načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Dětská endokrinologie do kapsy - Renata Pomahačová; Božena Kalvachová;

Dětská endokrinologie do kapsy
-20%
sleva

Kniha: Dětská endokrinologie do kapsy
Autor: Renata Pomahačová; Božena Kalvachová;

Průvodce nejčastějšími poruchami endokrinního systému u dětí a dospívajících, diagnostika a léčba z vlastní praxe autorek. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní (poslední kusy u dodavatele, dodání s pravděpodobností 90%)
Vaše cena s DPH:  250 Kč 200
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: MLADÁ FRONTA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 152
Rozměr: 186 x 116 x 14 mm
Úprava: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: 1. vyd.
Vazba: Vázaný
Datum vydání: 1. 7. 2013
Nakladatelské údaje: Praha, Mladá fronta, 2013
ISBN: 978-80-204-2936-0
EAN: 9788020429360
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Průvodce nejčastějšími poruchami endokrinního systému u dětí a dospívajících, diagnostika a léčba z vlastní praxe autorek.

Popis nakladatele

Cílem publikace je podat především praktickým lékařům pro děti a dorost a pediatrům na lůžkových odděleních přehledné a srozumitelné informace o nejčastějších poruchách endokrinního systému u dětí a dospívajících a přispět tak k včasnému odhalení často závažných endokrinních chorob.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány poruchám růstu, puberty, štítné žlázy, nadledvin, vodního hospodářství, sestupu varlat, kalciumfosfátového metabolismu a dětskému diabetu. Každá z kapitol začíná stručnou obecnou charakteristikou onemocnění. Následují kazuistická sdělení, prostřednictvím kterých autorky upozorňují na klinické a laboratorní nálezy vedoucí ke konečné diagnóze příslušné endokrinopatie. V závěru všech kapitol jsou pak uvedena doporučení pro praxi z hlediska diagnostiky a léčby, která vyplývají z obecných, ale i z vlastních pozorování autorek.

Text je vždy doplněn o obrazovou dokumentaci a kapitola o poruchách růstu u dětí navíc o patologické růstové křivky.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Renata Pomahačová; Božena Kalvachová; - další tituly autora:
Dětská endokrinologie do kapsy Dětská endokrinologie do kapsy
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ř e d m l u v a.................................................................................. 10

1 P o r u c h y r ů s t u .......................................................................12

1.1 Obecné poznatky k fyziologickém u růstu dítěte . 12

1.2 Faktory ovlivňující rů st ...............................................13

1.3 D efinice poruchy rů s tu a je jí p ř í č i n y ......................14

1.3.1 M alý v z r ů s t............................................................14

1 .3 .2 N adm ěrný r ů s t....................................................16

1.4 H odnocení rů stu a vývoje d ítě te ..............................16

1.4.1 Posouzení genetického růstového

p o ten ciálu d ítě te................................................. 16

1 .4 .2 R ůstová r y c h lo s t................................................. 18

1 .4 .3 L ineárnost r ů s t u .................................................21

1 .4 .4 P roporcionalita tělesného r ů s t u ...................21

1 .4 .5 H odnocení p o hlavn ího výv o je.........................23

1.4.6 Biologické zrán í je d in c e....................................24

1.5 Současné indikace léčby růstovým horm onem . . 24

1.5.1 Praktické poznatky k diagnostice pacientů

s deficitem růstového h o r m o n u ...................25

1.5.2 Praktické poznatky k diagnostice dívek

s T urnérovým s y n d ro m e m ..............................28

1.5.3 R ůstové se lh á n í navazující na

in tra u te rin n í růstovou re ta rd a c i...................29

1.5.4 Praderův-W illiho s y n d ro m ..............................30

1.5.5 Lériho-W eillův syndrom .................................31

1.6 N ěkteré další příčiny poruchy rů stu

a jejich lé č b a....................................................................31

1.7 Závěrečná doporučení pro p r a x i.................................33

6


Obsah

2 P o r u c h y p u b e r t y..................................................................36

2.1 Obecné poznatky k fyziologickém u

p růb ěhu p u b e r ty .............................................................36

2.1.1 A d r e n a r c h é................................................................36

2.1 .2 C o n a d a r c h é................................................................37

2.2 Poruchy puberty u d ív e k ...............................................41

2.2.1 Predčasná p u b erta (p u b e r ta s p ra eco x) ..............41

2.3 Poruchy puberty u c h la p c ů .........................................44

2.3.1 Předčasná pu berta (p u b e r ta s p ra eco x) ..............44

2.4 P u b erta s ta rd a u chlapců a d ív e k....................................46

2.4.1 Príčiny opožděné p u b e r ty.................................46

2.5 Inkom pletní form y puberty .......................................49

2.5.1 T ela rch é p r a e c o x.......................................................49

2.5 .2 P u b a rch é p r a e c o x....................................................... 50

2.5 .3 Izolované v ag in áln í k r v á c e n í.........................51

2.6 P ubertální g y n e k o m a s tie............................................51

2.7 Závěrečná doporučení pro p r a x i.................................52

3 P o r u c h y š t í t n é ž l á z y ..........................................................54

3.1 Obecné poznatky k funkci štítn é ž l á z y ....................54

3.2 Vrozené poruchy štítn é ž lá z y.......................................55

3.2.1 K ongenitální hypotyreóza en dem ická . . . 56

3.2.2 K ongenitální hypotyreóza sporadická . . . 56

3.3 Získané poruchy š títn é ž lá z y .......................................60

3.3.1 D ifuzní s t r u m a ....................................................61

3.3.2 Juvenilní lym focytární ty re o id itid a 62

3.3.3 Juvenilní Cravesova-Basedowova choroba . 66

3.3.4 Subklinická ty re o p a tie.......................................68

3.3.5 A kutní su p u rativ n í ty r e o id itid a...................69

3.3.6 S u b ak u tn í tyreo id itid a (De Q uervainova,

obrovskobuněčná, g ran u lo m ató zn í) .... 69

3.3.7 N ádory štítn é ž l á z y ............................................69

3.4 Závěrečná doporučení pro p r a x i.................................71

4 P o r u c h y n a d le d v in .............................................................73

4.1 Obecné poznatky k funkci n a d le d v in......................73

4.2 A drenální in s u fic ie n c e..................................................74

7


4 .2 .1 K linické a laboratorn í příznaky

p rim á rn í a d re n áln í in su fic ie n c e...................74

4.3 Vrozená p rim á rn í a d re n á ln í in su fic ie n c e..............74

4.3.1 Vrozená a d re n á ln í h y p e rp la z ie..................... 75

4 .4 Z ískaná p rim á rn í a d ren á ln í in s u fic ie n c e.............83

4.4 .1 A ddisonova choroba .........................................84

4 .5 H yperfunkce kůry nadledvin ...................................86

4 .5 .1 P rim árn í h y p e ra ld o ste ro n ism u s...................86

4 .5 .2 C ushingův syndrom .........................................86

4 .6 O n em ocn ění dřen ě n a d le d v in...................................90

4.6 .1 Feochrom ocytom ..............................................90

4.7 Z ávěrečná doporučení pro p r a x i................................91

5 P o ru c h y v o d n íh o h o s p o d á řstv í ...................................93

5.1 O becné poznatky k p ro b le m a tic e.............................93

5.2 D ia b e te s in sip id u s cen tra lis (n e u r o h u m o r a lis ).....................94

5.3 D ia b e te s in sip id u s ren alis ....................................................98

5.4 Závěrečná doporučení pro p r a x i................................99

6 P o ru c h a s e s tu p u v a r l a t..................................................102

6.1 K ry p to rc h ism u s.............................................................102

6 .2 R e te n tio t e s ti s in q u in a lis....................................................102

6.3 V zestup (ascensus) v a r le te............................................103

6 .4 Léčba k ry p to rch ism u a r e t e n c e ...............................103

6.5 D iferenciální d ia g n o s tik a.........................................103

7 P o ru c h y k a lc iu m fo sfá to v é h o m e ta b o lis m u . . . 105

7.1 O becné poznatky k p ro b le m a tic e............................105

7.2 R a c h itis z n ed o statk u v ita m in u D ............................106

7.3 P rim á rn í h y p e rp a ra ty re ó z a.......................................108

7 .4 H y p o p a ra ty re ó z a..........................................................110

7 .5 P se u d o h y p o p a ra ty re ó z a............................................111

7.6 Závěrečná doporučení pro p r a x i...............................112

8 H yp o g ly k em ie v d ě ts k é m věku .................................114

8.1 O becné poznatky k p ro b le m a tic e............................114

8.2 Příčiny hypoglykem ie ...............................................116

8 .2 .1 Inzulínom p a n k re a tu.......................................116

8


Obsah

8 .2 .2 Perzistující hyperinzulinem ická

hypoglykem ie k o je n c ů.....................................117

8 .2 .3 Deficit g lu k o k o rtik o id u..................................117

8 .2 .4 Těžký deficit růstového h o r m o n u 118

8 .2 .5 Porucha p-oxidace m astný ch kyselin . . . 118

8 .2 .6 K etotická hypoglykem ie ...............................118

8 .2 .7 Choroby ja te r .....................................................119

8 .2 .8 Exogénni etiologie h y p o g ly k e m ie 119 8.3 Závěrečná doporučení pro p r a x i............................120

9 H y perglyk em ie v d ě ts k é m v ě k u ..................................123

9.1 Možné příčiny zachycené zvýšené glykem ie . . 123 9.2 Vyšetření při záchytu opakované

zvýšené lačné glykem ie .............................................124

9.3 D ia b etes m e llitu s 1. typu ................................................128

9.3.1 I n z u lín...................................................................129

9 .3 .2 Regulovaná s tr a v a.............................................132

9.4 A kutní kom plikace v p rů b ěh u léčby

pacien tů s T I D M ..........................................................132

9.4.1 D iabetická ketoacidóza ..................................132

9 .4 .2 H ypoglykem ie.....................................................132

9.5 D louhodobé sledování diabetického d ítě te . . . 134 9.6 Diabetes mellitus 2. typu ................................................134

9.7 Závěrečná doporučení pro p r a x i...............................135

Slovo o a u to rk á c h ................................................................137

P o u ž itá a d o p o ru č e n á lite r a tu r a ..................................139

Seznam p o u žitý ch z k r a t e k ................................................141

R e j s t ř í k ......................................................................................145

9
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist