načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn

Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn
-7%
sleva

Kniha: Daňové zákony v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018, např. nová částka daňového zvýhodnění na ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: ANAG
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 328
Rozměr: 210x297
Úprava: svazků
Skupina třídění: Veřejné finance
Jazyk: česky
Datum vydání: 05.01.2018
ISBN: 978-80-7554-111-6
EAN: 9788075541116
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2018, např. nová částka daňového zvýhodnění na prvé dítě.

Legislativní změny pro rok 2018

Součástí v knize předkládaného výkladu jsou také parametrické změny pro rok 2018 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd.

Aktuální znění legislativy s ohledem na veškeré změny v dotčených předpisech

Oproti poslednímu vydání daňových předpisů účinných k 1. 7. 2017 kniha zachycuje a komentuje všechny další legislativní změny, ke kterým došlo během druhého pololetí roku 2017. Vzhledem k tomu, že některé změny v zákoně o daních z příjmů se použijí již pro období roku 2017, jsou komentovány nejen změny k 1. 1. 2018, ale i změny pro sestavení daňového přiznání za rok 2017. Naopak, většina změn v zákoně o daních z příjmů účinných od 1. 7. 2017 se použije až pro rok 2018 – proto jsou komentovány i tyto změny pro období roku 2018.

Další obsažené předpisy

Kniha obsahuje nejen daňové zákony, ale např. i prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. v aktuálním znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové povinnosti. V neposlední řadě se v publikaci nachází také zákon o evidenci tržeb, nařízení vlády vylučující některé tržby z evidence tržeb a metodika k evidenci tržeb. (v úplném znění k ... s přehledy změn)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

EDICE DANĚ

Daňové zákony • daně z příjmů s rozlišením změn pro rok 2017 a pro rok 2018 • rezervy pro zjištění základu daně z příjmů • daň z přidané hodnoty včetně ustanovení pro společnosti

bez právní subjektivity použitelných do 31. 12. 2018 • spotřební daně • ekologické daně • o povinném značení lihu • daň silniční • o dani z nabytí nemovitých věcí • daň z nemovitých věcí • daňový řád • o evidenci tržeb s vyznačením změn nálezem Ústavního soudu

k 1. 3. 2018 a k 1. 1. 2019 • přehled smluv o zamezení dvojího zdanění • cestovní náhrady a všeobecné doplňující informace

vycházející z průměrné mzdy v úplném znění k 1. 1. 2018 s přehledy a komentáři změn Ing. Pavel Běhounek – odborná spolupráce

DOPORUČENÁ CENA

99 Kč

včetně

zvýraznění změn „DAŇOVÉHO BALÍČKU“

a nálezu ÚSTA

VNÍHO SOUDU k EET


© Nakladatelství ANAG, 2018 ISBN 978-80-7554-111-6

Novelizace přijaté a publikované ve Sbírce zákonů, jejichž účinnost nastává:

• od 1. 7. 2017, jsou uvedeny v textu zákona tučně včetně podtržení (toto značení se týká pouze zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně

z příjmů),

• od 1. 1. 2018, jsou uvedeny v textu zákona tučně,

• ostatní změny jsou opatřeny redakční poznámkou.

Redakce nakladatelství děkuje panu Ing. Pavlu Běhounkovi a panu Ing. Ivu Šulcovi

za odbornou spolupráci při zpracování přehledů změn k jednotlivým zákonům.


Úvod ............................................................................................................................................................................... 4

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

přehled změn............................................................................................................................................................. 5

úplné znění.............................................................................................................................................................. 16

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů přehled změn......................................................................................................................................................... 108

úplné znění............................................................................................................................................................ 109

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty přehled změn......................................................................................................................................................... 118

úplné znění............................................................................................................................................................ 118

Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby

pro použití režimu přenesení daňové povinnosti úplné znění............................................................................................................................................................ 173

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

přehled změn..........................................................................................................................................................174

úplné znění.............................................................................................................................................................174

Zákon č. 261/2007 Sb.

Část čtyřicátá pátá – daň ze zemního plynu a některých dalších plynů přehled změn......................................................................................................................................................... 236

úplné znění............................................................................................................................................................ 236

Část čtyřicátá šestá – daň z pevných paliv přehled změn......................................................................................................................................................... 241

úplné znění............................................................................................................................................................ 241

Část čtyřicátá sedmá – daň z elektřiny přehled změn......................................................................................................................................................... 245

úplné znění............................................................................................................................................................ 245

Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu přehled změn......................................................................................................................................................... 249

úplné znění............................................................................................................................................................ 249

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční přehled změn......................................................................................................................................................... 260

úplné znění............................................................................................................................................................ 260

Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí přehled změn......................................................................................................................................................... 264

úplné znění............................................................................................................................................................ 264

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí přehled změn......................................................................................................................................................... 271

úplné znění............................................................................................................................................................ 271

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád přehled změn......................................................................................................................................................... 280

úplné znění............................................................................................................................................................ 280

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb přehled změn......................................................................................................................................................... 319

úplné znění............................................................................................................................................................ 319

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění ................................................................ 324

Všeobecné doplňující informace ..............................................................................................................................326

Obsah


4

Úvod

Kniha obsahuje úplná znění všech daňových zákonů účinná k 1. 1. 2018. Na změny k pozdějšímu datu je upozorněno redakční poznámkou (např. zákon o evidenci tržeb i ve znění účinném od 1. 3. 2018). Jednotlivé zákony jsou doprovázeny komentovaným přehledem změn. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (a obdobně i zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, i když v tomto případě se jednalo o změny pouze minimálního rozsahu) byl pro zda ňovac í období rok u 2018 novel i zová n t z v. da ňov ý m ba l íčkem (z á kon č. 170/2017 Sb., k ter ý m se měn í něk teré zákony v oblasti daní). Tato novela však nabyla formálně účinnosti již k 1. 7. 2017, i když se (až na výjimky) poprvé použije až od zdaňovacího období roku 2018. Z tohoto důvodu jsou v zákoně o daních z příjmů (a obdobně i v zákoně o rezervách) zvýrazněny jak změny provedené tzv. daňovým balíčkem (znění použitelné pro zdaňovací období roku 2017, resp. pro hospodářský rok započatý před 1. 7. 2017), tak změny účinné k 1. 1. 2018 (znění použitelné pro zdaňovací období roku 2018, resp. pro hospodářský rok započatý 1. 7. 2017 či později). Do knihy jsou pochopitelně zapracovány i všechny další legislativní změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2017. V komentáři k zákonu o daních z příjmů je upozorněno také na změny, jež je nutné zohlednit při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob již za rok 2017.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, byl naposledy zásadně novelizován k 1. 7. 2017 zákonem č. 170/2017 Sb. V publikaci je tedy uveden ve znění po této rozsáhlé novelizaci, tučně jsou v textu vyznačeny změny od 1. 1. 2018 a změny od 13. 1. 2018 provedené zákonem č. 371/2017 Sb. jsou opatřeny redakční poznámkou.

Součástí knihy je také zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který byl zásadně pozměněn nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 z 12. prosince 2017. Tyto změny (k 1. 3. 2018, resp. k 1. 1. 2019) jsou v knize vyznačeny a opatřeny redakční poznámkou.

Legislativních změn k 1. 1. 2018 bylo poměrně malé množství – např. u zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě; v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, došlo k 13. 1. 2018 k úpravě definice finančních činností, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54, a to v návaznosti na přijetí nového zákona o platebním styku, který nabývá účinnosti právě k tomuto datu.

Součástí publikace jsou i všeobecné doplňující informace vycházející z údajů o průměrné mzdě (minimální výše záloh hrazená osobami samostatně výdělečně činnými, maximální vyměřovací základy pro pojistné na sociální pojištění atd.) a také sazby tuzemských cestovních náhrad pro rok 2018.

Kniha je nezbytným pomocníkem pro použití daňových zákonů v praxi ekonomů, účetních a dalších profesí pracujících s daněmi. Praktický formát umožňuje práci s publikací i na cestách.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon o daních z pąíjmč – pąehled zm÷n

Novela provedená pĝedpisem Mční Úÿinnost

Zákon ÿ. 170/2017 Sb., kterým se mČní nČkteré zákony v oblasti daní Red. pozn.: Úþinnost zákona k 1. 7. 2017 je pouze formální. Podle pĜechodných ustanovení se vČtšina tČchto zmČn použije poprvé pro zdaĖovací období roku 2018, avšak v pĜípadČ hospodáĜského roku se použila již pro zdaĖovací období zapoþaté od 1. 7. 2017. ZmČny použitelné již pro zdaĖovací období roku 2017 jsou komentovány redakþní poznámkou. Ne ní-li uvedeno jinak, zmČny provedené tímto zákonem se použijí poprvé pro zdaĖovací období roku 2018, resp. u právnických osob s hos podáĜským rokem pro zdaĖovací období zapoþaté 1. 7. 2017 a pozdČji.

• § 3 odst. 3 písm. b)

Do ocenČní nepenČžního pĜíjmu plynoucího fyzické osobČ pČtinásobkem roþního pĜíjmu

je doplnČno, že takto se oceĖuje také pĜíjem z jiného majetkového prospČchu na dobu

neurþitou, dobu života þi dobu delší než 5 let, je-li jeho obsahem také plnČní trvající (dosud

bylo pamatováno jen na opakující se plnČní). JednoznaþnČ se tak toto ocenČní použije

napĜ. na ocenČní majetkového prospČchu z bezúroþné zápĤjþky sjednané na dobu neurþitou

þi dobu delší než 5 let.

• § 4 odst. 1 písm. a)

• § 4 odst. 1 písm. b)

Pravidlo pro osvobození pĜíjmu z prodeje nemovitých vČcí od danČ z pĜíjmĤ fyzických

osob rozšíĜeno o pĜíjmy z vypoĜádání spoluvlastnictví. Podle dĤvodové zprávy se jedná

o vČcnou zmČnu.

• § 4 odst. 1 písm. k) bod 2

• § 4 odst. 1 písm. s)

Pravidlo pro osvobození úplaty za pĜevod podílu na obchodní korporaci od danČ z pĜíjmĤ

fyzických osob rozšíĜeno v tom smyslu, že do pČtiletého þasového testu se zapoþítává

doba vlastnictví zĤstavitele, který je pĜíbuzným v ĜadČ pĜímé þi manželem (obdobnČ jako

se zapoþítává doba vlastnictví zĤstavitele pro osvobození pĜíjmĤ z prodeje nemovitých vČcí

podle § 4 odst. 1 písm. a) a jak bylo novČ doplnČno do osvobození pro pĜíjmy z úplatného

pĜevodu cenných papírĤ podle písm. x)).

• § 4 odst. 1 písm. s) bod 4

Již pro rok 2017 doplnČno, že osvobození úplaty za pĜevod podílu v obchodní korporaci

ovlivĖuje pouze zvýšení nabývací ceny podílu plnČním ve prospČch vlastního kapitálu

ve formČ nepenČžité.

• § 4 odst. 1 písm. v)

Odstupné za uvolnČní bytu apod. se pĜi nesplnČní podmínek pro osvobození považuje

za zdanitelný pĜíjem toho období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození naposledy

splnČny. Obdobná úprava byla pĜijata pro osvobození bezúplatných pĜíjmĤ poskytnutých

na vzdČlávání podle § 4a písm. j).

• § 4 odst. 1 písm. w)

• § 4 odst. 1 písm. x)

Pravidlo pro osvobození úplaty za pĜevod cenných papírĤ od danČ z pĜíjmĤ fyzických

osob rozšíĜeno v tom smyslu, že do tĜíletého (v pĜípadČ kmenového listu pČtiletého)

þasového testu se zapoþítává doba vlastnictví zĤstavitele, který je pĜíbuzným v ĜadČ pĜímé

þi manželem (obdobnČ jako se zapoþítává doba vlastnictví zĤstavitele pro osvobození pĜíjmĤ

z prodeje nemovitých vČcí podle § 4 odst. 1 písm. a) a obdobnČ jako bylo doplnČno pro pĜíjmy

z pĜevodu podílu na obchodní korporaci podle písm. s)).

• § 4 odst. 1 písm. y)

ObdobnČ jako bylo pĜesunuto k 1. 1. 2015 osvobození nabytí vlastnictví k jednotce

od bytového družstva z množiny osvobození bezúplatných pĜíjmĤ podle § 4a do množiny

osvobození úplatných pĜíjmĤ podle 4 odst. 1 (od 1. 1. 2017 písm. zg), od 1. 1. 2015

do 31. 12. 2016 písm. zf)), je od 1. 7. 2017 do § 4 odst. 1 pĜesunuto osvobození pro nabytí

vlastnického práva k jednotce od právnické osoby vzniklé za úþelem, aby se stala vlastníkem

domu. Naopak osvobození z písm. y) podle úpravy úþinné k 30. 6. 2017 pro pĜíjem z odpisu

dluhu pĜi reorganizaci nebo pĜi oddlužení provedeném podle zákona upravujícího insolvenci

bylo pĜesunuto do množiny pro osvobození bezúplatných pĜíjmĤ v § 4a (písm. h)).

• § 4a písm. h)

Osvobození pro pĜíjem z odpisu dluhu pĜi reorganizaci nebo pĜi oddlužení provedeném podle

zákona upravujícího insolvenci bylo pĜesunuto z množiny úplatných pĜíjmĤ osvobozených

od danČ z pĜíjmĤ fyzických osob podle § 4 odst. 1 (písm. y) podle úpravy úþinné k 30. 6. 2017)

do množiny pro osvobození bezúplatných pĜíjmĤ v § 4a.

1. 7. 2017

• § 4a písm. j)

ZmČna v osvobození bezúplatných pĜíjmĤ poskytnutých na vzdČlávání – toto osvobození

se použije pouze v pĜípadČ, kdy se nejedná o pĜíjem ze závislé þinnosti. ObdobnČ jako

pro osvobození odstupného za uvolnČní bytu podle § 4 odst. 1 písm. v) je stanoveno,

že pĜi nesplnČní podmínek se jedná o pĜíjem zdaĖovacího období, ve kterém mohly být

podmínky pro osvobození naposledy splnČny. Jestliže bude napĜ. v roce 2018 pĜijata penČžní

þástka na úhradu studia a tato nebude pĜíjemcem do konce roku 2019 použita na úhradu

studia, bude se jednat o zdanitelný pĜíjem roku 2019.

• § 4a písm. m) bod 1

• § 4a písm. m) bod 2

• § 5 odst. 10 písm. d)

Zvýšení základu danČ o þástku ve výši ocenČní nepenČžitého vkladu sníženou o výši

vkladu, která je vyplacena obchodní korporací jejímu þlenovi, bylo pro nadbyteþnost

vypuštČno – od roku 2015 se totiž tento rozdíl zdaĖuje srážkovou daní, a to na základČ § 10

odst. 1 písm. g) a § 36 odst. 2 písm. e). ObdobnČ byl pro nadbyteþnost vypuštČn bod 8 v § 23

odst. 3 písm. a) a písm. j) z § 23 odst. 4.

Přehled změn


13

Novela provedená pĝedpisem Mční Úÿinnost

Zákon ÿ. 170/2017 Sb., kterým se mČní nČkteré zákony v oblasti daní (pokraþování)

• § 38d odst. 12

Zavedení zvláštní úpravy (oproti úpravČ v § 237 zákona þ. 280/2009 Sb., daĖový Ĝád)

pro lhĤtu, ve které mĤže poplatník požádat plátce danČ o vysvČtlení, pokud má pochyby

o správnosti sražené danČ, pro daĖ vybíranou srážkou podle zvláštní sazby danČ.

• § 38g odst. 2

• § 38ga písm. b)

NovČ se umožĖuje uplatnČní slevy na dani podle § 35 (tj. na zamČstnance se zdravotním

postižením) v daĖovém pĜiznání podávaném osobou, která je správcem pozĤstalosti.

• § 38gb odst. 2

• § 38h odst. 4

• § 38h odst. 5

• § 38h odst. 7

• § 38h odst. 10

• § 38h odst. 15

• § 38ch odst. 1

• § 38k odst. 1

• § 38k odst. 3

• § 38k odst. 4

• § 38k odst. 4 písm. b)

• § 38k odst. 4 písm. c)

• § 38k odst. 4 písm. c) bod 3

Z hlediska uplatnČní daĖového zvýhodnČní na dítČ a prohlášení, zda uplatĖuje daĖové

zvýhodnČní i jiná osoba, se bude novČ také prohlašovat, zda je tato jiná osoba zamČstnána.

• § 38k odst. 4 písm. c) bod 5

• § 38k odst. 5

• § 38k odst. 5 písm. a), b)

• § 38k odst. 6

• § 38k odst. 7

• § 38k odst. 8

• § 38l odst. 1 písm. h)

V návaznosti na zmČnu v uplatnČní nezdanitelné þásti základu danČ ve výši pĜíspČvku

na penzijní pĜipojištČní þi doplĖkové penzijní spoĜení podle § 15 odst. 5 podle pravidel

úþinných od 1. 1. 2017, podle kterých se pro úþely nezdanitelné þásti neodeþítá pĜímo

þástka 12 000 Kþ, ale þástka odpovídající souþtu pĜíspČvkĤ, ke kterým se vztahuje státní

pĜíspČvek, jsou upraveny náležitosti tohoto potvrzení (s použitím již od 1. 7. 2017).

• § 38l odst. 2 písm. a)

• § 38l odst. 2 písm. b)

• § 38l odst. 2 písm. d)

• § 38l odst. 2 písm. f) bod 1

LegislativnČ-technická zmČna související s doplnČním bodu 3.

1. 7. 2017

• § 38l odst. 2 písm. f) bod 2

Náležitosti potvrzení vystavovaného pĜedškolním zaĜízením pro zamČstnavatele

upraveny v návaznosti na zmČnu v § 35bb odst. 1, podle které není rozhodující období,

ve kterém byla úhrada provedena, ale období, na které bylo umístČní dítČte v pĜedškolním

zaĜízení uhrazeno.

• § 38l odst. 2 písm. f) bod 3

Potvrzení, které vystavuje pĜedškolní zaĜízení pro uplatnČní slevy na umístČní dítČte

pro zamČstnavatele, je rozšíĜeno o údaje o „zápisu“ pĜíslušného pĜedškolního zaĜízení.

• § 38l odst. 3 písm. b)

• § 38l odst. 3 písm. c)

• § 38l odst. 3 písm. e)

• § 38mb písm. a) bod 2

• § 38n odst. 4

• § 38nd

Zavedení nového závazného posouzení, a to posouzení zpĤsobu urþení základu danČ

daĖového nerezidenta z þinností vykonávaných prostĜednictvím stálé provozovny.

O toto závazné posouzení lze žádat od 1. 1. 2018.

• § 38r odst. 2

• § 38r odst. 3

• § 38zb odst. 2, 3

• § 38zf

Zavedení zvláštní úpravy, podle které bude možno o pĜeplatek na dani z pĜíjmĤ za uplynulý

kalendáĜní rok požádat souþasnČ s podaným daĖovým pĜiznáním již v lednu následujícího

roku.

Přehled změn


Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

14

Novela provedená pĝedpisem Mční Úÿinnost

Zákon ÿ. 170/2017 Sb., kterým se mČní nČkteré zákony v oblasti daní (pokraþování)

• Poznámka þ. 3d

• Poznámka þ. 4c

• Poznámka þ. 9d

• Poznámka þ. 26b

• Poznámka þ. 26k

• Poznámka þ. 28c

• PĜíloha þ. 2 bod 3

• ýl. II PĜechodná ustanovení

1. 7. 2017

Zákon ÿ. 200/2017 Sb., kterým se mČní zákon þ. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoĜe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a další související zákony

• § 35c odst. 1

ýástka daĖového zvýhodnČní na první dítČ se poþínaje zdaĖovacím obdobím roku 2018

zvyšuje na 15 204 Kþ/rok, tj. mČsíþnČ o 150 Kþ na 1 267 Kþ/mČsíc.

1. 1. 2018

Zákon ÿ. 225/2017 Sb., kterým se mČní zákon þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a další související zákony

• § 38l odst. 1 písm. c)

• § 38l odst. 1 písm. d)

Drobné doplnČní náležitostí prokazování nároku na odpoþet nezdanitelné þásti ve výši

úrokĤ z úvČru na výstavbu bytového domu, rodinného domu þi bytové jednotky þi na koupi

pozemku za úþelem výstavby – ve vazbČ na novelu stavebního zákona bude možné odpoþet

prokazovat také spoleþným povolením, kterým se stavba umisĢuje a povoluje.

1. 1. 2018

Zákon ÿ. 246/2017 Sb., o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o zmČnČ nČkterých zákonĤ

• § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8

Od daĖového základu lze novČ odeþítat také dary evropským politickým stranám nebo

evropským politickým nadacím.

• § 19 odst. 1 písm. a)

RozšíĜení osvobození pĜijatých þlenských pĜíspČvkĤ od danČ z pĜíjmĤ právnických osob

o pĜíspČvky pĜijaté evropskými politickými stranami, resp. nadacemi.

18. 8. 2017

Zákon ÿ. 254/2017 Sb., kterým se mČní zákonþ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

• § 15 odst. 1

Zvýšení hodnoty bezúplatného odbČru krve odeþítaného od základu danČ z pĜíjmĤ fyzických

osob ze 2 000 Kþ na 3 000 Kþ a dále se novČ oceĖuje þástkou 20 000 Kþ jeden bezúplatný

odbČr krvetvorných bunČk. ZmČna se použije již pro zdaĖovací období roku 2017.

1. 9. 2017

Zákon ÿ. 293/2017 Sb., kterým se mČní zákon þ. 168/1999 Sb., o pojištČní odpovČdnosti za újmu zpĤsobenou provozem vozidla a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o pojištČní odpovČdnosti z provozu vozidla), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a zákon þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ

• § 24 odst. 2

Výþet daĖovČ uznatelných nákladĤ doplnČn o nové písm. zz) – pĜevod prostĜedkĤ

z garanþního fondu do fondu zábrany škod.

1. 1. 2018

Hlavní zmČny v zákonČ o daních z pĜíjmĤ, které je nutné zohlednit v daĖovém pĜiznání roku 2017, jsou tyto:

• Zvýšení þástky daėového zvýhodnční na druhé dítČ podle § 35c na 19 404 Kÿ/rok a na tĜetí a další na 24 204 Kÿ/rok.

• Maximální þástka nezdanitelné ÿásti základu danč ve výši pĝíspčvkĥ na penzijní pĝipojištční, resp. doplėkové penzijní spoĝení podle § 15

odst. 5 byla zvýšena na 24 000 Kÿ (z 12 000 Kþ); pĜi stanovení nezdanitelné þásti základu danČ se od uhrazených pĜíspČvkĤ odeþítá þástka, do které

náleží maximální státní pĜíspČvek (maximální státní pĜíspČvek nadále náleží pĜi mČsíþním pĜíspČvku 1 000 Kþ, a to ve výši 230 Kþ). Nadále tedy mĤže

nezdanitelnou þást uplatnit pouze ta osoba, jejíž mČsíþní pĜíspČvky pĜesahují þástku 1 000 Kþ. PĜi mČsíþním pĜíspČvku vyšším než 1 000 Kþ, ale

nepĜesahujícím 2 000 Kþ, se pro rok 2017 výše nezdanitelné þásti nezmČnila – napĜ. pĜi mČsíþním pĜíspČvku 2 000 Kþ (24 000 Kþ/rok) nezdanitelná

þást þiní nadále 12 000 Kþ. Zvýšení maximální þástky nezdanitelné þásti od roku 2017 se projeví u mČsíþního pĜíspČvku vyššího než 2 000 Kþ;

napĜ. pĜi mČsíþním pĜíspČvku 2 500 Kþ (30 000 Kþ/rok) nezdanitelná þást pro rok 2017 þiní 18 000 Kþ (pro rok 2016 se uplatnil limit 12 000 Kþ).

ýást mČsíþního pĜíspČvku pĜesahující þástku 3 000 Kþ již neovlivĖuje výši daĖového odpoþtu (odpovídá limitu nezdanitelné þásti 24 000 Kþ), mČsíþní

pĜíspČvek 3 000 Kþ tedy pĜedstavuje maximální daĖovou podporu ve formČ nezdanitelné þásti základu danČ ve výši 24 000 Kþ. Dílþí zmČnou je, že ještČ

za rok 2016 se nezdanitelná þást stanovila jako úhrn mČsíþních pĜíspČvkĤ snížený o pevnou þástku 12 000 Kþ, ale od roku 2017 se odeþítá úhrn þásti

pĜíspČvkĤ odpovídající maximální státní podpoĜe. Jestliže je tedy v daném kalendáĜním roce uhrazen napĜ. jen listopadový a prosincový pĜíspČvek

ve výši 2 000 Kþ, za rok 2016 nezdanitelnou þást nebylo možné uplatnit (od úhrnu pĜíspČvkĤ 4 000 Kþ se odeþetlaþástka 12 000 Kþ, a protože výsledkem

nebyla kladná þástka, nezdanitelnou þást nebylo možné uplatnit), za rok 2017 ji bude možné uplatnit ve výši 2 000 Kþ (od úhrnu pĜíspČvkĤ 4 000 Kþ

se odeþítá úhrn þásti pĜíspČvkĤ odpovídající maximální státní podpoĜe, tj. 2 × 1 000 Kþ).

• Maximální þástka nezdanitelné ÿásti základu danč ve výši pojistného na soukromé životní pojištční podle § 15 odst. 6 byla zvýšena na 24 000 Kÿ

(z 12 000 Kþ).

• Fyzická osoba uplatĖujícívýdaje procentem z pĝíjmĥ (OSVý podle § 7 odst. 7, pronajímatel podle § 9 odst. 4) nemusí pro rok 2017 použít omezení podle

§ 35ca (zákaz uplatnČní slevy na manželku/manžela a daĖového zvýhodnČní na dítČ v pĜípadech, kdy souþet dílþích základĤ danČ stanovených s využitím

procentuálních výdajĤ pĜesahuje 50 % celkového základu danČ) – pokud však tohoto práva využije, musí již za rok 2017 použít nové limity procentuálních

výdajĤ podle § 7 odst. 7, resp. § 9 odst. 4.

• ZmČna v pravidlech pro osvobození od danČ z pĜíjmĤ fyzických osob pro pĜíjmy z úplatného pĝevodu podílu na obchodní korporaci podle § 4 odst. 1

písm. s) bod 4 se uplatní již za rok 2017 a týká se situace, kdy od 1. 1. 2014 došlo ke zvýšení nabývací ceny penČžitým plnČním. V letech 2015 a 2016

nebyl pĜíjem z prodeje podílu osvobozen, jestliže napĜ. spoleþník s. r. o. poskytl v roce 2015 þi 2016 penČžitý pĜíplatek mimo základní kapitál; od roku 2017

poskytnutí penČžního pĜíplatku neovlivĖuje osvobození pĜíjmu za pĜevod podílu (nepenČžitý pĜíplatek osvobození nadále ovlivĖuje).

• Fyzické osoby, které v roce 2017 poprvé evidují tržby podle zákona þ. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, mohou za rok 2017 uplatnit slevu na evidenci tržeb

podle § 35bc.


15

K velkému množství zmČn v zákonČ o daních z pĜíjmĤ došlo pro kalendáĝní rok 2018, resp. pro hospodáĜský rok zapoþatý dnem 1. 7. 2017. Zásadními

novinkami pro rok 2018 jsou napĜ. tyto zmČny:

• Nová pravidla pro uplatnČní srážkové danč z pĝíjmĥ ze závislé ÿinnosti podle § 6 odst. 4. Pro uplatnČní srážkové danČ z dohod o provedení práce

ke zmČnČ nedochází, zmČna se týká dalších pĜíjmĤ ze závislé þinnosti (napĜ. z dohod o pracovní þinnosti, odmČn jednatelĤ atd.).

• Snížení maximálních ÿástek výdajĥ uplatėovaných procentem z pĝíjmĥ (OSVý podle § 7 odst. 7, pronajímatel podle § 9 odst. 4) na polovinu

– napĜ. z pĜíjmĤ z neĜemeslné živnosti bude možno uplatnit 60% výdaj maximálnČ ve výši 600 000 Kþ (za rok 2017 lze uplatnit až do výše 1 200 000 Kþ).

• Možnost uplatnit u vypĥjÿeného vozidla, jde-li o o výpĥjÿkou uzavĝenou s včĝitelem na dobu zajištční dluhu pĝevodem vlastnického práva, výdaje

na dopravu (tj. výdaje na spotĝebované pohonné hmoty a parkovné) v prokázané výši (§ 24 odst. 2 písm. k)). JeštČ za zdaĖovací období roku 2017

(za hospodáĜský rok zapoþatý pĜed 1. 7. 2017) bylo možné i v tomto pĜípadČ výpĤjþky uplatnit výdaje na spotĜebované pohonné hmoty pouze ve výši

náhrady za spotĜebované pohonné hmoty.

• ZpĜísnČní podmínek pro nárok na daėový bonus na dítč (§ 35 odst. 4)

Novelou zákona o státní sociální podpoĜe þ. 200/2017 Sb. dochází od 1. 1. 2018 a poprvé pro zdaĖovací období roku 2018 ke zvýšení daėového

zvýhodnční na první dítč z 13 404 Kÿ/rok (naposledy se uplatní za rok 2017) na 15 204 Kÿ/rok. Ke zvýšení þástek daĖového zvýhodnČní na první dítČ tak

dochází po pomČrnČ dlouhé dobČ (naposledy došlo ke zvýšení v roce 2012, kdy byla þástka daĖového zvýhodnČní oproti roku 2011 zvýšena rovnČž o 150 Kþ

mČsíþnČ, tj. o 1 800 Kþ roþnČ). Protože vývoj ÿástek daėového zvýhodnční na dítč je znaþnČ nepĜehledný, shrnuje jej následující tabulka:

2015 2016 2017 2018

na první dítč 13 404 Kþ/rok (1 117 Kþ/mČsíc) 15 204 Kþ/rok (1 267 Kþ

***)

/mČsíc)

na druhé dítč 15 804 Kþ/rok (1 317 Kþ/mČsíc) 17 004 Kþ/rok (1 417 Kþ

*)

/mČsíc) 19 404 Kþ/rok (1 617 Kþ

**)

/mČsíc)

na tĝetí a další dítč 17 004 Kþ/rok (1 417 Kþ/mČsíc) 20 604 Kþ/rok (1 717 Kþ

*)

/mČsíc) 24 204 Kþ/rok (2 017 Kþ

**)

/mČsíc)

*)

Tyto mČsíþní þástky daĖového zvýhodnČní se použily poprvé pĜi výpoþtu zálohy na daĖ ze závislé þinnosti z mezd za 05/2016.

**)

Tyto mČsíþní þástky daĖového zvýhodnČní se použily poprvé pĜi výpoþtu zálohy na daĖ ze závislé þinnosti z mezd za 07/2017.

***)

Tato mČsíþní þástka daĖového zvýhodnČní se poprvé použije pĜi výpoþtu zálohy na daĖ ze závislé þinnosti z mezd za 01/2018.

S použitím pro celý rok 2017 byla novelou þ. 254/2017 Sb. zvýšena hodnota bezúplatného odbčru krve odeþítaného od základu danČ z pĜíjmĤ fyzických

osob podle § 15 odst. 1 ze 2 000 Kÿ na 3 000 Kÿ a dále se novČ oceĖuje þástkou 20 000 Kÿ jeden bezúplatný odbčr krvetvorných bunčk.

Zvláštností posledních zmČn zákona o daních z pĜíjmĤ byla novela provedená zákonem þ. 170/2017 Sb., kterým se mČní nČkteré zákony

v oblasti daní, a to s úþinností k 1. 7. 2017. VČtšina zmČn, které do zákona o daních z pĜíjmĤ pĜinesl zákon þ. 170/2017 Sb., se poprvé použije

pro zdaĖovací období roku 2018 – výjimkou jsou právnické osoby používající hospodáĜský rok, pro které tyto zmČny platí již pro zdaĖovací období

zapoþaté od 1. 7. 2017 þi pozdČji (napĜ. již pro hospodáĜský rok 07/2017 – 06/2018, 08/2017 – 07/2018 atd.).

Z uvedeného dĤvodu jsou v tomto vydání komentovány a v textu zákona vyznaþeny zmČny provedené k 1. 7. 2017 zákonem þ. 170/2017 Sb.

Text zákona je uspoĜádán tak, aby byl použitelný jak pro sestavení daĖového pĜiznání za rok 2017, tak pro stanovení danČ za období roku 2018.

Ustanovení, která se použijí poprvé pro rok 2018 (u právnických osob s hospodáĜským rokem poþínaje hospodáĜským rokem 07/2017 – 06/2018),

jsou uvedena jak ve znČní pro rok 2017 (oznaþeno škrtnutím), tak ve znČní pro rok 2018 (oznaþeno tuÿnč podtrženč). Na zmČny provedené

zákony þ. 246/2017 Sb. a þ. 254/2017 Sb. je upozornČno redakþní poznámkou. ZmČny s úþinností od 1. 1. 2018 jsou v textu zvýraznČny tuÿnč.

Přehled změn


Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

16

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie

137)

a upravuje

a) daň z příjmů fyzických osob,

b) daň z příjmů právnických osob.

èÁST PRVNÍ

Daÿ z pąíjmč fyzických osob

§ 2

Poplatníci dan÷ z pąíjmč fyzických osob

(1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby.

Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými

nerezidenty.

(2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud

mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují.

Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která

se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky,

tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

(3) Poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nejsou uvedeni

v odstavci 2 nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví

nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy

plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22). Poplatníci, kteří

se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo

léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která

se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České re

publiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují.

(4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky

jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním

roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se zapo

čítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky

se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt

za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě

zdržovat.

Zákon é. 586/1992 Sb.,

o daních z pąíjmč,

ve zn÷ní zákona é. 35/1993 Sb., é. 96/1993 Sb., é. 157/1993 Sb. é. 196/1993 Sb., é. 323/1993 Sb., é. 42/1994 Sb., é. 85/1994 Sb.,

é. 114/1994 Sb., é. 259/1994 Sb., é. 32/1995 Sb., é. 87/1995 Sb., é. 118/1995 Sb., é. 149/1995 Sb., é. 248/1995 Sb., é. 316/1996 Sb.,

é. 18/1997 Sb., é. 151/1997 Sb., é. 209/1997 Sb., é. 210/1997 Sb., é. 227/1997 Sb., é. 111/1998 Sb., é. 149/1998 Sb., é. 168/1998 Sb.,

é. 333/1998 Sb., é. 63/1999 Sb., é. 129/1999 Sb., é. 144/1999 Sb., é. 170/1999 Sb., é. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu é. 3/2000 Sb.,

zákona é. 17/2000 Sb., é. 27/2000 Sb., é. 72/2000 Sb., é. 100/2000 Sb., é. 103/2000 Sb., é. 121/2000 Sb., é. 132/2000 Sb., é. 241/2000 Sb.,

é. 340/2000 Sb., é. 492/2000 Sb., é. 117/2001 Sb., é. 120/2001 Sb., é. 239/2001 Sb., é. 453/2001 Sb., é. 483/2001 Sb., é. 50/2002 Sb.,

é. 128/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu é. 145/2002 Sb., zákona é. 198/2002 Sb., é. 210/2002 Sb., é. 260/2002 Sb., é. 308/2002 Sb.,

é. 575/2002 Sb., é. 162/2003 Sb., é. 362/2003 Sb., é. 438/2003 Sb., é. 19/2004 Sb., é. 47/2004 Sb., é. 49/2004 Sb., é. 257/2004 Sb.,

é. 280/2004 Sb., é. 359/2004 Sb., é. 360/2004 Sb., é. 436/2004 Sb., é. 562/2004 Sb., é. 628/2004 Sb., é. 669/2004 Sb., é. 676/2004 Sb.,

é. 179/2005 Sb., é. 217/2005 Sb., é. 342/2005 Sb., é. 357/2005 Sb., é. 441/2005 Sb., é. 530/2005 Sb., é. 545/2005 Sb., é. 552/2005 Sb.,

é. 56/2006 Sb., é. 57/2006 Sb., é. 109/2006 Sb., é. 112/2006 Sb., é. 179/2006 Sb.,

é. 189/2006 Sb., é. 203/2006 Sb., é. 223/2006 Sb.,

é. 245/2006 Sb., é. 264/2006 Sb., é. 29/2007 Sb., é. 67/2007 Sb., é. 159/2007 Sb., é. 261/2007 Sb., é. 296/2007 Sb., é. 362/2007 Sb.,

é. 126/2008 Sb., é. 306/2008 Sb., é. 482/2008 Sb., é. 2/2009 Sb.,

é. 87/2009 Sb., é. 216/2009 Sb., é. 221/2009 Sb., é. 227/2009 Sb.,

é. 281/2009 Sb., é. 289/2009 Sb., é. 303/2009 Sb., é. 304/2009 Sb., é. 326/2009 Sb., é. 362/2009 Sb., é. 199/2010 Sb., é. 346/2010 Sb.,

é. 348/2010 Sb., é. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu é. 119/2011 Sb., é. 188/2011 Sb., é. 329/2011 Sb., é. 353/2011 Sb., é. 355/2011 Sb.,

é. 370/2011 Sb., é. 375/2011 Sb., é. 420/2011 Sb., é. 428/2011 Sb., é. 458/2011 Sb., é. 466/2011 Sb., é. 470/2011 Sb., é. 192/2012 Sb.,

é. 399/2012 Sb., é. 401/2012 Sb., é. 403/2012 Sb., é. 428/2012 Sb., é. 500/2012 Sb., é. 503/2012 Sb., é. 44/2013 Sb., é. 80/2013 Sb.,

é. 241/2013 Sb., é. 105/2013 Sb., é. 160/2013 Sb., é. 215/2013 Sb., zákonného opatąení Senátu é. 344/2013 Sb., nálezu Ústavního

soudu é. 162/2014 Sb., zákona é. 247/2014 Sb., é. 267/2014 Sb., é. 332/2014 Sb., é. 84/2015 Sb., é. 127/2015 Sb., é. 221/2015 Sb.,

é. 375/2015 Sb., é. 377/2015 Sb., é. 47/2016 Sb., é. 105/2016 Sb., é. 113/2016 Sb., é. 125/2016 Sb., é. 148/2016 Sb., é. 188/2016 Sb.,

nálezu Ústavního soudu é. 271/2016 Sb., zákona é. 321/2016 Sb., é. 454/2016 Sb., é. 170/2017 Sb.

*)

, é. 200/2017 Sb., é. 225/2017 Sb.,

é. 246/2017 Sb.

**)

, é. 254/2017 Sb.

***)

a zákona é. 293/2017 Sb.

*)

Red. pozn.: Zákon č. 170/2017 Sb. nabyl účinnosti 1. 7. 2017, ale až na výjimky uvedené v tabulce změn provedených tímto zákonem a označené redakčními poznámkami

k příslušným ustanovením v textu zákona (např. k § 7 odst. 7, resp. § 9 odst. 4 a ke zrušenému § 35ca, kde byl zaveden nižší limit u výdajů stanovených procentem

z příjmů a zároveň bylo zrušeno omezení pro současné uplatnění slevy na manžela/manželku, resp. daňového zvýhodnění na dítě, nebo k § 35ca odst. 1, kde byly zvýšeny

částky daňového zvýhodnění na druhé a třetí, resp. další dítě) se použije poprvé pro zdaňovací období roku 2018. Vzhledem k nestandardnosti účinnosti této významné

novely je tato novela komentována v tabulce změn zákona o daních z příjmů a příslušné změny jsou v textu zákona označeny tučně s podtržením, zároveň je škrtnutím

označen text účinný před nabytím účinnosti této novely, který se použije pro sestavení daňového přiznání či pro roční zúčtování daně za zdaňovací období roku 2017.

**)

Red. pozn.: Na změny provedené zákonem č. 246/2017 Sb. s účinností od 18. 8. 2017 je v textu upozorněno redakčními poznámkami k doplnění § 15 odst. 1, § 19 odst. 1

písm. a) a k § 20 odst. 8.

***)

Red. pozn.: Na změny provedené zákonem č. 254/2017 Sb. s účinností od 1. 9. 2017, avšak s použitím pro celé zdaňovací období roku 2017, je upozorněno redakční

poznámkou ke změně a doplnění § 15 odst. 1.

§ 3

Pąedm÷t dan÷ z pąíjmč fyzických osob

(1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou

a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6),

b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),

c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8),

d) příjmy z nájmu (§ 9),

e) ostatní příjmy (§ 10).

(2) Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepe

něžní dosažený i směnou.

(3) Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob

oceňuje

a) podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku,

b) jako pětinásobek hodnoty ročního plnění, pokud příjem spočívá

v jiném majetkovém prospěchu, jehož obsahem je opakující

se nebo trvající plnění na dobu

1. neurčitou,

2. života člověka nebo

3. delší než 5 let.

(4) Předmětem daně nejsou

a) příjmy získané

1. nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího

podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,

2. vydáním podle právních předpisů upravujících restituci

majetku,

b) úvěry nebo zápůjčky s výjimkou

1. příjmu, který věřitel nabyl z vrácené zápůjčky nebo úvěru

úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této

zápůjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi

příjmem plynoucím z vrácení zápůjčky nebo úvěru a cenou,

za kterou byla pohledávka postoupena,

2. příjmu plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci,

z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hrazena pohledávka,

c) příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění

manželů,

d) příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného

Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká


75

§ 38j – § 38l

4. kdy a jak se případně změnily rozhodné skutečnosti pro při

znání daňového zvýhodnění a

5. jedná-li se o zletilé studující dítě, že nepobírá mu není přiznán

invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně,

d) že současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní

měsíc zdaňovacího období neuplatňuje daňové zvýhodnění na vy

živované dítě u jiného plátce daně a že daňové zvýhodnění na to

samé vyživované dítě za stejné zdaňovací období ani za stejný ka

lendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba.

e) zrušeno

(5) Plátce daně, u kterého poplatník podepsal učinil prohlášení

podle odstavce 4, provede výpočet daně, roční zúčtování záloh

a daňového zvýhodnění a současně přihlédne k nezdanitelným

částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani podle § 35ba

odst. 1 písm. b) a g) za bezprostředně uplynulé zdaňovací období,

podepí še-li poplatník učiní-li poplatník prokazatelně do 15. února

za toto období písemné prohlášení o tom,

a) že nepobíral v uplynulém zdaňovacím období kromě mzdy

od jednoho plátce nebo postupně od více plátců včetně mezd

dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito plátci v době,

kdy pro ně již nevykonával činnost, ze které plyne příjem ze zá

vislé činnosti, příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby

daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou

od daně osvobozeny, jiné příjmy podléhající dani z příjmů fy

zických osob vyšší než 6 000 Kč,

b) zda pobíral v uplynulém zdaňovacím období postupně od dalších

plátců daně včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných

těmito plátci v době, kdy pro ně již nevykonával činnost, ze které

plyne příjem ze závislé činnosti, kromě příjmů zdanitelných

srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou

předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, příjmy podléhající

dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, a ve kterých ka

lendářních měsících je pobíral,

a) že není povinen podat daňové přiznání,

b) zda a od kterých plátců daně v uplynulém zdaňovacím období

pobíral příjmy ze závislé činnosti,

c) že manželka (manžel) žijící ve společně hospodařící domácnosti,

na kterou (kterého) uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1

písm. b), neměla (neměl) v uplynulém zdaňovacím období vlastní

příjem přesahující ročně hranici 68 000 Kč,

d) v jaké hodnotě poskytl bezúplatné plnění podle § 15 odst. 1,

e) v jaké výši byly zaplaceny v uplynulém zdaňovacím období úroky

z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru a nebo z jiného

úvěru poskytnutého v souvislosti s těmito úvěry stavební spoři

telnou nebo bankou a použitého na financování bytových potřeb

v souladu s § 15 odst. 3 a 4, a

1. zda a v jaké výši z takového úvěru uplatňuje současně jiná

osoba nárok na odpočet úroků ze základu daně,

2. že předmět bytové potřeby uvedený v § 15 odst. 3, na který

uplatňuje odpočet úroků z poskytnutého úvěru, je užíván

v souladu s § 15 odst. 4,

3. že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle § 15

odst. 3 a 4, v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech ži

jících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti ne

překročila v uplynulém zdaňovacím období 300 000 Kč,

f) v jaké výši zaplatil příspěvky na své penzijní připojištění, doplňkové

penzijní spoření nebo penzijní pojištění podle § 15 odst. 5,

g) v jaké výši zaplatil pojistné na své soukromé životní pojištění podle

§ 15 odst. 6,

h) v jaké výši zaplatil jako člen odborové organizace v uplynulém zda

ňovacím období členské příspěvky podle § 15 odst. 7,

i) v jaké výši zaplatil úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího

vzdělávání podle § 15,

j) jakou částku vynaložil za umístění dítěte v předškolním zařízení.

(6) Poplatník může podepsat učinit prohlášení podle odstavce 4

na stejné období kalendářního roku pouze u jednoho plátce.

(7) Neprokáže-li poplatník skutečnosti rozhodné pro poskytnutí

měsíční slevy na dani podle § 35ba nebo na měsíční daňové zvýhodnění

podle § 35d anebo nepodepíše-li neučiní-li prohlášení podle odstavce 4

ve stanovené lhůtě, přihlédne k nim plátce počínaje měsícem následu

jícím po měsíci, v němž tyto rozhodné skutečnosti poplatník prokáže

a současně podepíše prokazatelně učiní prohlášení podle odstavce 4.

Dodatečně přihlédne plátce k uvedeným skutečnostem při ročním

zúčtování záloh, a to i v případě, byla-li daň z příjmů fyzických osob

ze závislé činnosti vybrána srážkou podle zvláštní sazby daně, pro

káže-li poplatník rozhodné skutečnosti pro poskytnutí slevy na dani

podle § 35ba nebo na daňové zvýhodnění nejpozději do 15. února

roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období a podepíše-li

současně učiní-li prokazatelně v této lhůtě prohlášení k dani podle

odstavců 4 a 5.

(8) Dojde-li během roku ke změně skutečností rozhodných pro vý

počet záloh na daň a daně nebo ke změně podmínek pro poskytnutí

slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění, je poplatník po

vinen oznámit je písemně prokazatelně (např. změnou v prohlášení)

plátci daně nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž

změna nastala nebo v němž bylo o změně rozhodnuto. Plátce daně

zaeviduje změnu ve mzdovém listě.

§ 38l

Zpčsob prokazování nároku na odeéet nezdanitelné éásti

základu dan÷, slevy na dani podle § 35ba a daÿového

zvýhodn÷ní z pąíjmč fyzických osob ze závislé éinnosti

u plátce dan÷

(1) Nárok na nezdanitelnou část základu daně prokazuje poplat ník

plátci daně

a) potvrzením příjemce bezúplatného plnění nebo jeho zákonného zá

stupce anebo pořadatele veřejné sbírky o výši a účelu bezúplatného

plnění,

b) smlouvou o úvěru a každoročně potvrzením stavební spořitelny

o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru

ze stavebního spoření, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého sta

vební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo

potvrzením banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalen

dářním roce z hypotečního úvěru a snížených o státní příspěvek,

popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v sou

vislosti s hypotečním úvěrem,

c) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3

písm. a) stavebním povolením, společným povolením, kterým

se stavba umisťuje a povoluje, nebo ohlášením stavby a po do

končení stavby výpisem z listu vlastnictví,

d) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3

písm. b) a c) výpisem z listu vlastnictví a v případě úvěru poskyt

nutého na koupi pozemku po uplynutí 4 let od okamžiku uzavření

úvěrové smlouvy stavebním povolením, společným povolením,

kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo ohlášením stavby,

e) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3

písm. e) výpisem z listu vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný

dům nebo jednotku, která neza hrnuje nebytový prostor ve vlast

nictví, anebo nájemní smlouvou, jde-li o byt nebo o jednotku, která

nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

v nájmu, anebo dokladem o trvalém pobytu, jde-li o byt nebo o jed

notku, která nezahrnuje nebytový prostor v užívání,

f) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3

písm. d) a g), potvrzením právnické osoby, že je jejím členem,

g) v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 3

písm. f), výpisem z listu vlastnictví, jde-li o bytový dům, rodinný

dům nebo jednotku, která neza hrnuje nebytový prostor jiný než

garáž, sklep nebo komoru ve vlastnictví, anebo potvrzením práv

nické osoby o členství, je-li předmětem vypořádání podíl nebo vklad

spojený s právem užívání bytu,

h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem,

smlouvou o doplňkovém penzijním spoření, smlouvou o penzijním

pojištění nebo potvrzením instituce penzijního pojištění o účasti

poplatníka na penzijním pojištění a každoročně potvrzením pen

zijní společnosti nebo instituce penzijního pojištění o příspěvcích

zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním

příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo penzijní pojištění

na uplynulé zdaňovací období,

h)

*)

smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo

smlouvou o doplňkovém penzijním spoření a každoročně potvr

zením penzijní společnosti o části měsíčních příspěvků zapla

cených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním pří

spěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, které v jednotlivých

kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši,

ke které náleží maximální státní příspěvek; smlouvou o pen

zijním pojištění nebo potvrzením instituce penzijního pojištění

o účasti poplatníka na penzijním pojištění a každoročně potvr

zením instituce penzijního pojištění o příspěvcích zaplacených


Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

76

poplatníkem na jeho penzijní pojištění na uplynulé zdaňovací

období,

*)

Red. pozn.: Podle čl. II bodu 22 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb.

se nová úprava použije od 1. 7. 2017.

i) smlouvou o soukromém životním pojištění nebo pojistkou podle

zákona upravujícího pojistnou smlouvu a každoročně potvrzením

pojišťovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na jeho soukromé

životní pojištění v uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacené

poměrné části jednorázového pojistného připadajícího na uplynulé

zdaňovací období,

j) potvrzením odborové organizace o výši zaplaceného členského pří

spěvku v uplynulém zdaňovacím období,

k) potvrzením o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky

dalšího vzdělává ní podle zákona upravujícího ověřování a uznávání

výsledků další ho vzdělávání; jedná-li se o osobu s těžším zdra

votním postižením, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu so

ciálního zabezpečení, že byla uznána invalidní ve třetím stupni,

a jedná-li se o osobu se zdravotním postižením, potvrzením nebo

rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, že byla uznána inva

lidní v prvním nebo ve druhém stupni nebo rozhodnutím Úřadu

práce České republiky, že byla uznána zdravotně znevýhodněnou.

(2) Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35ba při stanovení

daně nebo záloh prokazuje poplatník plátci daně

a) dokladem prokazujícím totožnost manželky (manžela), uplatňu

je-li slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a průkazem ZTP/P,

pokud je manželka (manžel) jeho držitelem, nebo rozhodnutím

o přiznání tohoto průkazu,

b) rozhodnutím o přiznání invalidního důchodu a každoročně do

kladem o výplatě důchodu, uplatňuje-li slevu na dani podle § 35ba

odst. 1 písm. c) nebo d) z důvodu, že pobírá mu je přiznán inva

lidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nebo in

validní důchod pro invaliditu třetího stupně,

c) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště po

platníka o tom, že poplatník pobírá jiný důchod z důchodového

pojištění

43)

, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je inva

lidní ve třetím stupni, nebo o tom, že mu zanikl nárok na inva

lidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně

z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a sta

robního důchodu, anebo je-li poplatník invalidní ve třetím stupni,

avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní

ve třetím stupni,

d) průkazem ZTP/P, pokud je poplatník jeho držitelem a, nebo roz

hodnutím o přiznání tohoto průkazu, uplatňuje-li slevu na dani

podle § 35ba odst. 1 písm. e),

e) potvrzením školy, že se soustavně připravuje na budoucí povolání

stu diem nebo předepsaným výcvikem, uplatňuje-li slevu na dani

podle § 35ba odst. 1 písm. f),

f) potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů

za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních;

potvrzení musí obsahovat

1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka a,

2. celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím

za dané zdaňovací období poplatník uhradil vynaložil a

3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo

evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnosten

ského oprávnění.

(3) Nárok na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně

prokazuje poplatník plátci daně

a) úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvo

jence nebo v péči, která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů

a vnuků),

b) předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho drži

telem, nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu,

c) jsou-li poplatníci vyživující děti v jedné společně hospodařící do

mácnosti zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele druhého

z poplatníků, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z po

platníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši, případně,

že nárok na daňové zvýhodnění neuplatňuje,

d) potvrzením školy, že zletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně

hospodařící domácnosti se soustavně připravuje na budoucí po

volání studiem nebo předepsaným výcvikem,

e) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště po

platníka o tom, že poplatník vyživuje ve společně hospodařící do

mácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá

kterému není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího

stupně a nemůže se které se nemůže soustavně připravovat na bu

doucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc

nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního

stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

(4) Pokud poplatník nebo zletilé dítě, na něž poplatník uplatňuje

daňové zvýhodnění, studuje na střední nebo vysoké škole v cizině, nárok

na uplatnění slevy na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f) nebo na daňové

zvýhodnění prokáže poplatník při stanovení záloh nebo daně u plátce

daně potvrzením o studiu vydaném zahraniční školou na určité období

a v souladu se zvláštním právním předpisem o státní sociální podpoře

130)

rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že takové

studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia na středních

nebo vysokých školách v České republice.

(5) Jestliže se změnily skutečnosti rozhodné pro přiznání nezda

nitelné části základu daně podle § 15, slevy na dani podle § 35ba nebo

daňového zvýhodnění, předloží poplatník nové doklady prokazující

platnost nároku na odpočet.

§ 38m

Daÿové pąiznání k dani z pąíjmč právnických osob

za zdaÿovací období

(1) Poplatník je povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů

právnických osob.

(2) Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové

přiznání ve lhů tě a za podmínek pro podání daňového přiznání

za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců.

§ 38ma

Daÿové pąiznání k dani z pąíjmč právnických osob

za období, za které se podává daÿové pąiznání

(1) Poplatník je povinen daňové přiznání k dani z příjmů práv

nických osob také podat za období

a) předcházející rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na spo

lečníka anebo rozdělení obchodní korporace, za které nebylo dosud

daňové přiznání podáno, není-li tento rozhodný den prvním dnem

kalendářního roku nebo hospodářského roku,

b) předcházející dni zápisu změny právní formy komanditní společ

nosti na jinou obchodní korporaci a změny právní formy akciové

společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva

na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost,

za které nebylo dosud daňové přiznání podáno,

c) předcházející změně zdaňovacího období z kalendářního roku

na hospodářský rok nebo naopak, anebo předcházející zm       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist