načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Civilní spory mezi lékařem a pacientem -- při poskytování zdravotní péče – Antonín Valuš

Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je plně v provozu. Od 18. 5. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny otevřeny. Bližší informace naleznete zde
Civilní spory mezi lékařem a pacientem -- při poskytování zdravotní péče
-11%
sleva

Kniha: Civilní spory mezi lékařem a pacientem
Autor: Antonín Valuš
Podtitul: při poskytování zdravotní péče

Práce se zabývá obecnými principy vzájemného vztahu lékaře a pacienta a dále rozebírá současnou právní úpravu vztahující se k uplatnění nároku pacienta na náhradu škody v ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  360 Kč 320
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
10,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Leges
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2010
Počet stran: 240
Rozměr: 205,0x146,0x14,0 mm
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Soukromé právo
Hmotnost: 0,301kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201010
Nakladatelské údaje: Praha, Leges, 2014
ISBN: 978-80-7502-045-1
EAN: 9788075020451
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Práce se zabývá obecnými principy vzájemného vztahu lékaře a pacienta a dále rozebírá současnou právní úpravu vztahující se k uplatnění nároku pacienta na náhradu škody v civilním řízení.

Popis nakladatele

Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které přináší jejich porušení.

Text vychází z nového občanského zákoníku, a reflektuje tak hodnotový posun občanského práva, který se promítá i ve vztahu lékaře a pacienta.

Autor pojednává o smlouvě jako základním důvodu vzniku vztahu lékaře a pacienta a dále o jiných než smluvních důvodech vzniku tohoto vztahu.

Ústředními tématy první části knihy jsou povinnost lékaře postupovat s náležitou odbornou péči, tedy lege artis, institut informovaného souhlasu a odpovědnostní nároky pacienta v případě porušení povinností ze strany lékaře.

Ve druhé části se autor věnuje právní úpravě uplatňování nároků pacienta na náhradu újmy vůči lékaři v civilním soudním řízení. Soustředí se zejména na specifika dokazování a s ním související problematiku důkazního břemene a jeho dělení mezi strany sporu. Upozorňuje na důkazní nouzi pacienta plynoucí z informačního deficitu a navrhuje možnosti jeho kompenzace.

Kniha je určena jak odborníkům – právníkům i lékařům, tak široké veřejnosti, která se zde může poučit o svých právech.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Ú v o d e m ....................................................................................................................................9

A. V ztah lékař - p a c ie n t............................................................................................... 15

1. Povaha v ztah u lékaře a p a c ie n ta.................................................................... 15

2. Právní důvod v zn ik u a z á n ik u v zta h u lékaře a p acie n ta.........................21

2.1. Sm louva jako práv n í dů v o d v zn ik u v ztah u lékaře

a p a c ie n ta.......................................................................................................21

2.2. Jiné práv n í důvody v zn ik u v ztah u lékaře a p a c ie n ta...................30

2.3. Právní důvody zán ik u v ztah u lékaře a p a c ie n ta............................33

3. O bsah vztahu lékaře a p a c ie n ta.......................................................................34

3.1. O bsah v z ta h u lékaře a pacienta - obecné v ý k la d y........................34

3.2. P ovinnosti lék aře.......................................................................................40

3.2.1. P o v in n o st p o stu p o v at s náležitou o d b o rn o u péčí

(lege a rtis).....................................................................................40

3.2.1.1. Povolování nezavedených m eto d po d le zákona

o specifických zd rav o tn ích slu žb ách..................................46

3.2.1.2. Lege a rtis používání a presk rip ce léčivých

p říp ra v k ů.....................................................................................49

3.2.2. In fo rm ačn í p o v in n o st................................................................51

3.2.2.1. M ůže in fo rm o v an ý so u h las v y rovnat in fo rm ačn í

asy m etrii m ezi lékařem a pacientem ?................................58

3.2.3. P ovinnost m lčen liv o sti.............................................................60

3.2.4. P o v in n o st vést záznam y o p oskytování

zd rav o tn í p éče.............................................................................61

4. P orušení p o v in n o stí lékaře a jeh o n á sle d k y................................................63

4.1. P orušení p o v in n o stí lékaře a jeh o následky -

obecné výklady............................................................................................63

4.2. O becná p o v in n o st к n á h ra d ě újm y podle § 2910

a § 2913 O b č Z..............................................................................................68

4.2.1. P rotiprávní je d n á n í lé k aře.......................................................68

4.2.2. Ú jm a způsobená p a c ie n to v i...................................................73

4.2.3. P říčin n á souvislost......................................................................87

4.2.4. Z a v in ě n í.........................................................................................92

5


OBSAH

4.3. P ovinnost k n á h ra d ě újm y způsobené úm yslným

p o ru še n ím dobrých m rav ů po d le § 2909 O b č Z ...........................94

4.4. N ěkteré zv láštn í p říp ad y p o v in n o sti к n á h ra d ě ú jm y.................97

4.4.1. P o v in n o st к n á h ra d ě újm y zp ů so b en é nesprávnou

inform ací nebo radou p o d le § 2950 O b čZ.......................97

4.4.2. P o v in n o st к n á h ra d ě újm y způsobené p oužitím

v ad n é věci při p ln ěn í závazku podle § 2936 O bčZ . . . 98

5. D ílčí s h r n u t í.......................................................................................................100

B. C iv iln í sp o ry m ezi lékařem a pacientem p ři poskytování

zd rav o tn í p é č e.............................................................................................................102

6. C ivilní sp o ry m ezi lékařem a pacientem při poskytování

zd rav o tn í péče - o b ecn é vý klady..................................................................102

7. U p latn ěn í n áro k u pacienta vůči lékaři ve sp o rn ém ř íz e n í.............. 111

7.1. Ž aloba a její náležito sti......................................................................... 111

7.2. P říslušnost so u d ů ve sporech m ezi lékařem a p acie n tem — 114

7.3. P rocesněprávní v ztah m ezi lékařem a pacien tem........................115

8. D okazování ve sp o rn ém řízení m ezi lékařem a p a c ie n te m 119

8.1. P rocesní p o v in n o sti a b řem en a ú častn ík ů řízen í ve vztahu

к d o k azo v án í..............................................................................................123

8.1.1. B řem eno tv rz e n í......................................................................123

8.1.1.1. P ovinnost p rav d iv o sti............................................................126

8.1.2. B řem eno d ů k a z n í.....................................................................129

8.1.2.1. R ozložení d ů k a z n íh o b řem en e m ezi lékaře

a p a c ie n ta ....................................................................................134

8.1.3. B řem eno su b sta n c o v á n í........................................................139

8.2. P rů b ěh p ro cesn íh o d o k azo v án í..........................................................141

8.3. D ů k azn í p ro s tře d k y...............................................................................145

8.3.1. D ů k azn í p ro střed k y sloužící к osvětlení

skutečností vyžadujících o d b o rn é z n a lo s ti....................145

8.3.1.1. O d b o rn é v y jád řen í..................................................................146

8.3.1.2. Z nalecký p o s u d e k................................................................ 149

8.3.1.3. V yjádření a stanoviska o d b o r n ík ů..................................155

8.4. H o d n o cen í d ů k a z ů.................................................................................156

9. D ů k a z n í n o u ze pacienta a p říčin y jejího v z n ik u...................................162

10. In fo rm ačn í deficit jak o z á k la d n í příčin a v zn ik u dů k azn í

n o u ze pacienta a způsoby jeho ko m p en zace.............................................167

6


Obsah

10.1. Z nalecký p o s u d e k....................................................................................171

10.2. Individualizace b řem en e su b stan co v án í.........................................172

10.3. V ysvětlovači p o v in n o st stra n y nezatížené d ů k azn ím

b ře m e n e m ...................................................................................................175

10.4. Skutkové d o m n é n k y (aplikace obecných zk u šen o stn ích

p o zn atk ů ).....................................................................................................186

10.5. P rávní d o m n ě n k y ....................................................................................197

11. N ep řím á k om penzace in fo rm ač n íh o deficitu p a c ie n ta........................199

11.1. T restn í řízení a závaznost tre stn íh o ro zsu d k u v civilním

p ro c e s u.........................................................................................................199

11.2. N áh rad a újm y za zm ařený d ů k a z (T ort o f S p o lia tio n )............203

12. S oudní ro zh o d n u tí ve sp o rn ém řízení m ezi lékařem a pacientem . 208

Z á v ě re m................................................................................................................................216

S u m m a ry..............................................................................................................................219

Seznam lite ra tu ry.......................................................................... 221

Seznam ju d ik a tu r y...........................................................................................................234

Seznam práv n ích p ř e d p is ů............................................................................................239

7
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist