načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Diplomacie – Zdeněk Veselý

Fungujeme! Vážení zákazníci, knihy si u nás můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS či aktualizovanou Zásilkovnou. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Nařízením vlády jsou z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky, bližší informace naleznete zde
Diplomacie
-7%
sleva

Kniha: Diplomacie
Autor: Zdeněk Veselý

Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  550 Kč 512
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
17,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 493
Rozměr: 150x230
Skupina třídění: Mezinárodní právo
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Datum vydání: 26.10.2011
Nakladatelské údaje: Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
ISBN: 978-80-7380-332-2
EAN: 9788073803322
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace představuje v českém prostředí první komplexní odborně koncipovanou práci zabývající se diplomacií a využívající zejména v oblasti teorie relevantní poznatky a přínosy obsažené v nejnovějších v pracích zahraničních autorů. Práce je strukturována celkem do dvanácti kapitol postihujících hlavní témata problematiky, jakými jsou pojetí, strukturace a představitelé diplomacie, diplomatické vztahy, ministerstva zahraničních věcí, diplomatické mise, konzuláty, osobnost a postavení diplomata, diplomatická komunikace, diplomatické písemnosti, diplomatický protokol a etiketa, diplomatické jednání a vyjednávání. Autor výklad doložil a doprovodil řadou zajímavých a konkrétních příkladů jak z historie, tak ze současnosti. ((teorie - praxe - dějiny))

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zdeněk Veselý - další tituly autora:
Smlouvy, pakty, dohody -- Slovník mezinárodně politických a diplomatických aktů Smlouvy, pakty, dohody
Přehled učiva k maturitě Dějepis Přehled učiva k maturitě Dějepis
Dějiny české zahraniční politiky Dějiny české zahraniční politiky
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

Úv o d .......................................................................................................................................7

1. Dip l o m a c ie v systém u m e z in á r o d n íc h v z t a h ů...............................9

1.1 Pojem , definice a pojetí d ip lo m a c ie........................................................9

1.2 Roviny diplom acie........................................................................................15

2. St r u k t u r a a d r u h y d ip l o m a c ie .............................................................20

2.1 Strukturace podle počtu zúčastněných s tr a n.....................................20

2.2 Strukturace podle oblasti a předm ětu z a m ě ře n í..............................23

2.3 Strukturace podle úrovně jed nání zúčastněných s t r a n .................32

2.4 Strukturace podle m etod a p ro s tř e d k ů...............................................33

3. H lav ní př e d st a v it e l é pr a x e a t e o r ie d ip l o m a c ie .................37

3.1 N ázory n a diplom acii o d starověku do konce 19. s t o l e t í..............37

3.2 Teoretické přístupy к diplom atické praxi ve 20. s t o l e t í.................46

3.3 Teoretická reflexe diplom acie v s o u č a s n o s ti.....................................53

4. D ipl o m a t ic k é v z t a h y ......................................................................................65

4.1 Diplom atické vztahy a u z n á n í................................................................65

4.2 Socializace v d ip lo m a c ii..........................................................................72

5. Min ist e r st v a a m in ist ř i z a h r a n ič n íc h v ě c í................................74

5.1 Institucionální vývoj orgánů pro zahraniční p o litik u.....................74

5.2 Přehled vývoje m inisterstev zahraničních věcí vybraných zem í .77

5.3 Vedoucí osobnosti diplom acie vybraných z e m í...............................82

6. Vn it ř n í o rg á n y p r o m e z in á r o d n í styky

v Č eské r e p u b l ic e................................................................................................91

6.1 H istorický vývoj řízení m ezinárodních styků v českém státě . .91

6.2 V nitřní orgány a aktéři m ezinárodních styků v Č R ........................95

6.3 Poslání, pravom oci a stru k tu ra M Z V Č R ............................................99

6.4 Českoslovenští a čeští m inistři z a h ra n ič í..........................................100

7. Z a h r a n ič n í o rg á n y stá tu p r o m e z in á r o d n í styky .... 107

7.1 Diplom atické m i s e ..................................................................................108

7.1.1 Historický vývoj diplomatických m isí.............................................108

7.1.2 Diplomatické mise v současnosti....................................................115

7.2 Stálé m ise při m ezinárodních organizacích.......................................117


7.3 D elegace v m ezin á ro d n ích o rg an izacích a n a m e zin á ro d n ích . . .

k o n feren cích......................................................................................................119

7.4 Z vláštní m is e......................................................................................................119

7.5 Sídlo a p ů so b n o st stálých dip lo m atick ý ch m i s í...............................121

7.6 S tru k tu ra d ip lo m atick é m is e......................................................................124

7.7 Třídy, h o d n o sti a fu n k ce d ip lo m a tů ........................................................127

7.8 D iplom atický s b o r...........................................................................................131

7.9 D iplom atické v ý sad y a i m u n i t y ...............................................................132

7.10 K o n zu lárn í s ty k y...........................................................................................136

7.10.1 Historický v ý v o j....................................................................................137

7.10.2 Poslání a úkoly k o n z u lá tu..................................................................138

7.10.3 Struktura konzulárních ú ř a d ů...........................................................139

7.10.4 Konzulární úředníci a t ř í d y ...............................................................140

7.10.5 Podm ínky pro činnost k o n z u l a ........................................................141

7.11 D alší o rg án y m e zin á ro d n ích s ty k ů........................................................142

8. ÚKOLY, OSOBNOST A POSTAVENÍ DIPLOMATA........................................144

8.1 Ú koly d ip lo m a ta...............................................................................................144

8.2. O so b n o stn í p řed p o k la d y a v ý b ě r d ip lo m a tů......................................146

8.3 R eprezentace a p rav o m o ci d ip lo m a ta....................................................154

8.4 Ž en y v d ip lo m a c ii...........................................................................................165

8.5 C elebrity v d ip lo m acii....................................................................................170

9. D ipl o m a t ic k á k o m u n ik a c e........................................................................173

9.1 K om unikace a d ip lo m a c ie.........................................................................173

9.2 D ip lom atický j a z y k .......................................................................................176

9.3 N o n v erb áln í d ip lo m atick á k o m u n ik a c e................................................183

9.4 D ip lo m atick á sig n a liz a c e.............................................................................185

9.5 D ip lo m atick á k o m u n ik ace a in fo rm a c e................................................187

10. D iplo m a tic k é p ís e m n o s t i a d o k u m e n t y ........................................194

10.1 D ip lo m atick é p íse m n o sti a k o re s p o n d e n c e.....................................194

10.2 M ezin áro d n í s m lo u v y................................................................................205

10.2.1 Terminologie .......................................................................................206

10.2.2 Klasifikace a typy m ezinárodních sm luv.........................................207

10.2.3 Sjednávání m ezinárodních s m lu v...................................................212

10.2.4 Název, struktura a obsah m ezinárodních sm lu v...........................214

10.3 A rchivace a ed ice dip lo m atick ý ch p ísem n o stí a d o k u m e n tů . 227


10.3.1 Archivace písemností a dokumentů české

a československé d ip lo m a c ie.......................................................228

10.3.2 Edice a publikace diplomatických písemností a dokumentů. . 232

11.Diplom atický protokol, procedury a e t ik e t a ....................235

11.1 D iplom atický p r o to k o l........................................................................235

11.2 К historii diplom atických procedur a c e re m o n ií.........................237

11.3 Protokolární praxe v Č R ....................................................................247

11.4 E tiketa.........................................................................................................258

12. M e z in á r o d n í je d n á n í a v y je d n á v á n í...............................................269

12.1 M ezinárodní j e d n á n í...........................................................................271

12.2 M ezinárodní v y jednávání....................................................................275

Zá v ě r..................................................................................................................................290

P Ř ÍL O H Y...........................................................................................................................291

I. V ídeňský reglem ent a Cášský p r o t o k o l.......................................291

II. C harta O rganizace spojených n á r o d ů ..........................................292

III. Ú m luva o výsadách a im unitách

O rganizace spojených n á r o d ů .......................................................313

IV. Ú m luva o výsadách a im unitách

odborných o rg a n iz a c í........................................................................320

V. V ídeňská úm luva o diplom atických sty c íc h................................330

V I. V ídeňská úm luva o konzulárních s ty c íc h....................................342

VII. Vídeňská úm luva o sm luvním p rá v u..............................................365

V III. Ú m luva o zvláštních m i s í c h ...........................................................389

IX. Vídeňská úm luva o zastoupení států v jejich s ty c íc h....................

s m ezinárodním i organizacem i univerzální p o v a h y...............404

X. K ariérní řád p ro diplom atické a konzulární

pracovníky M ZV ČR ( 2 0 0 9 )..........................................................430

XI. O rganizační struktura Státního

D epartm entu USA (2009).................................................................438

XII. O rganizační stru k tu ra M ZV ČR (2 0 1 1 ).......................................439

XIII. O rganizační stru k tu ra M Z V SR ( 2 0 1 1 ).......................................440

XIV. Diplom atické styky České republiky ...........................................441

XV. Zasedací pořádek (u k á z k y )...............................................................454
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist