načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Divnovlásky - Irena Obermannová

Divnovlásky
-15%
sleva

Kniha: Divnovlásky
Autor:

Další osudy hrdinek Deníku šílené manželky Volné pokračování příběhu Xénie a jejích dvou dcer Kristýny a Justýny, které se snaží vypořádat s novou situací, v níž je zanechal ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  219 Kč 186
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7% 55%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » MOTTO
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013-01-16
Počet stran: 176
Rozměr: 130 x 200 mm
Úprava: 172 stran
Vydání: Vyd. 3., v nakl. Motto 1.
Vazba: vázaná s pap. potahem s lam. přebalem
ISBN: 9788072466573
EAN: 9788072466573
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Volné pokračování Deníku šílené manželky vypráví o osudech již rozvedené mladé ženy se dvěma dcerkami. Xenie již čtyři roky žije sama s třináctiletou Kristýnkou a mladší Justýnkou. Aby finančně zvládla domácnost, školné pro děti a jejich zájmové aktivity, musí mít tři zaměstnání. S přehledem se snaží postavit k řadě problémů a nepříjemných životních situací. Autorka příběh své hrdinky líčí s humorem, místy až s ironickou nadsázkou, a stejně odlehčeně přistupuje k otázce postavení ženy ve společnosti a ženskému hnutí.

Popis nakladatele

Další osudy hrdinek Deníku šílené manželky Volné pokračování příběhu Xénie a jejích dvou dcer Kristýny a Justýny, které se snaží vypořádat s novou situací, v níž je zanechal jejich manžel a tatínek. A Xénie hledá nového partnera a její dcery nového otce velmi netradičními a neformálními metodami, takže při setkávání s potenciálními partnery dochází k řadě humorných situací. Podle knihy byl natočen stejnojmenný televizní film s Aňou Geislerovou v hlavní roli, který získal hlavní cenu na festivalu Novoměstský hrnec smíchu. Prostě ho sbalím, oznámila si Xénie na druhý den, když se snažila před zrcadlem přelakovat se na vyrovnanou jogínku. Náhodou mi to sluší, dodávala si kuráže v souladu se stále pestřejšími odstíny líčidel. Sice by to mohlo být lepší, ale mohlo by to také být horší, utěšovala se. Jako ostatně všechno. Potíž byla v tom, že Xénie neměla ani potuchy, jak se balí muži. Snad jako cigareta, jako dárek nebo se rolují jako koberec. Nevěděla.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

7

out svě ta, ve které m se ten to příb ěh odehr ál, byl malebný,

ro man tic ký a ne vž dy zc el a bezpe čn ý. Někdo dok on ce tvr dil,

že se tu nedá žít. Každopádně exi stovalii takov í šťas tní li dé , kterým nic jin ého nezbýv al o. Poku d se ti to vy vol en í dok ázali po

zub y vyz brojitdrs ným hum orem a dobrodružnou ver vou zlato kop ů, pak sv oj i zemi vrou cně mil ovali .

Nebyl a je ště dl ouho sama . Vl astně neby la vůbecsa ma .

Xé nie fr čela ve své sto dvácepl né dvousla dkýchdě vč átek

smě rem k bez st ar ost némuvíkendu. Ještě sedmdesát kilo metr ů

a ch al upa plná přát el, kteř í se ro zho dli, že s nimi dva dny vy drží,

je sev ře ve své náruči.

„D ebile ,“ zahe mžil a se Kris týna na zad ním seda dle .

„M amíí! Ať mě ne ch á,“ zapiš těl a Justýna.

Xé nie pohl édla do zpětnéhozr cátk a a hl uboce vz dych la .

Od té dob y, co se v Pra ze měn il a čí sla tel efonů,jako by všem

kdosi př eč ísl ova l da ta nar oz ení, urč il jiné osudy, vry l jin é čá ry do

dla ní. Od té dob y, co Xéniintelefo n začínalše stk ou, ná lež ela její

šťa st ná hvězdaně komujin ém u.

V malém zrcát ku pů sob ily děti ja ko malé sa ně. Xé ni e se

ot řá sl a.

Mož ná by Kr istýnave sv ých tř in áct i vyh líž ela ja ko dosp ělá, ne -

být jaz yk a vypl aze néh o tak dlo uh o, že z něj poma lu a nez vr atně

stéka ly sliny do Just ýnin ýc h vl ásků , které pod se bou sta rší sestra

šku ba la v neúpr osnémsevření.

K

Divnovlasky_zlom:Layout 1 19.12.2012 15:14 Page 7


„De bi le , debil e, deb il e, “ opak ovala ta ké Ju stý na, seč mohl a,naště stí ted y ne mo c hl as itě.

Moh la by zast av it a odej ít, po mysl ela si Xéniea po hlédlana - př íč zelen ou loukou,oz do beno u ryb níkem.

Poh led na vodní hl adi nu, třpytivou, nemě nn ou a odvěko u, jí neu dělal mo c do bře. Kro mě to ho, že se str achovalasvěta , v něm ž se měn ili lid é, telefony a hvězd y ztr ácel y svůj směr, ji po sled ní do - bou ze všehonejv íc děs ily mal ebné ko uty ja ko stvořenépro ro - dinn ou idylku.

Na bře hu rybn íčk a stál mal ý útul ný domek , bez poc hy by pl ný mi lýc h lid í typu máma, táta, pět dětí, koní, slepic, růž í, pě t vůn í by li nek a pět ods tínů západ u slunc e.

Po hl éd la zn ovu do zrc átka . Kristý nin jaz yk vys chl a pos tupn ě fia lov ěl. Mož ná děvč átk o zcepe ně lo, na pad lo Xénii, aniž byla sc ho pna analyzovat, zda to v ní vy volaloúlevu, či obavy.

Zat o mám ení, kte ré k ní vys íl al a les kl á vo dní ploch a, rozp oznáv ala velm i dob ře. Ten ry bník by se nejspíšmohl stát jejím kou - te m svět a, napad lo ji v oka mžiku,který ub ěhl ry chlej i, ne ž měl.

Xénie, její dvě dcer y a je jich stod váca věz ely v přík opě. A byl y v ně m zat ra cen ě sa my.

Život je nád herný,op ako val a si uman utě Xéni e.

„C o bud eme děl at ?“ zepta la se Jus týna vylekaně.

„J í se nept ej, ona je rozv ed ená, “ odpo věd ěl a Kri stýna . S jej ím

jazyk em bylo tedy všechn o v po řád ku.

„C o bud eme děl at ?“ zepta la se ted y mal á tento krát se stry .

Ju stý ně by lo už sedm let , a tak jej í okolí za čín alo pomaluchá -

pa t, že její neprak tičn os t neso uvis í s věk em.

„S vlí kat se a běha t. “

Kr ist ýna se rozběhlapo louce trhat pam pel išky. Brz y nas ad ila

ses tři čce na hl av u věn ec, zno vu na ni vyplázla jazyk a na zá věr se

us mál a.

„D oku d nepř ijed e trakto r,“ dod al a. 8

Divnovlasky_zlom:Layout 1 19.12.2012 15:14 Page 8


Ob je vi l se v za tá čce se sa mo zř ejmo stí vy chá ze jícíh o slunce.

Někd y by živo t mohl být ba nálnější,za touž ila Xé nie, posad il a si na hl av u vě nečeka za máv al a.

„Kd e vězí te ta k dlou ho ?“ zepta la se řid iče.

„V ol ala jst e mě ?“ vy kou kl traktorista překvapeně .

„M áma vol á vžd y tel epaticky,“ vys větl ila Kri stýna.

Tra kto rist a sesko čil a ch ví li si je pr oh líž el .

Ne vypa dal yzcel asta nd ar dně. Justý na na sobě měl arůžov éple - sov éšaty svle čkou ,Kr ist ýn atři hippiesu kně :je dnu dlou hou ,druhou delší ,třetí nejd elší .Xénie byl aobl eče na vkrát kýc hles klýc hša - teč kác h, které na ni zby ly z Kri stý ni na popového ob do bí .

„He zk ý věne čky ,“ zabr uč el traktorista na okra j, než za ča lobhl ížet ter én. Kd yž spatřilsto dvácu vz hů ru noha ma , zdě si l se .

„N a co jst e mysle la, panin ko?“

„N a vá s,“ odse kla Xénie.

„M am ink a myslela na počá tek, prostř edek a kon ec svět a. Ma - min ka je spis ovatelka. Nes náš í, když jí někdořík á panin ko. “

Kr istý na se dív ala jeji ch zac hránc i zpřímado očí a vyslovovala nebýv al e zřet el ně.

„Mohu vám ně ja k pomo ct?“ opt ala se. „Tipla byc h, že náš vů z je v prd eli. “

Jus týn a se roz tanči la zabl ác enýmpří kop em a Xéni e si sedla na bob ek, aby ve vesmírných pr os torác h zab írala mé ně místa . Bylo jí už tři ce t še st le t a jej í oko lí stál e odmítal o chá pa t, že je jí ne - pra kt ično st neso uv isí s věkem .

Kri st ýna sp olu s traktoristo u ses to upil i k zvrk nuté mu autu

a tvář ili se vel mi vá žn ě.

„Mo žná maminkamy sl ela na ma nž el a,“ po kusil se ten do brý

muž o vtip.

Kri st ýna ho zpra žila po hl ed em , co ž jí šlo velmidobře zh ruba od té do by, kd y od hod il a brýle a každ é ráno si s hek áním vrá žela do oč í čoč ky.

„N aš e maminkanem á manž el a, “ upřesnila.

9

Divnovlasky_zlom:Layout 1 19.12.2012 15:14 Page 9


Tra kto rist a se sta l o něc o zádu mči vějš í. Navz dory velkém u břichu se svi žně se hn ul , aby vid ěl po d auto .

„N aše ma minka hledá serióz níh o, dobř e zao patř enéh o a dobře vy hlí žejí cí ho pána,“rozp ráv ěla Kri stý na s pohle dem kriticky upř eným na mužo vy umo un ěné mo ntér ky.

„Ta k to jo, “ vy lez l zpo d auta, ja ko by se mu ulevi lo.

„Je nže to nev í. Vím to jeno m já, “ prav il a Kri stýna .

„A teď i já,“ do plnil ji . „Po slo uc hej, děv če , to bud e pr obl ém .“ Mí nil tím osud je jic h aut omobil u.

„Tuši la jse m to, “ pok ýva la hl av ou Kris týn a.

Vy hrnula si nejd el ší su kni, aby se ta ké ona mo hla sehno ut a zhod not it situaci.

Justý ně se ko ne čně po daři lo rozto čit v pirue tě kra jko vé ša ty dok ol a.

„Pa nink o!“ zvol al muž.

Jen vel mi nerada opu stila Xén ie svoji mi ni mal isticko u polo hu.

Ne trv alo dlo uh o a všec hn y tři sed ěl y v kabin ě tr ak tor u vle - koucíh o na laně vrak jej ich zlaté stod váci , posledníhoto nástroje k vyt vářen í ro din né se la nky. Sto dvá co u jez dily na výl ety, na cha - lup u, na návšt ěv y, na večír ky. Teď zbýv al o poř ídit si tr aka ř nebo pluh. Kri st ýna možná zn ala i jiná řeš ení, ale Xénieo nich nic ne - věd ěla . Fun us se dě l bez mu zik y a bez e slov. Se zr akemupřeným dozadu

na nebožk u př em ít al a Xénie,co všech no můžepodle numerolo -

gie pl yno ut ze změnytelefonu. Pro jis totu objala sv é holčičkykaždou z jedn é str an y, pro tož e si byl a jistá, že na něk olik má lo gest

jso u vš echn y čár y krátké. Fúri jky se k ní přiv inu ly, jako by mohli

tř i šn eci ží t v jed né ul itě.

„Kdy by vá s to zajím al o, jmenuju se Béd a,“ zabru čel jejich dob -

ro di nec .

„Mé ďa Bé ďa? “ ož ila Jus týna.

„Be dři ch ,“ upř esnil . „J eno mž e to zní hr ozně šk robeně.“

10

Divnovlasky_zlom:Layout 1 19.12.2012 15:14 Page 10


„Bé ďa je prďá cký, “ snažil a se Kris týna nevyprsknou t.

„Já js em zas e Xé ni e, tě ší mě ,“ zach raňovala situa ci Xé nie a pod ávala trak to rist ovi ru ku. Sevř el ji, až jí kloub y za pra štěly .

„Je jd a, pro mi ňt e, panin ko. To jsem ale bu ran.“

Xé nie si ruk u ok at ě pr otř epá val a.

„T o nic, už jsem zaž il a horš í věci.“

„Je jd a, pro mi ňt e. Chtěl jsem říct Xénie.“

„Já jse m Just ýna a mo je ségra se jmenu je Kr istýna ,“ ma lá po - dáv ala mu ži ručku.Stiskl ji tak ně žně, ja k do ká za l.

Ce sta ve sel e ubí hal a. Vid in a víken du na ch alupěpoma luzaada la spo lu se sluncem.Za okn em traktoru se míh ala nezná má kraji na, les , planina, kop ec , údolí.Z vyv ýšenéhopr ostra nst ví traktor u pů sob ila ta ze m mal ebně,al e Xén ie vědě la své . V domcích se rozsv ěcov ala okna , za zá clon am i prosvítaly ob rysy rod inek us edaj ících ke spo lečné več eři. Pohledna tra ktori stu byl sne si tel - nější. Um ouněnýmatl apam a svíral vel iký volan t a je ho opá lená fousa tá tvář vyz ařova la boh oro vný klid. Mus í bejt úpln ě bl bej, po - mysli la si Xénie záv is tiv ě a na sál a no sem pach z jeho mo ntére k.

„N o, dám y, při znáv ám, že než js em vás potka l, nevylezljs em zr ovn a ze spr chy. .. ,“ usm ál se.

„A od ku d jsi vy lezl ?“ zaj íma la se Jus týn a.

„Z lesa. Svá žel jse m dříví. “

„Jůů . Ty se š budd his ta?“

„Pr oč myslí š? “

„Kr ist ýn a říká , že bud dh isti maj í vzta h k př írodě .“

„A ha. .. to sou hlas í, ale jiná kat ego rie by se pr o mě nenaš la, co ří káš, Krist ýno? “

Zač ín al se ba vit .

„Mů že te si vyb ra t,“ zapo jil a se Kri stýna bl ahosk lonnědo dis -

kuse. „L id stvo se dě lí na bu dd histy, pank áče a ko merčáky.“

„T o vás učí ve šk ol e? “ zajím al se Béda .

„Mo hl bys be jt pa nká č, kdybysna sob ě tro chu zapra co val ,“ ra -

dil a Ju stýn a. „Al e na kom er čáka to moc nev idím.“

11

Divnovlasky_zlom:Layout 1 19.12.2012 15:14 Page 11


Tra kt or ista se ro zesmál.

„A co jst e vy? “ zep ta l se.

„T o se neřík á, “ zat vář ila se Ju stýna taje mně. „To se musí po - zna t.“

„Z lat ov lásk y?“ snaž il se.

„T o ur čitě ,“ od byla ho Kris týna.

„M y ni kam ne spad áme,“přisad il a si Justýna.

„Hm .. . tak to jst e div no vl ás ky, “ zkus il to za s.

Kri st ýn a ob rát ila oči v sl oup, al e naš těstí jen mlčk y.

„Ta k jsm e na místě ,“ zaml uvil Béd a svů j ned ůvtip .

Les kon či l vra koviš těm . Je dn a stodváca vedle dru hé . Obč asnějaký tr ab ant , mí sty i něc o lepš ího . Xén ii došlo, co budouvyko - pá va t arche olo go vé za tisíce let. Ko sti se že re smo g a hic z oz óno - vých dě r. Zbud ou po nás st odv áci, přemítala, zatím co Béda tla čil ne božk u mez i ost at ní tor za.

„He j, Xé nie, pot řeb uj u pom oc t!“ hou kl na ni.

Byl fa kt bez na dě jne j buran , jako by nestačilo, že jí nep omoh l ses koč it do lů z kab iny .

Př i pohl edu na její leskl é šat ečky znej ist ěl . „Zkustepr otáh no ut zv en ku ruku dír ou po okýnkua to čit volantem. Dívejte, tá mh le je vol nej fl ek. “

Ko nečně st od váca vy sto upí na nebesa. Však si to zaslo uží .

„Jst e si jist , že ne šla opra vit?“ zeptal a se Xéni e chmurně.

„Můžet eml uvit oštěstí, že se vá mnic nestalo.Řekl byc h, že to au to by lo živo tu nebezpečný.Cháp et e to vůbec,že nská bláznivá?“

Béd a se roz ohňo val . Xéni e sk loni la hla vu a špitla:„Mů žete mi

ří ct , co není život u neb ezpeč ný?“

Bé da však nesl yšel . Nejs píš byl ke vš em svý m hroznýmvla st -

nost em navíc hluchý.Pr ostě dřevo rubec.

Tak é děv čá tka vyskák al a z traktoru . Kaž dá si při tom sta rost -

li vě na dz dvihá vala sv ůj dr uh sukénky.

„Hod ím vá s do Pra hy ,“ na bíd l se Béda,díky čem už si Xénie

uv ědom il a, jak dě sně ji z tra kto rov ého rand álu brní hlav a.

12

Divnovlasky_zlom:Layout 1 19.12.2012 15:14 Page 12


„Jst e moc hodnej, ale my už se nějakdopraví me...“

„Ja k myslí te ,“ tr och u se namíc hl .

Z ka psy mo nté re k vytáh l překvapivě bílo u vi zitk u.

„Um ím kde co sp rav it , tak ov á po mo c se něk dy hodí.“

„Děkuj u,“ řek la Xén ie, snažíc se př ehlu šit auto gen ve své hl avě.

Doc el a rád a vidě la, že se Béd ovo moh utné tě lo vyho uplo na - ho ru do kab inky a tra kto r s burác ením od jel.

Se dly si na zbyt ek kapo ty jed no ho vra ku , aby se ro zmyslely, co dá l.

„T o bylo dě sný ,“ he kl a Kri stýna.

„Byl to hod ný čl ov ěk, “ napo menu la ji Xénie .

„Taková kategorie ne existu je ,“ ro zho dla Kr is tý na. „Mě ly bysm e pr o něj vytvo ři t speci áln í ko lon ku .“

„T o se sm í?“ zají mal a se Justýn a.

„Kdy ž ne ní zby tí ... ale spo ň po dkat egorii,“pře mít ala Kris týn a.

„B udd hist a- tra kt oris ta?“ zku sil a Justýna.

„T o je ono !“ zat lesk ala Kri stýna.„Má š dn eska dobre j den, debile .“

„Byc h písk, deb il e,“ vysko čila Ju stýna .

Xé nie zkusi la mas íro vání spán ků. A sl unce zapadalo .

„Jd em na st op ,“ zve dla se Xén ie, když po cho pila , že tu hla vu by si musel a utrhnout. V dá lce za zá řil a dvě dál ko vá sv ětl a. Xénieúpěnli vě mávla .

„K one čně ko me rčák!“ vykřikla nad šeně Kr istýna,když černý jaguá r mě kce zast av il.

Divnovlasky_zlom:Layout 1 19.12.2012 15:14 Page 13
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist