načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Dějiny 20.století - Helena Mandelová

Dějiny 20.století
-12%
sleva

Kniha: Dějiny 20.století
Autor:

Učebnice obsahuje cca 1 000 barevných obrázků, stovky mapek a časových řad, vždy však se zvýrazněním základního učiva.
Titul doručujeme za 3 pracovní dny
pravděpodobně doručíme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  319 Kč 281
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
9,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » DIALOG
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2004-11-01
Počet stran: 180
Rozměr: 266 x 210 x 17 mm
Úprava: 179 stran : barev. ilustrace , mapy, portréty
Vydání: Vyd. 1.
Spolupracovali: historické konzultace Robert Kvaček
ilustrace Dagmar Ježková
Vazba: Vázaný
ISBN: 80-86761-23-1
EAN: 9788086761237
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Poslední ze souboru čtyř publikací o světových dějinách je věnována událostem od 1. světové války až po události roku 2004. Lze ji využít i jako učebnici ZŠ. Témata knihy určují jednotlivé mezníky dějin 20. století. První část zahrnuje období od ukončení první světové války. V další kapitole se světová politická situace vyhrocuje v nový válečný konflikt. Třetí téma mapuje období označované jako "studená válka" a vývoj Československa. Poslední kapitola začíná v době sovětské přestavby a počátků demokratizace. Následuje závěrečná část s ohlednutím za 20. stoletím. Pro lepší představu autoři zařadili do publikace celou řadu grafů, barevnou fotodokumentaci, mapy a slovníček pojmů. Je uvedena použitá a doporučená literatura.

Popis nakladatele

Učebnice obsahuje cca 1 000 barevných obrázků, stovky mapek a časových řad, vždy však se zvýrazněním základního učiva.

Další popis

Dvacáté století bývá označováno za století válek a není se čemu divit. Vždyť v první světové válce zahynulo nejméně deset milionů a ve druhé světové válce více než padesát milionů lidí. Četné lokální vojenské konflikty, krvavé občanské a národnostní nepokoje s vyhlazováním národnostních menšin však pokračuji i po roce 1945, po nejstrašnější zkušenosti lidstva s řešením problémů za použití zbraní.
Publikace Dějiny 20. století jsou čtvrtým a závěrečným dílem přehledně, barvitě a nesmírně čtivě zpracované světové historie.Dvacáté století bývá označováno za století válek a není se čemu divit. Vždyť v první světové válce zahynulo nejméně deset milionů a ve druhé světové válce více než padesát milionů lidí. Četné lokální vojenské konflikty, krvavé občanské a národnostní nepokoje s vyhlazováním národnostních menšin však pokračuji i po roce 1945, po nejstrašnější zkušenosti lidstva s řešením problémů za použití zbraní. Publikace Dějiny 20. století jsou čtvrtým a závěrečným dílem přehledně, barvitě a nesmírně čtivě zpracované světové historie.


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Helena Mandelová - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "Dějiny 20.století" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

D Ě JIN Y 2 0 . S T O L E T Í

- Z D R O J P O U Č E N Í , C E S T A К P O R O Z U M Ě N Í 4 - 5

I. té m a

Ü V O D : V E V R O P Ě N A D Ě J Í V D E M O K R A C I I ,

Z K L A M Á N Í A N Á S IL Í 6 - 7

Z DĚJIN SVĚTA

1. Svět p o n ičiv é v álce 8 - 9

2. USA s v ě to v o u v e lm o c í 10-11

3. SSSR, n o v ý s tá t n a še s tin ě sv ěta 1 2 -1 3

4. Asie se p ro b o u z í 1 4 -1 5

LIDÉ V EVROPĚ

1. O d zk ázy a b íd y Jc ro z v o ji v ý ro b y 1 6 -1 7

2. N o v é ú s p ě c h y v e v ě d ě a te c h n ic e 1 8 -1 9

3. D ěd ictv í 19. sto le tí, n o v é m y š le n k y a id eo lo g ie 2 0 -2 1

Č te m e 1 2 2 -2 3

4. D n y v š e d n í a s v á te č n í 2 4 -2 5

N a n á v š tě v ě v K o m e n sk é h o šk o le ve Z lín ě 2 6 -2 7

5. M eziválečná u m ěle ck á a v a n tg a rd a 2 8 -2 9

N a n á v š tě v ě v galerii u m ěle ck é a v a n tg a rd y 3 0 -3 1

STÁTY - VLÁDY - VÁLKY

1. E vropa p o d le v e rsaillesk é h o s y s té m u 3 2 -3 5

2. V znik Č esk o slo v en sk é re p u b lik y 3 6 -3 9

a její v ý v o j v e 2 0 . lete c h

3. K o m u n istick á d ik ta tu ra 40-41

4. N acism u s v N ě m ec k u 4 2 -4 3

5. E vropská d r a m a ta ve 3 0 . lete c h 4 4 -4 5

6. Č esk o slo v en sk o - o s tro v d e m o k ra c ie 4 6 -4 7

ve s tře d n í E vropě

N a n á v š tě v ě u sp iso v a tele K arla Č ap k a 4 8 -4 9

O h l é d n u tí 5 0 -5 1

II. té m a

Ú V O D : N E J N I Č I V Ě J Š Í V Á L K A V D Ě J I N Á C H

- N E B E Z P E Č Í V Y H L A Z E N Í C E L Ý C H N Á R O D Ů 5 2 -5 3

Z DĚJIN SVĚTA

1. N ep řátelsk é s tr a n y a sv ě to v á v á lč iště 5 4 -5 5

LIDÉ V EVROPĚ

1. E v ro p an é v e v o je n s k ý c h u n if o r m á c h 5 6 -5 7

2 . Pod v lá d o u h á k o v é h o kříže 5 8 -5 9

3 . O d p o r p ro ti z lu 6 0 -6 1

4. Z lo čin ci a jejich o b ě ti 6 2 -6 3

N a n á v š tě v ě v tere zín sk é m g h e ttu 6 4 -6 5

5. Vědci a te c h n ic i p ro v á lk u n e b o m ír 6 6 -6 7

Č te m e 2 6 8 -6 9

STÁTY - VLÁDY - VÁLKY

1. O d p o d iv n é v álk y к p ře p a d e n í SSSR 7 0 -7 1

2. Boje n a v ý c h o d n í fro n tě , v Africe, Asii a T ic h o m o ří 7 2 -7 3

3. Češi a Slováci p o M n ic h o v u a za v álk y 7 4 -7 5

4. O d S talin g rad u a z N o rm a n d ie d o P ra h y 7 6 -7 9

N a n á v š tě v ě u n a š ic h z a h r a n ič n íc h v o já k ů 8 0 -8 1

5. K o n ečn ě m ír 8 2 -8 3

O h lé d n u tí 8 4 -8 5

III. té m a

Ú V O D : V E V Ě K U P O Č Í T A Č O V É R E V O L U C E ,

P R O N IK Á N Í D O K O S M U , S O U P E Ř E N Í I S P O L U P R Á C E

V E V Ě D Ě A O C H R A N Ě Z E M Ě 8 6 -8 7

Z DĚJIN SVĚTA

1. Svět p o v álce, sp o lu p rá c e s tá tů , OSN 8 8 -8 9

2. Svět a v e lm o c i v d o b ě s tu d e n é v á lk y 9 0 -9 3

3. N e k lid n á Asie 9 4 -9 5

4 . P ro m ě n y L atin sk é A m erik y 9 6 -9 7

5 . A frika n a p o litic k é sc é n ě sv ěta 9 8 -9 9

LIDÉ V EVROPĚ

1. E v ro p an é o b n o v u jí své z e m ě a m ě s ta 10 0 -1 0 1

2. V ěda - o b je v y p r o ž iv o t a n o v é m y š le n k y 1 0 2 -1 0 3

3. T ec h n ik a a in f o r m a č n í re v o lu c e 1 0 4 -1 0 5

4. E v ro p sk á h n u t í, id eo v é p r o u d y 1 0 6 -1 0 7

a m e z in á r o d n í sp o lu p rá ce

Č te m e 3 1 0 8 -1 0 9

5 . M ěstské d n y v š e d n í a s v á te č n í 1 1 0 -1 1 3

6. E vropská k rajin a, její v y u ž ití a o h r o ž e n í 1 1 4 -1 1 5

7. U m ě n í o d ra z e m sv ěta n a k o n c i tis íc ile tí 1 1 6 -1 1 7

N a n á v š tě v ě v g alerii u m ě n í 2 . p o lo v in y 2 0 . sto le tí 11 8 -1 2 1

STÁTY - VLÁDY - VÁLKY

1. E v ro p a ro z d ě le n á ž e le z n o u o p o n o u 1 2 2 -1 2 3

2 . Č e sk o slo v e n sk o z n o v u s v o b o d n é 1 2 4 -1 2 5

3 . E v ro p a d v o u sy s té m ů 1 2 6 -1 2 7

N a n á v š tě v ě u A. I. S o lž en ic y n a 1 2 8 -1 2 9

4 . P o č á tk y o b d o b í t o ta litn í m o c i 1 3 0 -1 3 3

- 5 0 . lé ta v ČSR

5. E v ro p a a Č e sk o slo v e n sk o 1 3 4 -1 3 7

- p ře v ra tn é z m ě n y 6 0 . le t

6. „N o rm aliz a ce " a d alší o b d o b í n e s v o b o d y 13 8 -1 4 1

v n a š í zem i

N a n á v š tě v ě u z v u k o v é h o te c h n ik a 1 4 2 -1 4 3

ro z h la s u v Praze

7. E vropa v o v z d u ší h e ls in s k ý c h d o h o d 1 4 4 -1 4 5

O h l é d n u t í 1 4 6 -1 4 7

IV. té m a :

Ú V O D : V O B D O B Í K O N F L IK T Ů I M E Z I N Á R O D N Í

S P O L U P R Á C E , B ÍD Y A O H R O Ž E N Í Č Á S T I S V Ě T A ,

N O V É H O R O Z M A C H U V Ě D Y A T E C H N I K Y 1 4 8 -1 4 9

Z DĚJIN SVĚTA

1. S vět p o s k o n č e n í s tu d e n é v á lk y 150-151

2. S vět v o b d o b í o h r o ž e n í a g lo b alizace 1 5 2 -1 5 3

N a n á v š t ě v ě v g u in e js k é v e sn ici Filigbe 1 5 4 -1 5 5

LIDÉ V EVROPĚ

1. Ve z n a m e n í I n te r n e tu , fa x u a m o b ilů 1 5 6 -1 5 7

Č te m e 4 1 5 8 -1 5 9

2 . N a p ře lo m u d r u h é h o a tř e t í h o tisíc ile tí 160-161

STÁTY - VLÁDY - VÁLKY

1. Krize a p á d k o m u n is tic k ý c h re žim ů 1 6 2 -1 6 3

2. 17. lis to p a d 1989 a v z n ik Č eské re p u b lik y 1 6 4 -1 6 7

N a n á v š tě v ě u d ip lo m a ta a c h a rtis ty J iř íh o H ájka 1 6 8 -1 6 9

3. Č eská re p u b lik a a E vropa n a p ře lo m u tis íc ile tí 17 0 -1 7 1

O h l é d n u tí 1 7 2 -1 7 3

O h l é d n u t í za 2 0 . sto le tím 1 7 4 -1 7 5

P o u ž itá a d o p o r u č e n á lite ra tu ra 1 7 6 -1 7 7

V ýb ěro v ý re js třík 1 7 8 -1 7 9
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist