načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Dějiny hudby přehled evropských dějin hudby brožovaná 2. vydání - Miloš Navrátil

Dějiny hudby   přehled evropských dějin hudby brožovaná 2. vydání
-6%
sleva

Kniha: Dějiny hudby přehled evropských dějin hudby brožovaná 2. vydání
Autor:

Populární učebnice, určená především konzervatořím, pedagogickým a kulturně historickým fakultám, a středním školám pedagogického zaměření, ale i gymnáziím nebo lidem, kteří si chtějí udělat základní ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Montanex
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 16.10.2013
Počet stran: 340
Rozměr: 155x215
Úprava: 381 stran : ilustrace , noty, faksim.
Vydání: 2., brož. vyd.
ISBN: 978-80-7225-393-7
EAN: 9788072253937
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Populární učebnice, určená především konzervatořím, pedagogickým a kulturně historickým fakultám, a středním školám pedagogického zaměření, ale i gymnáziím nebo lidem, kteří si chtějí udělat základní přehled o vývoji hudby, vychází již potřetí. A to na četné žádosti hudební veřejnosti. O čem to svědčí? O tom, že především rozsahem a způsobem zpracování je na našem knižním trhu ojedinělá. Autor se brilantně vyhnul přehuštění textu fakty a metodické roztříštěnosti. Naopak pečlivou pozornost věnoval obsahové i vizuální přehlednosti a důslednému uvádění informací do širších souvislostí jak se společenským vývojem, tak i s dalšími uměleckými odvětvími jednotlivých časových etap. Vychází z toho, že hudba je přirozenou součástí vývoje lidstva. a tímto přístupem se mu podařilo dosáhnout srozumitelnosti a snadné pochopitelnosti textu. (přehled evropských dějiny hudby)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Dějiny hudby IV. - Klasicismus (+ CD) Dějiny hudby IV. - Klasicismus (+ CD)
Šišková Ingeborg
Cena: 359 Kč
Dějiny antropologie Dějiny antropologie
Soukup Václav
Cena: 383 Kč
Dějiny hudby II. - Renesance (+CD) Dějiny hudby II. - Renesance (+CD)
Hrčková Naďa
Cena: 319 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

D ějin y hudby

OBSAH

P řed m lu v a 4

U v ed en i do p ro b lem atik y

P e rio d izace d ějin h u d b y 9

I. P ravěk é um ěn í 14

V znik u m ěn i a počátk y h u d b y 14

H udba m im o ev ro p sk ý ch k u ltu r 16

II. S ta ro v ěk é u m ěn í 25

U m ěn í B lízk éh o a S třed n íh o v ý ch o d u 25

A n tick é u m ěn i 26

III. S třed o v ěk é u m ěn i 35 V ývoj h u d b y střed o v ěk u 37 V zn ik a vývoj k řesťan sk éh o d u c h o v n íh o zp ěv u 37

- P o čátk y d u ch o v n i lid o v é p ísn ě 39

- R aná střed o v ěk á teo rie a n o tace 40

V ývoj střed o v ěk é sv ětsk é h u d b y 42

R an ý střed o v ěk ý v íc eh las 45

- P o čátk y v ícehlasu 46

- A r s a n liq u a 47

- A rs n ova 48

- A n g lick ý v íc eh las 50

N ástro jo v á g otická h u d b a 50

V ývoj česk é střed o v ěk é h u d b y 51

IV. R en esan ce 61

R en esan čn í vo k áln í p o ly fo n ie 63

F ran k o -flám sk á či n izo zem sk á p o ly fo n ie 63

R ozšířeni vo k áln í p o ly fo n ie v E vropě 65

K lasik o v é ren esan čn íh o v íceh lasu (G . P. P alestrina a O . L asso) 68

R enesanční instrum entální hudba 69

H udební teo rie a p rax e ren esan ce 72

Č esk á h u d eb n í ren esan ce 73

V. B arok o 81

V znik a vývoj o p e ry 85

F lo ren tsk á cam erata 85

C la u d eio M o nteverdi 86

B en átsk á o p era 88

N eap o lsk á o p era 90

O p era m im o Itálii 92

- F ran co u zsk á o p era 93

378

D ějiny hudby

- G luckova refo rm a 94

B arokní vok áln í h u d b a (V znik n o vých b aro k n ích fo rem v Itálii) 95

R ozvoj vo k áln í hudby v o statn í E vropě 97

B arokní instrum entální h u d b a 99

Sonáta 100

C oncerto grosso a só lo v ý ko n cert 10 1

Suita ЮЗ

K lavírní a varhanní hudba 105

V yvrcholeni b aroka 108

- G e o rg F riedrich H ändel 109

- Jo hann S ebastian B ach 111

H udební teorie a hudební p rax e b aroka 118

Interpretace baro k n í hudby 12 1

V I. K lasicism us 129

V ídeňská šk o la 133

- J o se f Ilay d n 133

-W o lfg a n g A m a d e u s M ozart 136

- L udw ig v an B eethoven 142

H udební tvorba v d obě velk ý ch klasiků 150

Interpretace k lasick é h u d b y 152

V II. R o m a n tism u s 161

Z akladatelé ro m an tism u 164

- Franz S chubert 165

- C arl M aria von W eber 167

R ozvoj rom antism u 168

- Felix M en d elssohn-B artholdy 169

- R obert S chum ann 169

- Fryderyk C hopin 122

D oba virtuózů 176

N o v o ro m an tism u s 178

- H ector B erlioz 178

- F ran z L iszt 180

- R ichard W agner 183

K lasickorom antická sy n téza 187

Boj o ro v n o v áh u n ěm ecké hudby 187

- Johannes B rahm s 188

-A n to n B ruckner 191

Francouzská instrum entální h u d b a 192

- C é s a r Franěk 193

- C am ille C h arles S aint-S aěns 194

R ozvoj náro d n ích škol 195

R uská hudba 196

- M odest P elroviě M usorgskij 2 0 0

- N ikolaj R im sk ij-K o rsak o v 203

379


D ějin y h u d b y

- P e tr Iljič Č ajk o v sk ij

Z a k lad atelé č esk é n áro d n í hudby

- B edřich S m etan a

- A n to n ín D vořák

M en ší ev ro p sk é šk o ly

Polsko. Jižn í slované. B ulharsko. M aď arsk o . Š p an ělsk o

A n g lie, H o lan d sk o . B elgie. D ánsko, Š v éd sk o

N orsko

- Jo h an n S ev erin S v endsen

- E d w ard H ag eru p G rieg

- C h ristian S in d in g

Finsko

R o m an tism u s v o p ern í tvorbě

N ěm eck o

R usko

Č echy

O statn í střed o ev ro p sk é zem ě

- F ran cie

- Itálie

H udební živ o t 19. sto le tí a p ro b lém y interpretace

V III. H ud ba p řelom u století

F ran co u zsk ý im p resio n ism u s

- C la u d ee D ebussy

- M au rice R avel

N ěm eck á h u d b a k o n ce sto letí R o zk lad rom antism u

- R ichard S trauss

- G ustav M ahler

- M ax R ieger

- F e rru eio B usoni

IX . V ý v o j h u d b y 20. století

H u d b a 1. p o lo v in y 20. století

C h arak ter h u d eb n í m lu v y a h u d en íh o života

K líčo v é o so b n o sti a tv ů rčí sk u p in y

II. V íd e ň sk á škola

- A r n o l d S chönberg

- A lb a n Berg

- A n to n W ebern

- Ig o r S travinskij

P ařížsk á šestka

- D ariu s M ilhaud

- A r t h u r H on eg g er

- Paul H indem ith

- B éla B artók

D alší tv ů rčí o so b n o sti a náro d n í celk y

205

209

210

211

213

214

215

215

216

216

216

217

217

217

218

218

219

219

221

225

233

233

235

238

239

240

243

246

247

249

250

255

259

260

260

264

265

267

270

272

273

275

276

278


D ějiny h u d b y

V ýchodoevropská hudba 278

V ývoj ruské hudby 278

- Sergej P rokofjev 279

- D m itrij Š ostakovič 280

M aď arská hudba 282

P olská hudba 282

B alkánská hudba 283 T vůrci česk é operní hudby 283 - J o s e f B ohuslav F o erster 283 - V ítězslav N ovák 284 - J o s e f S u k 285 - L eoš Jan á č ek 285 - B ohuslav M artinů 289 Z ápadoevropská hudba 290 M im oevropská hudba 294

H udba po 2 . sv ěto v é v álce 296 S polečenská a um ělecká situ ace 296 N o v é p roudy a o so b n o sti n o v é av an tg ard y 298 - H udba d o d ekafonická 298 - H udba elek tro ak u stick á 2 9 9 - H udba aleato m í a tém brová 302 S oučasné syntézy, náv raty i n o v é p o k u sy o inovaci h u d eb n íh o ja z y k a 306

V ývoj ja z zu a ro ck o v é h u d b y 308

S kladatelské o sobnosti 309 - K arlheinz S to ck h au sen 3 10 - P ierre B oulez 3 10 - Luigi N ono 311 - J o h n C ag e 312

- G yörgy Ligeti 313

- L uciano B erio 314

- G eorge C rum b 315

- A lf re d S chnittke 316 - W itold L utoslaw ski 317 - K rz y sto f P enderecki 319

H udebni tv o rb a k o n ce 20. sto letí 3 2 1

- Z ápad 3 2 1

- Jih 323 - S e v e r 324

- V ý ch o d 325

Z áv ěrem 331

D oslov 333

U kázky n otových zázn am ů 334

S eznam obrazů 360

Jm enný rejstřík 362

D oporučená literatu ra 371

381
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist