načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Depresivní porucha v neurologické praxi – Miroslav Barták

Depresivní porucha v neurologické praxi
-7%
sleva

Kniha: Depresivní porucha v neurologické praxi
Autor: Miroslav Barták

Moderní informace o depresivní poruše, návod k praktické diagnostice a terapii depresivní poruchy. Pro lékaře neurology. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  490 Kč 456
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 280
Rozměr: 23 cm
Úprava: ilustrace (některé barevné)
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Psychiatrie
Jazyk: česky
Datum vydání: 30.03.2005
Nakladatelské údaje: Praha, Galén, Lundbeck, 2005
ISBN: 978-80-7262-306-8
EAN: 9788072623068
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Moderní informace o depresivní poruše, návod k praktické diagnostice a terapii depresivní poruchy. Pro lékaře neurology.

Popis nakladatele

Kniha vznikla na základě dlouhodobé spolupráce Psychiatrické a Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Je určena neurologům, kteří ve své praxi musí v rámci komplexního přístupu k nemocným často kromě základního neurologického onemocnění řešit i doprovodné depresivní symptomy, a jistě poslouží i praktickým lékařům, kteří mají nemocné ve své dlouhodobé péči. Může být přínosem také pro psychiatry při konziliární činnosti u neurologických pacientů. Přáním autorů je, aby se tento text stal nejen zdrojem moderních informací o depresivní poruše, ale také srozumitelným návodem k praktické diagnostice a terapii depresivní poruchy lékařem-nepsychiatrem.

Argumentů, proč bychom měli aktivně zasahovat do průběhu depresivních poruch vázaných na tělesná onemocnění, je nespočet a k základním patří průkaz, že pokud se nemocný současně trápí také psychickými příznaky ve formě depresivního syndromu, má základní onemocnění horší průběh a je hůře léčebně ovlivnitelné. V případech některých chorob dokonce prokazatelně zvyšuje mortalitu nemocných. V současné době, kdy je vynakládáno nesmírné množství prostředků na specifickou léčbu řady chorob, by bylo chybou nepokusit se ovlivnit psychickou poruchu, která je svou závažností a dopadem na kvalitu života rovnocenná somatickým příznakům.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Miroslav Barták - další tituly autora:
Další, prosím... Další, prosím...
Úvod do homeopatie nejen pro stomatology Úvod do homeopatie nejen pro stomatology
 (Papírenský sortiment)
Vybarvi si zvířátka Vybarvi si zvířátka
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

SEZNAM ZKRATEK................................................................... 15

PŘEDMLUVA................................................................................19

OBECNÁ ČÁST

1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

A DIAGNOSTIKA (Tereza Uhrová).......................................23

1.1. E p id e m io lo g ie.......................................................................... 23

1.2. K lin ick ý o b r a z ...........................................................................24

■ Psychotické příznaky..................................................................25

■ Průběh depresivní p o ru ch y.......................................................27

1.3. K la s if ik a c e....................... 28

■ Další poruchy nálady..................................................................30

1.4. D ia g n o s tik a................................................................................31

■ Mírná depresivní ep iz o d a..........................................................32

■ Středně těžká depresivní ep iz o d a............................................33

■ Těžká depresivní epizoda bez psychotických p říz n a k ů 33

■ Těžká depresivní epizoda s psychotickými příznaky...........33

■ Organická depresivní p o ru c h a.................................................33

1.5. K lin ic k é p o z n á m k y................................................................36

1.6. D ife re n c iá ln í d ia g n ó z a.........................................................39

1.7. Č asté d ia g n o stic k é o m y ly .....................................................41

2. ETIOLOGIE A PATOGENEZE

DEPRESIVNÍ PORUCHY (Martin Anders).......................... 43

2.1. B io lo g ick é f a k t o r y ..................................................................44

2.1.1. N euroanatom ické nálezy...........................................................46

2.1.2. Neurofyziologické ab n o rm ality............................................... 47

2.1.3. Elektromyografie a kognitivní evokované p o tenciály 48

2.1.4. N eurochem ické nálezy...............................................................48

2.1.5. G enetické nálezy a vulnerabilita ke vzniku depresivní

p o ru c h y.......................................................................................... 51

2.1.6. Im unoneuroendokrinní zm ěny................................................52


H / D e p re s iv n í p o r u c h a v n e u r o lo g ic k é p ra x i

2.1.7. C hronobiologie............................................................................53

2.2. P sy c h o so c iá ln í f a k t o r y .........................................................54

2.2.1. Psychodynamické te o rie............................................................ 55

2.2.2. Kognitivně-behaviorální te o rie................................................ 56

2.3. Z á v ě r............................................................................................. 57

3. TERAPIE DEPRESIVNÍ PORUCHY (Martin Anders).... 59

■ Cíle te ra p ie....................................................................................59

■ Možnosti léčebného ovlivnění depresivní p oruchy.............60

3.1. F a rm a k o lo g ic k á t e r a p i e ........................................................6 l

3.1.1. Vlastní terapeutický p o stu p......................................................63

■ Akutní terap ie...............................................................................64

■ Pokračovaeí a udržovací te ra p ie...............................................65

3.1.2. Klasifikace antidepresiv, m echanism y účinku

a perspektiva vývoje.....................................................................67

■ Antidepresiva 1. g enerace...........................................................69

D osulepin..................................................................................71

Im ipram in.................................................................................71

C lom ipram in............................................................................71

A m itriptylin..............................................................................71

D ibenzepin...............................................................................71

N ortriptylin..............................................................................72

■ Antidepresiva II. g en erace.........................................................72

M aprotilin.................................................................................72

M ianserin................................................................................. 72

■ Antidepresiva III. g e n e ra c e.......................................................73

Fluvoxam in...............................................................................74

Fluoxetin...................................................................................74

S ertralin.....................................................................................74

C italopram................................................................................75

Escitalopram............................................................................75

Paroxetin..................................................................................75

T razo d o n.................................................................................. 76

R eboxetin..................................................................................76

■ Antidepresiva IV. g en erace........................................................76

Venlafaxin.................................................................................77

M ilnacipran..............................................................................77

B u p ro p io n................................................................................77

■ Jiné inhibitory zpčtného vychytávání m onoam inů.............78

■ Látky zvyšující zpětné vychytávání se ro to n in u.....................78

■ Antidepresiva přím o ovlivňující rec e p to ry...........................79

Blokátory a 2-ad renoreceptorů..................................................79

M ianserin..................................................................................79

M irtazapin.................................................................................79


'ч > ј U J

Ч

O b s a h / 9

Agonisté 5-HTiA-receptorů..........................................................80

B uspiron................................................................................... 80

■ Inhibitory m onoam inooxidázy................................................80

3.1.3. Poznámky ke strategii terapie antidepresivy.......................82

3.1.4. Přídatná psychofarmakologická te ra p ie............................... 82

■ Anxiolytika....................................................................................82

■ H ypnotika......................................................................................83

■ Thym oprofylaktika.....................................................................83

■ Antipsychotika.............................................................................84

3.1.5. Vysazování m edikace................................................................. 85

3.1.6. Změna antidepresivní tera p ie..................................................86

3.1.7. Terapeutický pokus u nejasných klinických sta v ů.............88

3 .2. J in é b io lo g ic k é m e to d y t e r a p i e ....................................... 88

3.2.1. Elektrokonvulzivní terap ie........................................................89

3.2.2. Repetitivní transkraniální m agnetická stim ulace................92

3.2.3. Stimulace nervus v ag u s.............................................................94

5.2.4. P sychochirurgie..........................................................................94

.2.5. Spánková d ep riv ace................................................................... 95

.2.6. F o to terap ie...................................................................................96

.2.7. Tělesné c v ičen í............................................................................97

3 .3. P s y c h o te r a p ie...........................................................................98

3 .3 .1. Základy psychoterapeutického vedení pacienta

- nespecifická psychoterapie....................................................99

Přístup lékaře p ři kontaktu s depresivním p acientem 100

Informování nem ocného o postupu terap ie.........................100

Nejčastější chyby, kterých je třeba se vyvarovat................. 101

3.3.2. Specifická psychoterapie....................................................... 101

■ Druhy specifické psychoterapie.............................................102

D oporučení pro individuální formy psychoterapie 105

■ Skupinová psychoterapie.........................................................105

3.3 .3. Indikace psychoterapeutické léčb y .......................................106

■ Psychoterapie jako metoda volby...........................................106

3.3.4 . Psychoterapie depresivní poruchy

provázející tělesná nem o cn ěn í................................................107

3.3 5. Edukační materiály

jako psychoterapeutická in te rv en c e......................................108

3.4 . Z á v ě r......................................................................................... 108

4. DEPRESIVNÍ PORUCHA V NEUROLOGII:

ÚSPĚŠNOST DIAGNOSTIKY A TERAPIE (Jan Roth)... 111

■ Diagnostika depresivní poruchy

v nepsychiatrických ob o rech.................................................. 113

■ Terapie depresivní poruchy

v nepsychiatrických ob o rech....................................................115


10 / D e p r e s iv n í p o r u c h a v n e u r o lo g ic k é p ra x i

■ Problematika depresivní poruchy v neurologii: modelové

situace............................................................................................116

■ Z áv ěr........................................................................................... 118

SPECIÁLNÍ ČÁST

5. CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY (Robert M ikulík) 123

■ Klinický o b ra z............................................................................124

■ D iagnostika..................................................................................124

■ T erapie..........................................................................................124

■ Depresivní porucha po cévní mozkové p říh o d ě................126

Důsledky deprese po cévní mozkové p říh o d ě............... 127

Etiologie a p ato g en eze..............................................................128

D iagnostika...................................................................................128

T erapie...........................................................................................129

Z áv ěr..............................................................................................134

6. ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA MOZKOMÍŠNÍ

(Eva Havrdová)....................................................................... 137

■ Etiologie a pato g en eze............................................................ 137

■ Klinický o b ra z............................................................................138

■ Typy n em o ci................................................................................139

■ D iagnostika..................................................................................139

■ T erapie..........................................................................................140

■ Depresivní porucha u roztroušené sklerózy........................141

Etiologie a pato g en eze.............................................................. 143

Diagnostika................................................................................. 144

T erapie......................................................................................... 145

Z áv ěr............................................................................................ 145

7. INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ (Martin Anders)..................147

■ Předpokládané mechanismy vzniku

psychických p o ru c h................................................................. 147

Specifické účinky infekčních agens v CNS............................148

■ Depresivní porucha a jiné psychické projev)'

infekčních c h o ro b......................................................................148

■ Některá specifická infekční onem ocnění a d ep rese 149

Syfilis..............................................................................................149

Chronický únavový sy ndrom....................................................149

Syndrom získaného selhání im unity.......................................150

Borna virus..................................................................................150

■ T erapie...........................................................................................151

■ Z áv ěr..............................................................................................151


8. EPILEPSIE (Jiří Hovorka, Erik Herman)..........................153

■ D efin ice...................................................................................... 154

■ Patofyziologie............................................................................ 154

■ Etiologie....................................................................................... 155

■ Klasifikace.................................................................................. 155

Klasifikace epileptických záchvatů....................................... 156

Klasifikace epilepsií a epileptických syndrom ů...................156

■ Diferenciální diagnostika.........................................................158

■ Depresivní porucha u ep ile p sie.............................................158

T erapie......................................................................................... 161

Správná diagnostika jako předpoklad úspěšné terapie 161

Optim ální výběr antikonvulziva........................................ 162

Terapie antidepresivy...........................................................163

Z áv ěr..............................................................................................164

9. SYNDROM DEMENCE (Roman Jirák)...............................1б7

■ C harakteristika.......................................................................... 167

■ Rozdělení d em en cí....................................................................168

■ Alzheimerova c h o ro b a..............................................................169

■ Vaskulární d em en ce..................................................................170

■ Depresivní porucha u syndrom u d em ence.......................... 172

Etiologie, patogeneze a epidem iologie..................................172

Klinický obraz, diagnostika a diferenciální diagnóza 175

T erapie......................................................................................... 176

Z áv ěr............................................................................................ 178

10. BAZÁLNÍ GANGLIA (Jan R oth)......................................... 181

■ Funkce bazálních ganglií a jejich neuroanatom ický

po d k lad......................................................................................... 182

10.1. P a rk in s o n o v a n e m o c ......................................................... 185

■ Etiologie a patogeneze..............................................................185

■ Klinický o b ra z.............................................................................186

■ D iagnostika.................................................................................. 186

■ Průběh o n em o cn ěn í..................................................................187

■ T erapie......................................................................................... 187

■ Psychické poruchy u Parkinsonovy n e m o c i.........................188

■ Depresivní p o ru c h a...................................................................189

D iagnostika...................................................................................189

Biologické podklady depresivní p o ru ch y..............................190

D opam in..................................................................................190

N oradrenalin...........................................................................190

S erotonin.................................................................................190

T erapie........................................................................................... 191


12 / D e p re s ív n i p o r u c h a v іи ч іг о іо ц іс к с p r a x i

10.2. H u n tin g to n o v a n e m o c....................................................... 192

■ Etiologie a p ato g en eze............................................................ 192

■ Klinický o b ra z.............................................................................193

Změny osobnosti a poruchy chování......................................193

■ Diagnostika...................................................................................194

■ Depresivní porucha u Huntingtonovy n em o ci.................. 195

Biologické p o d k lad y..................................................................196

Terapie depresivní p o ru ch y.....................................................196

Terapie apatie, abulie, anxiety

a obsedantnč-kompulzivní p o ru ch y........................................197

■ Depresivní porucha u osob s rizikem Huntingtonovy

nemoci, partnerů a pečovatelů.............................................. 197

10.3. T iky a T o u re ttů v s y n d r o m ................................................ 199

■ Tourettův sy ndrom....................................................................200

Depresivní porucha u Tourettova syndrom u.......................200

10.4. W ilso n o v a n e m o c..................................................................201

Depresivní porucha u Wilsonovy n e m o c i............................202

11. KRANIOCEREBRÁLNÍ PORANĚNÍ (Petr Pušek) 203

■ Depresivní porucha u kraniocerebrálních p o ra n ě n í 206

Epidem iologie.............................................................................206

Patofyziologie.............................................................................206

Diagnostika a klinický o b raz....................................................209

T erapie...........................................................................................210

12. MOZKOVÉ NÁDORY (Tereza Uhrová J a n Roth)......... 213

■ Klasifikace....................................................................................213

■ Klinický o b ra z.............................................................................214

■ D iagnostika.................................................................................. 215

■ T erapie..........................................................................................216

■ Depresivní porucha u mozkových tu m o rů..........................216

Diagnostika...................................................................................217

T erapie...........................................................................................218

13. CHRONICKÉ BOLESTIVÉ STAVY

(Jaroslava Raudenská)............................................................221

■ Komplexní zážitek bolesti........................................................ 221

■ Depresivní porucha u chronické bolesti..............................223

Teorie vzniku depresivní p oruchy..........................................223

Výskyt a diagnostika...................................................................226

T erapie..........................................................................................228

Z ávěr..............................................................................................231

14. DEPRESIVNÍ PORUCHY U NEUROLOGICKÝCH

ONEMOCNĚNÍ V DĚTSKÉM VĚKU (Lukáš Propper)... 235

14.1. S e k u n d á rn í p o r u c h y n á l a d y ............................................235

■ Poruchy nálady jako důsledek

som atického o n em o cn ěn í....................................................... 236

■ Poruchy nálady jako důsledek užívání

psychoaktivních látek................................................................237

■ Poruchy nálady jako důsledek farmakologické terap ie 237

■ Poruchy nálady asociované s neurologickým

o n em o cn ěn ím .............................................................................238

Poranění m ozku..........................................................................238

E pilepsie.......................................................................................238

M igréna.........................................................................................239

N eurometabolická a neurodegenerativní o n e m o c n ě n í.... 240

Leukodystrofie......................................................................240

Leschův-Nyhanův sy ndrom................................................240

Wilsonova ch o ro b a...............................................................240

Huntingtonova c h o ro b a......................................................241

Roztroušená skleróza m ozkom íšní.........................................241

M uskulární dystrofie..................................................................241

Myotonická dystrofie............................................................241

Duchennova a Beckerova m uskulární dystrofie.............241

Poruchy sp á n k u..........................................................................242

Vývojové poruchy řeči a u č e n í................................................242

14.2. T e rap ie d e p re s iv n í p o ru c h y

v d ě tstv í a a d o le s c e n c i..........................................................243

■ Edukace pacienta a jeho rodiny..............................................243

■ Spolupráce rodiny pacienta na terap ii..................................243

■ Spolupráce se školou p acien ta................................................243

■ P sychoterapie.............................................................................244

■ Farm akoterapie...........................................................................2 44

■ Nefarmakologická biologická terap ie....................................245

15. DEPRESIVNÍ PORUCHA INDUKOVANÁ

FARMAKOLOGICKOU TERAPIÍ (Martin Anders) 247

■ Předpokládaný m echanism us vzn ik u....................................249

■ Klinická charakteristika............................................................250

■ Problémy diagnostiky............................................................... 250

Rozpoznání depresivní p o ru c h y.............................................251

Neočekávané nálezy farmakologických studií......................251

Negativní vliv reklam y...............................................................252

■ Zneužívání farm ak.....................................................................252

■ Z ávěr.............................................................................................253

l i D e p re s iv n í p o r u c h a v n c u ro l< ii;ic k ľ p ra x i

16. KOMPLIKACE ANTIDEPRESIVNÍ

A THYMOPROFYLAKTICKÉ TERAPIE (Jan Roth) 255

16.1. T ricy k lick á a n tid e p r e s iv a.................................................. 255

Interakce s jinými lé k y..............................................................256

Projevy in to x ik ace.....................................................................256

16.2. A n tid e p re siv a in h ib u jíc í se le k tiv n ě z p ě tn é

v y c h y tá v á n í s e r o t o n in u ......................................................256

Interakce s jinými lé k y..............................................................257

Projevy intoxikace.....................................................................257

16.3. L ith iu m ...................................................................................... 258

16.4. V a lp ro a t a c a rb a m a z e p in....................................................259

PŘ ÍLO H Y

P řílo h a A ....................................................................................263

Diagnostická kritéria depresivní poruchy dle MKN-10 263

Somatický sy ndrom...................................................................264

Definice organické depresivní poruchy dle MKN-10 264

P řílo h a В....................................................................................265

Obecný algoritmus terapie d ep rese.......................................265

P řílo h a С.................................................................................... 266

D oporučené trvání terapie dep rese.......................................266

P řílo h a D .................................................................................. 267

Vymývací (»wash-out«) periody jednotlivých

antidepresiv.................................................................................267

P řílo h a E ....................................................................................268

Seznam antidepresiv a thymoprofylaktik uvedených

v Mikro-verzi AISLP, verzi 2004.3, jejíž data jsou platná

к 1.7. 2 0 0 4...................................................................................268

P řílo h a F .................................................................................... 271

Indikační kritéria к am bulantní a hospitalizační

psychiatrické p é č i...................................................................... 271

REJSTŘÍK...................................................................................273       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist