načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Chemická termodynamika. Stavy hmoty, termodynamika a statistická termodynamika – Tomáš Boublík

Chemická termodynamika. Stavy hmoty, termodynamika a statistická termodynamika
-7%
sleva

Kniha: Chemická termodynamika. Stavy hmoty, termodynamika a statistická termodynamika
Autor: Tomáš Boublík

Učebnice je určena studentům bakalářského a magisterského studia přírodovědeckých a technických oborů. Je rozdělena do sedmi kapitol. První je věnována stavovým rovnicím a ... (celý popis)
177
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 190
Rozměr: 210x140
Úprava: xii, 189 stran, 2 list. obrazové přílohy: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Fyzikální chemie
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
Datum vydání: 28.09.2006
Nakladatelské údaje: Praha, Karolinum, 2006
ISBN: 80-24612-56-9
EAN: 9788024612560
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Učebnice je určena studentům bakalářského a magisterského studia přírodovědeckých a technických oborů. Je rozdělena do sedmi kapitol. První je věnována stavovým rovnicím a vlastnostem jednotlivých skupenských stavů. Druhá a třetí kapitola přináší základní vztahy a definice klasické a statistické termodynamiky. Následující dvě části jsou věnovány fázovým rovnováhám čistých látek a směsí. Šestá kapitola se zabývá chemickými rovnováhami. Na závěr autor pojednává o termodinamice roztoků elektrolytů. (stavy hmoty, termodynamika a statistická termodynamika)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Ve své lásce nás předem určil Ve své lásce nás předem určil
Brichcínová Kateřina
Cena: 402 Kč
Statistická analýza sociálněvědních dat Statistická analýza sociálněvědních dat
Mareš Petr, Rabušic Ladislav, Soukup Petr
Cena: 540 Kč
Statistická analýza sociálněvědních dat Statistická analýza sociálněvědních dat
Mareš Petr, Rabušic Ladislav, Soukup Petr
Cena: 631 Kč
Termodynamika vlhkého vzduchu Termodynamika vlhkého vzduchu
Šafařík Pavel, Vestfálová Magda
Cena: 235 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

ÚVOD

SEZNAM SYMBOLŮ

1 STAVOVÉ CHOVÁNÍ LÁTEK

1.1 Stavové chování zředěných p l y n ů ..............................................

1.1.1 Ideální p l y n ......................................................................

1.1.2 Viriální ro z v o je ................................................................

1.2 Stavové ro v n ic e ............................................................................

1.2.1 Rovnice van der W aalsova..............................................

1.2.2 Rovnice Berthelotova ....................................................

1.2.3 Rovnice Redlichova-K wongova....................................

1.2.4 Rovnice Soaveho a Pengova-Robinsonova..................

1.2.5 Moderní semiempirické r o v n ic e....................................

1.3 Teorém korespondujících s t a v ů .................................................

1.3.1 Generalizovaný diagram kompresibilitního faktoru . .

1.3.2 Generalizovaný expanzní diagram.................................

1.3.3 Další generalizované diagramy ....................................

1.4 Stavové chování k a p a l i n .............................................................

1.4.1 Saturační objem k a p a lin .................................................

1.4.2 Povrchové n a p ě t í .............................................................

1.5 Stavové chování pevných látek .................................................

1.6 Závěr..............................................................................................

1.7 P řík la d y ........................................................................................

2 ZÁKLADY TERM ODYNAM IKY

2.1 Nultý termodynamický princip. T e p l o t a .................................

2.2 První termodynamický p r i n c i p .................................................

2.2.1 Práce, energie, t e p l o .......................................................

2.2.2 Matematická formulace prvního termodynamického

p rin c ip u ............................................................................

2.2.3 Reakční teplo při T = 298,15 K. Zákon Kirchhoffův .

2.2.4 Vnitřní energie a entalpie jako funkce (T, V) a (T, P) .

v

• • •

Ш

ix

1

2

2

3

5

5

9

9

11

11

12

13

14

15

15

16

16

17

18

19

23

24

24

24

27

29

32


2.3 Druhý termodynamický p r in c ip ................................................. 34

2.3.1 Izotermní a adiabatická expanze. Poissonovy rovnice . 34

2.3.2 Matematická formulace druhého principu. Funkce

Helmholtzova a G ib b s o v a .............................................. 39

2.4 Spojená formulace prvního a druhého p r i n c i p u ...................... 40

2.4.1 Entropie jako funkce proměnných (T,V) a (T,P) . . . 42

2.4.2 Jouleův-Thompsonův koeficient..................................... 43

2.5 Třetí termodynamický p rin cip .................................................... 45

2.6 Závěr............................................................................................... 45

2.7 Dodatek: Maxwellovy re la c e ....................................................... 46

2.8 P řík la d y ......................................................................................... 47

3 STATISTICKÁ TERM ODYNAM IKA 51

3.1 Základy statistické term odynam iky........................................... 51

3.1.1 Postuláty statistické term odynam iky............................ 51

3.1.2 Pravděpodobnost kvantového stavu systém u................ 52

3.1.3 Termodynamické funkce z partiční funkce Q ................ 54

3.2 Ideální p l y n ................................................................................... 55

3.2.1 Partiční funkce tr a n s la č n í.............................................. 57

3.2.2 Partiční funkce v n itř n í.................................................... 60

3.2.3 Chemické rovnováhy v ideálním p l y n u ......................... 66

3.3 Termodynamické funkce sm ěsí.................................................... 67

3.4 T ekutiny......................................................................................... 68

3.4.1 Partiční funkce. Párový p o ten ciál................................... 68

3.4.2 Viriální rozvoj. Viriální koeficienty................................ 70

3.4.3 Stavové ro v n ice................................................................ 72

3.5 Mřížková teorie (regulárních roztoků)............... 74

3.6 Závěr............................................................................................... 76

3.7 Dodatek: Určení pravděpodobnosti v kanonickém systému . . 77

3.8 P řík la d y ......................................................................................... 79

4 FÁZOVÉ ROVNOVÁHY ClSTÝ CH LÁTEK 83

4.1 Molární veličiny............................................................................. 83

4.2 Fugacità čisté lá tk y...................................................................... 87

4.3 Dvoufázové ro v n o v á h y................................................................ 89

4.3.1 Rovnováha k a p a lin a -p á ra .............................................. 89

4.3.2 Rovnováha pevná látka-pára a pevná látka-kapalina . 90

4.3.3 Fázový d iag ra m................................................................ 91

vi


4.4 Semiempirické vztahy ................................................................. 92

4.4.1 Rovnice Antoineova a Calingaertova-Davisova............. 92

4.4.2 Vztah pro výpaxné teplo, rovnice W a g n e ro v a ............. 94

4.5 Klasifikace fázových p ře c h o d ů.................................................... 95

4.6 Závěr............................................................................................... 96

4.7 P řík la d y ......................................................................................... 97

5 FÁZOVÉ ROVNOVÁHY V ROZTOCÍCH 99

5.1 Parciální molární v e lič in y ..............................................................100

5.1.1 Definice parciálních molárních veličin...............................100

5.1.2 Určení parciálních molárních v e l i č i n ...............................103

5.1.3 Směšovací a dodatkové termodynamické funkce .... 105

5.2 Podmínky fázové rovnováhy v roztocích.

Gibbsův zákon f á z í .......................................................................... 106

5.2.1 Gibbsův zákon f á z í ..............................................................106

5.3 Závislost /i na teplotě, tlaku a složení ........................................ 107

5.3.1 Fugacità složky v r o z to k u ................................................. 107

5.3.2 Aktivita složky v r o z t o k u ................................................. 109

5.4 Ideální roztok. Raoultův a Henryho z á k o n ..................................110

5.4.1 Rovnováha kapalina-pára ideálního ro z to k u ...................111

5.4.2 Rozpustnost p l y n ů ..............................................................112

5.4.3 Koligativní vlastnosti ........................................................113

5.5 Reálné r o z to k y ................................................................................ 114

5.5.1 Rovnováha kapalina-pára za nízkých t l a k ů ...................114

5.5.2 Rovnováha kapalina-pára za vyšších t l a k ů ......................116

5.5.3 Rovnováha kapalina-kapalina........................................... 117

5.5.4 Extrakce rozpouštědlem; extrakce superkritickým či­

nidlem ................................................................................... 118

5.5.5 Rovnováha kapalina-pevná l á t k a .....................................120

5.6 Třísložkové s o u s ta v y ....................................................................... 121

5.6.1 Rovnováha k a p a lin a - p á ra................................................. 122

5.6.2 Rovnováha kapalina-kapalina........................................... 122

5.7 Závěr.................................................................................................. 124

5.8 P řík la d y ............................................................................................ 124

6 CHEMICKÁ ROVNOVÁHA 127

6.1 Podmínky chemické ro v n o v á h y.....................................................128

6.1.1 Reakční iz o te rm a ..................................................................130

vii


6.2 Volba standardního s t a v u ............................................................. 130

6.2.1 Chemické reakce v plynné fázi ........................................131

6.2.2 Chemická reakce v kapalné f á z i ..................................133

6.2.3 Chemická reakce v pevné f á z i .....................................134

6.2.4 Chemická reakce v roztocích e le k tro ly tů .........................134

6.2.5 Simultánní reakce ............................................................. 136

6.3 Chemická rovnováha v heterogenní so u stav ě...............................136

6.3.1 Chemické reakce v biochemických s y s té m e c h............... 138

6.4 Určení standardní reakční Gibbsovy e n e rg ie ...............................140

6.4.1 Standardní reakční Gibbsova energie při T = 298,15 К 140

6.4.2 Standardní reakční Gibbsova energie při obecné teplotě 141

6.5 Nernstova formulace třetího termodynamického principu . . . 144

6.6 Závěr..................................................................................................146

6.7 P řík la d y........................................................................................... 147

7 ROZTOKY ELEKTROLYTŮ 151

7.1 Základní termodynamické v z ta h y ................................................. 151

7.1.1 Standardní stav. Aktivita. Střední aktivitní koeficient 151

7.1.2 Definice pH. Tlumící s m ě s i .............................................. 155

7.2 Galvanické články ......................................................................... 158

7.2.1 Nernstova rovnice ............................................................. 158

7.2.2 Základní u s p o řá d á n í.......................................................... 159

7.2.3 Typy p o lo č lá n k ů................................................................ 161

7.2.4 Standardní rovnovážné napětí článku...............................163

7.3 Termodynamické a analytické a p lik a c e ........................................ 165

7.3.1 Termodynamické funkce z měření rovnovážného napětí 165

7.3.2 Potenciometrická t i tr a c e .................................................... 167

7.4 Baterie, akumulátory, palivové č l á n k y ........................................168

7.5 Teorie Debyeova-Hiickelova.......................................................... 170

7.5.1 Distribuční funkce v roztoku e le k tro ly tů .........................170

7.5.2 Termodynamické funkce roztoků elek tro ly tů ...................173

7.6 Závěr..................................................................................................176

7.7 P řík la d y........................................................................................... 176

LITERATURA 181

FYZIKÁLNÍ KONSTANTY 183

Vlil
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist