načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Depresia – M. Hautzinger

Depresia
-7%
sleva

Kniha: Depresia
Autor: M. Hautzinger

Táto príručka informuje o aktuálnom stave vedomostí z oblasti diagnostiky, etiológie a psychoterapeutickej liečby depresívnych porúch. Prehľadná štruktúra textu, zdôraznenia pomocou ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  156 Kč 145
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
4,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vydavateľstvo F
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 86
Rozměr: 145x210
Úprava: tab.
Spolupracovali: z nem. orig. prel. Tomáš Rakús
predhovor k slov. vyd. Jozef Hašto
Skupina třídění: Patologie. Klinická medicína
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 07.07.2008
Nakladatelské údaje: Trenčin, Vydavateľstvo F, 2000
ISBN: 978-80-8895-205-3
EAN: 9788088952053
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Táto príručka informuje o aktuálnom stave vedomostí z oblasti diagnostiky, etiológie a psychoterapeutickej liečby depresívnych porúch. Prehľadná štruktúra textu, zdôraznenia pomocou tabuliek ako aj rozličné materiály pre diagnostiku a terapiu robia z tejto knižky výbornú pomôcku pre terapeutickú prax. Po sprístupnení etiologických a patogenetických poznatkov, diagnostických systémov a výsledkov štúdií porovnávajúcich terapeutické postupy poskytuje odporúčania pre psychoterapeutickú liečbu depresií. Okrem iného poukazuje na vhodné i nevhodné terapeutické správanie, venuje sa zaobchádzaniu s krízami, terapii antidepresívami, ale aj pomôckam pre vlastnú supervíziu. Publikáciu dopĺňajú informácie ohľadom štruktúrovania terapeutických sedení a popisy jednotlivých komponentov terapie, ako je budovanie aktivít, identifikácia a modifikácia kognícií podporujúcich depresiu, zlepšovanie sociálnych zručností, ako aj opatrenia k profylaxii recidív.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P re d h o v o r ................................................................................................................................ 1

1 P op is p o ru c h y ................................................................................................... 3

1.1 O značenie ............................................................................................................... З

1.2 D efiničné kritériá a diag nostika ................................................................... 5

1.3 D iferenciálna diagnóza ................................................................................. 7

1.4 E p idem iológia a riziko vé faktory .............................................................. 12

1.4.1 Prevalencia, in cid encia a riziko o c h o ren ia ............................................ 12

1.4.2 R izikové faktory ................................................................................................ 12

1.5 Priebeh a p rog nóza ........................................................................................... 14

1.6 K om orbid ita ........................................................................................................ 17

1.7 D iagnostické postu p y a d o k u m en tačn é p o m ôck y ............................ 17

1.7.1 Interview a diagn ostické zázn am o v é sch ém y .................................... 19

1.7.2 S ebaposudzovacie a o b jek tív ne p o su d zo v an é d o tazn ík y ............... 19

1.7.3 A n alýza p ro blém ov ......................................................................................... 21

Príklad ................................................................................................................. 22

2 T e ó rie a m o d ely v y sv e tle n í p o ru c h y .................................................... 25

2.1 Ž iv o tn é u d alo sti a sociálne fak to ry ............................................................ 25

2.2 A spekty o sobn osti ........................................................................................... 26

2.3 N edostatok p ozitív n eh o p osilň o v an ia a n eg atív n e interakcie . . . 27

2.4 S trata ko ntro ly a b ezm o cnosť ...................................................................... 29

2.5 D ysfunkčně k ognitivně sch ém y .................................................................... 30

2.6 G enetick é faktory ........................................................................................... 32

2.7 P orušená n eurotransm isia .............................................................................. 33

2.7.1 K atecho lam ínov á hypotéza ......................................................................... 33

2.7.2 S ero ton ín ová h y p o téza ...................................................................................... 33

2.7.3 N oradren erg n o -ch o lin erg n á n ero v n o v áh a ............................................ 34

2.8 N eu roend okrinologické poruchy ............................................................... 34

2.8.1 O s h y p o talam us-hy pofýza-nad obličky .................................................... 34

2.8.2 O s h ypo talam us-h ypo fýza-štítna ž ľaza .................................................... 34

2.9 S p ánok a cirk ad ián n y rytm us ....................................................................... 35

2.10 M ultifaktoriálne v ý klad y ............................................................................... 35

3 D ia g n o stik a a in d ik á c ie ............................................................................... 39

3.1 M inim álna úvo dná a záv erečn á diag n o stik a .......................................... 39

3.2 P redbežná selekcia a d ok u m en tácia prieb eh u ..................................... 39

3.3 Súčasný stav psych o terap eu tick éh o vý sk u m u d ep resií .................. 40

3.4 S p oločné zn aky a ú činné terapeu tick é sp ráv an ie ............................. 41

44

44

46

46

46

47

47

48

49

49

53

57

60

61

6!

63

67

69

70

71

74

75

76

77

77

79

80

81

81

82

85

86 O b lasti p ou žitia a in d ik ácie p sycho terapie .............................

L ie č b a d e p re sív n y c h p o rú c h ....................................................

F arm akologická liečba .......................................................................

S p án k o v á d ep riv ácia (terap ia b dením ) .....................................

E lek tro k o n v u lzív n a liečb a ...............................................................

F o toterapia ............................................................................................

P sy chologická liečb a ..........................................................................

K o g n itív n o -b eh av io ráln a tera p ia ................................................

R a cio n áln o sť a heu ristik a liečby ................................................

Z ák lad n é prvky a rám co v é p o d m ien k y .....................................

S o k rato v sk é v e d en ie ro zh o v o ru ....................................................

B e h av io ráln e tera p eu tick é elem en ty .......................................

K ogn itivn ě m etó d y ............................................................................

P rofylaxia re cid ív ............................................................................

B eh avio rálna sk u p in o v á tera p ia ....................................................

K o g n itív n o -b eh av io ráln a tera p ia u starších ľudí ..................

K o g n itív n o -b eh av io ráln a tera p ia d epresívny ch m ladistvých

In terp erso n áln a p sy ch o terap ia .......................................................

in d ik áto ry su ic id a lity a p rístu p k nej .......................................

E fek tív n o sť a p ro g n ó za ..................................................................

S u p erv ízia a ko leg iáln a ko ntro la ................................................

Z á v e ry a o tv o re n é o tá z k y ..........................................................

O d p o r ú č a n á lite r a tú r a ..................................................................

L ite r a tú r a ............................................................................................

D o d a to k .................................................................................................

D iferen ciáln a diag n o stik a afek tív n y ch porúch (p o d ľa D S M -IV ) ....................................................................................

S ch ém a d iag n o stick éh o p o stu p u ................................................

M o žn osti liečby un ip o lárn y ch d ep resií .....................................

Š pirála d ep resie ..................................................................................

A n tid ep resív n a šp irá la...........................................................................

Interview : d ep resív n y sy n d ró m ....................................

Indikátory akútnej su icid ality ....................................

P o su d zo v acie k ateg órie pre supervíziu ko gnitív n e-b eh av io ráln y ch terap ií ....................................       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist