načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Dvanáct základních minerálů pro buněčné zdraví -- Vliv buněčných solí na naše zdraví - David R. Card

Dvanáct základních minerálů pro buněčné zdraví -- Vliv buněčných solí na naše zdraví

Elektronická kniha: Dvanáct základních minerálů pro buněčné zdraví -- Vliv buněčných solí na naše zdraví
Autor:

Buněčné soli (také tkáňové soli) jsou obsaženy v každém lidském těle. Podílejí se na mnoha důležitých procesech včetně vstřebávání a detoxikace a působí při nich jako ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  58
+
-
1,9
bo za nákup

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » PRAGMA
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 76
Rozměr: 21 cm
Úprava: 1 portrét
Název originálu: 12 essential minerals for cellular health
Spolupracovali: z anglického originálu ... přeložila Jana Novotná
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-734-9293-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Dvanáct základních minerálních solí potřebných k uchování zdraví podle německého lékaře W. H. Schüsslera, narozeného začátkem 19. století. Srozumitelné vysvětlení jejich působení. Aplikovatelné způsoby jejich použití. V současnosti jsou k dostání ve většině obchodů se zdravou výživou a jejich léčivá síla je dostupná všem. Účinky buněčných solí jako důležitá součást homeopatické léčby.

Popis nakladatele

Buněčné soli (také tkáňové soli) jsou obsaženy v každém lidském těle. Podílejí se na mnoha důležitých procesech včetně vstřebávání a detoxikace a působí při nich jako katalyzátory. Tato kniha představuje stručné, jednoduché a čtivé shrnutí vnitřního a zevního terapeutického použití dvanácti buněčných solí. Kniha Dvanáct základních minerálů pro buněčné zdraví je určena všem, kteří se chtějí dozvědět více o blahodárném účinku buněčných solí na lidský organismus.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Zákazníci kupující zboží "Dvanáct základních minerálů pro buněčné zdraví -- Vliv buněčných solí na naše zdraví" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

DV ANÁCTZÁ KLA DNÍCH

MIN ERÁLŮ

PR O VAŠEZDRAVÍ


DVANÁ CT ZÁKLADNÍCH

MIN ERÁLŮ

PR O VAŠEZDRAVÍ

Vliv buněčnýchsolí na naše zdraví

Dav id R. Car d

PRAGMA

HODKOVIČKY


David R. Card

DVANÁCT ZÁKLADNÍCHMINERÁLŮ

PRO VA ŠE ZDRAVÍ

Z angli ck ého originálu12 Ess entialMi neralsfor CellularHealth

přeložila Jana Novotná.

PRAGMA, V Hodkovičkách 2/ 20, 147 00 Praha4.

© 2007, DavidR. Car d

© PRAGMA, 201 2

ISBN 978-80-7349-293-9


OB SAH

Předmluva ......................................... ................................... 7

1. kap ito laUvedení do naukyo buněčných solích .................... 9

2. kap ito laDvanáct Schüsslerových buněčných solí:

Váš ko mple xní průvodce ..................... .................14

3. kap ito laŠest způsobůpou žíváníbuněčných solí

vnitřně a zev ně................................................... 29

4. kap ito laBuněčné soli jakoprv ní pomoc,

pr o náhlépřípady a operace ................................. 33

5. kap ito laRozt oky bun ěčnýchsolí: Kombinace..................... 38

6. kap ito laZevní pou žití bu něčnýchsolí ................................ 53

7. kap ito laZnámky nedostatku bu něč nýchsolí v obličeji........ 67

8. kap ito laBuněčné soli pr o det oxikaci,

využití znamení zvě rokruhu................................. 71

9. kap ito laDalší svědectví ........ ........ ....................................73

O autor ovi.......................................................................... 76PŘEDMLUVA

Ja ko homeopatický odborník používámbuněčné soli už několik

let a dosahujiuspo kojivých výsledků. Nedávno jsem do ko nčil

šestiměsíční pra ktickoustudii o účincích buněčných solí u třia -

šed esát i lidí. I když se výsledkyu jednotlivců lišily, pře čtetesi

v kniz e jejichpozitivní poz námky.

Bu něčnésoli byl y v homeopatiivždy považovány za dů ležitou součást léčby. V anglicky mluvící části svět a byly mnoholet opo - míjeny. V té to knize je vr acímzpá tky na svě tl o. Najd ete zde snadno aplikovatelné způsoby jejich použi tí. Buněčnésoli jsou k do stáníve většiněobchodů se zdravouvýži vou a je jich léčivá síla je dos tupn á každérodině. Infor maceo buněčných solích můž ete najít ta ké na www.daveshealth.c om.

Mnohé z toho, co je o buněčných solích napsáno, je ve star - ším lékařskémjazyce, což můženěkdy ztěžo va t poch opení.Zde je působení buněčných solí vysvě tl eno srozumitelnějšímzpůsobem, jednoduše a moderním jaz ykem.Najd ete zd e také od dí l o vněj - ším po užití těchtosolí, o němžse píše jen zřídka.

Každý může pou žít tentosystém k hledá ní rych lý ch a trvalých zdra votníchpřínosů. Každá rod ina potřebujebuněč né sol i, ab y zlep - šil a své zdravía zab rán ila možn ým nemocem.Podělte se o tuto knihu se svým i přá teli a členyrodin y a dosáhnětelepš ího zdra ví .

Dav id R. Card

7


Dr. Wil helmHeinrich Schüssler


1. kap itola

ÚVOD DO NAUKY O BUNĚČNÝCH SO LÍCH

Dr. Wilhelm Hei nrichSchüssler , lékař na roz ený začátkem

19. stol etí v Něm ecku,za řadil ho meopatiido sv é praxes velkým

úspěchem. Od průkopníků biochemie se také dozvěděl odvanácti základních minerálních solích potřebných k uchování

bu něčnéhozdra ví, a to :

l

Calc Fl uor (fl uoridvápenatý) l

Calc Pho s (fosforečnan vá penatý) l

Calc Sul ph (sír an vápenatý) l

Ferr Phos(fosforečna n želez itý) l

Ka li Chlo r (chloriddras elný) l

Ka li Ph os (fosforečna n dra selný) l

Ka li Sul ph (sír an draselný) l

Mag Phos (fosforečnanhořečnatý) l

Nat Chlor(chlorid sodný) l

Nat Phos(fosforečna n sodný) l

Nat Sulp h (síra n sodný) l

Silicea (oxid kř em ičitý)

Zdra vé buňkyjso u zár ukoudobrého zd ravíčlověka.

Dr. Schüsslerzjistil, že nedostatekjed né nebovíc e z těchto

dvan ácti minerálních solí (čas to tak é zvaných tkáňové soli ) vy -

vádí tělo z rov nová hy a způsobuje neklid.Vyvinul je do homeo -

pa tické formy,ab y se daly snadnoužív at a vstřebávat. Mnohé

z ne mocí,které nás dn es su žují, jso u způ sobe ny ned ostatkem

konkrétn ích minerálův těle.

9


Schüsslerovy buněčné soli , to je dvan áct minerálůdůležitých pro tělesnéfunkce. Jejich příprava k použití spoč ívá v jemn ém roze mletído mléčnéhocuk ru a zředění. Jejichčástečky se tak stá vaj í nato li k ma lými , že je mo hou vstřebattkáně v tě le vnitřn ě i zevně.V této podoběse minerály moh ou dostat př ím o do buněknašich tk ání.

Tyto tkáňovésoli zajiš t’ují har monický buně čný chemismus pro optimálnízdraví, proto jsou častějiznámy jako buněčné soli . Jestliže na še bu ňky postráda jí minerál y, poci t’ujeme ztr átu energie,ne jasnémy šlenínebo vnitřní nekl id . Tehdyje aplikace buněčných solí vel mi účinná.Soli ryc hle přinášejí minerály do našichbu něk , aby pomohly zno vu získatneb o po - sílit naše zd raví.

Veškeré těle sn é funk ce a stavyjsou ovlivněnybuně čnou úrovní těchto zák lad ních minerálů.Pr otomohou pomoci při každém stavu nebo nemoci. Známkyned os tatkutěc hto mi - nerálů lze vidětpři pohleduna tvář člověka.Už léta sepoužívá technika obličejové diagnózy. Známky nedostatečnosti moh ou bý t pa trné v textuřenebo barvě kůže , opuchlosti,suchosti, vrásk ách atd.

Jako odb orníkna výž ivu, by linkářa homeopa t jsem zjistil, že bu ně čné soli bý vají v homeopatii přehlíženy.Po přečteníně - mecké knih y o to m, jak poznatnedostatek minerálů na lidské tváři (Antlitzdia gno stikod PeteraEmm richa),jsem začalve své vlastní praxi použ ívat buněčnésol i a stu dovatdiagnózu nedo - statk u minerálůpodl e tváře.Vý sle dky byl y překvapujíc í! Lidé začali žádat více in for mací,a pr oto jse m napsalkn ihuFac ial Diag nosisof Cell Salt Deficiencies(Hohm Pr es s, 2005).Přesvěd čil jse m tak é jednohomalíře, ab y nakr eslil, ja k se ve tvářiodráží nedostatek každé z dvanácti bu něčnýchsolí. Ty to kresbybyly zahrnuty do „ThePowe r Cell SaltsSeminar“, který jsem pořádal v říjn u roku 2005v Sal t LakeCity v Utahu. Tentýž měsíc DVANÁCT ZÁKLADNÍCH MINERÁLŮ PRO VAŠE ZDRAVÍ 10


jsm e zahájilipraktickou studii se zákazníky. Trval a še st měsíců

a zahrnovala třiaš edesátpřípadů. S poznámkami od účastníků

studie se budetesezna movatprůběžně v této kn ize.

Bun ěčn é sol i se mo houuží vatvn itřně,nebo se pou žív ají

zevně v krémech, koupelích či sprejí ch. Bu něčnésoli se většinou

po užív ají v potenci(síle) 6x. V ochodechs potravin ovými do -

plňky najdete pr oduktyněkolika výrobců, ale já dávámpřednost

Hyl andovězna čce. Základníminer ální soli lze dn es zakoupit

sa mostatněnebo v rů zných kombinacích.

Bu něčnésol i v la któzejso u je mné a běhemněk olikaseku nd

se rozpoušt ěj í v ús tech,láhvi s vod ou nebov tekutině k zevním u

po užití.Rozpuštěné ve voděje moh ou užíva t i li dé, kteříne -

snášejí lak tóz u. Ti mohouuží vat homeopatickétkáňové so li

tak é v tabletkách potažených sacharózou, poku d lak tózovébu ně -

čné soli rozpuštěné ve voděnestačí. Snadno se podávajídětem,

pr otoževětšina dětí má ráda sladkouchu t’.

Něk te ré z min er álů v buněčnýchsolích mají mnoho použití.

Patří k nim:

l vápník (3 formy) pro kosti,podporu pružnosti tk án ě

a tr áven í (vs třeb ávání)

l železo pro okysličováníkrve, hemoglob in a pos ílení

tepen a žil

ÚVOD DO NAUKYO BUNĚČNÝCH SOLÍCH

11

Buněčné sol i obohatilymou praxi. Doporučuji je při mnohaakutních

a chronických nemocích, a pozoruji u svýchpacientů zlepšení zdraví. Změna

je postupná, a proto svýmpacientům vysvětluji, že mů že trva t několik

měsíců, než se plně uzdr aví . Voln ě prodávanéléky nebo léky na předpisje n

zakrývají problém, a tak pacienti,jak mil e poci t’ují zlepšení,se vr acejí

a pt ají, jak soli fu ngují,a s nadšením pokr aču jí v léčběs buněčnými

sol emi . Tytolék y jsou dalšímlé če bnýmnást rojem,který používám, abych

pomohla lidem k jejich vylé čení. Dr. CindiCroft, D.O.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist