načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Deník šílené manželky - Irena Obermannová

Deník šílené manželky
-15%
sleva

Kniha: Deník šílené manželky
Autor:

Zpověď současné ženy Deník šílené manželky je druhou knihou Ireny Obermannové. Autorka sama přiznává, že je do jisté míry autobiografická a že ji psala v jednom z nejtěžších ... (celý popis)
Titul nyní (přelom roku) doručujeme za 8 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  219 Kč 186
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 50%hodnoceni - 50%hodnoceni - 50%hodnoceni - 50%hodnoceni - 50% 50%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » MOTTO
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2012-02-08
Počet stran: 144
Rozměr: 130 x 200 mm
Úprava: 140 stran
Vydání: Vyd. v Mottu 1.
Vazba: vázaná s pap. potahem s lam. přebalem
ISBN: 9788072466375
EAN: 9788072466375
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Hrdinka příběhu, emancipovaná scénaristka a novinářka, těžce nese odchod manžela od rodiny. Snaží se nalézt útěchu v náhodné známosti, v soustředěné péči o nezvedené dcerky a práci. Ani jedna z těchto cest však přímo nevede k nabytí nové životní rovnováhy a potřebného elánu. O strastech opuštěné zaměstnané ženy píše autorka vtipně a otevřeně. S humorem a lehkým nadhledem psaný příběh současné mladé ženy, kterou opustil manžel a nechal jí na krku dvě malé holčičky.

Popis nakladatele

Zpověď současné ženy Deník šílené manželky je druhou knihou Ireny Obermannové. Autorka sama přiznává, že je do jisté míry autobiografická a že ji psala v jednom z nejtěžších období svého života. Přesto se jedná o vtipnou, svěží a mimořádně čtivou knihu, která nenese stopy sebelítosti. Hrdinka příběhu Xénie zjistí, že její manželství, o němž se až dosud domnívala, že je skvělé, má povážlivé trhliny a zřejmě se už delší dobu rozpadá, čehož si ona v každodenním koloběhu nestačila všimnout. Autorka si ve své knížce utahuje snad ze všeho a ze všech, sebe nevyjímaje, přesto se mezi řádky dotýká i problémů dosti palčivých. Deník šílené manželky nabízí poutavé a inteligentní čtení.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Zákazníci kupující knihu "Deník šílené manželky" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

KA PIT OLA 1

Du bov á pali ce

Míst y

ros tou mi list y

mís ty

dlaždice.

Mís ty js em

du bo vá palic e.

eps ala si dení k. Zase by se ztra til. Dá vno vě děla, že jelep ší

dív at se zokna .

Lid écho dili .Bo tičtekl. Ona ni ka mnet ekla .Avůbe cse ne -

jmeno vala Xéni e. Ta kové hroz né jmé no. Dalo se jí ří kat jakk ol i.

Třeba manž elka .Neb otrub ka.

„Vyka kaná !“ vo lala její me nší ho lčičk aalíbez ně vyšpu lila

zad ek .Ta jí říka la ma minko ,aaťzpívala či vymě šova la, či ni la to

svílí mkou zle m, kte ré jí hvěz dy na zdařb ůh hodi ly do klí na.

Xénie pova žovala tenhle zp ůsob ranní ho pr obuze ní za pří -

jem nějš íne žvyzvá nění budí ku. Justý na seneká ce la stokrá tza

den zpo ličky aneo dpa dáva ly jí ani ruči čky, ani sklí čko.

Už od več era mys lela na ztr acen ýdeník. Nemohla sipomo ci.

Cht ěl avěd ět ,jakábyl a, mohl abýt ane bude. Hl edal ahovš ude –

vtajné kra bičce ,vknih ovně ,vzaž loutlý ch pozná mkách zpřed

ná šek ze školy.

Př es tož ese vjejí mživ otě nicpřev rat ného ne dělo, už delší

dobu se jí zdá lpoř ád do kola stejný sen. Pře kro čila vněmjed

ní mkro ke mjeze ro. Dosta la se do lesa, kt er ýnikdy předt ím ne -

5

N


vi děla .Těšil ase, jakjím pobě ží, jak se bude prodírat větvem i

str omů ,jakse bude kle sti tdo ne zná ma .Vědě la, že vtom lese je

sam a, žehone má sniký mdoh roma dy, nikoh ovněm nezná.

Ale ten les ne byl hlub oký, snadno šlo do hlé dno ut ke světlu na

jeh okra ji.

Jenž ese ne moh la po hno ut. Kdy žuděla la kro k, šlehla jipřes

tvá řvět ev. Dr ala se usilov ně na konec, ale bole lo to pořád víc.

Dost ane se tam? Co je na konci ?

Byla si jist á,žeten sen už sejízdál .Zab oha si nem ohl avzpo -

me nou t, jak pok ra čo va l. Měla dojem, že tehdy měl šťastný

konec, který ne dop adl dob ře.Mož ná otompsala vdení ku.

Jenž ese ztrati l. Mo žná hovyh odi la.Mo žná se ro zp ome ne.

Druhá dcera Kr istýna tiskla svá raší cí prsí čk akplyšovém ukr álí -

ko vi ahlu boce spala. Nemě la ani potu chy, napočátku čeho se

oc itá .Hodlala směřo vat ke ště stí ne koo rdi novan ým ipohyby azar -

putil ezamrače ným vý raze mblonďaté hlav ičky.Pro všechn ypří -

pady met ala zpod svých dlo uh ých řas na vše chn ovztekl ébl esky.

Xé nie ji líbl a za uc ho z oba vy , ab y dí tě ne probud ila moc

ry chle. Nebez peč í, že Kr ist ýně odpa dn ou ruči čky, sk líč ka

avšech na ko lečka, viselo ve vzduch uka ždý den.

Holčička za mžo ur ala krát koz ra ký ma po mněnkama.

„Ešt ěne ,ma mi,“ za prosi la.

„A le jo, užjo, máš nejv yšší čas. “

Nah má tla brejle anekomp romi sně je pos adila dce ři na nos .

Kr istýna se sesunul azpa lan dy, zvrtl asikot ník ,rozšlá pla dům

zlega ,zří tila se na ze maspust ila kví lení .Jako každé ráno.

„Tonic, koč ičk o,“ předs tíral aXén ie nav yklý sou cit aJus týna

au toma ticky doda la: „Ne žse vdá š, tak to pře jde,“ otočila se ve

své posteli ke stě ně aznov uusnula .

Ségr ana ni vy pláz la jazy kaprokop áva la sedo stře du byt u.

Její aXéniin ra nní tanec se odeh rá val vbez vědo mí –dv apa -

poušci be zba rev akř ídel.

6


„Mě jse he zky, pap ulko, “vystr kov ala dce ru he bce ze dv eří .

„Mě jse he zky, mamulko ,“ klop ýt la dív ka kvýt ahu avy vr tla si dru hý kot ník.

„Než sevdám ,takto přej de,“ do dal asmu tně aseb ra laze země ro zb ité brejle .

Mha před e mn ou, mha za mnou, zakl apla Xén ie poti - ch ounku dve ře.

Nach vilk usi ještě leh la. Za vřela oči aposl ou ch al ajeh ode ch. Tak ový ve lký div, říka la si. Žá dný les, žádné zlé sny aprodí rá ní . Tohle je pr avé .Oni čtyři vjednom léta jícím záz raku jakovbalonu .Balast se mu sí pr avi del ně vyh azovat zkoše jak opř eby - tečná zát ěž. Jina kby se nev zná šeli .Všech no ko lem jemali nké . Pr ťavé apo dnimi .Mr aveni ště, na dkte rý msenes ouobloh ou. Jeji ch báje čný čt yř líste k.

Za vrta la se mu no semdo kůž e. Ob jalji. Kr álo vstv íza tuh le chv íli ,pomy sle la si aupadla do blaže né dř ímoty. Imilo vání pro - běhlo vpolo spá nku, po malá líná ro zk oš, sl epe né vlasy asny . Anak onec sepř iml as kla iJus týna. Mal ázmijka př isátákob ěma, chl em tají cí zb yt ky muž sk éižens ké rozk oše ce lýmsv ým dět - sk ým těl íčk em . Bla ženě vz dychl a a kaž dé její pohl aze ní byl o zma teřído ušky.

„C obude skak aj íčkem ?Jd esedn esk adoškolky? “poskakova la po jejich tělech . Vymr štil se.Xé nie si míst odalší hovytouž enéh opo hlaz ení pře - táhla přes hla vudeku .Na vysoko vz letný bal on brzy dosáhl a vůně kaf e. Mi láče kzapnul na plný pecky bigbí taona state čně

vyst rči la jednu no hu zpost ele .

Just ýna, po silně ná ka ka jíčkem, se už plně vži la do ro le va - riet ní umě lkyně .Nav lečena vlesklý ch šatech aozdob ena zla -

tým ikorá ly, provádě la ryt mi cké krea ce, zp íva la na těch pr avý ch

mí stech ave sprá vný ča sro zt oči la sukénku do zb ěs ilé ho kola.

Zplna hrdla př itom vdech ovala dým zMi láčko vých ci gare t.

7


Xéni ise zve dl ža lude kadeci bely jí udě laly zhlav yce dník. Mi le se usm ála: „Tro šku toztlu mím, jo? “

Mi láček po krči lra meny aJustý na se za mr ači la.

Zaz vonil telef on.

„Prosí m,“ za chr apt ěla do něj. Mlčení na dr uh émko ncipůsobi lo jak oúle va.

Mi láčk ato zmíry ne vyvedlo.

„Cht ěl byc h s tebou něk am jet. Be z dě tí. Jen tak po Ev - ropě... Flor encie, Ben átk y, Paříž ...Obča sse vykoupatvjed - nom moř i, pak vdr uhé m. “

„A co já? “ze pt ala se Just ýna .

„A co ho lky? “zep tala seXéni e. Užvidě la vživých barv ách ,

jak po ni ch bulí do jedno ho mo ře, pakdodr uhé ho...

„Pošlem eje sba bičko uktřet ímu mo ři .“

Vě děla ,že mo ří je najed nou dost at ek. Miláčků ne. Ch těla

sní mjet. Lí ba tse vaut ě, nej ístačmuch at jeho ciga ret y. Po -

řá dně si ho pro hlé dla. St al se zněh opoh ledný muž. Když si ho

brala těsně pře dpo ro de m, všichni ji var ova li, že ženich se naro -

zení dí tět ene dož ije .

Věděla ,že se šered ně pl etou .Jest li lás ka nezv ítězí nad jeho

nemocí, takláska ne ní. Ajestli není láska...

Xé nie dět sky věřila na spou sty hlou postí : na boží mlýny,

které mel ou, naan děl yačerné koč ky přes cest u, na padaj ící

hvěz dyina pr amí nek vlasů, uskř ípnut ývkme ni stromu. Věřila

vMilá čka ,ikdyž obča slhal. Pamat ova la ho plaché ho azlome -

ného. Obdiv ova la ho za tu nebetyč nou změnu , jíž dosáhl.

Spous ta Xénií by se možn á ta ko vých proměn bál a, ale tahl e

Xéni eměla str ach zdo čist ajiný ch věcí .

„A víš, očem také přemýš lím?“ za huč el Mil áček do křepčiv é

mu zik y. „M yslím, že by ch měl zalo ži tpojis tku na ži vot.“

Cht ěl tím říct, že umře dří v. Ale Xé ni ezačí nala tušit, že svě -

taběh senek on ápo zn ač ené tras e. Vždyc ky jevšechn ojinak .Přesto ucí tila voku ne bezp ečno uslz u. Sti hla ji včas zam áčknou t.

8


„Mám třine júžasnější pr incez ny na svě tě,“ pokr ačova l. „C hc i vá spoř ád dě lat šťast ný mi, “řekl aXéni eměla na kr ajíčku. Naštěst íuž mu selbě že t.

Vyli lna seb elah evsuper vůně apol etova lzma tečně před - síní. Var ietní umě lkyně si ho dovedn ěomo tala dr obounký ma ručk ama .

„Pusu ,“ pro ne sla jako pr avá Amá lka.

Neodo lal tomu zdrž ení .

„Aještě má mě, “dup la si éteri čka.

Miláč ek vz dychl a doklu sa l v botách do ku chy ně. Něžně Xéni ipoh ladil azab ouch l. Do škol ky už Ju st ýn a vstou pila jako Miss Un ivers e. S hl avu plnou růžiče kpři vedla ch lape čky koka mž itému šílenstv í.

„Ča u, ko čko ,“ pr avi ljeden aplácl jipo zadku.

„Dám ti třiper ly, když si mě ve zm eš ,“žado ni ldr uhý.

„Dám tipu su,když hne dza pluješ do třídy, “ukonči la jej ich nenev inné hry Xé nie .

Just ýna našpu lila hub inku.

„Ah oj, Týno.“

„Ah oj, Mí mo.“ Odd echla si.Prá zdný ranní by tměla nej ra dši .Vypnula hudb u apečliv ěobch áze la všech ny poh oz ené věci .Roz pr skla se na po - stel azavře la oči ,aby si srov nala vhlav ě, čí mzačne .

Už neps ala den íky .Xén ie chtěla ps át kní žky. Šl asiza tím

sneur pu tno uurp utností už asi tři cet let .Vpr axi tozname nalo,

že kaž dému ne jdří ve při pr av ila ka ka jíčko anasa dila bre jle .Ale

jenom „ne jdř íve “. Xénie trva la na své m„po tom“. Ne by lo jí to

moc pl at né. Dení ky se ztrá cel y. By ly zb yteč něopra vdové. Cht ěla

ps át pohád ky. Kro mě vš ec hostatn ích blbostí věřil aivdobré

konce.

Za zvonil telefon .To bud eMaj ka ,napa dl oji. Ale tic ho na

9


dr uhém konc i teď neb ylo úl evné. Xéni e znejistěl a. Už nešl o

vkli du za vř ít oči.

Psát poh ádky ta ky nešlo. Pr o koh o? Dě ti ne př edstavu jí

kup nísí lu.Xén ie nebylo ku pn íjmé no afakt, že jej ípohádky

byly umíněný mi st arom ódn ími bl áboly, cel ou situaci jen

ko mpli kov al.

Xéni esi sice za úče lemob rá že ní na klada telst ví po ří dila klo -

bouk vdáv nověké msty lu, ale ani tahle hrdě při troublá image jí

neb yla nic pl atná. Xénie nebyla pochope na. Ale skoro horší

bylo, žetím ni jak zv lášť ne trpě la.Měla svů jčt yř lístek avz ná šen í

vbalonu .Mo hla se na vše chno vyka šla t, vklí dku doma zame -

tataček atna Milá čka ajeh odeva ter omoř í.

Uli ána kr ásná pan na nežilaza devat ero hora ma ani řekama,ani za

de vate rem moří . Muselo se za ní přes pole plná leb ek, kostí a zubů.

„Z amn ou se nedos tane š, jse mkrás ná asilná .Dok ážu mečemsekat,

jak o když blesk y šleha jí . Jm enuj u se Uli án a a je to jisté.“

Ne jistá Xé nie měl a na po hádkách ráda pr ávě sam ozřejmost,

sní žsevnichodehrávaj íne sam ozř ejmévě ci. Nevysvětlujese

tam nevys větl itel né. Pros tě byl onebyl o.

„Kr ál za že nu mě cht ěl, přem oci mě neumě l. A tak jsem mu košem dal a, na kost i ho rozsekala.“ Ul ián ase roz tah ov al avjejí mys limn ohe mrazantně ji,než jí

ch těla půvo dně dovoli t. Xéni ehodla la poh ádku oUli áně zdra - mat izova tpr oro zhla s. To téžuž ost at ně uděla la sně koli ka předch ozími. Taková pr áce se jí líbila .Byla tich á, poct ivá, špatně placená adale ko odshonu svě ta.Xéni ido ch áze ly síly. Už nestí - hala být vepi cent ru dění .Uliá na mě la sílu lva, jezdila vesluneční mkočáře abydle la vzámku zmra mor u. Xénie vědě la, že

Uliá na je ne pře mož ite lná .Jenž eona meč ani ne uzv edla. 10


Po třet íza drn čel telef on.Uliá naneod vratně zm ize la. Xé ni esi ani nest ači la zapa mat ova try sy její tváře .

„Vykaka ná! “zařvala Xéni edo něméh oapa rátu.

Nezn ěl otoanilíbe zně, ani bojo vně. By lto výk řik nazačátk u čer ného lesa.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist