načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě – Karolína Adamová

Dějiny veřejného práva ve střední Evropě
-7%
sleva

Kniha: Dějiny veřejného práva ve střední Evropě
Autor: Karolína Adamová

Publikace je po desetiletích prvním stručným a přehledným pohledem na otázku veřejného práva střední Evropy od počátků státnosti až do roku 1945. Autorka věnuje pozornost ... (celý popis)
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  440 Kč 409
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
13,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2000
Počet stran: 155
Jazyk: česky
Datum vydání: 01.04.2000
ISBN: 978-80-7179-282-6
EAN: 9788071792826
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace je po desetiletích prvním stručným a přehledným pohledem na otázku veřejného práva střední Evropy od počátků státnosti až do roku 1945. Autorka věnuje pozornost především právním institutům, které měly význam pro vývoj práva v této oblasti a sleduje rysy, které jsou jim společné. Ve třech tematických celcích se seznámíte s vývojem státního práva, vývojem mezinárodního a diplomatického práva a s vývojem práva trestního.

Kniha je zařazena v kategoriích
Karolína Adamová - další tituly autora:
Světla a stíny středověkého práva Světla a stíny středověkého práva
Úsvit moderního konstitucionalismu -- Příspěvek k aplikaci Principů E.F. Smidáka Úsvit moderního konstitucionalismu
Právníci ve vtipech, příslovích a pořekadlech Právníci ve vtipech, příslovích a pořekadlech
Ve službách práva Ve službách práva
Velké dějiny zemí Koruny české - Stát Velké dějiny zemí Koruny české - Stát
Velké dějiny zemí Koruny české - Právo -- Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada Velké dějiny zemí Koruny české - Právo -- Velké dějiny zemí Koruny české
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

P ře d m lu v a..................................................................................................................................................V

P řehled o b s a h u.................................................................................................................................. VII

Ú v o d e m .................................................................................................................................................... 1

K a p ito la 1. Z a m y šle n í n a d p rá v e m v e ře jn ý m a s o u k ro m ý m .................................... 11

K a p ito la II. S tá tn í p r á v o .............................................................................................................. 11

1. P a trim o n iá ln í s t á t....................................................................................................................... 11

1.1 К politickým d ě jin á m ....................................................................................................... 11

1.1.1 F ra n k o v é....................................................................................................................... II

1.1.2 Č esk ý s tá t...................................................................................................................... 12

1.1.3 R a k o u s k o...................................................................................................................... 12

1.1.4 P olský s t á t..................................................................................................................... 12

1.1.5 U herský s t á t................................................................................................................ 13

1.1.6 C h o rv a ts k o................................................................................................................... 14

1.1.7 P o b a ltí............................................................................................................................ 15

1.2 Panovník v době p atrim o niálního s tá tu..................................................................... 16

1.3 Pojem K oruna ve střední E vropě a charak teristik a středo věkého s t á t u 19

1.4 P anov nická reprezentace a leg itim ita......................................................................... 20

1.5 Příspěvek к teorii panovnické reprezentace a legitim ity v českém s tá tě 21

1.6 Z áhad ný re lié f u K arlova m o s tu................................................................................... 26

1.7 S práva p atrim on iálníh o s t á t u ........................................................................................ 27

1.8 Počátky sn ě m o v n ic tv í....................................................................................................... 29

1.9 lu r a r e g a lia............................................................................................................................. 29

1.10 L enní z ř íz e n í......................................................................................................................... 30

1.11 Z latá b ula O ndřeje II. - první uherská ústava a první ústava

středoev ro psk éh o r e g io n u ................................................................................................ 31

2. S ta v o v sk ý s t á t................................................................................................................................ 32

2.1 Stát feu dálně ú ře d n ic k ý.................................................................................................... 32

2.2 Stát feu dálně sta v o v sk ý.................................................................................................... 33

2.2.1 К p o litick ým d ě jin á m ............................................................................................. 33

2.2.2 P a n o v n ík....................................................................................................................... 35

2.2.3 S n ě m o v n ic tv í.............................................................................................................. 38

2 .2 .4 Správní o rg a n iz a c e......................................................................................................41

2.2.4.1 N ejvy šší ústřední ú ř e d n íc i............................................................................ 41

2.2.4.2 Ú střední úřady pro česk é, rak o u sk é a uherské z e m ě........................... 45

2.2.4.3 P rovinciální s p r á v a.......................................................................................... 45

2.2.5 C entrální so u d n ic tv í................................................................................................. 46

2 .2 .6 S p ráv a a soudnictví v e m ě s te c h............................................ 47

2.2.7 Z latá b ula K arla IV. z roku 1356 - p rvn í psaná ústava Ř íše řím ské .... 48


O bsah

2.2.8 К ústavním d o k um en tům p o lsk é šlech tické d e m o k ra c ie.......................... 50

2.2.9 Č eská k o n fe d e ra c e..................................................................................................... 50

3 . A b so lu tistic k ý s t á t....................................................................................................................... 52

3.1 P a n o v n ík................................................................................................................................. 53

3.2 S n ě m o v n ic tv í........................................................................................................................ 54

3.3 S práva c e n tr á ln í................................................................................................................... 55

3.4 S práva p ro v in c iá ln í............................................................................................................. 57

3.5 M ěstská s p rá v a...................................................................................................................... 57

3.6 Soudnictví 58

4. Z h isto rie fe d e ra tiv n íc h a k o n fe d e ra tiv n íc h stá tn íc h sv a z k ů

(k te o rii sp o lk o v é h o s t á t u ) ....................................................................................................... 59

5. S tá t n á ro d n ě r e p re z e n ta č n í.................................................................................................... 65

5.1 Ú v o d e m.................................................................................................................................... 65

5.2 N ěm ecko a je h o ústavní v ý v o j...................................................................................... 69

5.3 Ú stavní vývoj v U h e rs k u.................................................................................................. 71

5.4 Ú stavní vývoj v P o ls k u..................................................................................................... 73

5.5 Ú stavní vývoj v P ře d lita v sk u.......................................................................................... 75

6. T eo rie s a m o s p r á v y...................................................................................................................... 80

K a p ito la 111. K e v z n ik u a vý v o ji m e z in á ro d n íh o p rá v a v e ře jn é h o

a v ě d v o m e z in á ro d n ím p r á v u.................................................................................................... 83

K a p ito la IV. К d ě jin á m e v ro p sk é in te g r a c e....................................................................... 89

K a p ito la V. К tre s tn ím u p r á v u ................................................................................................. 99

1. Ú v o d e m ............................................................................................................................................. 99

2. T re s tn í k o d e x y .............................................................................................................. 102

2.1 T restní kodexy v Říši ř ím s k é...................................................................................... 102

2.2 T restní kodexy v zem ích rako uských, českých, U hrách a P o ls k u 102

3. Z lo č in y............................................................................................................................................ 105

3.1 Z ločiny proti s tá tu............................................................................................................ 105

3.1.1 V elezrada a urážka p an ovníka (crim en laesae m a ie s ta tis ).................... 105

3.1.2 P orušení m ír u............................................................................................................ 105

3.1.3 P ovstání a vzbo uřen í ( m o c )............................................................................... 105

3.1.4 V eřejné n á s i lí............................................................................................................ 106

3.1.5 Z ločiny ú ře d n í.......................................................................................................... 106

3 .1 .6 P adělání m in c e......................................................................................................... 106

3.2 Z lo čin y proti v í ř e............................................................................................................. 106

3.2.1 R o u h á n í....................................................................................................................... 106

3.2.2 K acířství (h e re z e ).................................................................................................... 107

3.2.3 K řivá přísaha a k řivé s v ě d e c tv í......................................................................... 107

3.2.4 Č arodějnictví (m aleftcium n eb o so rtile g iu m )............................................ 107

3.3 Pohlavní zločin y (zločin y proti m ra v n o s ti)............................................................ 107

3.3.1 S m ilstvo a násiln é sm ilstv o (v io le n tia )......................................................... 107

3 .3 .2 C izoložství (a d u lte riu m )...................................................................................... 108

3.3.3 Jin é pohlavní d e lik ty............................................................................................. 108


O bsah

3.4 Z ločiny proti životu, zločin y ublížení na zdraví a zlo čin y proti cti ............ 108

3.5 Z lo čin y proti m a je tk u...................................................................................................... 109

3.5.1 K rá d e ž........................................................................................................................... 109

3.5.2 L o u p e ž......................................................................................................................... 109

3.5.3 P o d v o d......................................................................................................................... 110

3.5.4 Ž h á řs tv í........................................................................................................................ 110

3.6 К trestním u p o stih u ž id ů a c ik á n ů.............................................................................. 110

3.6.1 К trestním u postih u ž id ů....................................................................................... 110

3.6.2 К trestním u postih u c ik á n ů................................................................................. 111

4. T r e s ty.......................................................................................................................................... 112

K a p ito la V I. S tru č n ý n á s tin d ě jin v e ře jn é h o p rá v a ve s tře d n í E v ro p ě

v p rv n í p o lo v in ě 20. sto letí (d o ro k u 1 9 4 5 )....................................................................... 115

1. N ě m e c k o........................................................................................................................................ 115

2. R a k o u s k o....................................................................................................................................... 117

3. Č e s k o s lo v e n s k o.......................................................................................................................... 119

3.1 H ranice Č esko sloven sk a z let 1 9 1 8 -1 9 2 4............................................................. 119

3.2 První zákon Č S R (č. 11/1918 S b.) a Prozatím ní ú s ta v a.................................. 119

3.3 Ú stava Č S R z roku 1 9 2 0............................................................................................... 120

3.4 S právní so u stav a p rv n í re p u b lik y.............................................................................. 120

3.5 V ybrané právní předpisy z o b dob í p rvní re p u b lik y........................................... 122

3.6 O bdobí dru hé re p u b lik y................................................................................................ 122

3.7 O bdobí p ro te k to rá tu........................................................................................................ 123

3.8 V znik prozatím ní vlády a pro zatím ního státníh o zřízení v L o n d ý n č 125

4. P o ls k o............................................................................................................................................... 127

5. M a ď a r s k o..................................................................................................................................... 129

Příloha: Panovníci a p řed stav itelé s tá tů................................................................................. 131

V ybrané p o u žité základní pram eny a lite ra tu ra................................................................... 147

Jm en n ý re js třík................................................................................................................................... 149

V ěcný r e js tř ík.................................................................................................................................... 153
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist