načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Didaktika matematiky II. část -- Obecná didaktika matematiky - Josef Polák

Didaktika matematiky II. část -- Obecná didaktika matematiky
-11%
sleva

Kniha: Didaktika matematiky II. část -- Obecná didaktika matematiky
Autor:

Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie. Vyplňuje citelnou mezeru v naší odborné literatuře, kterou je ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  269 Kč 239
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » FRAUS
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016
Počet stran: 158
Rozměr: 242,0x165,0x10,0 mm
Úprava: tran : ilustrace
Vydání: 1. vydání
Hmotnost: 0,28kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-7489-326-1
EAN: 9788074893261
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie. Vyplňuje citelnou mezeru v naší odborné literatuře, kterou je kvalitní učebnice didaktiky středoškolské matematiky. (jak učit matematiku zajímavě a užitečně. II. část, Obecná didaktika matematiky)

Další popis

Publikace má za cíl jednak pomoci výuce didaktiky a historie matematiky, ale hlavně být zdrojem inspirace pro středoškolské učitele, kteří mají zájem o kvalitní výuku.

II. ČÁST - Obecná didaktika matematiky

Zabývá se těmito okruhy:

  • obecné problémy vyučování matematiky na základních a středních školách
  • poznávací procesy ve výuce
  • metody a formy tradičního a konstruktivistického pojetí vyučování matematiky
  • hodnocením žáků a problematika komunikace, psychologický přístup k učivu
  • metody řešení matematických problémů, aplikace matematiky
  • speciální aktivizující metody a formy výuky, využití informačních a komunikačních technologií v matematice
  • aktuální problematika kurikulární reformy

 

 
Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Josef Polák - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Obsah

8

D id ak tik a m a tem atik y, její v ý zn a m , zák lad n í úk oly a m e to d y 5

1.1 Ú v o d ......................................................................................................... 5

1.2 Předmět (charakteristika) didaktiky m a te m a tik y............................ 6

1.3 Úkoly, cíle a metody didaktiky m a te m a tik y..................................... 6

M a tem a tik a jako v ěd a a jak o školní p řed m ět 7

2.1 Matematika jako v ě d a .......................................................................... 7

2.2 Matematika jako učební p ř e d m ě t........................................................ 8

H istorick ý vývoj vyu čo v á n í m a tem a tice 9

3.1 Vývoj vyučování matematice ve světě a v českých zemích ............ 9

3.2 Celosvětová hnutí za reformu a modernizaci vyučování matematice 19

D id ak tick é zásad y a p ozn ávací p ro cesy v e v ý u ce m a tem a tik y 21

4.1 Základní didaktické zásady ve výuce m a te m a tik y............................ 21

4.2 Motivace žáků к učení a zájmu o m a te m a tik u..................................... 24

4.3 Procesy poznávání a učení ve školské m a te m a tic e............................ 27

4.4 Problematika porozumění a dokonalého porozumění matematice . 33

M eto d y vyu čován í a sty ly u čen í, tra d ičn í a k o n stru k tiv istick é

p o jetí vyu čován í m a tem a tice 43

5.1 Výukové metody v m a te m a tic e ........................................................... 43

5.2 Styly učení žáků při výuce m atem atiky............................................... 47

5.3 Transmisivní pojetí vyučování a konstruktivistické pojetí, jejich uplat­

nění v současné m a te m a tic e .................................................................... 49

O rganizační form y v y u čován í m a tem a tice 53

6.1 Pojem organizační forma vyučování, klasifikace organizačních forem

v y u č o v á n í................................................................................................... 53

6.2 Vyučovací hodiny jako základní organizační forma vyučování, jejich

druhy a s tru k tu ra...................................................................................... 55

6.3 Učení z učebnice a vyhledávání informací ........................................ 56

6.4 Další organizační formy vyučování a jejich v ý z n a m ......................... 58

H o d n o cen í zn a lo stí, d o v ed n o stí a n ávyk ů žáků v m a tem a tice 59

7.1 Hodnocení žáků ve vyučovacím procesu, druhy a formy

h o d n o c en í................................................................................................... 59

7.2 Práce s chybou a její význam v procesu u č e n í.................................. 66

7.3 Hodnocení, zkoušení a práce s chybou ve vyučování matematice . . 67

7.4 Maturitní zkouška jako sociální a pedagogický problém ................... 69

K om u n ik ace ve v y u čován í m a tem a tice, ja zy k m a tem a tik y a je h o

u p la tn ěn í ve školské praxi 73

8.1 Komunikace, sociální komunikace, její druhy, pedagogická komunikace 73

3


Didaktika matematiky II

8.2 Komunikace ve vyučování matematice, vizualizace v matematice

a její didaktický v ý z n a m ...................................................................... 75

8.3 Uplatnění dialogických (diskusních) metod ve vyučování matematiky 80

8.4 Jazyk matematiky a jazyk učitele m atem atiky................................. 80

9 U čiv o ve šk oln ím vzd ěláván í, p sych od id ak tick ý p řístup к učivu,

d id ak tick ý sy sté m u čiva m a tem a tik y 83

9.1 Pojem učiva, jeho místo ve školním vzdělávání, psychodidaktický

přístup к u č i v u ...................................................................................... 83

9.2 Problematika učiva ve vyučování m a te m a tic e................................. 84

10 M a tem a tick é p rob lém y a ú loh y ve školské m a tem a tice 87

10.1 Pojmy matematický problém a matematická úloha, didaktická struk­

tura procesu řešení matematických ú l o h ........................................... 87

10.2 Druhy matematických ú l o h ................................................................ 90

10.3 Metody řešení matematických úloh a heuristické s t r a te g ie............ 91

10.4 Gradované řetězce matematických ú lo h................................................. 104

11 A p lik a ce m a tem atik y, ap lik ačn í m atem a tick é úloh y 109

11.1 Aplikace matematiky ve vědě a ve v y u č o v á n í................................. 109

11.2 Aplikační úlohy ve výuce m a te m a tik y .............................................. 113

12 E n v iro n m en tá ln í vých ova ve v ý u c e m a tem a tik y 115

12.1 Pojem environmentální výchovy, její význam a uplatnění ve školské

p r a x i ........................................................................................................ 115

12.2 Realizace environmentální výchovy v matematice na ZŠ a SŠ . . . 116

13 N e tra d ič n í (in o v a tiv n í) m e to d y a form y v ý u k y m atem atik y, práce

s ta len to v a n ý m i žáky v m a tem a tice 127

13.1 Aktivizující výukové metody, problémové vyučování ..................... 127

13.2 Rekreační (zábavná) matematika a didaktické hry ve výuce mate­

matiky ..................................................................................................... 129

13.3 Projekty a další komplexní výukové metody v m ate m a tic e .............. 130

13.4 Práce s talenty v matematice, matematické s o u tě ž e ...........................132

14 V y u žití in form ačn ích a kom unikačních tech n o lo g ií ve v ý u ce m a­

te m a tik y 135

14.1 Význam a současný stav využívání ICT ve školské matematice . . . 135

14.2 Interaktivní a multimediální prostředky výuky matematiky .... 142

15 K u rik u lu m a ku rik ulární reform a, zák lad n í kurikulární doku­

m en ty a klíčové k o m p eten ce v m a tem a tice 145

15.1 Vymezení pojmů kurikulum, kurikulární reforma a žákovské kom­

petence .................................................................................................. 145

15.2 Matematika a její aplikace v rámcových vzdělávacích programech

pro základní a střední v zd ěláv á n í....................................................... 146

15.3 Matematika a její aplikace ve školních vzdělávacích programech pro

základní a střední v z d ě lá v á n í............................................................. 149

15.4 Vývoj kurikulární reformy, rozvíjení matematické gramotnosti, ma­

tematika jako součást lidské k u l t u r y ................................................. 150

L iteratu ra 153

4
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist