot und Käse.

10. Das Essen ist sehr gut. Karin, Kochen ist bestimmt dein Hobby, nicht wahr?

II.

Markus: Karin, wo sind deine Eltern? Karin: Dort. Mutter, Vater, das ist Markus Schmidt, mein Freund. Markus, das sind meine

Eltern.

Eltern: Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Markus: Es freut mich sehr. Ihre Familie ist so groß, das ist schön. Karin: Ja, unsere Familie ist wirklich groß. Dort links sind mein Onkel Franz und meine Tante

Inge und ihre Kinder. Rechts ist mein Bruder Peter, seine Frau und ihr Sohn Simon. Er

ist noch klein.

Markus: Wer ist dort hinten? Karin: Das sind meine Oma und mein Opa. Oma, Opa, das ist Markus, mein Freund. Markus: Sie sind beide noch schön munter. Karin: Das ist unser Haus, Markus. Markus: Euer Haus ist wirklich schön und groß. Und wo ist dein Zimmer, Karin? Karin: Mein Zimmer ist hinten rechts. Links ist das Arbeitszimmer. Markus: Wer ist der Mann dort hinten? Er ist so interessant. Karin: Das ist mein Onkel Martin. Er ist Arzt und seine Frau Sabine ist Lehrerin. Aber das

Essen ist fertig. Markus, was möchtest du? Hier sind belegte Brötchen.

Markus: Danke, ich bin nicht zu hungrig. Also, ich möchte etwas Schinken und Käse. Karin: Hier ist Bier oder Wein. Was möchtest du?

LEktion 1

29

Markus: Wein bitte.

Karin: Ist alles in Ordnung?

Markus: Ja, danke, ich bin ganz zufrieden. Bist du nicht müde, Karin?

Karin: Nein, ich bin nicht müde. Wir sind zusammen und ich bin glücklich.

Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je

možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist