načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Človek a svet zvierat v stredoveku - Daniela Dvořáková

Človek a svet zvierat v stredoveku
-6%
sleva

Kniha: Človek a svet zvierat v stredoveku
Autor: Daniela Dvořáková

Zvieratá boli pre stredovekého človeka každodennou súčasťou života, nebolo azda oblasti, v ktorej by sa svet ľudí nestretával so svetom zvierat. Práve preto je nevyhnutné, aby vedci, ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  609 Kč 572
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
19,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » VEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 576
Rozměr: 230x165
Úprava: ilustrace (převážně barevné), faksimile, erby
Vydání: Vydanie prvé
Skupina třídění: Dějiny civilizace. Kulturní dějiny
Jazyk: slovensky
Vazba: pevná
EAN: 9788022414234
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Zvieratá boli pre stredovekého človeka každodennou súčasťou života, nebolo azda oblasti, v ktorej by sa svet ľudí nestretával so svetom zvierat. Práve preto je nevyhnutné, aby vedci, zaoberajúci sa stredovekými dejinami, vnímali vzťah človeka k prírode a ríši zvierat ako osobitne významný fenomén a venovali mu pozornosť. Kým donedávna zostávala táto problematika na periférii záujmu, dnes sa situácia prudko mení. Téma zvierat je v európskej historiografii už dlhší čas veľmi atraktívna a výsledkom tohto záujmu je vyprofilovanie novej interdisciplinárnej historickej vedy - zoohistórie. Svoje miesto si nachádza aj v našich dejinách, čoho dôkazom je táto kniha. Kolektív českých a slovenských autorov v nej ponúka vzrušujúci pohľad na svet vybájených aj skutočných zvierat od najstarších čias až po raný novovek.

Předmětná hesla
Člověk a zvíře -- Evropa -- 12.-16. století
Středověká kultura -- Evropa
Kniha je zařazena v kategoriích
Daniela Dvořáková - další tituly autora:
Kôň a človek v stredoveku Kôň a človek v stredoveku
Spomienky Heleny Kottannerovej Spomienky Heleny Kottannerovej
Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch
Barbora Celjská, 2. doplnené vydanie Barbora Celjská, 2. doplnené vydanie
Rytier a jeho kráľ -- Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský Rytier a jeho kráľ
BARBARA VON CILLI /Die Schwarze Königin (1392 - 1451) BARBARA VON CILLI /Die Schwarze Königin (1392 - 1451)
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Ú v o d.......................................................................................................................................... 7

Č lo v ek a sv e t z v ie ra t v stre d o v e k u (D aniela D v o řák o v á) ............................. 7

1. Z v ie ra a k o sy m b o l (D an iela D vořák o v á) .......................................................... 20

1.1. Z v ie ratá v o b ra zo v ý c h leg e n d ác h stre d o v e k u (Ivan C e rát) ............ 25

1.2. Musea, creatura minima: C o vše m ů ž e z n a m e n a t m o u c h a na

stře d o v ě k é m o b ra z e (M ilad a S tu d n ič k o v á ).............................................. 39

1.3. Z v íře jak o p ro stře d e k d e h o n e sta c e v e s tře d o v ě k u

a ra n ém n o v o v ě k u . H lav a sk o p o v á, n ě m e c k ý pes, v ů l a svátý

Š ebestián. (M arie M a liv án k o v á W a s k o v á )................................................ 53

,1.4. Z v ie ratá v h u m an istick e j tv o rb e (F va F rim m o v á )................................. 74

1.5. K ukačka a k u k aččí m lá d ě v an tic k ý ch a stře d o v ěk ý c h

o d b o rn ý c h tex tech (H a n a Š ed in o v á) ........................................................... 93

1.6. K rv z v ie ra t v stre d o v e k u : o d k u n sth istó rie k h e ra ld ik e a sp äť

(D u šan B u ran - R ad o slav R a g a č ).................................................................. 111

1.7. P es p ri n o h á ch kráľa A h asv era. P o k u s o in te rp re tá c iu psa

na tap isérii Príbeh o Ester (A n gelika H e r u c o v á )..................................... 130

2. K ôň a p e s, n a jv z ác n e jšie zv ie ratá stre d o v e k u (D aniela D v o řá k o v á ) 145

2.1. R o z p o ru p ln é v n ím a n ie p sa v d ejin ách (P eter B ystrický) .................. 151

2.2. Č iern y p e s (P eter B ystrický) ............................................................................ 166

2.3. Psy a ich ch o v v stre d o v ek e j sp o lo č n o sti (M ichal P ír e k )................... 197

3. L iečivá m oc z v ie ra t (D aniela D v o řá k o v á )............................................................218

3.1. P sy - liečitelia (P eter B ystrický) ......................................................................222

4. H o s p o d á rs k e z v ie ra tá (D aniela D v o řá k o v á )......................................................248

4.1. Silva ad pasturam porcorum: L esné p a se n ie sv íň n a kráľo v sk ý ch

a cirk ev n ý ch m ajetkoch v ra n o stred o v e k ej E u ró p e

(Pavol H u d á č e k ).....................................................................................................253

4.2. C ho v a v y u žitie d om ácich z v ie ra t v stre d o v ek u (Ján L u k a č k a ) 296


D a n ie la D v o řá k o v á a kol.: Č lo v ek a s v e l z v ie ra t v s tre d o v e k u

5. Z v ie ratá n e n á v id e n é a p re n a sle d o v a n é (D an iela D v o řák o v á) ................302

5.1. D ém o nick ý a obávaný, p o n ižo v a n ý a vysm ívaný.

Vlk ve stře d o v ěk u (T om áš B orovský) ..........................................................305

5.2. S y m patický vlk olalP (P eter B ystrický) ..........................................................320

6. Z v ie ra ak o k rá ľo v sk ý d a r (D aniela D v o řá k o v á )..............................................337

6.1. V elbloud Plzenský. O su d y je d n o h o v e lb lo u d a u p ro stře d

h u sitsk ý ch v álek a o táz k a z n a k o v é h o p riv ileg ia císaře

Z ik m u n d a p ro P lzeň (Petr Eibel) ...................................................................342

6.2. N ešťastný d a r šťastného k rále (M ichaela A n to n ín M a la n ík o v á ) 371

6.3. Slon n a B ratislav sk om h ra d e v ro k u 1552 (M ichal B a d a )....................380

7. P o ľov ačky a ry b o lo v (D aniela D v o řák o v á) ........................................................390

7.1. Ú lovky, d a ry a jelene v m aštali. S ociálne a k u ltú rn e po zad ie

poľovníctva vo Z volenskej stolici (Pavol M a lin ia k )...............................393

7.2. L o v a o c h ran a z v ěře v u sta n o v e n íc h č eského a m o rav sk éh o

z e m sk é h o p rá v a (Ja n a Jan išová - D alib o r Janiš) .....................................409

7.3. O u m en í lo v u s d ra v ý m i v ták m i (Žofia L y sá )...........................................432

7.4. Ryby a p ô stn a trad ícia (M iriam H laváčko vá) ..........................................447

8. Z v ie ratá v m estách (D aniela D vo řák o v á) ...........................................................461

8.1. Z v ie ratá v stre d o v e k o m m este na p rík la d e B ratislavy...

(Juraj Š edivý) ..........................................................................................................466

8.2. K rád eže z v ie ra t po d ľa trestn ý c h z áp iso v b ratislav sk ej

sú d n e j k n ih y z ro k o v 1435 - 1519 (M artin Štefánik) ..............................490

8.3. Z vířecí sy m b o lik a v m a te riá ln í k u ltu ře m ěsta:

d o m o v n í zn am en í, e rb y a pečeti (K ateřina Jíš o v á ).................................497

Z á v e r.........................................................................................................................................510

S k ra tk y......................................................................................................................................511

P ram en e a lite r a tú ra...........................................................................................................512

Z o zn am a u to r o v...................................................................................................................564

R egister (P eter B ystrický)..................................................................................................565

C o n te n ts...................................................................................................................................571
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist