načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Daňové zákony 2018 ČR XXL ProFi (díl druhý) -- Úplná znění platná v roce 2018 (díl druhý, vydání 1.1, právní stav 1. červen 2018) - kolektiv editorů

Daňové zákony 2018 ČR XXL ProFi (díl druhý) -- Úplná znění platná v roce 2018 (díl druhý, vydání 1.1, právní stav 1. červen 2018)

Elektronická kniha: Daňové zákony 2018 ČR XXL ProFi (díl druhý) -- Úplná znění platná v roce 2018 (díl druhý, vydání 1.1, právní stav 1. červen 2018)
Autor:

Nejnovější právní stav! Druhý rozšiřující díl publikace pro náročné profesionální uživatele (daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Newsletter
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 81
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 999-00-017-8528-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nejnovější právní stav! Druhý rozšiřující díl publikace pro náročné profesionální uživatele (daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management, podnikatelskou veřejnost) - e-book + aktualizační servis ve formátu pdf (servis dostupný po registraci). Úplná znění včetně všech novel, právní stav 1. 6. 2018. Vícestupňové barevné rozlišení novelizovaných pasáží, přehledná úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlnou a přesnou práci s textem. Zcela nově koncipovaná servisní webová stránka www.DanoveZakony365.cz s možností volného stahování novel, úplných znění po každé novele a informacemi o aktualitách. Druhý díl obsahuje zákon o evidenci tržeb, zákon o spotřebních daních, zákon o Finanční správě ČR, zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

DAŇOVÉ

ZÁKONY

Finanční správa ČR

Evidence tržeb

Spotřební daně

Mezinárodní spolupráce

při správě daní

Úplná znění platná v roce

2018

Díl druhý

Vydání 1.1

Právní stav 1. červen 2018

www.DanoveZakony365.cz

365

servis

On-line

zákony

Komplet :

KOMPLET

na celý rok

2018


2Informace: www.danovezakony365.cz OBSAH

DAŇOVÉ ZÁKONY − úplná znění platná v roce 2018 (Díl druhý, vydání 1.1, právní stav 1. červen 2018)

© 2018 DonauMedia, s. r. o., Tallerova 4, Bratislava

Pište nám na e-mail: newsletter@newsletter.cz ISBN 978-80-8183-063-1 (e-book pdf)

Upozornění: Znění textů v této publikaci bylo prověřeno s veškerou dostupnou péčí, vydavatel ani prodejce však nepřebírají žádné záruky

za eventuální škody vzniklé jejím použitím a neodpovídají tedy za to, pokud by na základě textů zveřejněných v této publikaci kdokoliv

konal nebo se zdržel konání a v souvislosti s tím mu vznikla jakákoliv škoda materiální nebo nemateriální povahy. Jedinýmrozhodujícím zněním zákonů v případě pochybností a sporů jsou texty ve Sbírce zákonů. Autorská práva k této publikaci jsou předmětem ochrany

podle zákonů ČR a SR a vykonává je výhradně vydavatel. Rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem celku nebo části této publikace

bez výslovného písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nerespektování práv vydavatele může vést k soudnímu postihu včetně povinnosti

náhrady škody.

Tištěnou publikaci zakoupíte na www.Danove-Zakony.cz

OBSAH

Zákon o Finanční správě České republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 3

Zákon o evidenci tržeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 8

Zákon o spotřebních daních . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 12

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strana 64 Obsah

Nejnovější informace k daňové legislativě získáte

na www.DanoveZakony365.cz

Tato publikace byla připravena s ohledem na potřeby daňových profesionálů a je standardem na většině pracovišť Finanční správy v České republice.


3Informace: www.danovezakony365.cz ZÁKON O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR

Zákon o Finanční správě ČR

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě

České republiky,

ve znění zákona č. 458/2011 Sb., č. 407/2012 Sb., č. 164/2013 Sb., č. 241/2013, zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., č. 250/2014 Sb., č. 267/2014 Sb., č.

377/2015 Sb., č. 188/2016 Sb., č. 243/2016 Sb. a č. 14/2017 Sb.

ČÁST PRVNÍ

FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Orgány Finanční správy České republiky

(1) Finanční správa České republiky je soustavou správníchor

gánů pro výkon správy daní.

(2) Jako orgány Finanční správy České republiky (dále jen„or

gány finanční správy“) se zřizují Generální finanční ředitelství,Od

volací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou správními

úřady a organizačními složkami státu.

(3) Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu fi

nancí (dále jen „ministerstvo“). Odvolací finanční ředitelství jepod

řízeno Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsoupod

řízeny Odvolacímu finančnímu ředitelství.

(4) Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou. Odvolací

finanční ředitelství a finanční úřady nejsou účetními jednotkami a

pro účely hospodaření s majetkem státu, účetnictví apracovněpráv

ních vztahů mají postavení vnitřních organizačních jednotekGene

rálního finančního ředitelství.

(5) Příjmy a výdaje Generálního finančního ředitelství jsousou

částí rozpočtové kapitoly ministerstva.

(6) Pro účely zákona o státní službě je Generální finančníředi

telství bezprostředně nadřízeným služebním úřadem Odvolacíhofi

nančního ředitelství a finančních úřadů.

HLAVA II

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

§ 2

Územní působnost a sídlo

(1) Generální finanční ředitelství vykonává působnost pro celé

území České republiky.

(2) Sídlem Generálního finančního ředitelství je hlavní město

Praha.

§ 3

Generální ředitel

(1) Generální finanční ředitelství řídí generální ředitel. Gene

rálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.

(2) Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele a jehozá

stupce se řídí zákonem o státní službě.

Jak jsou vyznačeny novely v textu úplného znění:

 obyčejné písmo – základní text včetně všech novel účinných před 29. července 2016, který se dále nezměnil

 ležaté písmo – text, který se změnil k 29. červenci 2016

 ležaté podtržené písmo – text, který se změnil k 1. lednu 2017

 tučné písmo – text, který se změnil k 1. září 2017

(3) Generálním ředitelem a jeho zástupcem může být jmeno

ván pouze zaměstnanec, který je nebo byl zařazen v orgánufinanč

ní správy, v územním finančním orgánu nebo v ministerstvu, který

a) získal vysokoškolské vzdělání studiem v rámci magisterského

studijního programu,

b) podílel se na výkonu pravomoci těchto orgánů alespoň po dobu

5 let.

(4) S funkcí generálního ředitele a jeho zástupce je neslučitelné

členství v politické straně nebo politickém hnutí.

(5) Generální ředitel schvaluje organizační řád Finanční sprá

vy České republiky.

§ 4

Věcná působnost

(1) Generální finanční ředitelství

a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízenéhoOd

volacímu finančnímu ředitelství,

b) provádí řízení o správních deliktech,

c) vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu připrová

dění mezinárodní spolupráce při správě daní,

d) vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působ

nosti orgánů finanční správy.

(2) Generální finanční ředitelství se podílí na

a) přípravě návrhů právních předpisů,

b) zabezpečování analytických a koncepčních úkolů,

c) zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních

smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodníspoluprá

ce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku zmezi

národních smluv a z členství v mezinárodních organizacích.

(3) Generální finanční ředitelství z pověření ministerstva

a) vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu pro vzá

jemnou mezinárodní administrativní spolupráci se státnímior

gány jiných států a mezinárodními organizacemi,

b) vykonává působnost ústředního kontaktního orgánu, dílčíhokon

taktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáháníněkte

rých finančních pohledávek,

c) přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy aregi

onálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nadpřezkou

máváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a měst

ských částí hlavního města Prahy.


4Informace: www.danovezakony365.cz ZÁKON O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR

Zákon o Finanční správě ČR

HLAVA III

ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ

§ 5

Územní působnost a sídlo

(1) Odvolací finanční ředitelství vykonává působnost pro celé

území České republiky.

(2) Sídlem Odvolacího finančního ředitelství je Brno.

§ 6

Ředitel

(1) Odvolací finanční ředitelství řídí ředitel. Ředitele zastupuje

zástupce ředitele.

(2) Výběr, jmenování a odvolání ředitele a jeho zástupce se řídí

zákonem o státní službě.

§ 7

Věcná působnost

Odvolací finanční ředitelství

a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízenéhofi

nančním úřadům,

b) provádí řízení o správních deliktech,

c) vykonává z pověření ministerstva působnost dílčíhokontaktní

ho orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých

finančních pohledávek,

d) vykonává z pověření ministerstva působnost kontaktníhoorgá

nu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní,

e) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů

finanční správy.

HLAVA IV

FINANČNÍ ÚŘADY

§ 8

Územní působnost a sídlo

(1) Finančními úřady jsou:

a) Finanční úřad pro hlavní město Prahu,

b) Finanční úřad pro Středočeský kraj,

c) Finanční úřad pro Jihočeský kraj,

d) Finanční úřad pro Plzeňský kraj,

e) Finanční úřad pro Karlovarský kraj,

f) Finanční úřad pro Ústecký kraj,

g) Finanční úřad pro Liberecký kraj,

h) Finanční úřad pro Královéhradecký kraj,

i) Finanční úřad pro Pardubický kraj,

j) Finanční úřad pro Kraj Vysočina,

k) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,

l) Finanční úřad pro Olomoucký kraj,

m) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,

n) Finanční úřad pro Zlínský kraj,

o) Specializovaný finanční úřad.

(2) Finanční úřad vykonává působnost na území vyššíhoúzem

ního samosprávného celku, jehož název je součástí názvufinanční

ho úřadu. Finanční úřad vykonává vybranou působnost na celém

území České republiky. Specializovaný finanční úřad vykonávápů

sobnost na celém území České republiky.

(3) Sídlem finančního úřadu je sídlo vyššího územního samo

správného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu.

Sídlem Specializovaného finančního úřadu je hlavní město Praha.

(4) Dojde-li ke změně území vyšších územních samosprávných

celků, změní se stejně i územní působnost finančních úřadů, a to od

prvního dne kalendářního roku následujícího po dni, kdy nabylúčin

nosti zákon, kterým se mění hranice vyšších územníchsamospráv

ných celků, ledaže by nabyl účinnosti prvního dne kalendářního

roku.

(5) Územní pracoviště finančního úřadu, které se nenachází v

jeho sídle, stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 9

Ředitel

(1) Finanční úřad řídí ředitel. Ředitele zastupuje zástupceředi

tele.

(2) Výběr, jmenování a odvolání ředitele a jeho zástupce se řídí

zákonem o státní službě.

§ 10

Věcná působnost

(1) Finanční úřad

a) vykonává správu daní,

b) provádí řízení o správních deliktech,

c) převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsoupří

jmem státního rozpočtu,

d) přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí po

skytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995

včetně a případné úroky z nich vyplývající,

e) 

e) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční

správy,

f) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů

finanční správy,

g) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto

působnost vykonávají orgány finanční správy.

(2) Finanční úřad vykonává

a) finanční kontrolu,

b) kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy

upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokutypod

le těchto právních předpisů,

c) kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního

rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány.

(3) Finanční úřad z pověření ministerstva

a) přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy aregi

onálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nadpřezkou

máváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a měst

ských částí hlavního města Prahy,

b) vykonává působnost dílčího kontaktního orgánu nebokontakt

ního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek,

c) vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezi

národní spolupráce při správě daní.

(4) Vybranou působností se pro účely tohoto zákona rozumípro

vádění

a) vyhledávací činnosti při správě daní, nebo

b) postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných

kontrolních postupů při správě daní.

§ 11

Specializovaný finanční úřad

(1) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybranésub

jekty; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem

je zpoplatnění úkonu.

(2) Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla

obratu více než 2 000 000 000 Kč,

b) banka, včetně zahraniční banky,

c) spořitelní a úvěrní družstvo,

d) pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z

třetího státu, zajišťovna, pobočka zajišťovny z jiného členského

státu nebo z třetího státu,

e) obhospodařovatel nebo administrátor investičního fondu nebo

zahraničního investičního fondu, včetně investičních fondů nebo

zahraničních investičních fondů, které obhospodařuje nebo je

jichž administraci provádí, nemají-li právní osobnost,

f) investiční fond nebo zahraniční investiční fond, má-li právníosob

nost, depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičbr />

5Informace: www.danovezakony365.cz ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Zákon o Finanční správě ČR

ního fondu a hlavní podpůrce investičního fondu nebozahranič

ního investičního fondu,

g) penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a

včetně transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní

společnost provozuje penzijní připojištění,

h) 

h) člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty,

1. je-li alespoň jeden z jejích členů subjektem podle písmen b) až

g),

2. dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek

pro určení místní příslušnosti podle odstavce 6, a to až dooka

mžiku, kdy u posledního z členů této skupiny dojde ke změně

podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 7.

(3) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn čistého

obratu podle právních předpisů upravujících účetnictví dosažený

za zdaňovací období daně z příjmů. Obratem se rozumí též obrat

dosažený právním předchůdcem.

(4) Pro změnu, přechod a delegaci příslušnostiSpecializované

ho finančního úřadu se obdobně použijí ustanovení daňového řádu

o změně, přechodu a delegaci místní příslušnosti, a to pro celýroz

sah působnosti Specializovaného finančního úřadu.

(5) Skutečnost, že se subjekt stane, nebo přestane být vybra

ným subjektem, se považuje za změnu podmínek pro určení místní

příslušnosti podle daňového řádu.

(6) Dosažení obratu uvedeného v odstavci 2 písm. a) sepovažu

je za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podledaňové

ho řádu počínaje prvním dnem druhého zdaňovacího období daně z

příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, vekte

rém bylo tohoto obratu dosaženo.

(7) Pokles obratu pod hranici uvedenou v odstavci 2 písm. a) se

považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle

daňového řádu počínaje prvním dnem čtvrtého zdaňovacího období

daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů,

ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo. K tomuto poklesu obratu

se nepřihlíží v případě, že před prvním dnem třetího zdaňovacího

období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z

příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo, bude znovudosa

žen obrat uvedený v odstavci 2 písm. a).

(8) Specializovaný finanční úřad nevykonává správu daně zne

movitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí.

(9) Stanoví-li jiný zákon, že Specializovaný finanční úřadvyko

nává určitou působnost jako jediný z finančních úřadů, je pro účely

výkonu této působnosti příslušným i pro jiné než vybrané subjekty.

§ 12

Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti

(1) Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle ji

ného právního předpisu, je místně příslušný Finanční úřad prohlav

ní město Prahu.

(2) Kontrolu podle § 10 odst. 2 písm. c) provádí finanční úřad v

obvodu své územní působnosti, i když jinak není pro kontrolovaný

subjekt místně příslušný.

(3) Kontrolní postup při správě daní provede finanční úřad,kte

rý jej zahájil nejdříve.

§ 12a

Zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů ve správním soudnictví

V oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako

správního orgánu prvního stupně je k řízení ve správnímsoudnic

tví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel

bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.

ČÁST DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ

§ 13

Zvláštní ustanovení o nahlížení do spisu při správě daní

(1) Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lzevykoná

vat buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho

územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis nebo jeho příslušná

část umístěna.

(2) Příslušný orgán finanční správy na požádání bezodkladně

informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn jeho spis nebo

jeho příslušná část.

(3) Příslušný orgán finanční správy při umístění spisu nebo jeho

příslušné části přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový

subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní.

(4) Daňový subjekt má právo se seznámit s obsahem písemnosti

zakládané do spisu v souvislosti s výkonem vybrané působnosti,po

kud není součástí vyhledávací části spisu, také u finančního úřadu

příslušného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede řízení,které

ho se vybraná působnost týká, jde-li o

a) podání učiněné elektronicky,

b) úřední záznam,

c) protokol,

d) zprávu o daňové kontrole,

e) rozhodnutí,

f) další písemnosti, pokud byly finančním úřadem doručenyelek

tronicky.

§ 13a

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti

(1) Pro účely utajení činnosti zpravodajských služeb Českére

publiky, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních

sborů a Armády České republiky a zajištění bezpečnosti jejichpří

slušníků lze použít zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpeč

nosti při správě daní .

(2) Zvláštní postupy podle odstavce 1 mohou použít

a) příslušníci

1. zpravodajské služby České republiky,

2. Policie České republiky,

3. Generální inspekce bezpečnostních sborů a

4. Hasičského záchranného sboru České republiky,

b) vojáci z povolání a vojáci, kteří jsou po dobu činné službyhmot

ně zabezpečeni jako vojáci z povolání,

c) zpravodajské služby České republiky, Policie České republiky,

Generální inspekce bezpečnostních sborů, Armáda Českérepub

liky, Hasičský záchranný sbor České republiky a

d) orgány finanční správy.

(3) Zvláštní postupy podle odstavce 1 stanoví vláda.

§ 13b

Zvláštní ustanovení o plné moci při správě daní

Plná moc vztahující se k vybrané působnosti uplatněná ufinanč

ního úřadu příslušného k vydání rozhodnutí ve věci, o které se vede

řízení, kterého se vybraná působnost týká, je účinná i vůči jinému

finančnímu úřadu, který vykonává tuto vybranou působnost.

ČÁST TŘETÍ

PRÁVA A POVINNOSTI STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

A ZAMĚSTNANCŮ V ORGÁNECH FINANČNÍ SPRÁVY

§ 14

Zaměstnanci v orgánech finanční správy a právní jednání

(1) V orgánech finanční správy vykonávají státní službu státní

zaměstnanci a pracují ostatní zaměstnanci.

(2) Ve služebních vztazích státních zaměstnanců v orgánechfi

nanční správy  právně jedná příslušný služební orgán.

(3) V ostatních věcech v orgánech finanční správy právně jedná

generální ředitel nebo jeho zástupce. V případech stanovenýchslu

žebním předpisem finanční správy nebo na základě písemnéhopo

věření generálního ředitele může v ostatních věcech v orgánechfi

nanční správy právně jednat jménem státu i jiný státnízaměstna

nec.

§ 15

Neslučitelnost s výkonem některých činností

Státní zaměstnanec, který plní úkoly při výkonu působnosti or

gánu finanční správy, nesmí

a) výdělečně provádět kontrolní, daňovou nebo účetní poradenskou

nebo obdobnou činnost pro daňové subjekty nebo pro příjemce

dotací,

b) být auditorem, revizorem účtů, prokuristou, likvidátorem nebo

správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem, zvláštním

správcem, insolvenčním správcem, předběžným insolvenčním

správcem, zvláštním insolvenčním správcem nebo odděleným

insolvenčním správcem,

c) být statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebodobr />

6Informace: www.danovezakony365.cz ZÁKON O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR

Zákon o Finanční správě ČR

zorčí rady obchodní společnosti, členem statutárního orgánu

družstva nebo členem jeho kontrolní komise; s písemnýmsouhlasem zaměstnavatele může být statutárním orgánem, členem

statutárního orgánu nebo členem kontrolní komise bytového

družstva.

§ 16

Prokazování oprávnění státního zaměstnance k výkonu

působnosti orgánu finanční správy

(1) Státní zaměstnanec, který se bezprostředně podílí navýkonu pravomoci orgánu finanční správy, prokazuje své oprávnění k

této činnosti služebním průkazem vydaným služebním orgánem.

(2) Vzory služebního průkazu stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ 16a

Zvláštní ustanovení o náhradě nákladů na právní zastoupení

Státnímu zaměstnanci v orgánu finanční správy náleží náhrada

obvyklých nákladů na právní zastoupení, pokud tyto náklady vznikly

pro plnění jeho služebních úkolů a nebyly státnímu zaměstnancinahrazeny třetí osobou z důvodu odpovědnosti za náhradu těchtonákladů.

§ 17

Zvláštní ustanovení o náhradě škody

(1) Osobě, která poskytla státnímu zaměstnanci nebo zaměstnanci v orgánu finanční správy pomoc při výkonu působnostiorgánu finanční správy, a tuto pomoc poskytla na žádost nebo s vědomím tohoto zaměstnance (dále jen „poškozený“), náleží za škodu,

která jí přitom vznikla, náhrada; náhrada nenáleží, pokud sipoškozený způsobil škodu úmyslně sám. Náhradu poskytuje Generální

finanční ředitelství.

(2) Došlo-li u poškozeného k újmě na zdraví nebo smrti, určí se

rozsah a výše náhrady škody podle zákona o státní službě.

(3) Náhrada náleží i za škodu na věcech, která poškozenému

vznikla v souvislosti s poskytnutím pomoci podle odstavce 1. Přitom se hradí skutečná škoda, a to uvedením v předešlý stav; není-li

to možné nebo účelné, hradí se v penězích. Poškozenému náleží i

úhrada nákladů spojených s pořízením nové věci náhradou za věc

poškozenou.

(4) Náhrada škody náleží i osobě, které byla způsobena škoda

jednáním poškozeného podle odstavce 1.

(5) Jestliže Generální finanční ředitelství nahradilo podle odstavců 1 až 4 škodu, vůči tomu, kdo škodu zavinil, uplatní, je-li to

účelné, nárok na zaplacení částky ve výši částky poskytnutépoškozenému nebo osobě, které způsobil škodu poškozený.

ČÁST ČTVRTÁ

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ MINISTERSTVU A ORGÁNŮM

FINANČNÍ SPRÁVY

§ 18

Poskytování údajů

(1) Ministerstvo a orgány finanční správy mohou v rozsahupotřebném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu své působnosti

žádat od správce evidence nebo jejího provozovatele poskytnutí údajů

a) ze základního registru obyvatel,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) z evidence občanů Evropské unie a evidence cizinců,

d) z agendového informačního systému cizinců,

e) z evidence občanských průkazů,

f) z evidence cestovních dokladů,

g) z centrálního registru silničních vozidel,

h) z registru rodných čísel,

i) z katastru nemovitostí,

j) ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických

osob a orgánů veřejné moci,

k) z registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění,

l) z registru pojištěnců důchodového pojištění,

m) z registrů pojištěnců nemocenského pojištění,

n) z registrů zaměstnavatelů,

o) z centrálního registru zbraní,

p) z Rejstříku zástav,

q) z registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a

oznámení o příjmech a závazcích; to neplatí pro údajevedené o soudcích v registru i Nejvyšším soudem.

(2) Orgány finanční správy mohou žádat od Rejstříku trestůposkytnutí údajů z jím vedených evidencí v rozsahu potřebném pro

plnění konkrétního úkolu při výkonu působnosti orgánů finanční

správy, pokud je to nezbytné pro posouzení

a) možnosti stanovit daň v návaznosti na běh lhůty pro stanovení

daně,

b) důvodů pro zajištění daně, nebo

c) důvodů pro registraci k dani z přidané hodnoty.

(3) Správce evidence nebo její provozovatel je povinen žádosti o

poskytnutí údajů bez zbytečného odkladu vyhovět; poskytnutíúdajů je bezúplatné s výjimkou poskytnutí údajů z Rejstříku zástav.

(4) Údaje se poskytují způsobem umožňujícím dálkový anepřetržitý přístup; v případě evidence občanských průkazů a evidence

cestovních dokladů lze údaje poskytnout pouze způsobemumožňujícím nepřetržitý přístup. Správce evidence nebo její provozovatel je

povinen poskytnout též údaje o změně údajů.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním

registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému

evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců,

pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Ustanoveními odstavců 1 až 5 není dotčena povinnost správce

evidence nebo jejího provozovatele předávat ministerstvu a orgánům finanční správy údaje v rozsahu a za podmínek podledaňového řádu.

(7) Ministerstvo a orgány finanční správy zpracovávají a vzájemně si poskytují údaje získané pro účel výkonu působnostiorgánů finanční správy a výkonu působnosti ministerstva podle tohoto

zákona.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1) Zrušují se finanční ředitelství a finanční úřady zřízenépodle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění

pozdějších předpisů. Specializovaný finanční úřad zřízený podlezákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve zněnípozdějších předpisů, se považuje za Specializovaný finanční úřadzřízený podle tohoto zákona. Dosavadní ředitel Specializovanéhofinančního úřadu se považuje za ředitele jmenovaného podle tohotozákona.

(2) Generální finanční ředitelství zřízené podle zákona č. 531/

1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějšíchpředisů, se považuje za Generální finanční ředitelství zřízené podletohoto zákona. Dosavadní generální ředitel Generálního finančního

ředitelství a jeho dosavadní zástupce se považují za generálního

ředitele a jeho zástupce jmenované podle tohoto zákona.

(3) Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních

vztahů zaměstnanců v ministerstvu přechází ode dne nabytíúčinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství, pokud se tito

zaměstnanci převážně podíleli na výkonu působnosti ministerstva,

která přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na orgány

finanční správy.

(4) Řízení a postupy, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona nebyly ministerstvem ukončeny, dokončí ministerstvo i v

případech, kdy působnost ministerstva přechází ode dne nabytíúčinnosti tohoto zákona na orgány finanční správy.

(5) Při určení příslušnosti Specializovaného finančního úřadu

se zohlední dosažení obratu uvedeného v § 11 odst. 2 písm. a) nebo

pokles obratu pod tuto hranici, které byly dosaženy přede dnem

nabytí účinnosti tohoto zákona a které byly nebo měly býtzohledněny při určení příslušnosti Specializovaného finančního úřadu podle

dosavadních právních předpisů.

§ 20

(1) Spisy územních finančních orgánů převezmou ministerstvo

nebo orgány finanční správy příslušné ode dne nabytí účinnostitohoto zákona.

(2) Jsou-li v rozhodnutích nebo osvědčeních vydaných přisprávě daní nebo ve správním řízení uvedeny ministerstvo nebo územní

finanční orgány, rozumí se jimi ministerstvo nebo orgány finanční

správy, příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Jsou-li v rozhodnutích o delegaci vydaných při správě daní

nebo ve správním řízení uvedeny finanční úřady zřízené podlezákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve zněnípozdější předpisů, rozumí se jimi finanční úřady zřízené podle tohoto

zákona, součástí jejichž správních obvodů jsou správní obvody vrozhodnutích uvedených finančních úřadů zřízených podle zákona č.

531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdější

předpisů. Tím není dotčena příslušnost Specializovanéhofinančního úřadu.

(4) Je-li v pověřeních vydaných při správě daní nebo vesprávním řízení uvedeno Generální finanční ředitelství, rozumí se jím

Generální finanční ředitelství zřízené podle tohoto zákona.

(5) Jsou-li v pověřeních vydaných při správě daní nebo vesprávním řízení uvedena finanční ředitelství zřízená podle zákona č. 531/

1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějšíchpředisů, rozumí se jimi Odvolací finanční ředitelství zřízené podle toInformace: www.danovezakony365.cz ZÁKON O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR

Zákon o Finanční správě ČR

hoto zákona.

(6) Jsou-li v pověřeních vydaných při správě daní nebo vesprávním řízení uvedeny finanční úřady zřízené podle zákona č. 531/1990

Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdější předpisů,

rozumí se jimi finanční úřady zřízené podle tohoto zákona, součástí

jejichž správních obvodů jsou správní obvody v pověřeních uvedených finančních úřadů zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb., o

územních finančních orgánech, ve znění pozdější předpisů. Tím není

dotčena příslušnost Specializovaného finančního úřadu.

(7) Jsou-li v plných mocech nebo pověřeních uplatněných u

územních finančních orgánů zřízených podle zákona č. 531/1990 Sb.,

o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,uvedeny územní finanční orgány zřízené podle zákona č. 531/1990 Sb.,

o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,rozumí se jimi orgány finanční správy příslušné ode dne nabytíúčinnosti tohoto zákona.

§ 21

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.

2. Čl. II zákona č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.

337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 531/1990 Sb., o

územních finančních orgánech, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z

příjmů.

3. Čl. II zákona č. 325/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon

č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993

Sb., a zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve

znění zákona č. 337/1992 Sb. a zákona č. 35/1993 Sb.

4. Čl. II zákona č. 85/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon

České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcíchvybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona Českénárodní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon Českénárodní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, veznění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona Českénárodní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon Českénárodní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona

České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona

č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb.,

zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, danidarovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona Českénárodní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb.

a zákona č. 72/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu

České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některýchzákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/

1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č.

323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.

5. Čl. I zákona č. 311/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990

Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

6. Část druhá zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při

správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územníchfinančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

7. Část desátá zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušeníněkterých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích,

zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze.

8. Část třetí zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o

změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

9. Čl. I zákona č. 58/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990

Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

10. Část pátá zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonůsouvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních

úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

11. Část čtvrtá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušeníněkterých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

12. Část první zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č.

531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony.

13. Část čtvrtá zákona č. 130/2006 Sb., kterým se mění zákon č.

154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářskýchzvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

14. Část sedmnáctá zákona č. 230/2006 Sb., kterým se měnízákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších

předpisů, a další související zákony.

15. Část sedmnáctá zákona č. 165/2006 Sb., kterým se měnízákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o

Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon oazylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

16. Část devátá zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č.

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve

znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

17. Část druhá zákona č. 239/2008 Sb., kterým se mění některé

zákony související s registrovaným partnerstvím.

18. Část čtrnáctá zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.

19. Část sedmá zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé

zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.

20. Čl. V a část čtrnáctá zákona č. 199/2010 Sb., kterým se mění

zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějšíchpředisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve zněnípozdějších předpisů, a některé další zákony.

21. Část druhá zákona č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č.

280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony.

22. Část pátá zákona č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějšíchpředpisů, a další související zákony.

23. Část třetí zákona č. 457/2011 Sb., kterým se mění některé

zákony související s přijetím zákona o Finanční správě České reubliky.

24. Vyhláška č. 249/2010 Sb., kterou se stanoví vzor průkazuzaměstnance v územním finančním orgánu.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

* * *

ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ NOVEL

Čl. XLIV zákona č. 243/2016 Sb.

Přechodné ustanovení

Údaje z Rejstříku zástav podle § 18 odst. 1 písm. p) zákona č. 456/

2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

se poskytují způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup

od prvního dne sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni,

kdy byla Notářské komoře České republiky poskytnuta jednorázová

náhrada hotových výdajů za zřízení tohoto dálkového anepřetržitého přístupu.

8Informace: www.danovezakony365.cz ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB

Zákon o evidenci tržeb

Jak jsou vyznačeny novely v textu úplného znění:

 obyčejné černé písmo – základní text původně schváleného zákona

 tučné písmo – text, který se změnil k 1. červenci 2017

 tučné červené přeškrtnuté písmo – text, který byl vypuštěn uplynutím 28. února 2018

 tučné červené přeškrtnuté podtržené písmo – text, který bude vypuštěn uplynutím 31. prosince 2018

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při

evidenci tržeb a postupy s nimi související.

§ 2

Výkon působnosti

(1) Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční

správy České republiky.

(2) Působnost k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb

mají také orgány Celní správy České republiky.

ČÁST DRUHÁ

EVIDENCE TRŽEB

HLAVA I

SUBJEKT A PŘEDMĚT EVIDENCE TRŽEB

§ 3

Určení subjektu a předmětu evidence tržeb

(1) Subjektem evidence tržeb je poplatník

a) daně z příjmů fyzických osob a

b) daně z příjmů právnických osob.

(2) Předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka.

HLAVA II

EVIDOVANÁ TRŽBA

§ 4

Vymezení evidované tržby

(1) Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náleži

tosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.

(2) Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formálníná

ležitosti pro evidovanou tržbu a je

a) určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají

rozhodný příjem, nebo

b) následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá

rozhodný příjem.

§ 5

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platbapoplatní

kovi, která je uskutečněna

a) v hotovosti,

b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k ně

muž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kte

rým je poplatník, který má tržbu evidovat,

c) šekem,

d) směnkou,

e) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle

písmen a) až d), nebo

f) započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým zezpů

sobů platby podle písmen a) až e).

§ 6

Rozhodný příjem

(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem zesamostat

né činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1. není předmětem daně z příjmů,

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo

3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,

nebo

b) u poplatníka daně z příjmů právnických osob příjem z činnosti,

která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1. není předmětem daně z příjmů,

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý,

3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

nebo

4. podléhá dani ze samostatného základu daně.

(2) Příjmy podle odstavce 1 jsou u poplatníka, který je účetníjed

notkou, příjmy podle zákona o daních z příjmů, které by poplatník

měl, pokud by nebyl účetní jednotkou.

(3) Pro účely tohoto zákona je rozhodným příjmem veřejné ob

chodní společnosti a komanditní společnosti také příjem veřejné ob

chodní společnosti a komanditní společnosti, který je předmětem daně

z příjmů u jejího společníka. Tento příjem není pro účely tohotozáko

na příjmem tohoto společníka.

§ 7

Storno a opravy

Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se její opravy, použijí se

ustanovení týkající se evidence tržeb obdobně s tím rozdílem, že je

tato tržba evidována jako záporná.

§ 8

Nepřímé zastoupení

Jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka, jepovi

nen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného.

§ 9

Pověření k evidování tržeb

(1) Poplatník, kterému tržba plyne, může pověřit evidovánímtrž

by jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval.

(2) Plyne-li jedna evidovaná tržba více poplatníkům, mohou tito

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 8/2018 Sb.

9Informace: www.danovezakony365.cz ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB

Zákon o evidenci tržeb

poplatníci pověřit jednoho z nich, aby za ně tuto tržbu evidoval.

(3) Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, má povinnost

evidovat tržby poplatníka, který ho k evidování tržby pověřil.

(4) Poplatník, který k evidování tržeb pověřil jiného poplatníka,

se pověřením nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené sporuše

ním povinností podle tohoto zákona.

HLAVA III

TRŽBY EVIDOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM REŽIMU

A TRŽBY VYLOUČENÉ Z EVIDENCE TRŽEB

§ 10

Tržby ve zjednodušeném režimu

(1) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat tržby z prodeje

zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hro

madné přepravě osob podle zákona upravujícího daň z přidanéhod

noty.

(2) Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat takétrž

by, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo

zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které

tyto tržby plynou. Tyto tržby stanoví nařízením vláda.

§ 11

Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu

(1) Správce daně vydá na základě žádosti poplatníka povolení pro

evidování tržby ve zjednodušeném režimu, pokud by evidování dané

tržby běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a

hospodárný výkon činnosti tohoto poplatníka, ze které tato tržbaply

ne.

(2) V žádosti poplatník uvede důvody, které svědčí pro naplnění

podmínek pro vydání povolení, a tržby, na které se má povolenívzta

hovat.

(3) Správce daně o žádosti rozhodne ve lhůtě 15 dnů ode dnejejí

ho podání. V povolení správce daně uvede tržby, na které se povolení

vztahuje.

(4) Byla-li žádost zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po

60 dnech ode dne oznámení o nabytí právní moci zamítavéhorozhod

nutí. V této nové žádosti je poplatník povinen uvést jiné důvody než

ty, které již obsahovala žádost původní, jinak bude nová žádostodlo

žena. O odložení žádosti musí být žadatel vyrozuměn.

(5) Přestanou-li být splňovány podmínky pro vydání povolení, je

držitel povolení povinen tuto skutečnost oznámit správci daně do 15

dnů ode dne, ve kterém tato skutečnost nastala.

(6) Správce daně zruší povolení, zjistí-li, že pominuly podmínky

pro jeho vydání.

§ 12

Tržby vyloučené z evidence tržeb

(1) Evidovanou tržbou nejsou tržby

a) státu,

b) územního samosprávného celku,

c) příspěvkové organizace,

d) České národní banky,

e) držitele poštovní licence.

(2) Evidovanou tržbou nejsou také tržby

a) banky, včetně zahraniční banky,

b) spořitelního a úvěrního družstva,

c) pojišťovny a zajišťovny,

d) investiční společnosti a investičního fondu,

e) obchodníka s cennými papíry,

f) centrálního depozitáře,

g) penzijní společnosti,

h) penzijního fondu,

i) z podnikání v energetických odvětvích na základě licenceuděle

né podle energetického zákona,

j) z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona

o vodovodech a kanalizacích.

(3) Evidovanou tržbou nejsou také tržby

a) uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a bě

hem 10 dní následujících po jeho přidělení,

b) z poštovních služeb a zboží a služeb poskytovaných v přímésou

vislosti s nimi,

c) ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobnýmvzta

hem,

d) ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného

školou, vysokou školou nebo školským zařízením,

e) z jízdného nebo související platby hrazených v dopravníchpro

středcích při pravidelné hromadné přepravě osob,

f) na palubě letadel,

g) z osobní železniční přepravy,

h) z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných

poplatníků,

i) z prodeje zboží či služeb prostřednictvím prodejního automatu,

j) z provozování veřejných toalet.

(4) Evidovanou tržbou nejsou také tržby, jejichž evidování

běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížiloplynu

lý a hospodárný výkon činnosti, ze které tato tržba plyne,po

kud tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb vezjed

nodušeném režimu. Tyto tržby stanoví nařízením vláda.

HLAVA IV

POVINNOSTI POPLATNÍKA

Díl 1

Autentizační údaje a certifikát pro evidenci tržeb

§ 13

Žádost o autentizační údaje

(1) Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržbypo

dat žádost o autentizační údaje.

(2) Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické

zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro

evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

(3) Žádost může podat poplatník nebo jeho zástupce oprávněný

současně k převzetí autentizačních údajů pouze

a) prostřednictvím společného technického zařízení správce daně

datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem,kte

rým se lze přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a

struktuře zveřejněné správcem daně, nebo

b) ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce

daně.

§ 14

Přidělení a používání autentizačních údajů

(1) Požádal-li poplatník o autentizační údaje způsobem, kterým

se lze přihlásit do jeho datové schránky, správce daně je přidělí po

platníkovi prostřednictvím této datové schránky bez zbytečného od

kladu.

(2) Podal-li poplatník žádost o autentizační údaje ústně doproto

kolu, správce daně je přidělí poplatníkovi v rámci tohoto jednání.

(3) Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup

podmínky a postup pro přístup na společné technické zařízeníspráv

ce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb

a údajů pro správu evidence tržeb.

§ 15

Certifikát pro evidenci tržeb

Správce daně umožní prostřednictvím společného technického za

řízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat 1 nebo

více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových

zpráv.

§ 16

Ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb

Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji a certifiká

tem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Díl 2

Oznamovací povinnost

§ 17

Údaje o provozovnách

(1) Poplatník je povinen prostřednictvím společného technického

zařízení správce daně před získáním certifikátu pro evidenci tržeb

oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádíčin

nosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované

tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetovýchstrán

kách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen

tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změnana

stala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby vpro

vozovně, které se změna týká. Toto oznámení lze podat pouze pro

střednictvím společného technického zařízení správce daně.

Díl 3

Evidenční povinnost

Oddíl 1

Evidence tržeb běžným způsobem

§ 18

Obsah evidenční povinnosti

(1) Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidovanétrž

by

a) zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně

a

b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

10Informace: www.danovezakony365.cz ZÁKON O EVIDENCI TRŽEB

Zákon o evidenci tržeb

(2) Uskutečněním evidované tržby je

a) přijetí evidované tržby, nebo

b) vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tentopří

kaz vydán dříve.

(3) Zaslání údajů o evidované tržbě není podáním.

(4) Údaje o evidované tržbě lze zaslat pouze na společnétechnic

ké zařízení určené správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 19

Rozsah zasílaných údajů

(1) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je

a) daňové identifikační číslo poplatníka,

b) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

c) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

d) pořadové číslo účtenky,

e) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud jevy

stavena dříve,

f) celková částka tržby,

g) bezpečnostní kód poplatníka,

h) podpisový kód poplatníka,

i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušenémre

žimu.

(2) Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také

a) celková částka plateb určených k následnému čerpání nebozú

čtování,

b) celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebozú

čtováním platby,

c) daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním

této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,

d) základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně zpřida

né hodnoty,

e) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní

službu,

f) celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodejpou

žitého zboží.

(3) Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního

kódu poplatníka stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

§ 20

Údaje na účtence

(1) Poplatník je na účtence povinen uvádět

a) fiskální identifikační kód,

b) své daňové identifikační číslo,

c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

e) pořadové číslo účtenky,

f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud jevy

stavena dříve,

g) celkovou částku tržby,

h) bezpečnostní kód poplatníka,

i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušenémre

žimu.

(2) Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také

daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřilevidová

ním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje.

(3) Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskálníiden

tifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

§ 21

Doba odezvy

(1) Dobou odezvy se rozumí časový úsek mezi pokusem o odeslání

údajů o evidované tržbě z pokladního zařízení poplatníka a přijetím

fiskálního identifikačního kódu na pokladním zařízení poplatníka.

(2) Mezní dobu odezvy nastaví poplatník pro pokladní zařízení

delší než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak,

aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb vzhledem k

druhu a kvalitě připojení k veřejné datové síti.

§ 22

Postup při překročení mezní doby odezvy

Dojde-li při evidování tržby k překročení mezní doby odezvy, po

platník

a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci

daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení

mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění

evidované tržby a

b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

Oddíl 2

Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

§ 23

Evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu sepostu

puje obdobně jako při plnění evidenční povinnosti v běžném režimu s

tím, že poplatník

a) je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci

daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a

b) není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

HLAVA V

PRAVOMOC ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉHO K PROVĚŘOVÁNÍ

PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

§ 24

Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb

(1) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci

tržeb může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímtozá

konem provádět kontrolní nákup.

(2) Pro účely evidence tržeb se při kontrolním nákupu na jednání

poplatníka a orgánu příslušného k prověřování plnění povinností při

evidenci tržeb hledí jako na uzavření smlouvy.

(3) Neodporuje-li to povaze předmětu kontrolního nákupu nebo

není-li způsobena poplatníkovi majetková újma, lze od smlouvy,kte

rá byla uzavřena jednáním při kontrolním nákupu, odstoupit.

ČÁST TŘETÍ

INFORMAČNÍ POVINNOSTI

§ 25

Informační povinnost poplatníka

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují

evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně

viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informačníozná

mení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých

jsou nabízeny zboží nebo služby.

(2) Obsahem informačního oznámení je

a) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávajícípovi

nen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevido

vat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického

výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník vda

ném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo

b)       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist