načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Dědické právo v praxi - Svoboda; Klička

Dědické právo v praxi
-7%
sleva

Kniha: Dědické právo v praxi
Autor: ;

Snad žádná oblast občanského práva nedoznala s účinností nového občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních tak zásadních změn jako oblast práva dědického. ...
Titul nyní (přelom roku) doručujeme za 9 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  590 Kč 549
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
18,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 77.7%hodnoceni - 77.7%hodnoceni - 77.7%hodnoceni - 77.7%hodnoceni - 77.7% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 24.11.2014
Počet stran: 350
Rozměr: 23 cm
Úprava: xxviii, 377 stran : ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7400-266-3
EAN: 9788074002663
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Snad žádná oblast občanského práva nedoznala s účinností nového
občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních tak
zásadních změn jako oblast práva dědického. Publikace se proto snaží
o přiblížení nové úpravy dědického práva z pohledu práva hmotného
i procesního.
Oba autoři působí jako notáři v Praze a mají nejen rozsáhlé teoretické
znalosti dědického práva, ale i bohaté praktické zkušenosti v této oblasti.
V publikaci je zdůrazněna praktická stránka řešení nových problémů,
které nová úprava dědického práva přinesla.
Publikace Dědické právo v praxi je určena jak pro laickou veřejnost, tak
i pro veřejnost odbornou, a to nejen notářům, notářským koncipientům
a kandidátům, ale i advokátům, advokátním koncipientům, soudcům,
justičním čekatelům a v neposlední řadě studentům právnických fakult.

Další popis

Popis:

* publikace přibližuje novou úpravu dědického práva z pohledu práva hmotného i procesního
* zdůrazňuje praktickou stránku řešení nových problémů, které nová úprava dědického práva přinesla
* v první části se věnuje nové úpravě dědického práva hmotného a přináší rovněž výklad svěřenského nástupnictví, náhradnictví či odkazu
* ve druhé části se věnuje právu procesnímu (popisuje řízení o pozůstalosti jako kontinuální proces od jeho zahájení, přes předběžná šetření, zjišťování dědiců, odkazovníků a majetku zůstavitele až po projednání pozůstalosti a jeho ukončení)
* obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou obecné úpravě likvidace pozůstalosti
* publikace přibližuje novou úpravu dědického práva z pohledu práva hmotného i procesního * zdůrazňuje praktickou stránku řešení nových problémů, které nová úprava dědického práva přinesla * v první části se věnuje nové úpravě dědického práva hmotného a přináší rovněž výklad svěřenského nástupnictví, náhradnictví či odkazu * ve druhé části se věnuje právu procesnímu (popisuje řízení o pozůstalosti jako kontinuální proces od jeho zahájení, přes předběžná šetření, zjišťování dědiců, odkazovníků a majetku zůstavitele až po projednání pozůstalosti a jeho ukončení) * obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou obecné úpravě likvidace pozůstalosti


Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Svoboda; Klička - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

0 a u to rech..................................................................................................................................V

P řed m luva...............................................................................................................................VII

Literatura............................................................................................................................X X III

Seznam použitých z k r a te k..........................................................................................X X V

K a p ito la I. P o d m ín k y v z n ik u d ě d ic k éh o p r á v a...................................................1

1 Sm rt člověka..........................................................................................................................1

1.1 Ú m rtní l i s t.................................................................................................................1

1.2 R ozsudek s o u d u......................................................................................................2

1.3 Právní dom něnka u sm rti více o s o b................................................................3

2 E xistence p o z ů sta lo sti.....................................................................................................3

3 Z působilý d ě d ic.................................................................................................................4

3 .1 D ědický d ů v o d.........................................................................................................4

3.2 V yloučení z dědického p rá v a.............................................................................5

3.2.1 V yloučení toho, k d o se dopustil čin u povahy

úm yslného trestného čin u proti zůstaviteli, je h o předku,

potom ku nebo m a n ž e lu............................................................................5

3.2.2 V yloučení toho, k d o se dopustil zavrženíhodného činu

proti zůstavitelově p osledn í v ů li..........................................................6

3.2.3 Prom inutí činu způsobujícího dědickou n ezp ů so b ilo st...............7

3.2.4 D ědicky n ezpůsobilý m anžel nebo r o d i č........................................7

3.3 V ydědění......................................................................................................................9

3.3.1 V ydědění nepom inutelného dědice, který zůstaviteli

neposkytl potřebnou pom oc v nouzi

[§ 1646 odst. 1 písm . a) O b č Z ]..........................................................12

3.3.2 V ydědění nepom inutelného dědice, který o zůstavitele

neprojevuje o p ravdový zájem , ja k ý b y projevovat měl

[§ 1646 odst. 1 písm . b) O b č Z ]..........................................................12

3.3.3 V ydědění nepom inutelného dědice, který byl odsouzen

pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících

o je h o zvrhlé povaze [§ 1646 odst. 1 písm . c) O b č Z ] 14

3.3.4 V ydědění nepom inutelného dědice, který vede trvale

nezřízený život [§ 1646 odst. 1 písm . d) O b č Z ].........................15

3.3.5 V ydědění potom ka dědicky nezp ů so b iléh o............................16

3.3.6 V ydědění potom ka zadluženého nebo m arnotratného 17

3.3.7 V ydědění m lčky a p o práv u (§ 1651 odst. 2 O b č Z ) 17

3.3.8 N egativní z á v ě ť.......................................................................................18

3.3.9 Přechodná u sta n o v e n í............................................................................18

4 Přijetí d ě d ic tv í..................................................................................................................19


K a p ito la II. N e p o m in u te ln ý d ě d i c ........................................................................21

1 P o je m .................................................................................................................................21

1.1 N epom inutelní d ě d ic i..........................................................................................21

2 V elikost povinného d í lu.............................................................................................22

3 O chrana nepom inutelného dědice (p o to m k a )..................................................23

3.1 N epom inutelný d ě d ic..........................................................................................24

3.2 N ařízení zůstavitele om ezující povinný d í l...............................................25

3.3 Právo na nutnou v ý ž iv u.....................................................................................26

4 V ýp očet povinného d ílu.............................................................................................28

4.1 Ú čast n a zisku a n a z trá tě.................................................................................28

4.2 Povinnost p řispět к vyrovn ání povinného dílu.........................................29

4.3 O dm ítnutí dědictví nebo o d k a z u..................................................................29

5 Z pů so b ú h ra d y...............................................................................................................30

5.1 V ý p lata v p e n ěz íc h...............................................................................................30

5.2 Jiná d o h o d a..............................................................................................................31

5.3 O d b y tn é ....................................................................................................................32

5.4 Ingerence s o u d u....................................................................................................33

6 Z á p o č e t..............................................................................................................................34

6.1 H odnota, která se započítává na povinný díl

nebo d ědick ý p o d íl................................................................................................35

6.2 Postup při z á p o č tu...............................................................................................36

7 Z ápo čet n a p ov inn ý d íl..................................................................................................37

7.1 Z apočten í podle § 1660 odst. 1 O b č Z ........................................................37

7.2 Z apočten í podle § 1660 odst. 2 O b č Z ........................................................38

7.2.1 O bvyklá d a ro v á n í...................................................................................39

7.2.2 Z a ja k é období pro vést z áp o č et.........................................................39

7.3 Z ap očtení dle § 1661 O b č Z .............................................................................40

8 Z áp očet na dědický p o d íl...........................................................................................41

8.1 Z ůstavitelů v p řík az к z a p o č te n í.....................................................................41

8.2 Z apočten í n a dědický podíl b ez příkazu z ů s ta v ite le.............................42

9 S pory o z á p o č e t.............................................................................................................43

10 Ú hrada n o tá ř i....................................................................................................................43

K a p ito la III. Z ř e k n u tí se d ě d ic k éh o p r á v a ......................................................45

1 Ú v o d....................................................................................................................................45

2 P o je m .................................................................................................................................45

2.1 S m luvní s tra n y......................................................................................................46

2.2 P ořizovací způsobilost, z a s to u p e n í..............................................................46

3 Právní jed n án í a je h o fo rm a.....................................................................................47


4 D ůsledky zřeknutí se dědického p rá v a..................................................................48

5 Přechodné ustanovení...................................................................................................49

6 Z ápis údajů do E v id e n c e...........................................................................................49

7 Ú hrada u n o tá ř e.............................................................................................................49

K a p ito la IV. D ěd ické t it u l y .........................................................................................51

1 Pořízení pro případ sm rti (testam entám í dědická poslo upn ost)...................51

1.1 Z á v ě ť........................................................................................................................53

1.1.1 Z působilost p ořídit z á v ě ť...................................................................53

1.1.2 O bsahové náležitosti záv ěti................................................................54

1.1.3 Form ální náležitosti z á v ě ti................................................................57

1.1.3.1 Z ávěť ve form ě v eřejn é listiny

(notářského z á p is u )...............................................................58

1.1.3.2 Z ávěť v e form ě soukrom é l is tin y...................................60

1.1.3.3 Z ávěť pořízená s ú le v a m i..................................................66

1.1.4 V ykonavatel z á v ě ti...............................................................................70

1.1.5 D o v ě tek......................................................................................................73

1.1.6 Z rušení z á v ě ti.........................................................................................81

1.2 D ědická s m lo u v a..................................................................................................85

1.2.1 Pořizovací způsobilost u zav řít d ědickou sm louvu

na straně z ů s ta v ite le..............................................................................86

1.2.2 Z působilost u zavřít d ědickou sm lo uvu na straně

odlišné od z ů s ta v ite le............................................................................86

1.2.3 Form ální požadavky n a d ědickou sm louvu..................................86

1.2.4 O bsahové náležitosti d ědické sm lo u v y.........................................87

1.2.5 Z rušení dědické s m lo u v y...................................................................89

1.2.6 D ědická sm louva uzavřená m ezi m a n ž e li....................................90

2 Z ákonná d ědická posloupnost (intestátní dědická p o slo u p n o st) 91

2.1 Příbuzenství a š v a g ro v stv í................................................................................92

2.1.1 P říbuzenství..............................................................................................92

2.1.1.1 V znik p říb u z e n s tv í...............................................................92

2.1.1.2 L inie p říb u z e n stv í..................................................................93

2.1.1.3 Stupeň příbuzenství ............................................................94

2.1.1.4 Z ánik příbuzenství ...............................................................95

2.1.2 Š v a g ro v stv í..............................................................................................96

2.1.2.1 V znik šv a g ro v stv í.................................................................96

2.1.2.2 Z án ik š v a g ro v s tv í..................................................................96

2.1.3 N ěkolikeré p říb u z e n stv í.....................................................................96

2.2 R ozdělení d o dědických tříd..............................................................................97

2.2.1 První dědická t ř í d a...............................................................................97


2.2.2 D ruhá d ědická tříd a...............................................................................99

2.2.3 T řetí dědická tř íd a................................................................................101

2.2.4 Č tvrtá d ědická tříd a..............................................................................105

2.2.5 Pátá dědická t ř í d a................................................................................107

2.2.6 Šestá d ědická třída................................................................................109

2.2.7 O dkazovnici ja k o zákonní d ě d ic i..................................................111

3 O dm ěna n o tá ře.................................................................................111

K a p ito la V. O d k a z , p o d o d k a z , o d k a z o v n ík.....................................................113

1...............................O dkaz, p o d o d k a z..............................................................................113

1.1 O d k a z.......................................................................................................................114

1.1.1 Z řízení odk azu a p o d o d k a z u............................................................115

1.1.1.1 Z vláštní pravidla o jed notlivých druzích odkazů ..1 1 8

1.1.1.1.1 O dkaz věcí určitého d ru h u............................118

1.1.1.1.2 O dkaz určité věci ...........................................120

1.1.1.1.3 O dkaz p o h led á v k y...........................................121

1.1.2 O dvolání odkazu a p o d o d k a z u.......................................................122

1.1.2.1 V ýslovné odvolání ............................................................123

1.1.2.2 O dvolání m lč k y...................................................................123

1.1.2.3 O dvolání dovětku učiněného ve form ě

v eřejné l is ti n y.......................................................................123

1.1.2.4 Z vláštní způsob y o dvolání o d k a z u.............................123

1.1.3 N abytí o d k a z u........................................................................................124

1.1.3.1 V znik práva n a o d k a z .......................................................125

1.1.3.2 D ospění p ráv a na o d k a z..................................................125

1.1.3.3 V lastní nabytí o d k a z u.......................................................125

1.1.4 O dm ítnutí o d k a z u.................................................................................128

1.1.5 Z án ik odkazu, uvolněný o d k a z........................................................129

1.1.6 N ěkteré povinnosti odkazo vníků.....................................................129

1.2 P o d o d k a z...............................................................................................................130

K a p ito la V I. D ěd ěn í - u n iv e rz á ln í s u k c e s e.....................................................131

1 P rin cip univerzální s u k c e s e....................................................................131

2 Sm rt člo v ěk a...................................................................................131

3 Z ánik některých m ajetkových p r á v......................................................................133

4 Přechod plnění m im o řízení o p o z ů sta lo sti.......................................................133

4.1 Přechod dávek důchodového p o jištěn í.......................................................134

4.2 Přechod dávek podle zák ona o doplňkovém penzijním

s p o ř e n í....................................................................................................................134


4.3 Přechod m zdových a platových p ráv podle zákoníku p r á c e 134

4.4 Přechod nem ocenských d á v e k.......................................................................135

4.5 Přechod peněžitých dávek osob se zdravotním p o stiž e n ím 135

4.6 Přechod peněžitých dávek státní sociální p o d p o r y..............................136

4.7 Přechod práva na pojistné p ln ě n í..................................................................136

5 S m louva o účtu a přechod práv z n í....................................................................136

6 Přechod nájm u b y tu.....................................................................................................138

6.1 Přechod nájm u družstevního b y t u................................................................138

6.1.1 Přechod družstevního podílu,

který byl ve společném jm ě n í...........................................................139

6.1.2 Přechod družstevního podílu,

který nebyl v e společném j m ě n í.....................................................140

6.1.3 Ú kony v e vztahu к obchodním u rejstříku

p o skočení řízení o p o z ů s ta lo s ti......................................................140

6.1.4 V ýpověď účasti v družstvu (§ 603 Z O K )....................................140

6.1.5 O d k a z........................................................................................................141

6.2 Přechod nájm u nedružstevního b y t u..........................................................142

6.2.1 Přechod nájm u, existovalo-li společné nájem ní právo

m an ž elů ......................................................................................................142

6.2.2 Přechod nájm u, n eexistovalo-li společné nájem ní právo

m an ž elů......................................................................................................142

7 N áklady některých osob na z a o p a tř e n í................................................................144

7.1 Právo n a slušnou v ý živu...................................................................................146

7.2 Právo na nutné z a o p a tře n í..............................................................................147

7.3 Právo na bezplatné z a o p a tře n í......................................................................147

8 Z ákladní vybavení rodinné d o m ác n o sti................................................................148

K a p ito la V II. O d ú m r ť.................................................................................................149

1 Pojetí od ú m rti.................................................................................................................149

2 Postavení s tá tu...............................................................................................................150

2.1 O dlišnosti v postavení s tá tu...........................................................................151

2.2 Připadnutí podílu v obchodní korporaci s t á t u ........................................151

3 Stát ja k o povolaný d ě d ic...........................................................................................151

4 Soupis p o zůstalosti.......................................................................................................152

5 O dm ěna notáře v řízen í o pozůstalosti, nabude-li dědictví s t á t 152

K a p ito la V III. N á h ra d n ic tv í a sv ě ře n sk é n á s tu p n ic tv í...............................155

1 N áhrad nictví....................................................................................................................155

1.1 Z řízení n á h rad n ictv í........................................................................................156

1.2 Z ánik n á h rad n ictv í.............................................................................................161


2 S věřenské n ástup nictví...............................................................................................161

2.1 V znik svěřenského n ástup nictví...................................................................163

2.2 Z án ik svěřenského n á stu p n ic tv í...................................................................167

2.3 P ráv a a povinnosti dědiců při svěřenském n á stu p n ic tv í....................171

K a p ito la IX . S p rá v a p o z ů s ta lo s ti........................................................................175

1 Správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti povolaní

z ů sta v ite le m....................................................................................................................175

1.1 V ykonavatel závěti a správa p o zů stalo sti................................................176

2 Správce pozůstalosti jm en o v an ý soudem...........................................................176

2.1 Správce pozůstalosti jm en o v an ý za účelem splnění

zůstav itelov y poslední vůle a správ y podílu

v obchodní k o rp o ra c i......................................................................................178

2.2 O právnění ke správě p o zůstalosti.................................................................179

3 O dstoupení s p r á v c e....................................................................................................179

4 P rostá správa m a je tk u...............................................................................................179

5 P ovinnosti při správě p o z ů sta lo sti........................................................................180

5.1 P oskytnutí splátek n a zaopatření osobám ,

které n a n ě m ají p r á v o......................................................................................181

5.2 Prodej věcí, které nelze uschovat bez nebezpečí škody

nebo nepom ěrných n á k la d ů.........................................................................182

5.3 V yrozum ění banky a obdobných institucí o zůstavitelově s m r ti. . 182

5.4 D oručení zprávy o o d k a z e c h........................................................................183

5.5 Souhlas к úkonům přesahujícím rozsah prosté s p r á v y......................183

5.6 V yhotovení sezn am u pozůstalostního m a je tk u.......................................184

5.7 P ředložení vyúčtování správy p o z ů s ta lo s ti............................................184

5.8 O znám ení zn ám ým věřitelům a dlužníkům zů stav itele......................185

6 Plnění daňo vé povinnosti pod le D Ř......................................................................185

7 Přiznání к dani z nem ovitých v ě c í.........................................................................187

8 O dm ěn a správce pozůstalosti a náhrada je h o h otových v ýdajů 187

9 N áklady řízení o pozůstalosti v souvislosti se správcem p o zůstalosti. . 188

K a p ito la X. Z cize n i d ě d ic tv í...................................................................................189

1 P o je m .................................................................................................................................189

2 Form a zcizen í a rozsah p la tn o s ti...........................................................................189

3 Z působ ilost, z a s to u p e n í.............................................................................................191

4 Právní n á s le d k y............................................................................................................191

5 V zájem ná práva (a povinnosti) m ezi zcizitelem a n a b y v a te le m 192


K a p ito la X I. Ř ízení o p o z ů sta lo sti (o b e cn ý ú v o d ).........................................195

1 Z ásady soudního ř í z e n í.............................................................................................195

2 V ztah procesních p ře d p isů........................................................................................198

3 Posílení vůle zů stavitele.............................................................................................199

4 Principy dědického p rá v a..........................................................................................200

K a p ito la X II. Z a h á je n í říz e n í o p o z ů s ta lo s ti..................................................203

1 Podm ínky zahájení řízení o p o z ů sta lo sti............................................................203

1.1 Z ahájení řízení o pozůstalosti na n á v r h....................................................203

1.2 Z ahájení řízení o pozůstalosti b ez n á v rh u..............................................203

2 Příslušnost soudu к řízení o p o z ů sta lo sti............................................................204

2.1 V ěcná p říslu šn o st................................................................................................204

2.2 M ístní p říslu šn o st................................................................................................204

3 Pověření notáře soudním kom isařem v řízení o p o zůstalosti......................206

4 Ú častníci řízení o p o z ů sta lo sti................................................................................207

4.1 D ědic, vypravitel pohřbu a stát (§ 1 1 0 Z Ř S )..........................................208

4.2 M anžel zůstavitele (§1 11 Z Ř S )...................................................................208

4.3 V ěřitel zůstavitele (§ 112 a § 117 odst. 1 Z Ř S ).....................................208

4.4 N epom inutelný dědic (§ 1 1 3 Z Ř S )...........................................................209

4.5 V ykonavatel závěti (§ 114 Z Ř S )................................................................209

4.6 Správce pozůstalosti (§ 1 1 5 Z Ř S )..............................................................209

4.7 Ú častníci p ři závěře pozůstalosti (§ 1 1 6 Z Ř S ).......................................209

5 O patrovnictví d ě d ic e..................................................................................................210

6 Procesní n á stu p n ic tv í..................................................................................................210

K a p ito la X III. P ře d b ě ž n á š e tř e n í.........................................................................213

1 Prvotní ú k o n y............................................................................................... 213

2 Protokol o předběžném šetření................................................................................214

3 Z jišťování stavu a obsahu pořízení pro případ sm rti a dalších lis tin . . . 217

3.1 N eveřejné zjištění stavu a o b s a h u..............................................................217

3.2 V eřejnost z jiš tě n í...............................................................................................219

3.3 Z jišťování stavu a obsahu ústní z á v ě ti......................................................221

3.4 O dm ěna za zjištění stavu a o b sah u..............................................................222

4 Z astavení ř íz e n í............................................................................................................222

K a p ito la XIV. Z a jiště n í p o z ů stalo sti, ú sch o v y v řízen í

o p o z ů s ta lo s ti...................................................................................225

1 Z ávěra pozůstalosti.......................................................................................................225

1.1 Ú schova hm o tn é m ovité v ě c i........................................................................226


1.2 Postup při úschově hm otných m ovitých věcí.........................................226

1.3 Výdání uschovaných v ě c í...............................................................................227

1.4 Postup p o nařízení likvidace p o z ů sta lo sti..............................................228

1.5 Z apečetění v bytě nebo na jin ém m ís tě...................................................228

2 Z ákaz výplaty z ú čtu nebo vkladní k nížky........................................................228

3 Plnění n a pohledávk y zů stav itele..........................................................................229

4 O d loučení p o zůstalo sti..............................................................................................229

K a p ito la XV. V y ro z u m ěn í o d ě d ic k ém p rá v u a p o učení

o p rá v u v ý h ra d y s o u p i s u...........................................................231

1 V ýrozum ění o dědickém právu...............................................................................231

1.1 P o je m .....................................................................................................................231

1.2 N ásledky odm ítnutí d ě d ic tv í........................................................................234

1.3 N ásledky neodm ítnutí d ě d ic tv í..................................................................234

1.4 V zdání se d ě d ic tv í............................................................................................235

2 Poučení a vyrozum ění o právu výhrady s o u p is u............................................235

2.1 Poučení o právu výhrady s o u p i s u.............................................................235

2.2 V yrozum ění o právu výhrady s o u p is u......................................................236

2.2.1 V yrozum ění o právu výhrady soupisu m anžela,

poto m ka a p ř e d k a................................................................................236

2.2.2 V yrozum ění o právu výhrady soupisu jin ý c h osob

n ež m anžela, potom k a a p ř e d k a....................................................237

K a p ito la X V I. S p o ry v říz e n í o p o z ů s ta lo s ti..................................................239

1 Ú v o d..................................................................................................................................239

2 Pojem sp orů v řízení o p o z ů sta lo sti.....................................................................240

3 S pory o d ědické p r á v o...............................................................................................240

3.1 S pory o dědické práv o zakládající se n a právním posou zení 241

3.1.1 Z jištění sporu..........................................................................................241

3.1.2 Postup soudu v p řípadě zjištění sporu o dědické právo

zakládajícíh o se na právním posouzen í........................................242

3.2 S pory o dědické práv o zakládající se n a rozdílných

skutkových tv rz e n íc h.....................................................................................242

3.2.1 Z jištění sporu..........................................................................................242

3.2.2 Postup soudu v p řípadě zjištění sporu o dědické právo

zakládajícího se na rozdílných skutkových tv rzeních 243

3.2.3 S p o r o d ědické právo v p řípadě v yd ěd ěn í..................................246

3.2.4 O dkázání účastníka к podání žalo by............................................246

3.2.5 D ůsledky odkázání к uplatnění dědického práva

žalobou u so u d u.....................................................................................247


4 Spory o rozsah p o z ů sta lo sti.....................................................................................247

4.1 Pojem sporu o rozsah p o z ů stalo sti...............................................................247

4.1.1 S por zakládající se n a rozdílném právním p o so u z e n í 248

4.1.2 S por vyplývající z rozdílných skutkových tv r z e n í 248

K a p ito la X V II S p o le řn é jm ě n í m a n ž e l ů..........................................................251

1 Společné jm ě n í m anželů o b e c n ě...........................................................................251

1.1 R ežim y společného jm ě n í m a n ž e lů...........................................................251

1.1.1 Z ákonný režim společného jm ěn í m an želů...............................251

1.1.2 Sm luvený režim společného jm ě n í m an želů..............................253

1.1.3 R ežim společného jm ěn í m anželů založený

rozhodnutím s o u d u..............................................................................254

2 Z ánik společného jm ě n í m anželů v důsledku sm rti m anžela

a jeh o v y p o řád án í..........................................................................................................255

2.1 Seznam aktiv a p asiv společného jm ě n í m a n ž e lů.................................255

2.2 O cenění m ajetku náležejícího d o společného jm ě n í m a n ž e lů 257

2.3 V ypořádání společného jm ěn í m a n ž e lů.....................................................257

2.3.1 D ohoda o vypořádání společného jm ě n í m a n ž e lů 257

2.3.2 V ypořádání společného jm ě n í m anželů rozhodnutím

so u d u..........................................................................................................259

2.4 R ozhodnutí o stanovení obvyklé cen y m ajetku patřícího

do společného jm ěn í m anželů a o je h o v y p o řá d á n í..............................260

3 V ypořádání práva bydlení v důsledku sm rti m a n ž e la...................................261

K a p ito la X V III. S ou pis p o z ů sta lo sti....................................................................263

1 P o je m ................................................................................................................................263

2 N ařízení soupisu p o zůstalosti..................................................................................264

3 V yrozum ění o soupisu p o z ů sta lo sti......................................................................264

4 Provedení soupisu p o z ů s ta lo s ti.............................................................................265

5 N ahrazení soupisu p o z ů sta lo sti.............................................................................266

5.1 N ahrazení soupisu pozůstalosti seznam em pozůstalostního

m ajetk u....................................................................................................................266

5.2 N ahrazení soupisu pozůstalosti společným prohlášením

dědiců o pozůstalostním m a je tk u..................................................................266

K a p ito la X IX . O so b y p o d z v lá štn í o c h r a n o u..................................................269

1 V y m ezen í........................................................................................................................269

1.1 D ědic n eznám ý a nepřítom ný........................................................................270

2 Z ávěra (so upis p ozůstalosti).....................................................................................271

3 O patrovník ve zvláštních p řípad ech......................................................................272


4 Z ájm y osob pod zvláštní o c h r a n o u....................................................................273

5 D ůsledky p rocesn ěp ráv n i........................................................................................275

5.1 Z astoupení d ítě te..............................................................................................276

5.2 Z astoupení zletilého, který není plně sv é p rá v n ý..................................276

5.3 Právní jed n á n í......................................................................................................277

5.4 Právní jed n án í vyžadující souhlas so u d u.................................................277

6 S h r n u tí............................................................................................................................280

K a p ito la X X . P ro je d n á n í p o z ů s ta lo s ti..............................................................283

1 Z jišťování aktiv p o z ů sta lo sti................................................................................283

2 Z jišťování pasiv p o z ů stalo sti.................................................................................285

3 Seznam aktiv a p asiv p o z ů sta lo sti......................................................................286

4 O cenění pozůstalostního m a je tk u.......................................................................286

5 Z jištění výše p a s iv.....................................................................................................287

6 Stanovení obvyklé ceny m ajetku a jin ý c h aktiv pozůstalosti,

výše dluhů a dalších p asiv pozůstalosti a čisté hodnoty pozůstalosti,

popřípadě výše je jíh o p ře d lu ž e n í...........................................................................287

K a p ito la X X I. R o z h o d n u tí v říz e n í o p o z ů s ta lo s ti......................................289

1 R ozhodnutí v řízení o pozůstalosti a kdo je vyd ává.......................................289

1.1 M eritom í a ostatní ro z h o d n u tí.....................................................................289

1.2 R ozhodnutí, k terá v ydáv á s o u d..................................................................290

1.3 N áležitosti rozhodnutí, které vydává n o tář jak o soudní

kom isař, zástupce nebo náhradník notáře nebo pověření

zam ěstnanci n o tá ře.............................................................................................292

1.4 N áležitosti rozhodnutí, které vydává s o u d..............................................294

1.5 R ozhodnutí nebo písem nosti, k teré se doručují

do v lastních rukou a d r e s á ta...........................................................................294

1.6 Proti jak ý m usnesením n ení odvolání p ř íp u s tn é..................................295

1.7 O prava c h y b n ebo jin ý c h zjevných nesprávností

v ro z h o d n u tí..........................................................................................................296

2 R ozhodnutí o d ě d ic tv í..............................................................................................298

2.1 Předpoklady p ro v ydání rozhodnutí o d ě d ic tv í....................................298

2.2 N áležitosti rozhodnutí o d ě d ic tv í................................................................300

2.3 D ruhy rozhodnutí o d ě d ic tv í........................................................................303

2.3.1 Potvrzení nabytí dědictví jed in ém u d ě d ic i................................303

2.3.2 R ozdělení pozůstalosti po dle nařízení zůstavitele

nebo určení třetí o s o b y......................................................................303

2.3.3 R ozdělení pozůstalosti dohodou d ě d ic ů.....................................306

2.3.4 R ozdělení pozůstalosti soudem na žádost d ě d ic ů...................307

2.3.5 Potvrzení nabytí více dědicům podle dědických p o d ílů . . . 309


2.3.6 Potvrzení nabytí dědictví s t á tu........................................................309

2.3.7 K um ulace v ý r o k ů.................................................................................309

2.4 Ú činky právní m oci rozhodnutí o d ěd ictv í...............................................309

2.5 Ú kony po skončení řízení................................................................................310

2.6 Z rušení rozhodnutí o d ě d ic tv í......................................................................310

2.7 U platňování práv žalobce m im o řízení o p o z ů stalo sti........................311

2.8 O pravné p ro stře d k y..........................................................................................311

2.8.1 O d v o lá n í...................................................................................................311

2.8.1.1 O dvolací lhůta, včasn ost o d v o lán í ............311

2.8.1.2 Soudní poplatek, osvobození a důsledky

je h o n e z a p la c e n í..................................................................312

2.8.1.3 Posouzení náležitostí o d v o lá n í......................................313

2.8.1.4 Předání o dvo lán í so u d u.....................................................313

2.8.1.5 R ozhodnutí odvolacího so u d u........................................314

2.8.2 D o v o lá n í...................................................................................................315

2.8.3 Ž aloba pro zm atečnost a žaloba na ob novu ř í z e n í 317

K a p ito la X X II. D o d a teč n ý m a j e te k....................................................................319

1 Z ahájení dodatečného projednání d ěd ictv í.........................................................320

2 D odatečné projednání po zastavení říz e n í.........................................................320

3 D odatečné projednání po rozhodnutí o p o z ů s ta lo s ti.....................................320

4 N em ěnnost ú č astn ík ů.................................................................................................321

5 Postavení soudního k o m isaře...................................................................................323

6 N epřípustnost dodatečného projednání, zastavení říz e n í..............................323

K a p ito la X X III. N a b y tí d ě d ic tv í n á sle d n ý m d ě d ic e m ..............................325

K a p ito la XX IV. P ře d lu ž e n á p o z ů sta lo st, lik v id a ce p o z ů sta lo sti .... 327

1 N ařízení likvidace p o z ů sta lo sti..............................................................................327

1.1 Ú činky rozhodnutí o nařízení likvidace p o z ů stalo sti...........................328

2 L ikvidační sp rá v c e....................................................................................................329

2.1 V znik a zánik funkce likvidačního s p rá v c e...............................................329

2.1.1 Jm enování likvidačního sp rá v c e.....................................................329

2.1.2 Z ánik funkce likvidačního sp rá v c e................................................330

2.2 Práva a povinnosti likvidačního s p rá v c e..................................................330

2.3 O dm ěna, náhrada výdajů a náhrada za daň z p řidané hodnoty

likvidačního správce...........................................................................................331

3 L ikvidační p o d s ta ta....................................................................................................332

3.1 O bsah a rozsah m ajetku likvidační p o d s ta ty...........................................332


3.2 Z jišťov án í m ajetku likvidační p o d sta ty....................................................332

3.3 Seznam m ajetku likvidační p o d s ta ty.......................................................333

3.4 V yloučení z likvidační p o d sta ty.................................................................334

3.5 S práva m ajetku likvidační p o d sta ty..........................................................334

3.6 Z peněžení m ajetku likvidační p o d s ta ty....................................................336

3.6.1 Z peněžen í p ro d e je m ...........................................................................336

3.6.2 Z peněžen í v ě řite le m ...........................................................................336

3.6.3 N ab ytí vlastnického p ráv a к m ajetku

z likvidační p o d sta ty...........................................................................337

3.6.4 M ajetek, k terý se nepodařilo zp eněžit..........................................337

4 P řihlašování p o h le d á v e k..........................................................................................338

4.1 Pasiva likvidační p o d s ta ty..............................................................................338

4.2 P řih lášk a.................................................................................................................338

4.3 Přezkoum ání p o h led áv k y................................................................................340

4.4 Z jištění pohledávky a práva n a uspokojení pohledávky

ze z a jiš tě n í............................................................................................................343

5 R ozvrh výtěžku zpeněžení m ajetku likvidační p o d s ta ty.............................344

5.1 R ozvrhové sk u pin y.............................................................................................345

5.2 O bsah rozvrhového u sn e s e n í.........................................................................345

5.3 L ikvidační p ře b y te k..........................................................................................345

5.4 S končení řízení při likvidaci p o z ů s ta lo s ti...............................................346

6 D alší n ajevo v yšlý m ajetek likvidační po dstaty...............................................346

7 Z astavení likvidace p o z ů s ta lo s ti..........................................................................347

K a p ito la XX V . O d m ě n a n o tá ře v říz e n í o p o z ů sta lo sti..............................349

1 O dm ěna při zastavení říz e n í....................................................................................350

2 O dm ěna p ři projednání p o zů stalosti.....................................................................350

3 O dm ěna notáře v souvislosti s vypořádáním společného

jm ě n í m a n ž e lů...............................................................................................................351

4 O dm ěna notáře při likvidaci p o zů stalosti...........................................................351

5 O dm ěna při dodatečném najevo v yšlém m a je tk u..........................................352

6 O dm ěna v řízen í o nabytí dědictví následným dědicem...............................352

7 Placení odm ěny a n á h r a d.........................................................................................352

8 O dm ěna za provedení soupisu p o z ů sta lo sti.....................................................353

9 O dm ěna notáře z a zjištění stavu a obsahu listin důležitých

pro řízení o p o z ů sta lo sti..........................................................................................353

10 H otové v ý d a je..............................................................................................................353


K a p ito la X X V I. M e z in á ro d n í (cizí-) p rv e k v říz e n í o p o z ů s ta lo s ti. . . 355

1 M ezinárodní prvek v řízení o p o z ů sta lo sti......................................................355

2 M ezinárodní příslušnost (p ra v o m o c )................................................................356

2.1 M ezinárodní příslušnost p od le dvoustranných s m l u v.....................357

2.2 M ezinárodní příslušnost podle Z M P S...................................................357

2.3 Postup českých soudů, není-li dána jejich m ezinárodní

p říslušn ost............................................................................................................359

2.4 Inform ování o úm rtí cizin ce v tu z e m s k u..............................................359

2.5 M ezinárodní příslušnost českých soudů к projednání

pozůstalosti v c iz in ě........................................................................................360

3 R ozhodné právo v dědických v ě c e c h.................................................................360

3.1 K olizní úprava v Z M P S................................................................................361

3.2 M ajetkové pom ěry m anželů ( p a rtn e rů ).................................................361

4 D oručování d o c iz in y...............................................................................................363

4.1 D oručování do členských států E U .........................................................363

4.2 D oručování občanu Č R v c iz in ě................................................................365

4.3 D oručování podle H aagské ú m lu v y.........................................................365

4.4 D oručování předvolání к je d n á n í..............................................................366

4.5 Ú prava písem ností určených d o cizin y....................................................366

5 Provádění důkazu v cizině p odle nařízení o d o k a z o v á n í...........................366

5.1 Provádění důkazů v cizině podle H aagské ú m lu v y...........................368

6 Z jišťování adres účastníků řízení v c iz in ě.......................................................369

7 M ezinárodní správa p o z ů s ta lo s ti............................................... 370

8 N ařízení o d ě d ic tv í....................................................................................................370

V ěcný r e js třík.......................................................................................................................371
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist