načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Drogy v dopravě - Marek Blažejovský

Drogy v dopravě

Elektronická kniha: Drogy v dopravě
Autor: Marek Blažejovský

- Monografie pojednává o problematice nelegálních návykových látek v silniční dopravě. Obliba užívání drog v populaci se logicky promítá i do situace v silniční dopravě v podobě ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  295
+
-
9,8
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2015
Počet stran: 185
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Kriminologie
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-747-8903-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Monografie pojednává o problematice nelegálních návykových látek v silniční dopravě. Obliba užívání drog v populaci se logicky promítá i do situace v silniční dopravě v podobě zvýšeného počtu řidičů řídících vozidlo pod vlivem návykové látky a zvýšeného počtu nehod zaviněných těmito řidiči. Autor popisuje drogovou scénu v ČR včetně jejího dopadu na silniční dopravu, charakterizuje jednotlivé drogy a jejich vliv na psychické a psychomotorické vlastnosti řidiče, možnosti detekce drog a právní ukotvení postupu odpovědných orgánů.

Popis nakladatele

Monografie pojednává o problematice nelegálních návykových látek v silniční dopravě. Obliba užívání drog v populaci se logicky promítá i do situace v silniční dopravě v podobě zvýšeného počtu řidičů řídících vozidlo pod vlivem návykové látky a zvýšeného počtu nehod zaviněných těmito řidiči. Autor analyzuje situace při řešení tohoto problému policií a dalšími odpovědnými orgány a uvádí komplikace s eliminací tohoto celospolečenského negativního jevu.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Vzor citace: BLAŽEJOVSKÝ, M. Drogy v dopravě. 1. vydání. Praha:

Wolters Kluwer, 2015. 188 s.

Recenzovali: plk. doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.,

doc. JUDr. Mgr. Jan Brázda, Ph.D.

© pplk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D., 2015

ISBN 978-80-7478-903-8 (brož.)

ISBN 978-80-7478-904-5 (pdf)


3

Obsah Slova recenzentů Úvod 1 Drogy v České republice

1.1 Užívání drog v populaci

1.2 Vliv užívání drog v populaci na situaci v silniční dopravě

1.3 Druhy drog zneužívané v ČR 2 PŮSOBNOST POLICIE

2.1 Služba dopravní policie

2.2 Služba pořádkové policie

2.3 Služba kriminální policie a vyšetřování 3 ČINNOST POLICIE A JEJÍ PRÁVNÍ UKOTVENÍ 4 METODIKA POSTUPU POLICIE

4.1 Postup policistů při odhalování, dokumentaci a vyšetřování drog

v dopravě

5 DETEKCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

5.1 Působení drog v organismu

5.2 Vzorek biologického materiálu vhodný k detekci

5.3 Doba účinku drogy a její detekce v lidském organismu

5.4 Metody detekce

5.5 Postup pro použití orientačně detekčního testeru

5.6 Laboratorní metody 6 VÝVOJ PROBLEMATIKY, PREDIKCE

6.1 Výzkum

Obsah

4

7 SHRNUTÍ, DOPORUČENÍ A ZÁVĚR

7.1 Doporučení

7.2 Závěrem Přílohy Resumé Summary Seznam použité a doporučené literatury O autorovi Seznam použitých zkratek Seznam obrázků Seznam použitých grafů Seznam použitých tabulek

5

slova recenzentů

Monografie pojednává o problematice drog, respektive nelegálních návykových látek

ve smyslu zákona o návykových látkách, v silniční dopravě. Autor pojal uvedenou

problematiku komplexně, od charakteristiky aktuální drogové scény v tuzemsku, její

ho vlivu na situaci v silniční dopravě, přes možnosti detekce návykových látek v lid

ském organismu, vytvoření nové moderní metodiky pro postup policie v dané oblasti

až po návrh nové právní úpravy dané problematiky. Své poznatky o problematice

a návrhy řešení problémů opírá též o výzkum. Analýza aktuální situace na tuzemské

drogové scéně se opírá jednak o průzkumy provedené fundovanými institucemi, ja

kými jsou například Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti,

jednak o statistické výsledky o počtu dopravních nehod zaviněných řidiči pod vli

vem alkoholu nebo jiné návykové látky a dále o statistiky o počtu řidičů, u kterých

byla zjištěna přítomnost návykové látky v organismu při silniční kontrole, které jsou

zpracovávány Policejním prezidiem ČR. Analýzou stavu, zejména v souvislosti se

zvyšujícím se počtem drogových uživatelů ve společnosti, autor správně predikuje

předpokládaný zvyšující se počet „zdrogovaných“ řidičů a počet dopravních nehod

způsobených těmito řidiči. V této souvislosti autor apeluje na připravenost policie na

aktuální vývoj v dané oblasti. Dle slov autora „je třeba reflektovat na aktuální vývoj

a aktuální trendy na drogové scéně v České republice a neustále inovovat postupy po

licie tak, aby byla schopna jednak výskytu zdrogovaných řidičů předcházet a dále aby

byla schopna tyto řidiče odhalit a následně z protiprávního jednání také usvědčit.“

V analýze situace na drogové scéně a jejího dopadu na situaci v silniční dopravě se

autor dále zabývá charakteristikou jednotlivých, v tuzemsku nejčastěji zneužívaných,

nelegálních návykových látek, a to zejména v kontextu s řízením motorového vozi

dla. Detailně pak popisuje vliv jednotlivých látek na psychické a psycho motorické

vlastnosti řidiče a změněný způsob chování jednotlivce po intoxikaci konkrétního

druhu návykové látky. S vědomím těchto skutečností může policista při provádění

kontroly snáze identifikovat, respektive rozlišit řidiče, který je pod vlivem návykové

látky. Obsahem publikace jsou též možnosti detekce přítomnosti návykových lá

tek v lidském organismu. Autor zde vychází z poznatků vědního oboru toxikologie

a uvádí možnosti orientační a laboratorní detekce návykových látek v organismu.

Z uvedených poznatků vychází při návrhu nové moderní metodiky postupu poli

cie v dané oblasti. Především v případech koncentrace návykové látky v organismu,

slOva recenzentů

6

v krvi, moči, potu a slinách v závislosti na čase a způsobu detekce. To vše autor považuje, a nutno dodat že správně, za nezbytné pro efektivní postup policie a dalších příslušných orgánů. Zejména z pohledu dokazování stavu ovlivnění návykovou látkou nebo stavu vylučujícího způsobilost, zaviněného užitím návykové látky, a to ať už v trestním řízení před soudem, nebo ve správním řízení před správním orgánem.

Metodika postupu policie při odhalování nelegálních návykových látek v silniční dopravě je v publikaci rozebrána detailně. Od naplánování, načasování dopravně bezpečnostních akcí po způsob zastavování vodidla, u kterého je dáno podezření, že by jej mohla řídit osoba pod vlivem návykové látky, až po sledování chování a komunikace s řidičem pod vlivem návykové látky. Následné provedení orientační detekce a další postup až po lékařské vyšetření a odběr biologického materiálu. V neposlední řadě zde autor uvádí postup při vyšetřování dopravních nehod, u nichž je podezření, že je způsobili řidiči pod vlivem návykové látky. Co lze ale považovat za průlomové, je, že autor navrhuje nový postup v orientační detekci přítomnosti návykové látky v organismu řidiče, který by spočíval nejen v provedení orientačně detekčního vyšetření testerem (ze slin, z potu), ale i v provedení psychomotorického testu. Vyhodnocením psychomotorického testu, provedeného policistou s podezřelým řidičem na místě kontroly, získá policista v místě dopravní kontroly jistotu o skutečnosti, zda osoba, kterou takto testuje, je, nebo není pod vlivem návykové látky. Dále by výsledek takto vyhodnoceného psychomotorického vyšetření mohl sloužit jako důkaz způsobilý, ať už ve správním, nebo trestním řízení podat svědectví o situaci na místě kontroly, respektive o stavu kontrolovaného řidiče v době kontroly. V souvislosti s právní úpravou dané problematiky je v publikaci navrženo několik zásadních úprav v právních normách. Zejména se jedná o změnu skutkové podstaty trestného činu „ohrožení pod vlivem návykové látky“, kde při posuzování jednání pachatele je nutné stanovit, zda pachatel v době spáchání uvedeného trestného činu byl ve stavu vylučujícím způsobilost k vykonávání určité činnosti (zde řízení vozidla) způsobeným návykovou látkou. Autor správně poukazuje na problém složitého a nákladného dokazování onoho stavu vylučujícího způsobilost a navrhuje implementaci takových změn, které by toto dokazování výrazně zjednodušilo. Autor například navrhuje pro vznik trestní odpovědnosti kumulaci dvou znaků, a to jednak stavu ovlivnění (prokázaného stejně jako ve správním řízení překročením limitní hodnoty návykové látky v krvi) a jednání spočívajícím již v pouhém ohrožení (nikoliv porušení) zájmu chráněného zákonem.

Lze konstatovat, že tato monografie je uceleným odborným textem, který je vhodný jako studijní materiál zejména pro posluchače Policejní akademie ČR v Praze, a to v předmětech zabývajících se průřezově danou problematikou. Tzn. v oboru policejních činností, kriminologie a práva. Autor uchopil problematiku návykových látek v silniční dopravě komplexně, provedl výzkum se zaměřením na zjištění situace

slOva recenzentů

7

v praxi, zejména část věnující se míře znalostí a zkušeností příslušníků Policie ČR

je hodna pozornosti. Metodika postupu policie při detekci drog v dopravě se opírá

jednak o poznatky z praxe, dále o poznatky z uvedeného výzkumu a dále z vědních

oborů, jakými jsou toxikologie a psychiatrie. V neposlední řadě autor předkládá ná

vrh změn v legislativní úpravě problematiky, čímž potvrzuje komplexnost předložené

publikace.

plk. doc. JUDr. David ZÁMEK, Ph.D.

Tato publikace je koncipována jako studijní text pro studenty Policejní akademie ČR

v Praze, a to zejména pro předměty „Dopravně bezpečnostní činnost, Organizace

a činnost policejních služeb, Drogová kriminalita a Drogy a toxikomanie“. Svým

zaměřením – drogy v dopravě – však může být i cenným studijním materiálem pro

policisty v praxi, kteří se zabývají kontrolou řidičů na přítomnost návykových látek,

a dále i pro policisty vyšetřující přestupky a trestné činy na daném úseku. V publikaci

je uvedené téma zpracováno komplexně. Jednak je zde analyzována situace na aktu

ální drogové scéně v České republice, včetně odhadů prevalence drog v české popu

laci, a dále negativa s tím spojená v kontextu s řízením motorových i nemotorových

vozidel řidiči, kteří jsou pod vlivem drog. Čtenář tak získá přehled, jaké druhy ná

vykových látek jsou v Česku nejčastěji zneužívány, kdo jsou typičtí uživatelé těchto

látek a jaké mají tyto látky účinky na lidskou psychiku, respektive jakým způsobem

tyto látky ovlivňují rozpoznávací a ovládací schopnosti u řidičů.

Detailně je v publikaci rozebrána metodika postupu policie pro činnost spočí

vající v eliminaci řidičů pod vlivem drog. Jednak jsou popsány úkoly jednotlivých

součástí policie, a to nejen dopravní a pořádkové služby, ale i služby kriminální po

licie a vyšetřování v dané problematice, a také jsou popsány jednotlivé kroky, od

načasování dopravně bezpečnostní akce přes zastavování vozidla, jednání s řidičem,

provádění orientačně detekční zkoušky a další postup v případě pozitivního výsledku

této zkoušky. Postup při vyšetřování jak samotného protiprávního jednání, tak do

pravních nehod zaviněných zdrogovanými řidiči je uveden též. Čtenář má možnost

se dozvědět o možnostech detekce návykových látek v lidském organismu a co je

důležité, tj. po jak dlouhou dobu droga účinkuje a po jak dlouhou dobu lze drogu

detekovat. S tím souvisí také informace o biologickém materiálu vhodném k detek

ci, tedy krev, moč, pot atd. Studijní materiál dále obsahuje přehled o laboratorních

metodách určených k detekci drog z biologických vzorků odebraných řidičům, kdy

jsou tyto informace důležité zejména pro vyšetřovatele trestných činů, aby měli před

stavu o tom, co znalec – toxikolog – na jejich dožádání vlastně provádí a zda otázky

jemu kladené jsou relevantní. Přínosné jsou též v publikaci uvedené dílčí výsledky

slOva recenzentů

8

výzkumu provedeného na Policejní akademii ČR v Praze, které poskytnou čtenáři

pohled do situace v praxi. Student tak má možnosti poznat, jaká úskalí přináší apli

kace některých právních norem v policejní praxi, například při dokazování určitého

protiprávního jednání. I z tohoto pohledu je tak tato publikace přínosem nejen pro

teoretické vzdělávání absolventů Policejní akademie ČR, ale i praktické.

doc. JUDr. Mgr. Jan BRÁZDA, Ph.D. Úvod Publikace Drogy v dopravě je koncipována jako učebnice pro studenty bakalářského a magisterského studia Policejní akademie ČR v Praze a dalších vysokých škol, v jejichž studijních oborech se tato problematika vyučuje. Studijní text je určen především pro výuku předmětů „Dopravně bezpečnostní činnost, Organizace a činnost policejních služeb, Drogová kriminalita a Drogy a toxikomanie“. Tato monografie přináší ucelené informace o problematice návykových látek v dopravě, určené i pro policisty zařazené jak u služby dopravní policie, tak u služby pořádkové policie, tj. všichni ti, kteří se v rámci výkonu své služby podílejí na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. A v rámci tohoto dohledu kontrolují řidiče motorových i nemotorových vozidel, mimo jiné zda nejsou pod vlivem návykových látek.

Návykové, respektive omamné a psychotropní látky jsou známy snad tak dlouho, jak dlouho existuje lidská civilizace sama. Lidé vždy užívali látky, které ovlivňovaly jejich chování, jejich myšlení, jednání, prožívání. Skutečnost, že užívání návykových látek lidmi ve společnosti se zásadním způsobem promítá do chodu společnosti samé a promítá se tak do mnoha důležitých činností, které jsou lidmi vykonávány, nás vede k nutnosti dalšího poznání, jakým způsobem jednotlivé druhy látek ovlivňují psychiku a psychomotoriku člověka. Při vykonávání určitých činností konkrétními jedinci, při nichž může dojít k ohrožení života a zdraví lidí nebo k způsobení škody na majetku, je žádoucí, aby byl jejich vykonavatel plně koncentrovaný na jejich správné provádění (například při řízení vozidla, výkon lékařské praxe, pilotování letadla, manipulace se zbraní apod.). Vliv návykových látek na stav jednotlivce, na jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti je přítomen téměř vždy a zpravidla je tento vliv negativní. Proto může docházet k ohrožení života a zdraví či ke škodě na majetku. Tématem této učebnice je jedna z těchto činností a z hlediska četnosti jejího vykonávání ve společnosti činností zásadní: řízení vozidla na pozemní komunikaci.

Řidič motorového i nemotorového vozidla musí být při vykonávání této činnosti plně koncentrován. Jednak na situaci, která se odehrává kolem něj, aby její vývoj vnímal reálně a nezkresleně, aby byl schopen na danou situaci adekvátně, pohotově a správně reagovat a aby byl také schopen ovládat motorové vozidlo tak, jak daná situace potřebuje. Tento sled činností, jimiž řidič reaguje na provoz na pozemní komunikaci, vyžaduje, aby každá z nich byla provedena správně a včas. Proto musí být psychické a psychomotorické vlastnosti řidiče oproti normálu nezměněny. Omamné

ÚvOd

10

a psychotropní látky však tyto psychické a psychomotorické vlastnosti negativně

ovlivňují a v důsledku toho není řidič schopen situaci kolem sebe reálně vnímat,

správně ji vyhodnotit a pohotově na její vývoj reagovat a také není schopen ovládat

bezchybně motorové vozidlo.

Učebnice tak poskytuje ucelený přehled o uvedené problematice drog v silniční

dopravě. Zvýšené užívání drog v populaci v posledních dekádách se logicky promítá

i do situace v silniční dopravě v podobě zvýšeného počtu řidičů řídících vozidlo pod

vlivem návykové látky a taktéž ve zvýšeném počtu nehod zaviněných těmito řidiči.

V publikaci je analyzována situace při řešení problému policií a dalšími odpovědný

mi orgány a dále jsou uvedeny komplikace s eliminací tohoto negativního celospo

lečenského problému. Řešení daného problému je doporučeno následovně: metodi

kou pro činnost policie reflektující na poznatky z praxe, na aktuální drogovou scénu

a zohledňující poznatky z vědních oborů, jako je toxikologie a psychiatrie, změnou

v systému vzdělávání policistů v dané problematice a změnou v právní úpravě dané

problematiky, aby se zjednodušilo, zrychlilo a také zlevnilo dokazování tohoto nežá

doucího protispolečenského jednání, jakým je řízení pod vlivem drog.

Autor 1 Drogy v České republice Pro ucelený přehled o problematice zneužívání návykových látek v dopravě se ve stručnosti budu nyní zabývat drogovou scénou v České republice. Čtenář by měl mít přehled o tom, co je drogová kriminalita, co je primární a sekundární drogová kriminalita, jaké návykové látky jsou v tuzemské populaci zneužívány, odkud se tyto návykové látky berou, jak vypadají, kdo je užívá, kolik máme uživatelů drog v populaci, jak se liší problémoví uživatelé od těch příležitostných atd. V úvodu publikace jsem zmínil, že drogová scéna v České republice má vliv na každodenní chod naší společnosti, včetně všech činností, které jsou v této zemi lidmi každodenně vykonávány. Bylo již také zmíněno, že mezi každodenní činnosti patří i řízení motorových a nemotorových vozidel, s čímž souvisí i dopravní nehodovost zapříčiněná řidiči, kteří požili před jízdou návykovou látku. Záměrně zde nezmiňuji, že v době řízení byli látkou ovlivněni, neboť termínem „ovlivnění“ se budu podrobněji zaobírat v následujících kapitolách. Je proto nutné, abych se v této práci věnoval analýze aktuální drogové scény, jejím vývojem a následnou predikcí jejího vývoje.

Současný stav drogové scény nejen v České republice, ale v celém středoevrop

ském regionu se vyznačuje rostoucí dynamikou trhu s omamnými a psychotropními látkami. Velký rozmach zaznamenává obchod se syntetickými drogami, které jsou na vzestupu popularity v jejich užívání. Situace v oblasti páchání drogové kriminality se vyvíjela v čase a radikálně se měnila. A zatímco v první polovině devadesátých let, kdy v souvislosti s uvolněním režimu a otevřením do té doby hermeticky uzavřených hranic s okolním světem, došlo k velkému nárůstu obchodování a užívání do té doby nedostupných „světových“ drog

1

(jako byl heroin, kokain atp.), tak na přelomu tisíci

letí vzrostla popularita především syntetických drog, jakými jsou MDMA (extáze) či metamfetamin (pervitin).

Situace středoevropského regionu se v jednotlivých zemích na jejich drogové

scéně mírně lišila, přesto nemálo věcí je podobných. Po rozdělení Československa se Česká republika potýkala s problematikou provážení drog přes její území, což vyplývalo z geografické polohy v srdci Evropy. Přes Českou republiku vedou trasy tzv. balkánské cesty, po které je pašován heroin z Balkánu do západní Evropy, a též 1

Drogy = nelegální návykové látky ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,

v návaznosti na Úmluvy Spojených národů o omamných látkách č. 47/1965 Sb. a psychotrop

ních látkách č. 62/1989 Sb. ve znění posledních změn a doplňků.

drOgy v České republice

12

ze západu na východ vedou přes oba státy trasy pro pašování kokainu a extáze na Východ. Pochopitelně část provážených drog končí na tuzemském ilegálním trhu v České republice. Tím také došlo v tuzemsku k nárůstu drogové kriminality spočívající v dovozu, vývozu a distribuci omamných a psychotropních látek. V návaznosti na to došlo také k nárůstu počtů uživatelů návykových látek, včetně těch problémových.

2

Počátek nového tisíciletí znamenal i změnu v oblasti výroby nelegálních návy

kových látek ve střední Evropě. Zatímco například v Polsku již několik let kontinuálně probíhá ilegální chemická výroba amfetaminu a MDMA

3

, tak na území České

republiky se v těchto letech nejprve rozmohlo pěstování konopí ve velkém, kdy z něj vyrobená marihuana byla určená především na vývoz do západní Evropy, a poté se rozmohla velkovýroba metamfetaminu v ilegálních laboratořích. Na nelegální produkci jak marihuany, tak metamfetaminu se podílejí především osoby z vietnamského etnika.

Mimo tohoto etnika se na uvedené trestné činnosti podílejí i další národnosti.

Především v případě nelegální výroby metamfetaminu jsou zapojeni jak Slováci, tak Češi a dále Poláci, Maďaři, Bulhaři či osoby ze zemí bývalé Jugoslávie. Jejich trestná činnost spočívá především v ilegálním dovozu prekurzoru (efedrin, pseudoefedrin), určeného k výrobě metamfetaminu a následném vývozu v Česku vyrobeného metamfetaminu (a též marihuany) do zahraničí, zejména do Německa a Rakouska. Často se jedná o mezinárodní zločinecké organizace, složené z českých, slovenských a německých státních občanů, které spolupracují s vietnamskými zločineckými strukturami. V souvislosti se zvýšenou produkcí drog v České republice se zvýšil i počet a objem záchytů těchto drog a v neposlední řadě roste, jak již bylo uvedeno, i počet uživatelů drog.

Ze statistik ESSK (Evidenčně statistického systému kriminality) Policejního

prezidia ČR vyplývá, že zatímco celková trestná činnost v České republice ve sledovaném období klesá, tak drogová kriminalita po prudkém nárůstu v letech 1997 až 1999 a následném poklesu v období let 2000 až 2010 se ustálila na hranici kolem 4 500 trestných činů za rok. 2

EMCDDA (Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti) definuje problé

mové užívání drog jako injekční užívání drog a/nebo dlouhodobé či pravidelné užívání opiátů

a/nebo drog amfetaminového typu a/nebo kokainu. S ohledem na místní specifika se v Česku

užívá definice mírně modifikovaná. Kvůli jeho stále nízké rozšířenosti česká definice neza hrnuje

užívání kokainu. Z obdobných důvodů je z drog amfetaminového typu sledován jen počet uži

vatelů pervitinu (metamfetaminu). 3

MDMA – 3,4-methylendioximetamfetamin.


drOgy v České republice

13

Tab. 1 – Podíl drogové trestné činnosti na celkové v období let 1997 až 2014

Rok

Celková trestná činnost

v ČR

Drogová trestná činnost Podíl v %

1997 403654 2853 0,70 %

1998 425930 5234 1,22 %

1999 426626 7720 1,80 %

2000 391469 4458 1,13 %

2001 358577 4209 1,17 %

2002 372341 4330 1,16 %

2003 357740 3760 1,05 %

2004 351629 3086 0,87 %

2005 344060 2915 0,84 %

2006 336446 2922 0,86 %

2007 357391 2865 0,80 %

2008 343799 3041 0,88 %

2009 332829 3069 0,92 %

2010 313387 3192 1,01 %

2011 317177 3842 1,21 %

2012 304528 4050 1,32 %

2013 325366 5133 1,57 %

2014 288660 5607 1,94 % Zdroj: ESSK – vlastní zpracování

Drogovou kriminalitu, jak bylo uvedeno, dělíme na primární a sekundární. Pojem

„primární drogová kriminalita“ je zde chápán v užším vymezení. Tzn. že ji představují následující trestné činy: ■ § 283 TZ – TČ nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotrop

ními látkami a s jedy;

■ § 284 TZ – TČ přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu; ■ § 285 TZ – TČ nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psycho

tropní látku;

■ § 286 TZ – TČ výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psycho

tropní látky a jedu;

■ § 287 TZ – TČ šíření toxikomanie; ■ § 288 TZ – TČ výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem.

drOgy v České republice

14

Tématem této publikace není ale primární drogová kriminalita, nýbrž sekundární drogová kriminalita, a to navíc pouze její část. Sekundární drogovou kriminalitou rozumíme tu kriminalitu, která není primární, ale s primární drogovou kriminalitou a s užíváním drog přímo souvisí. Řadíme sem například trestnou činnost spočívající v krádežích, loupežích apod., kdy motivací pachatelů k páchání této trestné činnosti je získat finance určené k nákupu drogy. Dále sem můžeme řadit trestnou činnost spojenou s prostitucí, která sice sama o sobě trestná není, ale svádění k ní, kuplířství apod. již ano. Motivací k prostituci jak žen, tak mužů bývá často drogová závislost a řešením k opatření finančních prostředků na nákup drogy je právě prostituce. Dále mezi sekundární drogovou trestnou činnost řadíme kriminalitu, která je spáchána pod vlivem drog. A mezi ni patří právě řízení vozidla pod vlivem drog. Z trestné činnosti jde o trestný čin dle ustanovení § 274 TZ „ohrožení pod vlivem návykové látky“. 1.1 Užívání drog v populaci Drogová scéna v České republice nám ukazuje, jaké návykové látky jsou v populaci nejčastěji užívány či zneužívány, a lze se tak s nimi setkat v souvislosti s řízením motorových vozidel. Každá z návykových látek má odlišný účinek na lidskou psychiku a jinak ovlivňuje psychické a psychomotorické vlastnosti jedince. Ten se tak poté chová zcela odlišně v závislosti právě na tom, jakou látku požil. Pochopení, s jakými návykovými látkami zneužívanými českou populací se můžeme setkat, nás může nasměrovat k tomu, abychom mohli účinně nejen eliminovat výskyt řidičů ovlivněných těmito látkami, ale těmto situacím i předcházet či se na tyto situace připravit.

Podle statistických údajů

4

je v současnosti v České republice asi 44 000 problé

mových uživatelů, z nichž cca 33 000 užívá metamfetamin (pervitin) a 11 000 užívá opiáty (heroin, Subutex). (Tento odhad celkového počtu problémových uživatelů se v průběhu minulých let ustálil na zde uvedených hodnotách. Pokud se mění, tak se přesto pohybuje kolem zmíněných hodnot.) S intravenózní aplikací drog souvisí i „promořenost“ virem hepatitidy typu B a C mezi toxikomany a také virem HIV. Vedle problémových uživatelů návykových látek jsou v české populaci i příležitostní uživatelé. Odhady počtů příležitostných uživatelů návykových látek se liší v závislosti na druhu návykové látky (viz dále). 4

Zdroj: Statistické údaje Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti,

dostupné na http://www.drogy-info.cz.


drOgy v České republice

15

Nejvíce užívanou nelegální

5

návykovou látkou v České republice je marihuana

(rozuměj všechny produkty z konopí obsahující účinnou látku THC – tetrahydrocannabinol , tj. včetně hašiše), za ní druhá v pořadí z hlediska četnosti zneužívání se nachází látka MDMA (methylendyoxymetamfetamin), známa též jako extáze, a dále metamfetamin (známý též jako pervitin). Následují látky jako kokain, heroin, LSD (dyethylamid kyseliny lysergové), halucinogenní houby, těkavé látky, jiné syntetické a rostlinné drogy.

Ve statistikách jsou uváděny i léky, neboť i léky mohou ovlivňovat negativně

lidskou psychiku a psychomotoriku, byť se nejedná o nelegální látky ve smyslu zákona o návykových látkách. Podrobný přehled prevalence

6

drog v české populaci

je uvedený v následujících tabulkách č. 2, 3 a 4. Ke statistickým údajům uvedeným v těchto tabulkách je nutné uvést, že se jedná o data získaná výzkumem realizovaným Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti v prosinci 2013 ve spolupráci s agenturou ppm factum research, výzkum Prevalence užívání drog v populaci České republiky. Jednalo se o šetření v obecné populaci s cílem monitorovat rozsah zkušeností respondentů starších patnácti let s vybranými nelegálními návykovými látkami. Celkem bylo ve výzkumu osloveno 1 005 osob starších patnácti let, z toho 868 osob ve věku patnáct až šedesát čtyři let. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem tak, aby reprezentovali populaci České republiky s ohledem na věk, pohlaví, vzdělání, kraj a velikost sídla bydliště. Data byla sbírána prostřednictvím osobních rozhovorů (face-to-face interview) s využitím počítače (CAPI). 5

Nelegální návykovou látkou se v tomto případě rozumí látka, která je uvedena na seznamu látek

uvedených v příloze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění. Pokud

není dále v publikaci uvedeno jinak, rozumí se takovou látkou i pojem: droga, návyková látka,

omamná látka, psychotropní látka. 6

Prevalence – jeden ze základních ukazatelů v epidemiologii, je to podíl počtu jedinců trpících

danou nemocí a počtu všech jedinců ve sledované populaci. Je vztažena k určitému časovému

okamžiku (momentu) a obvykle se vyjadřuje v procentech.

drOgy v České republice

16

Tab. 2 – Rozsah užívání drog

7

v obecné populaci v % (celoživotně)

Typ drogy Muži Ženy Celkem

Mladí

dospělí

15–34 let

celoživotní prevalence

Jakákoliv nelegální droga celkem 32,2 18,9 25,7 44,3

konopné látky 29,6 15,8 22,8 40,7

extáze 6,8 3,3 5,1 11,3

pervitin 1,4 0,7 1,1 2,0

kokain 0,7 0 0,4 0,7

heroin 0,5 0,2 0,4 0,7

lsd 0,9 1,0 0,9 2,3

halucinogenní houby 3,8 0,9 2,4 4,0

těkavé látky 1,2 0 0,6 0,7

Jiné syntetické drogy 1,2 0 0,6 1,3

Jiné rostlinné drogy 1,9 1,4 1,7 2,7

léky (sedativa, hypnotika, analgetika) 23,3 19,8 21,5 18,4 Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a ppm factum research (2014) Tab. 3 – Rozsah užívání drog v obecné populaci v % (v posledním roce)

Typ drogy Muži Ženy Celkem

Mladí

dospělí

15–34 let

prevalence v posledních 12 měsících

Jakákoliv nelegální droga celkem 14,5 6,0 10,3 23,6

konopné látky 13,2 4,5 8,9 21,6

extáze 1,2 0,9 1,1 3,0

pervitin 0,2 0,2 0,2 0,7

kokain 0,2 0 0,1 0,3

heroin 0,2 0 0,1 0,3

lsd 0,2 0,2 0,2 0,7 7

Nelegální návykové látky ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v návaznosti

na Úmluvy Spojených národů o omamných látkách č. 47/1965 Sb. a psychotropních látkách č.

62/1989 Sb. ve znění posledních změn a doplňků.


drOgy v České republice

17

Typ drogy Muži Ženy Celkem

Mladí

dospělí

15–34 let

halucinogenní houby 0,2 0 0,1 0,3

těkavé látky 0,5 0 0,2 0,3

Jiné syntetické drogy 0,2 0 0,1 0,3

Jiné rostlinné drogy 0,7 1,0 0,8 1,3

léky (sedativa, hypnotika, analgetika) 12,6 12,1 12,3 8,6 Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a ppm factum research (2014) Tab. 4 – Rozsah užívání drog v obecné populaci v % (v posledním měsíci)

Typ drogy Muži Ženy Celkem

Mladí

dospělí

15–34 let

prevalence v posledních 30 dnech

Jakákoliv nelegální droga celkem 3,6 1,0 2,3 5,8

konopné látky 3,5 0,7 2,1 5,3

extáze 0,2 0 0,1 0,3

pervitin 0,2 0 0,1 0,3

kokain 0,2 0 0,1 0,3

heroin 0,2 0 0,1 0,3

lsd 0,2 0 0,1 0,3

halucinogenní houby 0,2 0 0,1 0,3

těkavé látky 0,2 0 0,1 0,3

Jiné syntetické drogy 0,2 0 0,1 0,3

Jiné rostlinné drogy 0,2 0,2 0,2 0,7

léky (sedativa, hypnotika, analgetika) 4,2 3,8 4,0 1,7 Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a ppm factum research (2014)

Z uvedených statistických čísel nás pro predikci vývoje situace v silniční dopravě

musí zákonitě zajímat údaje vztahující se ke skupině populace „mladých dospělých“, tj. ve věku patnáct až třicet čtyři let. Z logického důvodu: jednak se jedná o generaci, která inklinuje k užívání nealkoholových návykových látek více než generace starší, a dále proto, že zejména mladí ve věku patnáct až osmnáct let zatím nevlastní řidičská

drOgy v České republice

18

oprávnění (pomineme-li malé motocykly), a s tím, jak tito lidé budou dospívat a získávat oprávnění k řízení motorových vozidel, budou zvyšovat poměr řidičů zneužívajících návykové látky. Konkrétně poměr počtu řidičů řídících vozidlo pod vlivem nealkoholových návykových látek k počtu řidičů řídících pod vlivem alkoholu.

Pokud generace starších řidičů řídila vozidlo pod vlivem návykové látky, tak se zpravidla jednalo o alkohol. Je to dáno souvislostí s historickým vývojem na drogové scéně v České republice. Do roku 1989 v tuzemsku nebyly nijak hojně rozšířeny nealkoholové návykové látky a ani jejich zneužívání, a tak i v té době mladá generace si „zvykla“ užívat zejména alkohol. To se také projevovalo v silniční dopravě počtem řidičů řídících pouze pod vlivem alkoholu. S tím jak tuto starší „alkoholovou“ generaci řidičů střídá mladá „drogová“ generace, která si do dospělosti bere i nešvar v podobě zneužívání nealkoholových návykových látek, logicky se mění poměr „zdrogovaných“ oproti „opilým“ řidičům. De lege je tento poměr irelevantní, neboť alkohol i drogy jsou brány jako návyková látka a řízení pod jejím vlivem je protiprávní, ale z pohledu policejní taktiky, jak odhalovat tyto řidiče a eliminovat jejich výskyt v dopravě, je tento poměr zásadní. Více v dalších kapitolách.

Že současná mladá generace má k drogám, respektive k jejich užívání poměrně kladný vztah, dokazují i výsledky provedených studií. V roce 2014 se Česká republika zapojila do srovnávacího šetření zaměřeného na postoje mladých lidí k drogám, realizovaného v rámci tematického zjišťování Flash Eurobarometer pro Evropskou komisi. Cílovou skupinou byli respondenti ve věku patnáct až dvacet čtyři let. Data byla v jednotlivých evropských zemích sbírána prostřednictvím telefonického dotazníku. V České republice bylo dotázáno celkem 500 respondentů, sběr dat probíhal v červnu 2014. Zkušenost s konopnými látkami v životě uvedlo celkem 45 % respondentů v České republice, tedy spolu s Francií nejvíce v EU, na dalších místech následovaly Irsko (42 %), Slovinsko (40 %), Estonsko a Španělsko (shodně 39 %). V rámci celé EU uvedlo užití konopných látek 31 %, užití v posledních 12 měsících 17 % a v posledních 30 dnech 7 % dotázaných, v České republice v posledním roce 20 % a v posledním měsíci 5 %. Ve srovnání s výsledky obdobného šetření Eur obarometr z roku 2011 se ukázalo, že zkušenost s užitím konopných látek v populaci ve věku patnáct až dvacet čtyři let v České republice poklesla (celoživotní prevalence ze 47 % na 45 % a roční prevalence z 23 % na 20 %), zatímco průměrná zkušenost s konopím v EU naopak vzrostla (celoživotní z 26 % na 31 %).

V rámci studie se také sledovalo užívání nových psychoaktivních látek, které napodobují účinky nelegálních drog (tzv. legal highs). V České republice uvedla užití těchto látek 4 % respondentů (ve srovnání s 8 % v celé EU), 2 % užila tyto látky v posledních dvanácti měsících. Mladí lidé v České republice častěji oproti svým evropským vrstevníkům podceňují rizika spojená s jednorázovým užitím nelegálních drog – jednorázový experiment s konopnými látkami je bez rizik nebo přináší jen       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist