načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Devatero modliteb k Pallas Athéně - Miroslav Stoniš

Devatero modliteb k Pallas Athéně

Elektronická kniha: Devatero modliteb k Pallas Athéně
Autor:

Historizující burleska s vtipem a ironií nahlížející na mýtus o Daidalovi a Ikarovi jako na současnost, včetně pochybností jak tomu skutečně bylo.Autor promítá na plátno své fantazie ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  97
+
-
3,2
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » En Face
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 295
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-872-6410-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Historizující burleska s vtipem a ironií nahlížející na mýtus o Daidalovi a Ikarovi jako na současnost, včetně pochybností jak tomu skutečně bylo.


Autor promítá na plátno své fantazie a zjitřené imaginace milostný příběh ze starověké Kréty z doby, kdy na tomto mýtotvorném ostrově vládl přitroublý a poživačný Mínós, jenž uplatňoval svou absolutní moc také nad utečencem Daidalem, proslulým vynálezcem a umělcem. Daidalos, deptán královými příkazy, po ničem tak netouží, jako po tvůrčí svobodě a nezávislém bádání… a ovšem také po lásce. Naneštěstí po lásce Mínoovy dcery Ariadny. On, syn athénského prodavače ryb, se zahledí do očí samotné princezny! Nesvědčí to o nezměrné Daidalově pýše, o jeho pohrdání zvyklostmi doby a o jeho neschopnosti přizpůsobit se společenským pravidlům? A Ariadna, praví jedna z variant krétských mýtů, jeho lásku opětuje, poskytujíc mu rozkoš svého těla. Naneštěstí nikoli pouze jemu, nýbrž též jeho synovi Ikarovi, jenž proslul pouze tím, že byl sukničkář, floutek a flákač. A že se utopil v moři.
Takto rozehraná milostná partie musí nezbytně narazit do zdi reality; Daidalův život se ocitne v nebezpečí smrti, jež má přijít z ostří dvojité rituální sekery.
Mýty všech národů žijí v jakémsi bezčasí. V mýtech odťukává jiný čas, než je ten Einsteinův, jaký tedy div, že starověký čas Kréty se stýká s časem naší současnosti. Daidalos se setkává nejen se svým malířským rivalem Picassem, na něhož ukrutně žárlí, nýbrž také se sličnou slečnou bohyní Pallas Athénou, již obléká Versace, a do krétského přístavu připlouvá Heyerdahlův vor s nákladem amerického tabáku, aby si jak Mínós tak Daidalos mohli vypalovat zobák.
Daidalův životní příběh, jenž je v románu Devatero modliteb k Pallas Athéně často nesen vlnou ironie ba posměchu, na nevelké ploše zobrazuje osud génia, jehož vypjatá sebestřednost, ho dovede až k tomu, že v zájmu své slávy obětuje, byť s bolestnými výčitkami, životy svých nejbližších ve víře, že jeho veliké dílo ho ospravedlní. Historie však podtrhne Daidalovi nohy, jak mu to ostatně připomene samotná bohyně Pallas Athéna: slavným a v paměti národů zůstane Ikaros, ten floutek, sukničkář a flákač, jenž nic nevytvořil, kdežto na Daidala si budoucí generace sotva vzpomenou.

Zařazeno v kategoriích
Miroslav Stoniš - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ve, co je na internetu zdarma...

*po ítaov éprogra my, so ftware, freeware

*legální MP3 písni ky aal ba zda rma

*seriál yaTV poady ke zhlédnutí onli ne

*po ítaov éhry zdarma, demo verze her


MIROS LAV ST ONI

DEVATERO MODLITEB

K PALLAS ATHÉN


ŠMiroslav Stoni, 2012

Výtv arný návrh obálky atyp og rafie ŠMilo Po láek ,2012

Sa zba ENFACE

ISBN 978-80-87264-10-2

Věnuji

Ka rl eKroupové,

eně, je přila vprav ou chvíli...


1. EXKURZE PO ASTNÉKR ÉT

Slunce jetě ne vystoup alo do nadhlavníku,avak naKrét u ji padl oúmorné,ubíjející aveskrze suu jící ved ro, nezna - jící slitován ísniím ivým. Př ivandro vale cDa idalos, slavný vynále zce auzná vaný malíř, sisvlékl trik o,odko pl rák oso vé sandály azůstal ne vtrenýrk ách abos. Na hlavu si nat áhl ka - pesník staený tyřm iuzly, zapálil si cigare tu auleh ldo ry - bářské sítě natae né mezi dvěma ol ivovníky.Na nos si nasadil veli ké kostěné brýle sokamizhorského křiYálu aza etl se do nov in. Oi mu po řádcích kl ouzal ybe zvalného zájmu apo chvíli mu ji padala ví ka.

Na za hradu vyla sluka Ein achmé skoíkem pře sloket. Pane, kdyby simě hledal, la sem na tr h, oz námila do roz - ta ené plochy novin. Co by si cht ěl kobědu, rai pl atejse nebo tresku?

Daida los odkl onil noviny stranou amávl rukou ,eje mu tojedno.

Tak toho platej se, jo, přiký vl aEinachm é, vyla na cestu avnořila se dorozhav eného vzduchu.Ji po několika kro - cích se zt ratila za rozkvetlýmioleandr y. Da ida los se jetě po - kouel íst, po chvíli mu vak novi ny vypadly zrukou ,brý le semu sesunu ly na pi ku nosu abrada mukl esla na hruď. Aus nul spán kem spravedli vý ch.

Atu pootevř en ou brankou přiběhla na zahradu prin cezn a

Ariadna vpros tém venkovskématě. Byla pro stovlasá, bosá

aneb lýskal se na ní jedi ný kousek zlata. Vru ce dr ela veliký

hrozen ana tváři jí hrál úsměv. Chvíl iDaidala pozorov al a,

pak jí tonedalo arozhoupalaho.

Ariadno!Ty moj emilá Ariadn o! zvolal Dai dalos, jeho se

zmo cnila zneekané návtěvy taková ra do st, e se vsíti přeto il a vypad l do trávy . Ale jak to vypadá?asl. Nestojí

pře de mnou princezna,nýbr pastýřka,akol i moná vi -

nařka, ukázal na hrozen vjejí ruce. Neu esala ses anena líila... ale itak ti to nad míru slu í. Teď nevím, kdy jsihezí,

Ariadno jako pastý řka, nebo jako pr inc ezna ?

Chod ila jsem po městě ani kd omě nepo zna l! smála se.

Jak by mohl! Princeznaabosa? Bez strmého úesu abez

jediného perku? Ne povláv á na tobě he dvábí a ne íří se

kolem tebe vů ně jemných par fémů.

Tak hle jsem se ob lék la, abych ktobě mohl aprokl ouznout

tajně. Kou kni, co jsem pro teb eukradla na vinoh ra děto ho

protivného Panopea .U jsi někdy vi děl ta kvelik ýhrozen?

Sotva jsem ho unes la.

Ariadno, pravil Daida los vesele, ty můe utrhnou hrozen na kteréko li vinici, vdy Yjsi dcera bo skéh oMíno a.

Kd y to tak uváím, tak mi na Krét ěpatří první poslední.

Mohl by se někdo opov áit otom poch ybovat!

Ale teď jsi pa stýřka, take ti nepatří nic. Leda já,protoe

já, Ar iad no, já ti patří m, aY u leí na ber áních koe inách

vpal áci anebo ve chlévě na slám ě. Aví, e by sbyla krás ná

ami lostihodná,třebae bys vskutku ila vch atr i nad vino -

hrade mnebo ve chlévě na snopku slámy ?

ít na sl ámě? rozesmá lase ,podávají cmu hrozen .Ale

jdi ,Daidale ,to by se misotva moh lo líbit. Ikar osnení doma?

pohléd la do oken.

Ikaros? Myslím e ... teď ti nějak nevím snai lsezakrýt

rozpaky. U jsem sivzpom něl! Posla ljsem hodopřístavu,

ví. Aby si prohl édl fejnic ké plachetnice.Azjistil poměr mezi

vý kou aířkou trupu, zk rátka aby prozkoumalaer odyna -

miku atak.

Co to má na nose? Jsi stou věcí je tě karedí ne jin dy!

To je můj nový vyná lez. Brýl e. Koukám na písm enka pře s

vybrouenýkřiYál.

A pro?

Protoe zvětují.

Jenom pís menka nebo vecko?

V eck o, přisv ěd i l.

Ari adna pro padla zvěda vost iana sa dila si brýle na nos. Po -

hlédl ado zahrady, viděla ji v ak rozmazaně,teprve kdy se

zblízka zahled ěla doDaida lovy tvá ře, uasla.

Jééé, ty má ale veliké oi! ua sla .Oi velik éjako vůl!

Chvíli si jetě prohlí ela jeho tvář ,pak vak zvolna po kle - sávala do dřepu asjí děla sbrýlemi na oích pojeho hrudi abřic hu, a semu zahledělamezi nohy.

Tak řík á, e tvůj vynález zvětuje vechno?ujiYova la se prince zna i spíe pastýřka abe zrozpak ůasebeme ního za - váhání mu sáhla do rozkroku.Ale teď vi dím, eněc ose ti zvětuje ibez toho kři Yálu! Ajakryc hle! Daidale, nechce na měve er pokat nad oliv ovým hájem? Potom bychom mohl i knám do paláce zaskoit na veeři! Ot ec poř ád áhostinu.

To je ale překvapení!

No tak já vím, unás je hosti na ka dý ve er. Přijď, bud utě ek at. AIka ros by mohl př ijít na veeři ta ké, u jsem ho pár

dn ůneviděla.

Prohlíí si ty lod ě, ví .

I tehdy, kd y padn etma? Ale teď u musím .Tak veer!

ao, Daidale!

Nik oli mile necky, nýbr jen tak letmo ho políb ila aod -

běhla.

ADaid alovi ,jeho se zm ocnila a bl áznivá radost, tlo uk lo

srdce snad a vhrdle. Ari adna nevá hala přiběhnoutkněmu

nazahra du! Dokonceze sebe sv lékla a tprincezny, jen ab y

hopřek vapila! Poutá ji kněmu nadeve pr udká láska,, ji o

tom nemohl pochyb ovat. Padl na kolena asepjal ruce kmodlitbě.


Daidalova první modli tba kPall as Athén ě

T ymoudrostí zá řící bo hyně, jen tobě vděím, e vechny mé dny, je bý valy kdysi tam vAthénáchtak temné, opalizuj í nyní na Krétě svět lem rad os ti. Pa llas Athéno ,vhlavě mi víří tolik otá zek ,jak toudělat ,aby se lověk odtrhl od země alétal mezi ob laky! A ses trojím sv ékř ídlo, ajá neustanu,doku je vskutku nesestrojím,poloím je k nohám princezněAri - adně, neboY ona dala sm ysl mému ivotu anaplnila jej těs - tím. Aria dna je má rozkvet lá oliva, je to vánek , echrající koruny ma ndlo ní, bez ní byobloh azernala aptác ise zlo - mený mi křídly by padli na zem i. Jakkoli ji zá hy dojdu ana práh stá ří, budu sAriad nou plachtit oblohou stvým jmé nem na rte ch. Nemůebýt lepí míst o k ivotu nel i je Krét a, budu to opakova tsedmd esát asedmk rát! Věřím, e také tob ě jetent oostro vnad vechny kraj iny světa ae té to bě při - rost la Ar iadna ksrdci.

Co ve chno by jetě cht ěl Pa llas Athéně říci! Avak vyruila hoEinach mé, ji zahlé dl, jak se vrací ztrhu splným ko íkem. Jak to, e ji vedro neum ořil o? Rychle uleh ldosítě apředstí - ral, e sp í.

Není zrovna teď vhodná chvíle, aby chom si řekli pár slov ověrné ana nejvý oddané sluce Eina ch mé? Poch áz ela od - někud zvýchodníhoStředomoří akdy zestár la, tak její pán, jistý Syřa n, ji prodal překu pníkovi, jen simastil kapsy ob - chodováním sotroky .Nebýt Daida la, jen ji kou pil na tr hu zapár upů ,jejím dom ovem by sestala něk terá zpřevr ácených loděk na pl ái za pří stavem ,pod ní by přespávalaza chl adných nocí .Aiv ila by seodpadk y, je by nala na tri ti aoně by semuse la poprat sostatní mi ebráky, jinak tovivotě nechodí. Dai dalo sjako přiv an droval ec si sotva mohl vy - skakovat, il zruky anějaký as to trv al o, ne se uchyt il, avak kup odiv usi Ein achmé pone chal usebe ipozd ěj i, kd y se vy -

vihl, pořídil si přepychovou vilu abyl jedna ruka skrá lem.

Kdyby ses někdy obtěovalzaskoit na trh, pane, to by

ses divil! řekla Ei nachmé anebylo po chyb, e ji něc orozru - ilo. Poloila ko ík do trávy ausedla na lavici ,aby si vyd echla, hlavně vak, ab ysi promlu vila se svým pá nem. Slunce vpadlo do jej ích ed ivých vlasů a promě ňovalo je na roztave né olovo. A její pán přijde ohlavu, co bude sní? Nez bude jí, ne se ivi t odpadkyna triti . A př espávat bude kde , no nikde jinde ne za pří stavem pod převrá ceno uloďkou .

Di vil by ses ,jako sem se nest aila divit já. Na tr iti by ses

moh osobě dovědět moc zají mavý věc i,věř mi. Pa ne, u o

tobě aoprin cez ně Ariadně vyzpěvujoutako ví ti rozedr anc i,

cose nestyděj hrát divadlo avyzpěvo vat ne mravný písni ky.

Maj dob ře proříznutouhu bu, pit vořej seadoprovázej svý

odrhova ky spros tejm aposunkama. Atěch zvědav ců, cose

kolem nich shlu kuje! Jakou sloku bysem ti tak mohl aopa -


kovat ?Vlas tn ěádnou, pá vecky sou příerně oplzlý anej -

spí by tiznich zalehlo vuích. patně sko ní, pane. Sly í,

coti povídám ?Nepotrv ádlouho adonese se to králi. .. stejně

sedivím, e je tě nic neví .A ti napa láco vým nádvoř íka t

setne hlavu ,nebude tam khnu tí. Ho nem honem, lidi, vid ěli

ste u slavnýh oDaidala bez hlavy? Vůbec mu to bez ní ne -

sluí! UstaranáEinachmé chv íli pok ala, zdali jí Daidalos

ne odpoví, avak on stv ář ípod novina mi pravid elně odde

choval ano viny sepod jeho dechem nadzvedávalyapokle

sávaly .Jen sedělej, e spí ! Ty si asi nejspí myslí, e Mínós

najde pro tebe po chop ení! Ae ti odpustí takovou mal ikost,

euká jeho jedinou dceru! Kd y u nemů e bejt bez en -

ský, pr o si na trhu nekoupí pro svý potěenímladý otro -

kyn ě? Nemusí jich bejt bůhví koli k, sta ily by ti dvě nebo tři.

Asp oň by byl ovdomě trochu veselo, a by se otebe veer

popr aly. Pro si stebou něco zaala pr incezna, to miteda

nejde do hlav y. Co na tobě vidí? Jjá vím, se děs ně slavnej ,ale

jinak na tobě nic není e bysi by lkrasavec,to nejse, ee

sejednou za tejden avěně se dloube vno se. Anebejt mě,

cele jměsíc by sichodil vjed ný koili.

SíY se rozhoupala ze strany na stranu aDaida los se vznáel

ake větvím .Sotva bykdo mohl říct ,vto mměla Einachm é

pravdu, e je to přita livý mu mení, obtlo ustlý, vodu lé

tváři se mu ztrácel kulatý malý nos ana dzapa dlýma oima se


klenul ohuňaté oboí. Vposledníchletech pr acova la přes

míru abylo to na něm znát. Vyse dával vdílně den podnisneumdlévajícívání od svítání do tmy.Ta kový přepych,jako byl

odpoinek vsíti, si dop řá lmálokdy.Unepřed stír al, espí.

Odhodil novi ny do trávy asmí rným po bav ením se zahleděl

nasvou slu ku. Zap álil si dlouh ou tlusto ucigaretu, ktero usi

sám ub alil znovinovéhopapí ru aslepil kapkou medu. edý

popel mu znípadal na hruď. Dopřávatsi tabák byl na os -

trově velice výstřednízvy k, jen Mínó ssi obas zapálil apo

něm se opiilo několik nejvy ích dvořa nů.

Co tě kAria dně ta kpř itahuje, pane? Jistě je to příerně rozmazl ená anaf oukaná holka. Nezdá se mi, eby byla hez í ne ost atn í, toti říkám, ikdy jsem ji nikdy ani okem nezahlídla ,pá jak já bysem se mohla dos ta tdo palác evejch kom - nat?

Na to e jsi sluka, ne má tro chu moc ře í? ozv al se asp ustil nohu, aby se odrazil od země.

Prej tro chu moc řeí ... Myslím to stebo udobře! Nikdo jinej si před tebou neodváí ot ev řít hub u. Radím ti, pane, seber se isIkarem avezmi nohy na ramena! Dokud je as.

Ty kdy spustí, hne dmě rozbolí hlava. Ztr aY sedoku - chyně !Amě nech vklidu pracova t.

Pracovat?

Já pra cuji, ikdy odp oívám .Ale tomu ty nem ůe rozu -

mět.

Jak bysem mo hla. Já kdy odpoív ám, tak se ne tvá řím, e

umejv ám podlahu.

Ale co by bylo s tebou, kdybychoms Ikarem opustili

Krétu?

Einachmé jen povzdec hla. Dobř evěděla, e jiaY u se

její pán zac hrání útěkem nebo si naopa knech ásetno ut hlavu

eká jedin ěebr ota .Aty př evrácenéshnilé loďky na plá i.

Zvedla koík aodela do domu. Daidalo spo chvíli zaslech l

otevřený moknem zkuchyně,jak Einach mé hrká nádo bím

apalikou na klepává maso. Ty zvuky ho kupo divu uspáva ly.

SíY ho roz houpávala,jako kdyby leel v lodi, upout ané

umola. Po chví li opravdu us nul avuích mu zaz níva lvzdá - lený hl as cikád .

Na zahradu opět přiběhla mladá vinařka. Zastavila senad

muem v sí ti a pobaveněse na něho zahleděla.Sňala mu

brýle znosu apodrelaje vruce.

Daida le! Proto ejejí hlas ho nepr obu dil, ro zhoupalasíY

ajejí milenec seprobral. Ab yuv ěři l, e to př ed ním opravdu stojí ona, musel si pr om nout oi .

Nevid ěl jsem tě u někdy, pas tý řko? zep tal se ajenst ěí

zadrov al smích. Vztáhl kní ruku avysko il ze sítě do tr ávy.

Zro vna se mi otob ězd ál neoby ejn ědrádivý sen.


Erotický?

Kdyby neb yl erotický,sot va bych jej naz val drádivým.

Kadý můj se n, do ně ho vstoupí,se proměňujevrozmar -

nou erotic kou scénu.

Někdy tě poprosím,ab ys mi je popsal a nevynechal

ád nou pod robnost.Ale teď bych ráda zkusil a, jaké to je,

spoívat vsíti jak oulov ená ryba . Vobav ě, aby si nena tloukla,

neboY síY se chovala a př íli pot měile, Daidalospřiskoil

apř idr el ji, av ak Ariadna ho odstrila.Já sama, já sama...

A by sis ne natloukla!Var ov ání vak při lo pozdě. SíY se

vpřítím okamikupře toi la apri ncez na skonila na zemi.

Daidalos ji zv edl apod r el vná ru í. Past ýřko, zaínám věřit ,

emi tě do rukou vloi la samotná boh yně.

Ale jdi, jak ábohyně! Jenom jsem se chtě la ujistit ,e vee r

přij de. Já tě u znám! Kdy se zabere do svých věc í,zapo -

míná, e noc není urena kpráci, ale kzá bavě .

Při jdu, ikdy mám práce opravdu a nad hlavu.

Pr ýzase vymetá přístavníkrmy ,slye la jse m, pravila zne pokojivýmhlase m. I po vyk řien ých dome ch se prý tahá!

Kdo?

Ikaros přece! Aty mi chce pověsit na no s, e zkoum áně - jakou tu aerod ynami ku.

Ale Ari adno! odmítl to Daida los. Ikaros e by... aveřejné domy... naletěla jsi pomluv ám.

Z kuchyňského ok na vyhlédl a na zahraduEin ac hmé. Něco měla na jazyku, kdy vak spatřila Ar iadnu ,zarazila se. Ty se... nejspí nějaká ta holka vod kr av abej ků se. Pane, toje děve pro tebe ! zaradovalase. Lepí ne princezna, vícbyse ktobě hodi la, tý se dr. Je stli ti můu radit, jeno m sisní uij! Ale ne teď, pá teď by si se měl připravitna vzác - nou návtěvu , dodal azneklidněně. Otevř enejma dveřma sem viděla, e knám de král, hr om aby do něj bacil. Zto ho

nic dobrýho nekouká. Jo, platejse u Ep ikasté ,toje ta, couní

natrhu vdycky nakupuju,dnes ka neměla, tak sem kou pila

cho bot nici. Taky dobrý, ne?

Daidalos po krátk ém zaváháníuchopil Ari adnu v pase apř ivinul ji ksobě.

Co kdybys ta dy zůs tala? navrhl. Je dno use to umusí

rozsek nou t!

Ty jsi zeí lel, doce la jsi zeíle l, Daidale! My dva, to je prob -

lém, který se ro zseknoutprostě nedá. Vytrhla se mu zob -

jetí, rozběhlase do mírn éh o svahu a dl ouhým skokem se

vznesla nad plot.

Skáka tumí jedna radost! ocen ila ji Einac hmé. De jna měatý holky se dr, stou ti bud edobře, pá pr inc ezna tě

jenom přivede...no rai ty svý řei u nebudu opakovat.


Zavřela okno aDaidalosopět ulehl do sítě, avak tento -

kráte nepředstíral,e spí. Ne umdlé vající cikády vrzaly

avzduch se te telil, náhle vak, kdoví co se to sta lo, cikády

zmlkly aji an inevrzly.

Na si lnic i se objevili králo vi gardisté řinící bronzem.

Opřeli se do brán yana půl ji vyvrátili. Na ra meno ustatných

erných otroků připlo uvala nádh erná nos ítka napůl zaha -

len ápurpurovýmplá tnem svyitými zlatými dvojitými se -

kerami. Za nimi se táhl hrbatý sl uha avlá el za se bou vozík

s golfovými hol emi. Z nosíte k vylétlo díví zachichotání

aplátno se rozkomí halo, jako by do něj zevnitř tlou kla pta í

křídla. Otroci zůstali stát aprom ěni li se vebenové so chy, terve a se zevnitř ozva lo za cinkání, spustili nosítka dotrá vy

austoup ili stranou. Ruka plná zlat ýc hprstenů aser veným i

nehty odhr nul a pl át no a do trávy se st ou pil tlustý pleatý

mu. Nesl na so bě celý zlatnickýkrám náramkymu obepí -

naly zápěstí, na krku mu vis ely těké náhrdelníkyapři ka -

dém kroku se roze zn ěly jeho nák otn íky. Tvář e mu zdobi l

e rvený ma ke-u pave vlase ch mu matně opalizovalyperl y.

Hned za králem vy skoi la jeho napůl na há mladi ká zrz avá

soulonice ausedla mu knohám.

Zdruhých nos ítek shekánímaza pomo ci otr oka vysto uil starý vele kně zPolydóros.Bílá říz aho halila a pokotn íky . Byl pr avým Mínoo vý mopakem vysoký, tíhlý ako stna tý. Jeho nos se podobal zob anu dravého ptá ka .

Daidalos se překulil ze sít ěahbitě vstal. emu vděím za tvou vzá cnou návtěvu,vl adaři z boské krve , buď ti est avěná sláva? přivítal Mí noa obv yklý mi frá zemi. Podrbal se vrozcuchaných vlas ech atlusté sytě ervené rty se mu pod ernými kníry roze vřely vúsm ěvu, jím dával najevo svou radost, e kněmu zavítal samotný vladař.

Náhodě,usmál se Mínós apoloil dla ňna dívinu hlavu. Je njsme ta kprocházelikolem.

Vodím naeho vl adaře, buď mu est avě ná sláva, pokra ji

aukazuji mu, jak se lidem dobře ije, vysvětlil Poly dór os.

Ví, Daidal e, je to takov áexkurze, řekl byc h. Kdo by měl zn át

pomě ry na ostrově lépe ne já, ve lekně z? Vichn iKr éYané

jsou tak Yastní! Vinohradníci,rybáři, ba iotro ci, rovně řeme slníc i, pa stýři... imy kněí jsme Y astní. Bo hové nám v em

přej íaukazu jí nám svou las kavou tv ář.

Daidala Polydorovaslo va zneklidnila.Cose toděje? Dobře věděl, e Mínós nevyt áhn ezpaláce paty, jak jerok dlouhý . Kd oho např íkla dkdy viděl vpř ístavu? Nikdy nevsto upil do vesnic po dhor ou Ídou ae by mě lnav t ívit tolik krásná pro - vinní měst ana jih uostrova, to ho snad nikdy ani nen apadlo. Ateď naj ed nou pr ýex kurze... Onsám do těch mě st zavít al ji něko likrát, neboY se vnich cítil mnohemlép ene vblízkosti minojsk ého palác e, jen ho drtil svou obludnouvelik ostí; avak hl avn ěho drtila králova pří tomnost,jeto nik dynevě - dě l, kdy ho Mínós opět povolá ksobě asv ými vás ty ho bude zdrova tod práce. Kdy by se v ak odstěh ov al, aby měl větí klid, musel by sevzdát Ariad ny ato by, jak byl přesvěden, nedokázal. Prin cezna mu by la nadeve!Toho dne vak jetě nem oh l tui t, e ji v blízké budoucnostivskutku bude muset voli tmez idv ěma póly svého i vot a: me zi sl ávou vy - nálezce amezi Ar iad nou...

Leel jsi vsíti jako ulovená ryba! podivil se Mínós. TasíY kodpoinku, př íteli, to je tvůj vynález?

Ovem! Není na světě mnoho věcí, je bych nevynale zl právě já.

Mínós se rozhodl, e si síY vy zkouí .Opa trně se do ní po - sadi l, ale kdy ule hl ,sí Yse př etoila aon svýkřikemvypadl anaraz il si rameno. Ulekl se, jako kdyby byl spad lze str omu . Einachmé si v okn ě ch ytila hlavu do dlaní a ob rátil a oi vsloup, avak Daidalossenaopak neu bránil smíchu. Krá li, buď ti es tavěná sláva, le í vtrávě jako zr alá hru k a! Ne - přeraz il sis nos ?

B ůh Mínós se tvo uvinou zranil! zvolal vnejvyí úzko sti velekněz. To ti přijde draho , Daidale ! Přiskoilke králi ahorlivě mu pomáhalna nohy.

Nejsou bo hov énesmr telní atudí inez raniteln í? stále seDa ida la dr el smích.

Mínós netrpěl ivě vel ek něze odst r ilazvedl se na nohy bez jeho po moc i. Daidalosnem luví do větru ,Polydor e, tak comého pří tele ok řikuj e?! Ty jako vele kněz bys měl ví cne kdo jin ývěd ět, e já bůh, jak říká ta dy Daidalos,jsem opr avdu nesmr telný anezrani telný.

Ale takov ásíY je vhodná leda kry bolovu, nikoli aby vní lehá val krá l, dr el se své ho velekně z, jeho tvalo, e ho Mín ós tak odbyl.

Leda krybolo vu? Takto uvau je plochý rozum bez roz - letu předst avi vo sti. Krybolo vu? Ovem, ale té klen oení ! Ktvůrímu leno ení, při pomněl Daidalos. R ád bych se tě zeptal, Polydore,můe tě jako veleknězeněkdy napadnout tvůrí mylenka?

Nebylo pochy b, e Daidalo sse velekněz inep okrytě posmívá ,on to va knepost řehl. K emu by mně mohl ypo -

slouit nějaké tvůrí my lenky? od větil Polydór os důstojně

spř eva hou svého úřadu. Já vůbec nepotřebujimys let, sta í,

aby ch se dr el tradi c!

To je dobře, e odm ítá myslet, pravil Daidalos.Neb oY kdoví, co bys vymyslel!Obrátil sekMínoo vi apo á dal ho o svolení: Dovolí,aby ch se opět nat áhl? Aani by ek al na královo svolení, co bylo více ne neomalené,ulehl aele - gantně síY rozhoupal.Nedalo se pochybovat, e se předv ádí , co Mínós naro zdíl od veleknězepostřehl, svo unesp okoje - nost vak neda lnaje vo..

Je to veli ce pohodln é. Nik de se necítím tak uvolně ně, jako na zahradě při kývavém pohy bu, řekl Daid al os avypliv l smít ko tabáku.

Zn ám zábavnějíkýv avý pohyb, od větil Mín ós. Ta kový ten nahoru adolů.

Zrzka, je to zas lech la, se zvo nivě rozesmál a a pohyb y pánve př edvedla, jaký to poh yb měl její pán namysli. Vladař e to pob avilo, při sko il k ní a poplácalji po zadku. Vtipná holka! ocenil ji.

Nechc e to zkusi tjetě jednou, příteli? Nik de lověk ane - napad aj ítak skvělé my lenky, jako na zahr adě vsíti, pravil Daidalos avypli vl ze rtu dalí smítko virginskéhotabáku .

Tebe nejlepí mylen ky napadajív ryb ářské sít i? Není divu ,tvů jotec byl vAthénáchprodavaemryb, pokud se ne - pletu. Ale mě napad ají na trůně! To je ten rozdíl mezi ná mi dvěma.

Mínoov aso ulonicevytáhla znosítek bronzovézrc ad lo apoda la je otroku, aby je podrel před její tvá ří. Kdy obraz zrzavých vla sů dopadl na vyletě nou plochu, zrcadlo na chvíli zaplá lo ohně m. Nebylo to nebe zpen é, Zrzka lehce foukla aoheň po hasl. Přiklonilatvář blí ama lovala si fran - couzskou rtěn ko usv éhluboce vykrojenérty.

Řekl bych, namítl Daidalos sjistotou vhla se, e není a tak důleité, kde semy lenky vylí hno u.

Ne?

Hlavně aby se vyl íhly, trval na svém. Trů nnebo ryb ářská síY! Důleitějíje, co nového ty my lenky přiná ejí.

T voj emy lenky by se teď měly toi tkolem toh o, jak pos - tav it lodě, co by pluly po moři stejně rychle jako delfíni.

Myslím teď na něc o jiné ho, zavrtěl Daidal os hlavou. Chtěl bych ovládno ut vítr avzn áet se vys oko po doblaky jako moř ský orel.

Co je to zase zablbost! Já chci od tebe flotilu! VMínoo vi se ji zvedala zlost. Pře jel dlaní přes ob liej a rozm azal si make-up. Jeho tvář se teď podobal aakovskýmtvářím po - tulných ej díř ů, ji na trit ihul ákali své posměvané pís - niky. Neříkámto dost srozumitelně, Daidale? Moje tr pělivost má své meze.

Bude ji mít, tu svou flot ilu ,můj vzácný přítel i, ale teď jaksi zrovna ... zkrátka pod ná tl akem nemo hu pra co vat! My - lenky se mi vhlavě rodí pouze vatmosféřesvo body. Slyí, zavolal na Ein achmé, její tv ář se opět bělala zaoknem při - nes ovoce adbánek vína. Ví, králi, buď ti est avěná sláva, volnost my len íasvoboda

Volno st my lení! uk líbl se Mí nós apokrábalse nabři e .

Ty snad an ine ví, co říká, Daid al e. Kdyby do lo ktomu ne -

dop atř ení alidé měli být svobodní,ro zhodovaliby osob ě

sami anepotřebovaliby nad sebou krále.

A nakon ec by od vrh li i boh y! přidal se Polydóros.

Amoná doko nc e i kně ze! ot řásl se hr ůzou. To by byl

kon ec civiliz ace.

AY jsou lidé dál nesvobodní, to mi nele í ani vpatě .Al ejá,

já Daida los, svoboduvyaduji! Pro se be! Protoe já jsem

Mistr.

Otrok, jen dr el př ed tv áří Mńoovy milostnicezrcadlo,

ztratil pud sebezáchovyavolnou rukou sáhl Zrzce na ňad ra

azmá kl je. Ned ala si to líb it aprudce ho od strila. Ji, kt erá celá patří samotnémubohu, nebude osahávat nějak ýotro k!

Tak Mistr, ří ká , poznamenalMínó sarty se mu zk řivily

doús měku. Jene! Kdy mě napadne, bude otroke mna

galéře. Aneb okdy ti kat setn ehlavu ,co bych ti samozřejmě

nepřál , poř ád jetě bud e Mist r, anebo u jenom pouhá

mrina pro psy? Ví, můj drahý věrný příte li, pravi ldůvě rně,

na tr ůně mě někdy napadají ,tobys ani neřek l, idosti ne -

bezp ené mylenk y. Obráti lse kvelit eli ga rdistů ase zpo -

děním títivě ukázal prstem na otroka. Opo váil se sáhnou t

namil ost nici vzneenéhoboha! Co stako výmneznab ohem,

stakov ým hovadem?Utlute ho, hned !

Gardisté se na neY astníka vrhl ipě stmi. Po něk ol ika ra -

nách upa dl do be zvědomí.Dobil iho golfov ými holemi apro -

toe na něho neb yl hezk ýpo hle d, odvl ekli hona pranou

cestu, vedoucí od Dai dalovy vil ydolů kpaláci.

Mínós se protáhl achvíli sedív al na zrzku, kter áse vmi -

lostn ém roztoueníválela po trávě asah ala si do roz kro ku,

neboY byl ojej ípovinnostíudrov at král evne ustál ém ero -

tickém vzru ení.

lechta v palác i, vich ni ti darmoroutijsou a hrůza

nudní aotravní, nemám pravdu, Polyd ore?

Velekněz neodpověděl ani tak, ani tak.

Ale rozmlouvatstebou, Daidale, po kr aoval Mínós mi -

lostivě, to je ú asně osvě ují cí! Zastav se uměveer, přivezli

minovou zás ilku Chateauneufdu Pape, Dáme si do no su a

můe si taky za ukat, při vezli mi tanenic ezMo ulin rou ge .

Naj de umě ijiné cizí ens ké, u sis to někd yrozdá val na -

přík ladsAn gliankou?

OdpusY, e musím tvé pozv ání slítostí odm ítn out. Zrovna

teď mne ta dy v síti něco napadlo , chtěl byc h to hodi t na

papír

e ty se tak vyhýbá enské spoleno sti! Anebo.. .posly,

přít eli, nemá ty nakonec něja kou tajno ulásku ?Tajné lásky

bývaj í nebezpené , někdy dokon ce smrdí katem. Odkud má ten nádherný hrozen?podivi lse aodtrhl zněj tři tyři bobule.

Uk ra dl jsem jej na Panopeov ěvinici.

Takové hr ozny se nerod íani na mémvinoh radu! Co říká, Polydore, nem ěl bych mu tu vinic izkonfiskovat? V dyY je to nevkusné, ab yna lechtickérév ězrály větí hrozny ne na královské! Ajá tomu lověk uve ra sv ěř il vel ení nad svým vojskem!

Zítra ho můe zase odvolat,poznamenal velek něz

Taky pravda. No nic, Po lydore, tu exkurzi po Yastné Krétě u přeru íme azahrajemesi golf. Měl by ch zhu bnou t, abych se tak nepotil, poradili midoktoři. Daidal e, nec hce seknám přidat?

Musí ti stait, kdy porazí Polydora.

Při své exk urzi jsme se ta ky za sta vili na tri ti , vzpom -

něl si jetě Mínó s. Kréta se utápí vbla hobytu, Da idale. Toho

ovo ce, co jsem tam viděl! Azel eni ny aryb amasa! Atěch kej -

klířů, komed iantů a zpěvák ů! Umění jet ě nikdy tak ne -

vzk vétalo, jako zamé vlády, ve lekn ěz to ta ky říká. Bohu el

musel jsem vyslechn out inechu tné pís niky pln énevhod -

ných avl astně uráli vý ch naráek na můj majestát.

Někt eř í zpěvá ci si trou fli rýpno ut i do princeznyAri - adny, při pomněl vel ekněz starostlivě .B ýt po mém, vechny ty po směv ák y, co se tak nehor ázným způsobemotírali ona - eho vladaře, by ch posla lpod seker u.

To by byl oponěkudkruté, namí tl Mínós. A tak jsem tu troufa lou seb ranku pouze vyhostil ze země. Teď u jsou na moři anemůu vyloui t,e půjd ou ke dnu, proto e něk do prý ty lodě navr ta l. Přitiskl dlaně na zrzin zadek apostr il jido nosítek, sám se vak jetě ohlédl kDaidalovi asekl proti němu prstem. Tajné lásky jsou někdy více na oích, ne ty při znáv ané. Nechá si to projít hlavou? Neeka lna odpověď a tě kopádněnas toupil ke své zrzavé soulon ici, je se k ně mu okamitěpřit ulila. Otroci nosítka vyzvedli na ra - mena avydali se kbrá ně.

Nosítk ase houpavě vzd alovala avozík sgolf ovými holemi poskakoval po hr bolaté ces tě.

Má nejvyí as, pane! var ovala Einachmé. Ane bo tys neslyel, co Mínós říkal? Já tito klidně zopakujuto otý tajný lásce. Sbal si svejch pět ves tek... to jako chci říct sbal si veck osvý zlato aodpluj zostrova. Sna dto jetě stihne, ne krá lpři káe uzavřít příst av. Má mti to zlato přinýst? No co kouká, dob ře vím, es je zak opal ve sklep ěpod amfor ysole - jem avínem .

Mám pro něho příl i velkou cenu, ne aby... Kd oby mu pak po stavil tu jeho flotilu?

Nemá onic větí cenu ne otrok, co sáh na jeho zrzk u. Pro ty se tak přeceňuje?Pro sipořá dmyslí ,e nad tebe nen í?

Einachmé, mne ochr aňuje Pal las Athéna ,nejmoud řejí

zevech olympských, odvěti lsjis tou vhla se.

Pro by tě měla ochraňovatPallas Athéna.? To je něja ká

bohyně, e jo? Já sem vesvý zemi zna la jiný bo hy, ale u se m

nanědoista zapomněla. Pr o bys emje měla no sit vhlavě?

Něco ti řeknu Pallas Athéna se na tebe vykale! Ja ko kadej

jinej bůh nalověka ka le, ta kona jistě tak y.

Zavři klapaku a zmiz do ku chyn ě! A připrav jehněí.

Aneabys je za se při pálila!

Kolikrátti mám jetě opakovat ,e bude mít chobot nici?

Pokej je tě. .. ne ví, kde je Ikaros? U jsem ho neviděl...

kdy jsem ho vlastně viděl na posled?

To ti můu říct přesně, pane minulej tejd en ve tvrtek .

Ok liv ěsi mu vy nadal.

Pro hned vyna dal? Jen om jsem mu trochu dom luv il,

jako otec. Kon eně byseu měl ně eho ch ytit! Snad by ho

neubylo, kdyby mi aspoň řekl, ským se přá telí.

To ti můu říct za něho. SPanopeem,odpo věděla su e.

S Panopeem?Stí mpr delká řem, co se lísá do krá lovy pří -

zně ana ka dém kroku mne poml ouvá? Pobou řilo hoto.

Einachmé, to jsi ale nemohlamyslet váně!

Můu to taky od volat, kdy mito přik áe.


Daida los rozzlobeněpo ní hodil kropicí ko nví, ale sluka vas uhnula .Konev dopadla na kámen, jen to břink lo.

Tak já u rai du připálit toho platejse, jestli to ovem na - konec nebude cho botn ice , který ty nevím pro říká jeh - něí.

Daidalos ulehl zpátky do sítě. U ani nepama tova l, kdy na - posled tak dlouho lenoil. Mírně se roz kolébal azavřel o i, avak dř íve ne usnul, při běhla na zahradu ksmrti vyd ěená Ei nachmé.

Jako bysem to neříkala,vstávej, pane! Hrnou se knám vojáci, u sou pod vinohradem!

Co je mi do nich , nutil se Daidaloske klidu. J si ty ale hysterická!

Tak já sem hys terická? Jetě sem tineřekla ,kdo tyozbrojence vede, to snad steb ou pohne. Pano peu s! Pochy buju, e bysektobě hn al na kávu akouse kbábovky .

Daidalos ztrat il rovn ová hu a vypadl ze sítě na břicho. Váhavě se postavil azahleděl sekvyvrácenébrá ně.

Na co je tě eká ,pane? Ute! VdyY tijde okejhá k!

Př ipadá mi absurdní, e by Mínós, ostatně právě hraje golf

Kdy boskej vladař, buď mu est avěn ásláva,, uklí bl a se, vypad ze sítě ,posmí val ses mu. Avůbe csis poutě lhubu nap acír. Myslel sis, e ti to projde? Ato u ani nepřipo mí - nám Ariadn u, jen om bysem seopakov ala. Utíkej, u ina to zlat ose vyka li autíkej!

Utí kej ... ale kam? Po prvé přiznal, jak je ne jist ý. Tak dobře ,aY jepo tvém. AIkar ovi řekn i, aYvzká e Ariadně, e měna jde vlabyr intu, ona bud evědět... ujsme se tam schá - zeli.

Vechn oho nut ilo, ab yse rozběhl co nejrychleji,ava k ovládl se avyel zadní brankou volným krokem, jako by si vye lpřed ob ědem na pr ocházku,aby mu lépe trá vilo.

Ein achmé ztěka pokl ekla asáhla po motyce.Nedoká - zala se sou střed it ajejí bronzovéostří obas ro zseklo cibu li. Vojáci vběh li na zahra du dříve, ne ekala. Panopeuskní při - skoil avykřikl: Co, je doma?!

A to jako kdo?

Nedělej seblbá! Kdo asi !

To jako můj pán? Co by děla ldoma? Běh áněkde za hol - kama. Auhn i, kouk ni ,jak si mi polapal zá ho n!

Panopeus ji nakopl, a pa dla tv áří do hlíny, apřik áz al vo - jákům, aby prohledalidům od sklepa a po střechu.

Ten chlap vám nesmí utéct! vytěkl. Kdy bo sk ývlada ř hraje gol f, nes ná ípatné zprávy.

Vojác isdýkou vruce hned nato vtrh li do domu aPano - peus se nakloni lkEinachmé.Jeho tvář se vokamikupro - měnila abyla las kavá.

Jistě ví, kam schov al své zlato.

Zl ato? To měchce rozesmátnebo co .Jak jábysem to mohla vědět? Zrovna já!

Ro zděl íme se spolu, slíb il jí. Nechcebýt bo hatá ?

Kdo bynechtěl ,pa ne? Bejt bohatá, hned bysem si na trhu kou pila dvě otr okyně, aby mě obskakovalyajá si kone ně na starý kolena mohla sednou na prdel aroz ka zovat.

No vidí!

Kdy já ale nic nevím.

Panopeus vytrhl z poc hvy me a nam ířil jej proti její hrudi. Po laskavo sti vjeho tváři u nebylo ani pam átky.

To zlat o, bábo blbá!

Kdy ví m, tak ví m, ale kdy nev ím, tak ne vím. A teď zrov na nevím. Kdy mě probodne, nic na to mnezmění.

e ptáek uletěl, to Pa nopea netráp ilo. Vak ony ho stráe dří ve nebo pozd ěji polapí apřivleou pod dvojito usekeru ! Zost rov aneu tee. Náladu mu zkazi lo něc ojinéh o: opravdu sibyl jist, e vdomě najde veliké bohatstv ízlaté poháry , perl y, labas trové kazety, skříňky ze slo no viny, perk yadr ahé lát ky, avak vojáci mejdícídomem mě li stále jen prázdn é ruce. Nakonecse musel sm ířit, e sizDaidalovyvily ád né bohatstv íneodnese.

Ty! při kázal jedno mu vojáko vi a ukázal na Einachm é. Odveď ji doprádelny,e je to na mů jro zkaz.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist