načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Čeština na rozcestí - Jana Svobodová

Čeština na rozcestí
-7%
sleva

Kniha: Čeština na rozcestí
Autor:

Publikace těží z výsledků výzkumu Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize, navazuje na ně, zobecňuje je a vyvozuje z nich širší ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  217 Kč 202
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Ostravská univerzita
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 03.12.2014
Počet stran: 136
Rozměr: 164x235
Úprava: 135 stran
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7464-646-1
EAN: 9788074646461
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace těží z výsledků výzkumu Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci: recepce, realita, perspektiva a vize, navazuje na ně, zobecňuje je a vyvozuje z nich širší závěr, které jsou užitečné jak pro veřejnost a komunikační potřeby praxe, tak pro školu. Rozvíjí teoretické východiska, porovnává sociolingvistické a lingvistické přístupy v českém prostředí i jinde, upozorňuje na dynamické posuny v použití jazykových prostředků v různých komunikačních situacích. Ukazuje, jak se proměnilo i dále proměňuje pojetí spisovnosti a kodifikace, komentuje variabilnost v jazyce, zamýšlí se nad aktuální podobou terminologie i nad výhledy do budoucna.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jana Svobodová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Ú v o d......................................................................................................................................................................5

1 L ingvistika a so cio lin g v istik a......................................................................................7

1.1 S ociolingvistika: k o ře n y a so u v islo sti..........................................................................................7

1.2 Jazykové jevy a so ciáln í fa k to ry ......................................................................................................9

2 Jazyková k u ltu ra a její c h á p á n í.................................................................................13

2.1 PL K a v ěd o m é p ěstěn í spisovného jazy k a................................................................................13

2 .2 O d n o re m ke k u ltiv o v a n o sti.........................................................................................................14

2.2.1 M o d elo v o st p ro ti n e m o d elo v o sti........................................................................................17

2 .3 S p jato st jazyka a řeči........................................................................................................................18

3 K odifikace jak o term in o lo g ick ý p r o b lé m .......................................................................23

3.1 К p o je tí k o d ifik a c e...........................................................................................................................23

3 .2 K odifikace p ro ti a rc h a ič n o sti.......................................................................................................24

3 .2.1 K odifikace a d o b ro v o ln o s t...................................................................................................24

3 .2 .2 Z d ro je a p ů so b e n í k o d ifik a c e..............................................................................................25

3 .2 .3 K odifikace a ú z u s.....................................................................................................................30

3 .3 K odifikace a p o sto je u živatelů ja z y k a.......................................................................................32

3 .4 Rysy reálné jazykové n o rm y..........................................................................................................33

4 P ro lo n g o v an é sp o ry o jazy k o v o u k u ltu ru v českém p ro s tře d í..................................................36

4.1 Jazyková k u ltu ra: p ro a p r o t i.......................................................................................................36

4 .2 M o žn o sti p o je tí sta n d a rd u a su b s ta n d a rd u.............................................................................38

5 C o je sp iso v n o st a m á spisovná češtin a ještě o p ráv n ěn í?.........................................................4 2

5.1 T ra d ič n í p o je tí a no v é p řístu p y...................................................................................................4 2

5.2 Spisovná češtin a a k o d ifik a c e......................................................................................................4 3

5.2.1 P ovaha spisovného ja z y k a....................................................................................................44

5 .2 .2 Jazykový ro zu m a jazykový c it............................................................................................44

5 .2 .3 H o v o ro v á češtin a a běžně m lu v en ý jazy k.......................................................................45

5 .2 .4 К situaci o b ecn é č e štin y........................................................................................................47

6 K dy p o tře b u je m e in fo rm ac e o jazykových je v e c h...............................................................49

6.1 K o m u n ik ačn í cíle jed in ce a jazykové p o ra d e n stv í...............................................................49

6.1.1 Z p ro stře d k o v á n í p o z n a tk ů v a k tu á ln í české jazykové s itu a c i.................................51

6 .1 .2 S am o statn ý uživatel češtiny a k o rp u so v á lin g v istik a..................................................54

7 O d p sanosti a m lu v en o sti ke k o m u n ik a č n ím k ó d ů m d n e š k a....................................................57

7.1 Z á k la d n í te rm ín y v p ro u d u č a su................................................................................................57

7 .1 .1 P ro b lem atičn o st o d k azu P L K ?...........................................................................................58

7 .2 Spisovná čeština: fáze k o n stitu o v án í, d iferen co v án í a a k tu alizo v án í............................59

7 .2 .1 M ezi v šestran n o u ak tu alizo v an o stí a n e a k tu a liz o v a n o stí.........................................60

7 .2 .2 D iskuse o to m , ja k m lu v ím e č e sk y...................................................................................61

7 .2 .3 Jazykový sta n d a rd n o v ě.........................................................................................................63


7 .2 .4 S pisovná čeština: c h rá n it ji, a n e b o o d m íta t?.................................................................65

8 S m ěry b ád án í: o d lišn o sti ú h lu p o h le d u a rů z n o ro d o st te rm in o lo g ie.................................67

8.1 P o jetí sv o b o d y a n esv o b o d n o sti ve v y ja d řo v á n í..................................................................6 7

8.1.1 S ociolingvistické pojm osloví: b azilekt, m ezolekt, a k r o le k t....................................68

8 .1 .2 T eo retick á východiska lingvistiky p o kom unik ačněrag m atick ém o b ra tu 69

8 .2 P ro b lé m y jazyka ve společnosti: boj o m o c a vědeckou p ra v d u....................................70

9 B o h em istik a a š k o la..............................................................................................................................7 4

9.1 Š k o ln í p rio rity a č e š tin a.................................................................................................74

9 .2 O k o m u n ik aci ve šk o ln í v ý u c e.................................................................................................7 6

9 .3 O v z ta h u školy ke s p iso v n o sti.................................................................................................78

9 .4 O m o dernizaci ve výuce češtin y jak o m a te řš tin y..................................................................80

10 B oh em istik a a v e ře jn o s t.......................................................................................................................84

10.1 P o sto je veřejnosti к jazyku, jejich rysy a o v ě řo v á n í...........................................................84

10 .2 D a jí se vy m ezit ú k o ly české in s titu c io n á ln í lin g v istik y ?.................................................86

10.2.1 P o rad en stv í v rám ci in s titu c io n á ln í lin g v istik y.........................................................87

10.2.2 Péče o jazyk a jazyková k u ltu ra v rám ci in stitu c io n á ln í lin g v istik y..................88

1 0 .2 .3 O rg an izace vědecké práce v rám ci in stitu c io n á ln í lin g v istik y............................91

1 0 .2 .4 S lovníkářství v rám ci in stitu c io n á ln í lin g v istik y......................................................92

10.2.5 D alší n á p lň práce české in stitu c io n á ln í lin g v istik y.................................................93

10 .3 M a n tin e ly a v o d ítk a - p říru č k y a slo v n ík y..........................................................................95

10.3.1 E lek tro n ick é m a n tin e ly......................................................................................................97

1 0 .3 .2 K n ižn í m a n tin e ly ..................................................................................................................99

1 0 .3 .3 Č esko-slovenské slovníkové in s p ira c e........................................................................104

11 S ociolingvistické m ezn ík y a ro z h ra n í............................................................................................108

11.1 К p ro stu p n o sti variet a p referen cím v e ře jn o sti.....................................:.........................108

11 .2 V ý slo v n o stn í a hláskoslovná r o z h r a n í.................................................................................110

11 .3 M lu v n ic k á ro z h ra n í.....................................................................................................................111

11 .4 R o z h ra n í ve slo v n í záso b ě.......................................................................................................116

11.5 J in á m o ž n á ro z h r a n í..................................................................................................................118

12 Z ávěry p ro teorii a p ra x i.....................................................................................................................121

S u m m a r y........................................................................................................................................................123

L ite ra tu ra........................................................................................................................................................125

S ezn am p o u žitý ch z k ra te k........................................................................................................................132

R e js třík.............................................................................................................................................................133
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist